IV Forum Prawa Procesowego Cywilnego. Aktualne problemy praktyki sądowej w postępowaniu cywilnym

Czynności procesowe | Przebieg postępowania | Skarga pauliańska. Proces i egzekucja


TERMIN:
18 listopada 2022
MIEJSCE:
Szkolenie online
CENA OD:
490,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin konferencji: 18 listopada 2022 r.   -   Godzina: 9:15-16:30  -  Prowadzący: 9 wybitnych prelegentów

Zapisy przyjmujemy do 17 listopada do godziny 14:00!
Możliwość zadawania pytań podczas konferencji

Dostęp do prezentacji PDF

Certyfikat uczestnictwa w PDF
9 wybitnych prelegentów - 3 panele dyskusyjne - 9 eksperckich prezentacji

Udział online lub stacjonarnie


Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo C.H.Beck i Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej zapraszają na IV Forum Prawa Procesowego Cywilnego, które odbędzie  w Łodzi w trybie hybrydowym.

IV Forum Prawa Procesowego Cywilnego będzie okazją do zaprezentowania zagadnień z zakresu aktualnych problemów praktyki sądowej w postępowaniu cywilnym.

Problematyka objęta tytułami poszczególnych wystąpień Referentów, z jednej strony nawiązuje do zmian dokonanych ostatnio w obrębie postępowania cywilnego, z drugiej zaś – dotyczy zagadnień procesowych wyłaniających się szczególnie w ostatnim czasie na tle skargi pauliańskiej.


W trakcie dwóch pierwszych paneli IV Forum zostaną omówione zagadnienia stanowiące filary ostatnich nowelizacji prawa procesowego cywilnego i budzące największe kontrowersje. Postępowanie cywilne od wielu lat jest nieustannie poddawane przemianom. Dokonane w tym okresie przeobrażenia są rezultatem zarówno zmian przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych aktów prawnych, jak i wprowadzanego w życie ustawodawstwa anty-covidowego. Jednoczesne poprawianie licznych instytucji procesowych nie przekłada się na tworzenie jasnych i spójnych regulacji. Najnowsze nowelizacje, ze względu na liczne mankamenty, powodują szereg wątpliwości i trudności w stosowaniu nowych przepisów. Rodzi to potrzebę poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jak należy je rozumieć w praktyce

Podczas ostatniego panelu zostaną przedstawione wszystkie aspekty procesowe skargi pauliańskiej. Zagadnienia procesowe wyłaniające się na tle tej skargi od lat wywołują wielorakie spory, które ostatnio – poprzez wypowiedzi judykatury – stały się szczególnie aktualne. Dotyczą one w szczególności charakteru powództwa o uznania czynności prawnej za bezskuteczną czy też skutków wyroku uwzględniającego skargę pauliańską. Problemy nie omijają również egzekucji sądowej z korzyści majątkowej uzyskanej przez osobę trzecią

W trakcie IV Forum zostanie przedstawiony nie tylko dorobek myśli prawniczej, lecz także nowe spostrzeżenia i doświadczenia zebrane pod wpływem obserwacji praktyki sądowej. Wnikliwe omówienie aktualnych zagadnień procesowych wywołujących najpoważniejsze trudności oraz dyskusja z uznanymi specjalistami podczas IV Forum pomoże wyjaśnić szereg problemów interpretacyjnych, aktualnie wyłaniających się na tle stosowania przepisów normujących zagadnienia objęte program tegorocznego Forum.

W toku konferencji zostaną przedstawione i poddane dyskusji następujące zagadnienia prawa procesowego cywilnego i prawa egzekucyjnego:

 • doręczenia pism procesowych między zawodowymi pełnomocnikami,
 • doręczenia pism procesowych przez komorników sądowych,
 • zwrot pisma procesowego wniesionego przez pełnomocnika zawodowego ,
 • zastrzeżenia do protokołu z posiedzenia jawnego,
 • uzasadnianie i doręczanie orzeczeń sądowych w procesie cywilnym,
 • zawieszenie postępowania cywilnego obligatoryjne z urzędu,
 • powództwo o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną,
 • charakter prawny i skutki wyroku uwzględniającego skargę pauliańską,
 • egzekucja sądowa z korzyści majątkowej uzyskanej przez osobę trzecią.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są doświadczeni prawnicy-praktycy: sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, a także uznani przedstawiciele nauki prawa postępowania cywilnego. 

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 


Dla kogo jest ta konferencja?

Ze względu na tematykę i jej niezwykłą przydatność praktyczną IV Forum Prawa Procesowego Cywilnego jest adresowane przede wszystkim do przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, zawodowych pełnomocników – adwokatów i radców prawnych, a także komorników sądowych, aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów prawa. Ponadto użyteczność znajdą w nim wszystkie osoby zainteresowane prawem procesowym cywilnym i prawem egzekucyjnym.


Program konferencji

Szczegółowa agenda konferencji znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny konferencji: 9:15-16:30 (online lub stacjonarnie)
Link do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem. 

