Prelegenci

  dr Maciej Kawecki
  dr Maciej Kawecki
  Gość honorowy. Doktor nauk prawnych. Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, koordynujący krajową reformę ochrony danych osobowych. W latach 2016– 2017 doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015- 2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii.
  Paweł Kaźmierczak
  Paweł Kaźmierczak
  Doradca podatkowy, partner w Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners. Specjalista w zakresie regulacji dotyczących zobowiązań podatkowych i procedury podatkowej oraz w podatkach pośrednich, w szczególności podatku od towarów i usług. W codziennej praktyce doradza m.in.: w kwestiach związanych z tematyką wymierzania należności publicznoprawnych, obejmującą w szczególności zasady określania i ustalania zobowiązań podatkowych, prowadzenia kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego; jednostkom samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcom w przedmiocie właściwego ukształtowania zasad rozliczeń podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług; w procedurach związanych z wymiarem i egzekucją opłaty śmieciowej. Doświadczony trener w zakresie prowadzenia szkoleń dla osób sprawujących funkcje w organach jednostek samorządu terytorialnego oraz dla pracowników samorządowych.
  r. pr. Kamila Kędzierska
  r. pr. Kamila Kędzierska
  Pracownik aparatu administracji samorządowej. Autor licznych publikacji z zakresu dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych, trener i autor szkoleń zawodowych dla pracowników samorządowych. Redaktor naczelna czasopisma „Informacja w Administracji Publicznej.
  mec. Konrad Konarski
  mec. Konrad Konarski
  Wspólnik w kancelarii prawnej Baker & McKenzie. Specjalizuje się w krajowych i zagranicznych ofertach publicznych polskich spółek, w transakcjach przejęć spółek notowanych na giełdzie oraz kwestiach ładu korporacyjnego spółek publicznych. Doradzał m. in. przy ofercie publicznej oraz wprowadzeniu na giełdę w Warszawie akcji Telekomunikacji Polskiej S.A., Netia S.A., Banku BGŻ S.A., Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. oraz IPO licznych spółek zagranicznych takich jak MOL, Orco, Astarta, Kernel, Inter Rao Lietuva, Ovostar czy KSG Agro. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu oraz członkiem stowarzyszonym Amerykańskiej Rady Adwokackiej. Konrad Konarski jest również sędzią Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest prawnikiem rekomendowanym w dziedzinie papierów wartościowych przez prestiżowe rankingi IFLR 1000, PLC Which Lawyer, Chambers Europe oraz Legal 500. PLC Which Lawyer. Rekomenduje go również w dziedzinie funduszy inwestycyjnych. Doradza wielu spółkom giełdowym i ich władzom w zakresie kwestii korporacyjnych, obowiązków informacyjnych i compliance.
  adw. Xawery Konarski
  adw. Xawery Konarski
  Adwokat, Starszy Partner, Traple Konarski Podrecki Wspólnicy. Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacja oraz Prawo zamówień publicznych. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony informacji. Doradza również w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i teleinformatyczną, w tym z wykorzystaniem środków unijnych. Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (min. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita). Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych, w tym Komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbywał staże zagraniczne, między innymi w kancelariach De Brauw Blackstone Westbroek (Haga) oraz Boekel de Neree (Amsterdam).
  Michał Konieczny
  Michał Konieczny
  Radca prawny, współzałożyciel Kancelarii, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, certyfikowany doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, specjalista z zakresu prawa spółek i rynku kapitałowego, prawa własności intelektualnej, prawa umów w obrocie gospodarczym, oraz regulacji dotyczących szeroko pojętego obrotu prawami majątkowymi, posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw IT, negocjacji umów w obrocie gospodarczym o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym, jak również przy realizacji projektów związanych z obrotem nieruchomościami.
  doradca podatkowy Katarzyna Kozakowska
  doradca podatkowy Katarzyna Kozakowska
  Doradca podatkowy i manager w MDDP. Specjalizuje się w podatkach dochodowych w szczególności dla branży nieruchomościowej. Bierze udział w projektach dotyczących nabywania i zbywania aktywów/udziałów, tworzeniu struktur międzynarodowych z udziałem polskich funduszy inwestycyjnych. Przeprowadza badania due diligence oraz przeglądy podatkowe. Doradza w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, zapewnieniu poprawności rozliczeń podatkowych oraz finansowania działalności gospodarczej.
  SA Beata Kozłowska
  SA Beata Kozłowska
  Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Przewodnicząca grupy roboczej zajmującej się reformą rozporządzenia 44/2001 w czasie polskiej prezydencji w Radzie UE, która to reforma zakończyła się przyjęciem rozporządzenia 1215/2012. Przeprowadziła kilkaset szkoleń z zakresu jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych na gruncie rozporządzenia 44/2001.
  SSO Marcin Kołakowski
  SSO Marcin Kołakowski
  Sędzia Sądu Okręgowego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych Prawo Europejskie dla Sędziów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. W okresie od 2001 - 2003 r., asystent sędziego w Sądzie Najwyższym, Izbie Cywilnej. Od czerwca 2003 r., orzekał w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydziale Gospodarczym, gdzie pełnił także funkcję zastępcy Przewodniczącego Wydziału, zaś od 01 stycznia 2006 r., do 09 lipca 2013 r., w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie, VII Wydziale Gospodarczym, gdzie pełnił funkcję Kierownika Sekcji Nakazowej i zastępcy Przewodniczącego Wydziału. Od 10 lipca 2013 r., Sędzia Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie, orzeka w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Prowadzi wykłady i szkolenia m. in. dla adwokatów i aplikantów adwokackich i radcowskich.
  Maciej Kołodziej
  Maciej Kołodziej
  Wiceprezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, ABI w kilku podmiotach, w tym w Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Ekspert i konsultant ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, informatyki śledczej i systemów IT oraz audytor wiodący i wykładowca w zakresie norm ISO/EIC 27000. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uczestniczył w wielu branżowych projektach szkoleniowych dla instytucji rządowych, sektora publicznego, edukacji, bankowości, telekomunikacji oraz przedsiębiorstw branży e-commerce i nowych technologii. Autor publikacji związanych z ochroną danych osobowych, w tym „Vademecum ABI cz.1 i II” wydawnictwa Beck. Wykładowca studiów podyplomowych dla ABI w Instytucie Nauk Prawnych PAN oraz Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Wykładowca bezpieczeństwa informacji i informatyki śledczej na Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Wykładowca stowarzyszony Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Członek grup problemowych dotyczących regulacji prawnych i przyszłości Internetu, reklamy internetowej, e-commerce oraz rozwoju nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz prywatności. Zajmuje się wdrożeniami regulacji dotyczących prawa ochrony danych, e-commerce oraz technologii i organizacji funkcjonowania usług społeczeństwa informacyjnego. Świadczy outsourcing ABI i administracji systemów teleinformatycznych.