Odpowiadając na potrzeby klientów Beck Akademii przygotowaliśmy szytą na miarę ofertę dedykowanych, zamkniętych seminariów z zakresu prawa i podatków. Proponowane tematy są zawsze indywidualnie dopasowane do potrzeb Klienta - możecie Państwo wybrać nie tylko prelegenta, ale i sposób prowadzenia zajęć, rodzaj ćwiczeń i zadania do realizacji. Seminarium zorganizujemy w dowolnym miejscu i terminie wskazanym przez Państwa.


Szkolenia dopasowujemy ściśle do potrzeb klienta:

· dokładny temat szkolenia zostaje przygotowany po wnikliwej analizie potrzeb klienta (dostosowujemy go do poziomu wiedzy i potrzeb słuchaczy, a także specyfiki omawianego tematu),
· prelegent zostaje wybrany na podstawie indywidualnych preferencji zamawiającego szkolenie,
· klient może wybrać sposób prowadzenia zajęć, rodzaj ćwiczeń i zadania do realizacji,
· istnieje możliwość przygotowania pre-testów i post-testów sprawdzających wiedzę uczestników,
· szkolenie może się odbyć w siedzibie firmy klienta, lub może zostać zorganizowane poza siedzibą klienta na terenie całej Polski (zapewniamy salę oraz catering),
· przygotowujemy bogate i kompleksowe materiały szkoleniowe, w tym publikacje Wydawnictwa C.H.Beck.


O Beck AkademiiKontakt

Jeśli poszukujesz sprawdzonej firmy, która przygotuje dedykowane szkolenie z dziedziny prawa lub podatków zgłoś się do nas.
Napisz na adres: [email protected]


Przykładowe dziedziny szkoleń:

 • Kadry i prawo pracy - Zmiany 2023
 • Prawo i postępowanie cywilne - Reforma KPC 2023
 • Zamówienia publiczne - Nowa ustawa PZP
 • Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe
 • Prawo budowlane
 • Kodeks postępowania karnego - Reforma KPK
 • Ochrona danych osobowych (RODO)
 • Nieruchomości
 • Prawo spółek, fuzje i przejęcia, corporate governance, compliance
 • Podatki, bankowość, finanse     
 • Postępowanie sporne, procesy sądowe, mediacje
 • Kompetencje miękkie prawników

Co nas wyróżnia na rynku?

 • Najlepsi eksperci - zajęcia prowadzą praktycy, prawdziwi eksperci w swoich dziedzinach
 • 30 lat doświadczenia - 30 lat na polskim rynku prawniczym gwarantują Ci najwyższy poziom zajęć
 • Indywidualne dopasowanie - tematyka szkoleń jest zawsze dopasowana do Państwa potrzeb
 • Dogodna lokalizacja - szkolenie zostanie zorganizowane w wybranym miejscu i terminie
 • Dobrany program - plan szkolenia jest dostosowany do Państwa preferencji i oczekiwań
 • Materiały - otrzymujesz komplet profesjonalnych materiałów szkoleniowych
 • Praktyka - stawiamy na przekazanie praktycznej wiedzy i nabycie realnych umiejętności
 • Konwersacje - podczas szkolenia masz możliwość zadawania pytań i rozmowy z prowadzącym

Przykładowe tematy szkoleń zamkniętych:

KADRY I PRAWO PRACY
Rewolucyjne zmiany w prawie pracy 2023
Przegląd zmian kadrowo–płacowych 2023
Planowanie i rozliczanie czasu pracy 2023
Dokumentacja kadrowa 2023
Umowy cywilnoprawne. Raportowanie umów o dzieło do ZUS
Restrukturyzacja zatrudnienia jako element polityki personalnej w dobie kryzysu. Zwolnienia grupowe i transfer zakładu pracy
Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce
Pracownicze Plany Kapitałowe w praktyce
RODO w procesie rekrutacyjnym i w zatrudnieniu
Ochrona sygnalistów w organizacjach

PRAWO CYWILNE PROCESOWE
Nowelizacja „naprawcza” KPC
Najnowsze zmiany w procedurze cywilnej 2023
Najczęściej popełniane błędy profesjonalnych pełnomocników
Przebieg rozprawy i postępowanie dowodowe
Postępowanie przed sądem I instancji
Orzeczenia sądowe i postępowania odwoławcze
Postępowanie w sprawach gospodarczych
Postępowanie zabezpieczające i klauzulowe
Proces frankowy w praktyce – dochodzenie roszczeń z umów walutowych
Postępowanie sądowe o podział majątku wspólnego

PRAWO CYWILNE I KONSUMENCKIE
Dyrektywa Omnibus, towarowa i cyfrowa - rewolucja w ochronie praw konsumenta i kompleksowe zmiany w rękojmi
Zabezpieczenia umowne w praktyce
Kara umowna w praktyce
Kredyty i ugody walutowe w praktyce
Skarga pauliańska – jak skutecznie bronić się przed ukrywaniem majątku przez dłużników
Przewłaszczenie na zabezpieczenie – jak skutecznie zabezpieczać długi
Ochrona dóbr osobistych w Internecie
Odpowiedzialność za długi spadkowe
Instytucja odstąpienia od umowy w orzecznictwie sądów

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zasady przetwarzania danych osobowych
Prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych
Jak uniknąć kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych?
Umowy dotyczące danych osobowych, rola IOD, przebieg kontroli PUODO
Analiza ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych
Audyt zgodności systemu ochrony danych osobowych z RODO
Bezpieczeństwo projektowania procesów i aplikacji zgodnie z Privacy by Design i Default
RODO w sektorze medycznym
RODO w marketingu

