Prelegenci

  SSR Wojciech Buchajczuk Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (III Wydział Karny), orzekający w ramach delegacji sesyjnej w Sądzie Okręgowym w Warszawie (IX Wydział Karny Odwoławczy).
  Janusz Budzyński Biegły Rewident od 2009 r. Absolwent Uniwersytet Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej. Przez wiele lat pełnił funkcję Głównego Księgowego, a także Dyrektora Finansowego. Od 2011 r. zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych, a także przeglądami ksiąg. Od 1996 r. uczestniczył jako asystent przy badaniu sprawozdań finansowych w ramach współpracy z „U-FIN” Sp. z o.o. w Łodzi. Ma za sobą ponad 30 badań jako asystent, a od 2009 r. ponad 50 badań przeprowadzonych samodzielnie z różnymi audytorami. Przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń i wykładów z zakresu rachunkowości i podatków.
  Piotr Bujnowicz Urodzony w Łodzi, 20.12.1968 r. Ukończył Politechnikę Łódzką w 1994 roku, a następnie, po ukończeniu kursu i zakończeniu aplikacji, zdobył uprawnienia biegłego rewidenta w 2000 roku. Z księgowością związany od 1993 roku. Od 2002 roku prowadzi własną kancelarię. W roku 2007 rozpoczął współpracę ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce- Oddziałem Okręgowym w Łodzi, gdzie do chwili obecnej prowadzi wykłady. W styczniu 2008 roku, wraz z kilkoma innymi biegłymi rewidentami, stworzył spółkę „FORAUDIT”, ukierunkowaną na badanie sprawozdań finansowych. Od kwietnia 2015 roku- jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Księgowy w Polsce, Oddziału Okręgowego w Łodzi.
  Piotr Bujnowicz Ukończył Politechnikę Łódzką w 1994 r., a następnie, po ukończeniu kursu i zakończeniu aplikacji, zdobył uprawnienia biegłego rewidenta w 2000 r. Z księgowością związany od 1993 r. Od 2002 r. prowadzi własną kancelarię. W 2007 r. rozpoczął współpracę ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce – Oddziałem Okręgowym w Łodzi, gdzie do chwili obecnej prowadzi wykłady. W styczniu 2008 r. wraz z zespołem biegłych rewidentów stworzył spółkę „FORAUDIT”, ukierunkowaną na badanie sprawozdań finansowych. Od kwietnia 2015 r. – jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddziału Okręgowego w Łodzi.
  r. pr. Radosław Bulejak Associate w Zespole VAT, Akcyzy i Ceł. Radca prawny, doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego Humboldt - Universität und Universität Wrocław. Swoje doświadczenie zdobywał w kancelarii prawniczej CWW sp.k. we Wrocławiu, gdzie był odpowiedzialny za obsługę procesową, w tym, m.in.: prowadzenie postępowań administracyjnych, cywilnych i karnych, wydawanie opinii prawnych, doradztwo bieżące spółek i przedsiębiorców. Od 2013 do 2018 roku, był asystentem sędziego w Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. W zakresie jego obowiązków było m.in. przygotowanie projektów orzeczeń z zakresu postępowania podatkowego oraz materialnego prawa podatkowego (VAT, PIT, CIT, Akcyza) z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiego. W 2017 r. został delegowany przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego do pełnienia czynności administracyjnych jako Naczelnik Wydziału Procesowego w Departamencie Prawa Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od kwietnia 2018 r. związany z Kancelarią Ożóg Tomczykowski. Specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Jest autorem publikacji i glos z zakresu prawa administracyjnego, a także pomocy naukowych dla aplikantów notarialnych i komorniczych. Bierze czynny udział w konferencjach ogólnopolskich, prowadzi szkolenia dla pracowników samorządowych oraz warsztaty dla asystentów sędziego wojewódzkich sądów administracyjnych.
  mec. Katarzyna Burczaniuk Radca prawny, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a następnie odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi własną kancelarię w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego, a także prawa administracyjnego.
  Maciej Byczkowski
  Prezes Zarządu ENSI, od 2007 r. Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (wcześniej: Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji). Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej (2004 - 2013). Brał udział w pracach: sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych (2007 - 2010); pracach Zespołu ekspertów powołanego przez GIODO, który opracował projekt zmiany ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy deregulacyjnej Ministerstwa Gospodarki dla przedsiębiorców (2011 - 2014); sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczeniem biurokracji nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej - deregulacja IV (2014) oraz pracach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nad opracowywaniem nowych projektów wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie wykonywania zadań ABI (2014 - 2015). Uczestniczył również w pracach nad zmianą rozporządzenia wykonawczego w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych do ustawy o ochronie danych osobowych oraz konsultacjach w przygotowaniu polskiego stanowiska na forum Rady Europy w związku z reformą ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Bierze udział w pracach Grupy ds. Ochrony Danych Osobowych, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. 

