Prelegenci

  Sławomir Chmielewski
  Sławomir Chmielewski
  Dyrektor Biura Zarządzania Zgodnością i Compliance Officer w Orange Polska. Od kilkunastu lat jest zawodowo związany z branżą telekomunikacyjną. W Orange Polska jako Dyrektor Biura Zarządzania Zgodnością i Compliance Officer, wcześniej Dyrektor Biura Pełnomocnika Prezesa TP ds. wdrożenia Porozumienia TP-UKE oraz Zastępca Dyrektora Pionu Prawnego. Zajmował również stanowisko Dyrektora Departamentu ds. Operatorów i Regulacji w EXATEL S.A. Był związany z sektorem publicznym, pełniąc funkcje w Ministerstwie Łączności oraz Urzędzie Regulacji Telekomunikacji (obecne UKE). W latach 2002-2008 Wiceprzewodniczący Zarządu, Członek Zarządu Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. W latach 2009-2013 Wiceprzewodniczący Komitetu e-Gospodarki w Krajowej Izbie Gospodarczej. Od 2014 członek Rady Nadzorczej TP TELTECH Sp. z o.o. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Studiów Podyplomowych w zakresie Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz międzynarodowego programu Executive MBA, walidowanego przez Rotterdam School of Management Erasmus University w Rotterdamie. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego.
  mec. Łukasz Chmielniak
  mec. Łukasz Chmielniak
  Specjalizuje się w zagadnieniach prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego, jest założycielem specjalistycznej kancelarii - Chmielniak Adwokaci. Prowadzi blog „Białe kołnierzyki”.
  prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch
  prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch
  Od lat 90. sprawowała szereg ważnych funkcji publicznych: 1994-1995 oraz 2007-2009 wiceminister finansów, 1993-1995 członek Rady Samorządowej przy Prezydencie RP, 1999 r. członek Rady Legislacyjnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2002-2007 członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, 2003-2004 przewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. W latach 1992-1994 była członkiem Rady Naukowej przy Prezesie NBP oraz członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Bankowego NBP. Jako specjalista prawa finansowego i finansów publicznych jest od 1990 r. ekspertem komisji sejmowych, Kancelarii Sejmu i Senatu RP. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach doktoranckich odbyła staż naukowy w Centre Européen Universitaire w Nancy (Francja). Od lat jest nauczycielem akademickim zaangażowanym w działalność dydaktyczną. W latach 1974-1999 adiunkt, a następnie profesor i wieloletni kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1991 r. wykładowca w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW, a w latach 2005-2007 jego dyrektor. Od 1995 r. do 2000 r. prorektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Elżbieta Chojna-Duch jest członkiem międzynarodowych stowarzyszeń w dziedzinie finansów publicznych. Jest także autorką ponad stu prac naukowych i publicystycznych publikowanych w kraju i za granicą, licznych ekspertyz naukowych z dziedziny finansów i prawa finansowego. W dniu 8 stycznia 2010 r. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch została powołana przez Sejm RP w skład Rady Polityki Pieniężnej. Kadencja zakończyła się 20 stycznia 2016 r.
  r. pr. Daniel Chojnacki
  r. pr. Daniel Chojnacki
  Radca prawny w zespole prawa ochrony środowiska Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Ekspert z zakresu polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska, w tym prawa wodnego. Jest doradcą w kwestiach prawno - środowiskowych przy wielu Projektach infrastrukturalnych, transakcjach oraz postępowaniach due diligence. Ma bogate doświadczenie w zakresie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, prawno - środowiskowych, wymaganiach eksploatacji instalacji oraz w reprezentowaniu klientów przed organami administracji i sądami administracyjnymi. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa ochrony środowiska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
  r. pr. Marcin Chomiuk
  r. pr. Marcin Chomiuk
  Radca prawny, specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć oraz prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji infrastrukturalnych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Warszawie (2004– 2006), gdzie zajmował się doradztwem prawnym i ekonomicznym w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w Niemczech. Od 2007 r. zajmował stanowisko associate, a od 2015 r. jest Partnerem w kancelarii Jara Drapała & Partners. Projekty, które realizował dotyczyły m.in. doradztwa prawnego dla niemieckiego inwestora branżowego w związku z projektem joint venture realizowanym z polskimi partnerami, obejmującym budowę zakładu produkcji fundamentów dla morskich siłowni wiatrowych, doradztwa prawnego dla niemieckiego inwestora branżowego w związku z nabyciem akcji krajowego producenta elektrofiltrów. Doradzał polskiej