COMPLIANCE
Rola i obowiązki Compliance Officera w organizacji
Ustawa AML w praktyce – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Compliance w organizacji – źródła norm, umiejscowienie funkcji compliance i modelowe role w organizacji, Compliance Managment System z perspektywy norm ISO
Compliance w organizacji – mapowanie ryzyk braku zgodności, procedury i dobre praktyki wdrażania
Compliance w organizacji – Whistleblowing, Forensic i postępowania wewnętrzne
Compliance w organizacji – obowiązki AML i weryfikacja kontrahentów
Nowe trendy w compliance – ESG, Legal Design, szkolenia – jak efektywnie docierać z przekazem
Compliance w sektorze publicznym
Ochrona sygnalistów w organizacjach

NIERUCHOMOŚCI
Nowa ustawa deweloperska w praktyce
Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich i spółdzielczych
Umowa o roboty budowlane w praktyce
Realizacja prac budowlanych w branży nieruchomości
Kształtowanie ustroju rolnego w praktyce
Sprzedaż nieruchomości zadłużonych
Nowy projekt budowlany i jego rola w procesie przygotowania i realizacji inwestycji
Pozwolenie na budowę, zasady postępowań administracyjnych towarzyszących realizacji inwestycji
Nowelizacja prawa budowlanego

UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA
Prawo restrukturyzacyjne w praktyce
Upadłość konsumencka w praktyce
Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych – analiza regulacji i praktyka stosowania
Wierzyciel w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
Zakres odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
Postępowanie o zatwierdzenie układu

PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE
Zmiany w podatkach dochodowych w 2023 r.
Praktyczne aspekty kontroli podatników. Narzędzia i strategie w kontroli podatkowej.
Nowelizacja CIT od 2023 r w ramach Polskiego Ładu 3
VAT – aktualne wyzwania: Krajowy System e-faktur, Nowa struktura JPK, TAX FREE, Nowy Ład
VAT – fakturowanie, dokumentowanie, ewidencjonowanie
Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych. Zamknięcie roku 2022. Zmiany na 2023 r.

PRAWO SPÓŁEK
Kodeks spółek handlowych po nowelizacji
Elektronizacja postępowania rejestrowego w praktyce
Odpowiedzialność kadry menadżerskiej za niewypłacalność spółki
Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.
Nowe prawo holdingowe
Prosta spółka akcyjna jako nowy typ spółki kapitałowej

NOWE TECHNOLOGIE
E-doręczenia w praktyce
Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących nowych technologii i cyberbezpieczeństwa
Cyberbezpieczeństwo w praktyce – ramy normatywne i dobre praktyki w dobie narastających cyberzagrożeń
Wyzwania prawne w sektorze technologii finansowych
Akt o usługach cyfrowych i Akt o rynkach cyfrowych – nowe akty prawne kluczowe dla funkcjonowania gospodarki cyfrowej
Zmiany w regulacjach prawnych w e-commerce i reklamie

PRAWO KARNE
Kodeks karny po nowelizacji 2022
Postępowanie karne wykonawcze po nowelizacji z 5.8.2022 r.
Rola pełnomocnika i obrońcy w procesie karnym gospodarczym i karnym skarbowym
Kodeks karny skarbowy dla praktyków
Postępowania karne w sprawach międzynarodowych
Zagadnienia dowodowe w procesie karnym

SZKOLENIA MIĘKKIE
Mentoring w kancelarii prawnej. Wdrażanie programów mentoringowych dla młodych pracowników
Efektywna komunikacja z klientem, rozwój kompetencji związanych z komunikacją interpersonalną, budowanie postawy proklienckiej
Profilaktyka stresu i zapobieganie wypaleniu zawodowemu w branży prawnej
Rozwiązywanie problemów w zespole, od konfliktu interesów do współpracy. Budowanie kultury organizacyjnej opartej na współpracy
Negocjacje profesjonalne. Negocjowanie jako niezbędny element warsztatu pracy prawnika. Negocjacje z klientem kancelarii prawnej
Action learning – podnoszenie kompetencji pracowniczych i efektywności zespołu 

SEKTOR PUBLICZNY
Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2022/2023
Uchwała budżetowa
Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych w JST po zmianach przepisów
Prywatność a dostęp do informacji publicznej. Jak prawidłowo chronić prywatność i dane osobowe udostępniając informację?
Podatek VAT w instytucji kultury
Świadczenia wychowawcze w nowym okresie zasiłkowym 2022/2023
Ochrona środowiska – procedury wydawania ocen środowiskowych
Dotacje oświatowe – wyzwania i problematyka 

SĄDY
Portal Informacyjny Sądu – podstawowe zagadnienia praktyczne
Ochrona danych osobowych w sekretariatach sądów powszechnych – praktyczne aspekty
Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych w praktyce
Dostęp do informacji publicznej w sądach
Funkcjonowanie sekretariatów sądowych po zmianach
Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich w praktyce 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Specyfikacja Warunków Zamówienia i projekt umowy
Prawo zamówień publicznych dla zamawiających sektorowych
Przetarg nieograniczony i tryb podstawowy krok po kroku – praktyczne warsztaty
Elektroniczne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – praktyka i orzecznictwo KIO
Prawo Zamówień Publicznych w świetle najnowszego orzecznictwa KIO i praktyki
Kontrola zamówień publicznych w praktyce