Szkolenie online

IX Ogólnopolska Konferencja PZP. Nowe prawo zamówień publicznych – konsekwencje i trudności wdrożeniowe po roku obowiązywania ustawy

Prezentacja stanowisk ekspertów co do najistotniejszych trudności praktycznych i interpretacyjnych w kontekście pierwszego roku stosowania przepisów nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.


TERMIN:
14 marca 2022 09:00-17:45
CENA:
690,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin konferencji: 14 marca 2022 r.   -   Godziny: 9:00-17:45  

Możliwość zadawania pytań podczas konferencji

Dostęp do prezentacji PDF

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Bonus: Kwartalnik „Prawo Zamówień Publicznych” z opublikowanymi referatami z konferencji
24 wybitnych prelegentów  – 4 panele dyskusyjne – 8 godzin eksperckiej dyskusji

Nowa ustawa  – Prawo zamówień publicznych - trudności w stosowaniu nowych przepisów w praktyce

Zapraszamy na konferencję poświęconą zagadnieniom związanym z wdrażaniem uchwalonej w dniu 11.9.2019 r. nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 24.10.2019 r. poz. 2019), która weszła w życie z dniem 1.1.2021 r. 

Cel konferencji

Celem konferencji jest prezentacja stanowisk ekspertów wraz z dyskusją co do najpoważniejszych trudności praktycznych i wątpliwości interpretacyjnych zachodzących w sferze udzielania i wykonywania zamówień publicznych w świetle praktyki pierwszego roku obowiązywania nowych przepisów. Program Konferencji obejmuje kluczowe problemy z tej dziedziny, zwłaszcza z punktu widzenia potrzeb praktyki i judykatury. 

W trakcie konferencji przedstawione zostaną m.in.: 

 • problemy wdrażania urzędowej platformy cyfrowej e-zamówienia,
 • polityka zakupowa państwa i jej znaczenie dla zamówień publicznych,
 • zagadnienie konfliktu interesów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • wymagania podmiotowe przy wspólnym ubieganiu się o zamówienie publiczne,
 • problem klauzul abuzywnych w warunkach zamówienia,
 • podstawy odrzucenia oferty przetargowej,
 • prawo opcji w zamówieniach publicznych,
 • problematyka nadzwyczajnej zmiany okoliczności w czasie realizacji zamówienia publicznego,
 • kwestia nadzoru nad realizacją zamówienia publicznego.

Bonus

Referaty wygłoszone podczas konferencji zostaną opublikowane w Kwartalniku „Prawo Zamówień Publicznych” i zostaną udostępnione wszystkim uczestnikom konferencji. W jednym z kolejnych numerów zamieszczone zostanie także sprawozdanie z przebiegu konferencji wraz z wynikami dyskusji.

Patron medialny 

Kwartalnik „Prawo Zamówień Publicznych”

Partner merytoryczny 

Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są przedstawiciele organów właściwych w sprawach zamówień publicznych oraz uznani eksperci, którzy w praktyce i naukowo zajmują się problematyką PZP. 

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 


Dla kogo jest ta konferencja?

Konferencja adresowana jest do adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji, osób zajmujących się zamówieniami publicznymi.

Program konferencji online

Szczegółowa agenda konferencji znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny konferencji online: 9:00-17:45 
Link do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem. 


Program: 

9.00 – 9.15 Otwarcie konferencji, przemówienia okolicznościowe


9.15 – 11.00 Panel I: Zagadnienia ogólne (moderator: prof. Ryszard Szostak)

1. Przedstawiciel UZP: Wdrażanie urzędowej platformy cyfrowej e-zamówienia

2. Mec. Jarosław Jerzykowski, Zasada jawności postępowania na tle nowej regulacji prawnej

3. prof. dr hab. Henryk Nowicki, Nowe ujęcie kontroli w prawie zamówień publicznych

4. prof. dr hab. Andrzej Panasiuk, Polityka zakupowa państwa i jej znaczenie dla zamówień publicznych

5. mec. Małgorzata Stręciwilk, Należyte oszacowanie wartości zamówienia

6. prof. dr hab. Andrzej Borowicz, O potrzebie zmian w zasadach sporządzania kosztorysu inwestorskiego

Dyskusja


11.00 – 11.15 Przerwa


11.15 – 13.45 Panel II: Podstawy wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne (moderator: prof. Andrzej Borowicz)

1. prof. dr hab. Włodzimierz Dzierżanowski, dr Andrzela Gawrońska-Baran, Konflikt interesów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

2. mec. Magdalena Grabarczyk, Nienależyte wykonanie zamówienia podstawą wykluczenia z ubiegania się o kolejne zamówienie publiczne

3. dr Maciej Lubiszewski, Wprowadzenie zamawiającego w błąd przy ubieganiu się o zamówienie publiczne

4. dr Agnieszka Piwowarczyk, Kwalifikowany personel warunkiem zachowania dobrej jakości świadczenia

5. dr Ewaryst Kowalczyk, Wymagania podmiotowe przy wspólnym ubieganiu się o zamówienie publiczne

6. mec. Justyna Starek, Przedmiotowe środki dowodowe

Dyskusja


13.45 – 14.15 Przerwa


14.15 – 15.30 Panel III: Spory przedumowne (moderator: prof. Henryk Nowicki)

1. dr Aleksandra Sołtysińska - Łaszczyca, Prawo do sądu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

2. dr Joanna May, Zasada prawdy obiektywnej i jej znaczenie dla jakości orzekania w postępowaniu odwoławczym

3. prof. dr hab. Krzysztof Horubski, Zwalczanie klauzul abuzywnych w warunkach zamówienia

4. mec. dr Agnieszka Trojanowska, Podstawy odrzucenia oferty przetargowej na tle zmienionej regulacji prawnej

5. Franciszek Łapecki, Łukasz Górnicki, Odpowiedzialność karno-administracyjna za naruszenie przepisów o udzielaniu koncesji

Dyskusja


15.30 – 15.45 Przerwa


15.45–17.45 Panel IV: Umowy o zamówienia publiczne na gruncie nowej regulacji prawnej (moderator: dr hab. Michał Kania)

1. prof. dr hab. Ryszard Szostak, Prawo opcji w zamówieniach publicznych

2. dr Ewa Zielińska, Postanowienia obligatoryjne w umowach o roboty budowlane

3. prof. UŁ dr Wojciech Robaczyński, Nadzwyczajna zmiana okoliczności w czasie realizacji zamówienia publicznego

4. dr Mariusz Filipek, Nadzór nad realizacją zamówienia publicznego – raport o uchybieniach

5. dr Jolanta Loranc-Borkowska, Wykonywanie serwisu z tytułu rękojmi za wady świadczenia

Dyskusja


17.45 Zakończenie konferencji


prof. UŁ dr hab. Andrzej Borowicz
prof. UŁ dr hab. Andrzej Borowicz
Pracownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Ekonomiczno–Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W działalności naukowo dydaktycznej specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych, wyceny nieruchomości oraz procesów deweloperskich. Założyciel i długoletni Kierownik Studium Podyplomowego Zamówień Publicznych. Wieloletni arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przewodniczący Rady Programowej miesięcznika „zamówienia Publiczne – Doradca”. Autor wielu książek i kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu zamówień publicznych.
dr hab. Włodzimierz Dzierżanowski
dr hab. Włodzimierz Dzierżanowski
Doktor nauk prawnych; w latach 2003–2005 viceprezes Urzędu Zamówień Publicznych; wcześniej Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, odpowiedzialny za wydatkowanie środków europejskich; aktualnie ekspert w Grupie Doradczej „Sienna”; doświadczony praktyk i dydaktyk; autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz problematyki przedsiębiorczości.
dr Mariusz Filipek
dr Mariusz Filipek
Asystent w Katedrze Postępowania Administracyjnego WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, radca prawny.
dr Andrzela Gawrońska-Baran
dr Andrzela Gawrońska-Baran
Radca prawny, doktor nauk prawnych, wiceprezes UZP w latach 2007-2008. Autorka licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego, specjalizującą się w zamówieniach publicznych.
Łukasz Górnicki
Łukasz Górnicki
r. pr. Magdalena Grabarczyk
r. pr. Magdalena Grabarczyk
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. Członek Krajowej Izby Odwoławczej od jej powstania w roku 2007. Pełniła funkcję wiceprezesa oraz rzecznika prasowego Krajowej Izby Odwoławczej. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz autor publikacji poświęconym zamówieniom publicznym. Doktorantka na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w zamówieniach publicznych oraz prawie cywilnym i handlowym.
prof. UWr Krzysztof Horubski
prof. UWr Krzysztof Horubski
Adiunkt w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Adiunkt w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Wrocławskim, radca prawny. Autor ponad sześćdziesięciu opracowań naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego.
mec. Jarosław Jerzykowski
mec. Jarosław Jerzykowski
dr Ewaryst Kowalczyk
dr Ewaryst Kowalczyk
Pracownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.
dr Jolanta Loranc–Borkowska
dr Jolanta Loranc–Borkowska
Pracownik w Katedrze Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego w Instytucie Prawa UEK. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz ochrony rynku i jakości. Autorka kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu.
dr Maciej Lubiszewski
dr Maciej Lubiszewski
Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kierownik studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych prowadzonych na WPiA UWM w Olsztynie.
dr Joanna May
dr Joanna May
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny. Autorka publikacji naukowych z zakresu postępowania cywilnego (głównie postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego), prawa cywilnego materialnego, prawa pracy oraz  ubezpieczeń społecznych.
prof. UMK dr hab. Henryk Nowicki
prof. UMK dr hab. Henryk Nowicki
Profesor z Katedry Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych na UMK. Wykłada prawo zamówień publicznych w wielu ośrodkach naukowych w Polsce. Były członek Rady Zamówień Publicznych, jako ekspert współpracował m.in. z Ministerstwem Rozwoju, Urzędem Zamówień Publicznych oraz Komitetem Regionów UE.
prof. dr hab. Andrzej Panasiuk
prof. dr hab. Andrzej Panasiuk
Wykładowca w Collegium Witelona oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ponadto wykłada na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Był ekspertem grupy roboczej ds. międzynarodowego prawa handlowego przy ONZ, oraz ekspertem w grupie roboczej INTOSAI ds. Walki z Korupcją i Praniem Brudnych Pieniędzy. Pełnił wysokie funkcje publiczne min. wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, prezesa zarządy spółki TK Telekom oraz dyrektora Delegatury NIK w Warszawie. Obecnie pełni funkcję rektora Collegium Witelona.
dr Agnieszka Piwowarczyk
dr Agnieszka Piwowarczyk
dr Wojciech Robaczyński, prof. UŁ
dr Wojciech Robaczyński, prof. UŁ
Pracownik Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej. Doświadczony dydaktyk i praktyk. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego kontraktowego i zamówień publicznych, a także prawa finansowego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych.
Dr Aleksandra Sołtysińska-Łaszczyca
Dr Aleksandra Sołtysińska-Łaszczyca
Adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie.
mec. Justyna Starek
mec. Justyna Starek
mec. Małgorzata Stręciwilk
mec. Małgorzata Stręciwilk
Pracownik Katedry Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, radca prawny, członek RKO w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Krakowie, były Prezes UZP, członek i rzecznik prasowy KIO. Autor i współautor wielu publikacji fachowych, artykułów i monografii naukowych oraz eksperckich. 
prof. UEK dr hab. Ryszard Szostak
prof. UEK dr hab. Ryszard Szostak
Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierownik studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych. Wieloletni arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Członek Rady Zamówień Publicznych w latach 2008–2013. W swojej działalności naukowo- dydaktycznej oraz eksperckiej specjalizuje się w prawie cywilnym, finansowym i zamówień publicznych. Autor ponad 300 publikacji z tego zakresu.
mec. dr Agnieszka Trojanowska
mec. dr Agnieszka Trojanowska
dr Ewa Zielińska
dr Ewa Zielińska
Pracownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa gospodarczego dotyczących zwłaszcza spółek handlowych i umowy o roboty budowlane. Współautorka komentarza do Kodeksu spółek handlowych oraz pracy zbiorowej pt. „Prawo umów budowlanych”. Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim i SGH w Warszawie. Radca prawny, wykładowca na aplikacji radcowskiej prowadzonej przez OIRP w Katowicach.
dr Franciszek Łapecki
dr Franciszek Łapecki
Doktor nauk prawnych, specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych. Kierownik zamawiającego w największych postępowaniach o udzielenie zamówienia na usługi z zakresu gospodarki komunalnej. Świadczy usługi prawne i doradcze w ramach własnej praktyki.
Godziny konferencji online: 9:00-17:45

Zapisy trwają do 13 marca 2022 r., do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

IX Ogólnopolska Konferencja PZP. Nowe prawo zamówień publicznych – konsekwencje i trudności wdrożeniowe po roku obowiązywania ustawy Miejsce i termin: Szkolenie online, 14 marca 2022

Cena: 690,00 zł z VAT 790,00 zł z VAT
Oferta FIRST MINUTE! Cena promocyjna do: 28.02.2022 r.
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.