Prelegenci

  SSR dr Dariusz Drajewicz Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (III Wydział Karny); autor ponad 50 glos i artykułów z zakresu prawa karnego oraz zagadnień ustrojowych opublikowanych m.in. w: „Ius Novum”, „Monitorze Prawniczym”, „Orzecznictwie Sądów Polskich”, „Państwie i Prawie”, „Palestrze”, „Prawie i Medycynie”, „Prokuraturze i Prawie”, „Przeglądzie Sądowym” oraz „Wojskowym Przeglądzie Prawniczym”; członek Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika SPP Iustitia.
  prof. ALK dr hab. Przemysław Drapała Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w reprezentacji firm budowlanych (wykonawców) oraz inwestorów prywatnych w złożonych sporach sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, doktor habilitowany prawa cywilnego, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, autor ponad 70 publikacji za zakresu prawa cywilnego, w tym licznych publikacji dotyczących umów o roboty budowlane, współautor tomu 5 i tomu 6 Systemu Prawa Prywatnego ( ostatnie wydania C.H.Beck, Warszawa 2013 r.), współautor wraz z Sędziami Izby Cywilnej Sądu Najwyższego komentarza do Kodeksu Cywilnego pod red. Jacka Gudowskiego (LexisNexis, 2013 r.), członek Zespołu Problemowego przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. umów o świadczenie usług w nowym Kodeksie cywilnym (w tym umów o roboty budowlane), członek prezydium Sądu Polubownego przy Polsko- Niemieckiej Izbie Przemysłowo- Handlowej, Przewodniczący Komitetu Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
  Angelika Drelichowska Doktorantka w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego UWr i aplikantka adwokacka. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego (w tym podatkowego) oraz administracyjnego postępowania egzekucyjnego.
  Piotr Drobek Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO.
  dr Anna Drywa Doktor nauk prawnych. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie zdobyła pracując w kancelariach prawnych i administracji publicznej. Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w problematyce odpowiedzialności odszkodowawczej za wydanie niezgodnych z prawem decyzji podatkowych.
  Lidia Dudek Sędzia Sądu Okręgowego wydziału Cywilnego w Częstochowie . Prowadzi wykłady dla aplikantów radcowskich z prawa cywilnego i postępowania cywilnego w Częstochowie (delegatura Opola). W 2011 r. pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w Katowicach na egzaminie kończącym aplikacje radcowską, a w 2012 i 2013 r. funkcję egzaminatora na egzaminie kończącym aplikację adwokacką w Katowicach.
  Andrzej Dudkowiak Ukończył studia na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Do 1992 roku piastował stanowisko sędziego oraz Przewodniczącego Wydziału Gospodarczego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze. Po 1992 roku uzyskał wpis na listę adwokatów. Andrzej Dudkowiak jest specjalistą z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego oraz prawa spółek i transakcji handlowych, do jego wyjątkowych zainteresowań należy obsługa inwestycji oraz prawo budowlane. Mecenas Andrzej Dudkowiak jest kierownikiem praktyki prawa gospodarczego w Kancelarii Dudkowiak & Kopeć.
  Grażyna Dudkowiak Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Przez kolejne lata była sędzią w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, aby następnie w 1994 roku uzyskać wpis na listę adwokatów. Mecenas Grażyna Dudkowiak jest znawcą problematyki prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa spadkowego, w których to dziedzinach posiada bogate doświadczenie.
Od lat jest kierownikiem praktyki prawa rodzinnego i spadkowego w Kancelarii Dudkowiak & Kopeć.
  adw. Michał Dudkowiak Uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dyplom z zakresu prawa brytyjskiego i europejskiego na Uniwersytecie w Cambridge. Mecenas Michał Dudkowiak jest doktorantem oraz pracownikiem naukowym w Zakładzie Prawa Publicznego Gospodarczego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Legislacji, European Criminal Bar Association i członkiem Zielonogórskiej Izby Adwokackiej.Jego działalność koncentruje się wokół międzynarodowych stosunków gospodarczych.Mecenas Michał Dudkowiak jest specjalistą z zakresu międzynarodowych kontraktów handlowych. Redagował oraz negocjował liczne kontrakty ramowe o produkcję oraz handel z krajami Dalekiego Wschodu. W tym zakresie doradzał również w sprawach transportu międzynarodowego oraz ubezpieczeń. Prowadził szkolenia dla największych polskich spółek giełdowych na temat specyfiki transakcji handlowych z podmiotami z Chin, Japonii, Hong Kongu oraz Indii.Na co dzień adwokat Michał Dudkowiak doradza polskim przedsiębiorcom w sprawach ekspansji na rynki europejskie, m.in. w sprawach rejestracji spółek, oddziałów zagranicznych, dopuszczenia produktów oraz ochrony własności intelektualnej na rynkach zagranicznych. Michał Dudkowiak jest specjalistą z zakresu prawa konkurencji oraz reglamentacji działalności gospodarczej, przy szczególnym uwzględnieniu problematyki koncesji, zezwoleń oraz pozwoleń w działalności gospodarczej. W sprawach regulacyjnych mecenas Michał Dudkowiak posiada szczególną wiedzę oraz doświadczenie w obsłudze projektów górnicznych. Michał Dudkowiak jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa gospodarczego, publikuje artykuły w dodatku prawnym do dziennika „Rzeczpospolita”. Biegle włada językiem polskim oraz angielskim. Komunikuje się również w języku hiszpańskim.
  mec. Damian Dworek Radca prawny. Partner w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy. Od maja 2010 r. - Partner, Szef Departamentów Postępowań Sądowych oraz Prawa Pracy RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy w Warszawie. W latach 2009-2010 koordynował pracą zespołu prawników w zakresie prowadzenia postępowań sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych w Euler Hermes, Mierzejewska- Kancelaria Prawna Sp.k. w Warszawie. Jako asystent sędziego orzekającego w wydziale gospodarczym i cywilnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w warszawie, VII Wydział Gospodarczy i I Wydział Cywilny pracował w latach 2007-2009. Wcześniej w 2006 r. w Sądzie Rejonowym w Słupsku, V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, jako asystent sędziego orzekającego w wydziale pracy i ubezpieczeń społecznych. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego i procesowego, współautor pozycji „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych” wyd.: 2006 – 2009, 2010 – 2011, oraz wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach dotyczących prawa gospodarczego, w szczególności zaś poświęconych prawu spółek oraz rozwiązywaniu sporów prawnych. Członek Rady Nadzorczej W Investments S.A. (dawniej Internet Group S.A.) – grudzień 2012, członek Rady Nadzorczej MAGO S.A. – 2013, Przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego W Inwestments S.A – od czerwca 2014.