Szkolenia zamknięteOdpowiadając na oczekiwania klientów Beck Akademii stworzyliśmy szytą na miarę ofertę dedykowanych, zamkniętych seminariów

Proponowane tematy są zawsze indywidualnie dopasowane do potrzeb Klienta - możecie Państwo wybrać nie tylko prelegenta, ale i sposób prowadzenia zajęć, rodzaj ćwiczeń i zadania do realizacji. 
Seminarium zorganizujemy w dowolnym miejscu i terminie wskazanym przez Państwa.

Zapraszamy do kontaktu

Przykładowa tematyka szkoleń zamkniętych


Zamówienia publiczne

 • Zamówienia publiczne po nowelizacji Prawa zamówień publicznych z 2016 r. – efekty zmian prawnych w praktyce
 • Zamówienia publiczne do 30 000 euro
 • Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z 2016 r. - konsekwencje praktyczne dla wykonawców
 • Zamówienia publiczne w instytucjach kultury
 • Udzielanie zamówień publicznych przez beneficjentów środków unijnych
 • Nowe dyrektywy zamówieniowe
 • Zamówienia Publiczne po nowelizacji: Pozacenowe kryteria oceny ofert (ustalanie kryteriów i opis sposobu oceny). Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane, a roboty dodatkowe, zamienne, zaniechane – różnice i podobieństwa, zasady stosowania
 • Zmiany i korekty w umowach zamówienia publicznego, w szczególności opartych na wzorach kontraktowych FIDIC
Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe

 • Nowa ustawa – Prawo restrukturyzacyjne
 • Prawo restrukturyzacyjne i zmiany w prawie upadłościowym w świetle znowelizowanych przepisów
 • Upadłość/restrukturyzacja spółek akcyjnych notowanych na GWP oraz spółek emitentów obligacji notowanych na GWP
 • Nowe prawo restrukturyzacyjne – pozycja wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika
 • Nowe Prawo restrukturyzacyjne – wpływ upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych na wszczynanie i dalsze prowadzenie postępowań cywilnych
 • Nowe prawo restrukturyzacyjne w praktyce – nowe i bogate możliwości stworzone dla przedsiębiorców i wyzwanie dla prawników
 • Upadłość konsumencka
Prawo środowiskowe i krajobrazowe 

 • Decyzje środowiskowe i lokalizacyjne w procesie inwestycyjnym
 • Prawne aspekty planowania przestrzennego
 • Ustawa krajobrazowa i jej skutki dla nieruchomości
 • Procesy i narzędzia rewitalizacji zgodne z ustawą o rewitalizacji
Nieruchomości, proces inwestycyjno-budowlany 

 • Opodatkowanie obrotu nieruchomościami
 • Opłaty planistyczne w gospodarce nieruchomościami
 • Opłaty, ceny i wartości w gospodarce n nieruchomościami
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2015/2016 – potencjalne utrudnienia w budowie
Podatki, bankowość, finanse

 • Finanse samorządowe
 • Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem planowania wieloletniego
 • Czynności (umowy) bankowe mające szczególne znaczenie dla przedsiębiorcy
 • Egzekucja należności bankowych
 • House flipping – od zakupu do sprzedaży. Rozliczenie podatkowe
Prawo spółek, fuzje i przejęcia, corporate governance, compliance

 • Przyjazne i wrogie przejęcia spółek kapitałowych
 • Efektywny nadzór spółki kapitałowej
 • Compliance w praktyce
 • Spółka z o.o. / Spółka akcyjna a członkowie jej organów – relacje prawne – warsztaty praktyczne
Prawo medyczne, farmaceutyczne, NFZ

 • Czas pracy w podmiotach leczniczych – dyżury, wynagradzanie
 • Prowadzenie dokumentacji elektronicznej
 • Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce
 • Zasady prawidłowego przygotowania ofert w ramach postępowań na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
 • Kontrola świadczeniodawcy w praktyce
 • Aspekty kodowania świadczeń medycznych w podmiotach leczniczych biorąc pod uwagę Jednorodne Grupy Pacjentów
 • Pakiet kolejkowy, pakiet onkologiczny – realizacja świadczenia , umowa z NFZ
Postępowanie sporne, procesy sądowe, mediacje

 • Kodeks postępowania cywilnego po nowelizacji
 • Reprezentacja stron procesowych w procesie karnym po nowelizacji – zagadnienia praktyczne

Prelegenci

Współpracuje z nami wielu wybitnych ekspertów z wiodących dziedzin prawa – sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, autorzy publikacji. M.in.:

SSR Cezary Zalewski - pomysłodawca prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne – od kwietnia 2012 r. członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od kwietnia 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego. Od września 2013 r. do marca 2014 r. delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z przygotowywaną ustawą Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacją Prawa upadłościowego. Od 2003 r. sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; Zastępca Przewodniczącego Wydziału dla spraw upadłościowych i naprawczych (największego wydziału w Polsce zajmującego się sprawami upadłościowymi); stale orzekający w sprawach upadłościowych, prowadził postępowania upadłościowe pełniąc funkcję sędziego-komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych. Wielokrotnie był członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego prezentując ustnie przed Trybunałem stanowisko sądu. W latach 2011-2014 orzekający w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wymiarze 1–4 sesji w miesiącu. Posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Autor wielu innych publikacji z zakresu prawa upadłościowego. Prelegent na licznych konferencjach dotyczących prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

Adw. Xawery Konarski

R. pr. dr Maciej J. Nowak - kierownik Pracowni Ekonomiki Przestrzennej na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, członek zespołów problemowych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii nauk, autor licznych publikacji z zakresu prawnych uwarunkowań planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.

r. pr. dr Andrzela Gawrońska-Baran –absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego WAT w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008). W latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w ARiMR. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa. 

dr Anna Partyka-Opiela

Dr Agnieszka Mikos-Sitek – adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego i Ekonomii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się problematyką finansów publicznych i prawa finansowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego prywatnego i publicznego oraz prawa budżetowego (w zakresie gospodarki finansowej państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego). Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w przedmiotowym zakresie. Stały współpracownik polskich czasopism fachowych.

Adw. dr Grzegorz Sibiga

dr Krzysztof Walczak