spółce budowlanej wchodzącej w skład francuskiej grupy kapitałowej w związku z projektem joint venture realizowanym z krajowymi oraz francuskimi partnerami obejmującym budowę kompleksu handlowego w zachodniej Polsce, a także na rzecz głównego projektanta nowego bloku energetycznego Elektrowni Jaworzno III przy negocjowaniu umowy z generalnym wykonawcą oraz jej realizacji. Od roku 2010 jest członkiem Kolegium Redakcyjnego „Monitora Prawa Handlowego” Wydawnictwa C.H.BECK. Prowadzi wykłady i szkolenia dla Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Polsko-Szwajcarskiej Izby w Polsce między innymi na temat: ramowych warunków działalności przemysłowej w Polsce, działalności na rynku niemieckim, aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej na rynku niemieckim. Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego w „Monitorze Prawniczym”, „Monitorze Prawa Handlowego”, „Przeglądzie Prawa Handloweg”, „Glosie”, m.in. na temat: reformy prawa spółek w Polsce i Niemczech, zakresu reprezentacji członków zarządu działających z prokurentem, podwyższenia kapitału w sp. z o.o., deklaracji patronackiej. Współautor Komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych w serii: Duże Komentarze Becka, 2014 oraz w serii: Komentarze Online (2015) pod red. Zbigniewa Jara. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej kierunku finanse i bankowość oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Ponadto uczęszczał do Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz był stypendystą Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht w Niemczech.
  Jolanta Chyleńska
  Jolanta Chyleńska
  Prawnik, wicedyrektor w Izbie Skarbowej w Poznaniu od 2008 roku. W latach 2007 – 2008 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie, w okresie od 2004 – 2007 zastępca Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu. Wcześniej, przez okres 10 lat, kierownik oddziału Podatku Dochodowego od Osób Prawnych w Izbie Skarbowej w Poznaniu. Ponadto, ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości oraz organizacji i zarządzania w administracji publicznej a także szereg kursów ze wskazanych obszarów, również prawa celnego i unijnego. Uzyskała też przygotowanie i wykonywała zadania trenera w administracji podatkowej. W ramach obecnie pełniącej funkcji, odpowiada za Pion Orzecznictwa podatkowego w Wielkopolskiej Administracji Podatkowej.
  Katarzyna Cieślak
  Katarzyna Cieślak
  Posiadam wieloletnie doświadczenie w szeroko pojętym bezpieczeństwie informacji. Jestem absolwentką Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych, organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ABW. Dysponuję również uprawnieniami audytora wewnętrznego w zakresie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą 27001. Jestem odpowiedzialna za kompleksowe organizowanie i koordynowanie działań administracyjnych Spółki, utrzymywanie relacji z kontrahentami, a także za koordynację projektów polegających na wdrożeniu systemów ochrony danych osobowych. Pełnię funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w kilkunastu podmiotach na terenie całej Polski. Prowadzę liczne szkolenia z tematyki ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Gościnnie prowadzę wykłady na Podyplomowym Studium Ochrony Danych Osobowych, organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ABW.
  Piotr Cieślak
  Piotr Cieślak
  Wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
  mec. Przemysław Ciszek
  mec. Przemysław Ciszek
  Jest radcą prawnym i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy oraz szkolenia dla inspektorów pracy. Specjalizuje się w tematyce indywidualnego prawa pracy, a w szczególności w problematyce czasu pracy. Realizuje projekty z zakresu szeroko pojętej optymalizacji czasu pracy głównie w branży produkcyjnej i energetyce. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.
  Tomasz Ciszewski
  Tomasz Ciszewski
  Prawnik, doradca podatkowy w BT&A. Uczestniczył w wielu kompleksowych projektach związanych z fuzjami, przejęciami i przekształceniami, a także przy planowaniu optymalnych podatkowo struktur biznesowych. Przygotowywał procedury mające na celu ograniczenie ryzyka podatkowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Reprezentuje podatników jako pełnomocnik w postępowaniach podatkowych przed administracją skarbową oraz przed sądami administracyjnymi. Wspomagał klientów w licznych zakończonych sukcesem procesach występowania o zwrot i nadpłatę podatku. Jest współautorem Komentarza do Konwencji Modelowej OECD oraz autorem licznych artykułów zarówno w prasie codziennej jak i specjalistycznej. Prowadził szkolenia z zakresu przepisów prawa podatkowego, a także był prelegentem na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce podatkowej. Tomasz Ciszewski uczestniczył też jako niezależny ekspert przy pracach legislacyjnych przepisów prawa podatkowego.