  Ekspert i audytor bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych (20 lat doświadczeń). Współtwórca Metodyki TISM, Metodyki TSM-BCP, Metodyki TSM – całościowej koncepcji zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. Twórca metodyki Zarządzania Procesami Przetwarzania Danych Osobowych (PBDO). Wraz z zespołem przygotował ponad 400 organizacji do wypełniania wymogów ustawy o ochronie danych osobowych; przeszkolił ponad 30 000 osób. Pełni rolę ABI (w ramach outsourcingu) w różnych organizacjach. Prowadził wiele projektów wdrożeń Polityki Bezpieczeństwa Informacji (wg TISM oraz normy ISO 27001) w organizacjach wielu branży w Polsce. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Wykłada na Politechnice Warszawskiej (Wydział Zarządzania) - Studium podyplomowe "Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT", na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie - Studia podyplomowe "Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych" oraz na Polskiej Akademii Nauk - Studia podyplomowe "Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych" (w ramach którego jest również członkiem Rady Programowej). Autor licznych publikacji z dziedziny bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych. Uczestniczy lub uczestniczył w projektach wdrożenia RODO w kilkunastu organizacjach w Polsce.

  dr Jan Byrski Adwokat, Partner w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.Specjalizuje się w zakresie prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), szeroko pojętego prawa rynku instytucji finansowych i usług płatniczych, IT i TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Przewodniczącym KNF, Prezesem NBP oraz sądami administracyjnymi.Doradza spółkom z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych. Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Uczestnik prac ministerialnych i parlamentarnych dotyczących licznych nowelizacji ustawy o usługach płatniczych i ustawy o ochronie danych osobowych. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: Komentarzy do nowelizacji ustawy o usługach płatniczych dotyczących opłaty interchange (wyd. el. C.H.Beck) oraz monografii „Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej”, która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika „IT w Administracji”.Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji, oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Stypendia na ErnstMoritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht.
  dr Maciej Chakowski Adiunkt i wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Był członkiem zespołu prawnego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP zajmującego się m.in. zmianami w przepisach Kodeksu pracy. Był także konsultantem Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie regulacji prawa pracy krajów Unii Europejskiej. Specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy. Reprezentuje pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi w zakresie sporów zbiorowych, rokowań układów zbiorowych, pakietów socjalnych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy w tym współautorem dwóch komentarzy do Kodeksu pracy.
  Sławomir Chmielewski Dyrektor Biura Zarządzania Zgodnością i Compliance Officer w Orange Polska. Od kilkunastu lat jest zawodowo związany z branżą telekomunikacyjną. W Orange Polska jako Dyrektor Biura Zarządzania Zgodnością i Compliance Officer, wcześniej Dyrektor Biura Pełnomocnika Prezesa TP ds. wdrożenia Porozumienia TP-UKE oraz Zastępca Dyrektora Pionu Prawnego. Zajmował również stanowisko Dyrektora Departamentu ds. Operatorów i Regulacji w EXATEL S.A. Był związany z sektorem publicznym, pełniąc funkcje w Ministerstwie Łączności oraz Urzędzie Regulacji Telekomunikacji (obecne UKE). W latach 2002-2008 Wiceprzewodniczący Zarządu, Członek Zarządu Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. W latach 2009-2013 Wiceprzewodniczący Komitetu e-Gospodarki w Krajowej Izbie Gospodarczej. Od 2014 członek Rady Nadzorczej TP TELTECH Sp. z o.o. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Studiów Podyplomowych w zakresie Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz międzynarodowego programu Executive MBA, walidowanego przez Rotterdam School of Management Erasmus University w Rotterdamie. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego.