Szkolenie online

Prywatność a dostęp do informacji publicznej. Jak prawidłowo chronić prywatność i dane osobowe udostępniając informację?

Prawo do informacji a prawo do prywatności. Skuteczna anonimizacja informacji. Odmowa dostępu do informacji publicznej.


TERMIN:
25 maja 2022 10:00-13:00
CENA:
299,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 25 maja 2022 r.   -   Godzina: 10:00-13:00   -   Prelegent: r. pr. dr Kazimierz Pawlik

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis Administracja: Moduł Informacja w administracji publicznej

Obowiązkiem podmiotów udostępniających informację publiczną jest dbałość o ochronę prywatności osoby fizycznej. Ochrona ta nie ma charakteru bezwzględnego, dlatego w szczególny sposób przedstawione zostaną wyjątki od zasady pełnej ochrony prywatności. Szkolenie ułatwi uczestnikom znalezienie takiego sposobu udostępniania informacji, który zagwarantuję jednoczesną ochronę prywatności, a w przypadku kiedy takie udostępnienie nie będzie możliwe, wyjaśni zawiłości procedury odmowy dostępu do informacji.

Na szkoleniu omówione zostaną zasady powyższej ochrony i wyjątki od tych zasad, których znajomość pozwala na prawidłowe przeprowadzenie postępowania. Wskazane zostaną również modelowe sposoby zakończenia postępowania dostępowego w aspekcie zapewnienia skuteczności omawianej ochrony. Uwzględnione zostanie również postępowanie zainicjowane odwołaniem (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) oraz skargą na decyzję odmawiającą dostępu do informacji publicznej.

Celem szkolenia jest:

 • wskazanie praktycznych aspektów kolizji między prawem do informacji a prawem do prywatności,
 • omówienie pojęcia prywatności osoby fizycznej – jej elementów składowych oraz granic ochrony,
 • udzielenie praktycznych wskazówek co do zasad ochrony danych osobowych w postępowaniu dostępowym,
 • precyzyjne wskazanie i wyjaśnienie poszczególnych wyjątków wyłączających potrzebę ochrony prywatności,
 • wskazanie przykładów stanowisk i funkcji, których sprawowanie wiąże się z ograniczeniem zakresu ochrony prywatności,
 • omówienie metod skutecznej anonimizacji informacji oraz najczęściej popełnianych błędów przy anonizmizacji,
 • wskazanie koniecznych elementów składowych decyzji administracyjnej odmawiającej dostępu do informacji ze względu na ochronę prywatności.
 • udzielenie praktycznych wskazówek określających optymalne postępowanie dysponenta informacji w przypadku zakwestionowania decyzji odmawiającej dostępu do informacji publicznej,
 • wskazanie zasad postępowania w przypadku zbiegu nadużycia prawa do informacji publicznej oraz prawa do prywatności osoby fizycznej,
 • określenie możliwości odpowiedzialności cywilnoprawnej w przypadku udostępnienia informacji bez zachowania zasad odnoszących się do ochrony prywatności.

Na szkoleniu online dowiesz się:

 • Jakie elementy składają się na pojęcie podlegającej ochronie prawnej sfery prywatności osoby fizycznej?
 • Czy zasada związania treścią wniosku dostępowego ma znaczenie dla przyjętej formy ochrony prywatności?
 • Czy związek żądanej informacji ze sferą prywatności może uzasadniać uznanie informacji za niepubliczną?
 • Czy regulacje RODO mają bezpośrednie zastosowanie w postępowaniu dostępowym?
 • Jak na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej należy definiować osobę pełniącą funkcję publiczną?
 • Czy zawarcie umowy z organem władzy publicznej finansowanej ze środków publicznych powoduje wyłączenie ochrony prywatności kontrahenta organu?
 • Kiedy anonimizacja kopii dokumentu jest niedopuszczalna?
 • Czy konieczność anonimizacji celem ochrony prywatności może prowadzić do zakwalifikowania informacji jako przetworzonej i jakie są tego skutki?
 • Kiedy z uwagi na potrzebę ochrony prywatności konieczne jest wydanie decyzji odmawiającej dostępu do informacji?
 • Czy dopuszczalne jest wydanie decyzji odmawiającej dostępu do informacji, jeśli wnioskodawca nadużywa swojego prawa do informacji publicznej?
 • Jakie argumenty przedstawić w odpowiedzi na skargę na decyzję odmawiającą dostępu do informacji ze względu na potrzebę ochrony prywatności?

Adresatami szkolenia są: 

- osoby zarządzające wszelkimi podmiotami ustawowo zobowiązanymi do udostępniania informacji publicznej (organy administracji publicznej: samorządowej i rządowej, podmioty dysponujące majątkiem publicznym lub realizujące zadania publicznej, np. instytucje kultury, przedsiębiorstwa komunalne, organizacje społeczne itd.),

- prawnicy praktycy odpowiedzialni za nadzór i opiniowanie w strukturze podmiotu będącego dysponentem informacji sposobu prawidłowego rozpatrzenia wniosków o udostępnienie informacji publicznej (głównie radcowie prawni) oraz reprezentujący takie podmioty w toku postępowania sądowo-administracyjnego w sprawach o dostęp do informacji (radcowie prawni, adwokaci).


Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

r. pr. dr Kazimierz Pawlik - specjalizuje się w sprawach dostępu do informacji publicznej, prawie i postępowaniu administracyjnym oraz prawie nieruchomości. Z powyższego zakresu opublikował ponad 300 artykułów i jest współautorem kilku monografii.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-13:00
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.


Program:

1.  Wniosek o dostęp do informacji publicznej – przedmiot wniosku a potrzeba ochrony prywatności.
2.  Pojęcie prywatności osoby fizycznej w orzecznictwie.
3.  Ochrona prywatności a ochrona danych osobowych na gruncie postępowania dostępowego.
4.  Potrzeba ochrony prywatności jako negatywna przesłanka udostępnienia informacji.
5.  Wyjątkowe ograniczenie ochrony prywatności osób pełniących funkcje publiczne.
6.  Osoby pełniące funkcje publiczne, a osoby mające związek z pełnieniem tych funkcji.
7.  Rezygnacja osoby fizycznej z ochrony prywatności.
8.  Przebieg postępowania o dostęp do informacji odnoszącej się do sfery prywatności.
9.  Osoba fizyczna, której prywatności dotyczy wniosek, jako strona postępowania.
10.  Prawidłowa anonimizacja danych oraz prawne skutki konieczności anonimizacji.
11.  Decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na potrzebę ochrony prywatności – szczególne wymagania co do treści.
12.  Problematyka zaskarżalności decyzji o odmowie dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę prywatności.
13.  Nadużycie prawa do informacji publicznej a potrzeba ochrony prywatności.
14.  Odpowiedzialność dysponenta informacji publicznej za udostępnienie informacji podlegającej ochronie ze względu na prywatność


r. pr. dr Kazimierz Pawlik
r. pr. dr Kazimierz Pawlik
Prelegent specjalizuje się w sprawach dostępu do informacji publicznej, prawie i postępowaniu administracyjnym oraz prawie nieruchomości. Z powyższego zakresu opublikował ponad 300 artykułów i jest autorem monografii Odmowa dostępu do informacji publicznej, C.H. Beck, W-wa 2021, współautorem kilku monografii, m.in. Dostęp do informacji publicznej w instytucjach kultury, C.H. Beck, W-wa 2019, a także przeprowadził kilkanaście szkoleń. Indywidualną praktykę prawniczą łączy z pracą dydaktyczną i badaniami naukowymi w obszarze dostępu do informacji publicznej.
Godziny szkolenia online: 10:00-13:00

Zapisy trwają do 24 maja 2022 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Prywatność a dostęp do informacji publicznej. Jak prawidłowo chronić prywatność i dane osobowe udostępniając informację? Miejsce i termin: Szkolenie online, 25 maja 2022 10:00-13:00
Cena: 299,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie godne polecenia, poszerzyło moją wiedzę.
Marcin
Szkolenie bardzo ciekawe i bardzo przydatne.
Ania
Profesjonalnie, otwartość na dyskusję.
Izabela