Program: 

8:30 - 9:15 Rejestracja uczestników:  

9:15 - 9:30 Otwarcie Forum

 prof. UŁ dr hab. Monika Bogucka - Felczak – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego  
 Wojciech Bierwiczonek – Dyrektor Zarządzający Wydawnictwa C.H.Beck 
 Marcin Borek – Dyrektor Ośrodka Naukowo - Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej  
 prof. dr hab. Andrzej Marciniak – Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego II Uniwersytetu Łódzkiego  

Część I: Czynności procesowe

9:30 - 11:20 Moderator: prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła

 prof. UAM dr hab. Andrzej Jarocha, radca prawny (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Doręczenia pism procesowych między zawodowymi pełnomocnikami.
 SSR dr hab. Marcin Uliasz - Doręczenia pism procesowych przez komorników sądowych
 dr hab. Marcin Dziurda (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego) - Zwrot pisma procesowego wniesionego przez zawodowego pełnomocnika


11:00 - 11:20 Dyskusja 

11:20 - 11:50 Przerwa na kawę 

Część II: Przebieg postępowania

11:50 - 13:40 Moderator: prof. UAM dr hab. Andrzej Jarocha

 dr Przemysław Telenga, radca prawny (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Zastrzeżenia do protokołu z posiedzenia jawnego
 SSA prof. UŁ dr hab. Monika Michalska-Marciniak (Uniwersytet Łódzki) - Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń sądowych w procesie cywilnym
 prof. UR dr hab. Anna Kościółek (Uniwersytet Rzeszowski) - Zawieszenie postępowania cywilnego obligatoryjne z urzędu

13:20 - 13:40 Dyskusja 

13:40 - 14:40 Przerwa obiadowa 

Część III: Skarga pauliańska. Proces i egzekucja

14:40 -16:30 Moderator: prof. UŁ dr hab. Robert Kulski

 dr hab. Andrzej Olaś, adwokat (Uniwersytet Jagielloński) - Powództwo o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną
 prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki) - Charakter prawny i skutki wyroku uwzględniającego skargę pauliańską
 SSR Andrzej Antkiewicz - Egzekucja sądowa z korzyści majątkowej uzyskanej przez osobę trzecią

16:10 - 16:30 Dyskusja 

16:30 – Podsumowanie i zamknięcie Forum
SSR Andrzej Antkiewicz
SSR Andrzej Antkiewicz
Sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu, wiceprezes tego Sądu nadzorujący m.in. działalność komorników sądowych; w latach 2009–2010 pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji nadzorującym pracę komorników sądowych; orzekał w ramach delegacji w Sądzie Okręgowym w Toruniu i Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku; prowadził szkolenia dotyczące egzekucji dla komorników sądowych; prowadzi szkolenia z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej dla sędziów i rzeczoznawców majątkowych; autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego; specjalizuje się w postępowaniu egzekucyjnym.
Marcin Borek
Marcin Borek
Dyrektor Ośrodka Naukowo - Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej
dr hab. Marcin Dziurda
dr hab. Marcin Dziurda
Radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.Zorganizował, a następnie w latach 2006-2012 był prezesem reaktywowanej Prokuratorii Generalnej. Laureat nagrody Bona Lex za najlepszy akt prawny w 2006 r. Jako pełnomocnik uczestniczył w setkach postępowań sądowych oraz licznych postępowaniach arbitrażowych. W roku 2015 został laureatem nagrody Dziennika Gazety Prawnej „Złoty Paragraf” dla najlepszego radcy prawnego. Arbiter rekomendowany wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego procesowego i materialnego. Laureat nagrody specjalnej w konkursie „Przeglądu Sądowego” oraz Wydawnictwa Wolters Kluwer na książkę najbardziej przydatną dla praktyki prawniczej w 2019 r.
prof. UAM dr hab. Andrzej Jarocha
prof. UAM dr hab. Andrzej Jarocha
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny.
prof. UR dr hab. Anna Kościółek
prof. UR dr hab. Anna Kościółek
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Członek Rady Naukowej Polskiego Instytutu Notarialnego. 
prof. dr hab. Andrzej Marciniak
prof. dr hab. Andrzej Marciniak
Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie.
SSA prof. UŁ dr hab. Monika Michalska-Marciniak
SSA prof. UŁ dr hab. Monika Michalska-Marciniak
Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego II na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
dr hab. Andrzej Olaś
dr hab. Andrzej Olaś
Adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Adwokat wykonujący zawód w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych poświęconych zagadnieniom postępowania cywilnego oraz arbitrażu handlowego, w tym dwóch obszernych monografii. Przewodniczący Sekcji Praktyków Sporów w Sprawach Cywilnych i Handlowych przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej, członek Rady Programowej Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Komitetu Redakcyjnego Kwartalnika Polski Proces Cywilny, Członek International Council for Commercial Arbitration (ICCA) oraz Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych.
r. pr. dr Przemysław Telenga
r. pr. dr Przemysław Telenga
Radca prawny w OIRP w Lublinie, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Adm. UMCS. Ukończył  studia prawnicze na WPiA UMCS w Lublinie. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał się na podstawie rozprawy p.t. „Status dłużnika w egzekucji z praw majątkowych związanych z posiadaniem dokumentu według kodeksu postępowania cywilnego” napisanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Andrzeja Jakubeckiego.  W latach 2012-2016 sędzia Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i procesowego.
SSR dr hab. Marcin Uliasz
SSR dr hab. Marcin Uliasz
Doktor habilitowany nauk prawnych, sędzia i prezes Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, autor i współautor wielu opracowań z zakresu postępowania cywilnego, a w tym komentarzy do Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o kosztach komorniczych, wykładowca prowadzący szkolenia dla praktyków (sędziów, komorników sądowych i radców prawnych).

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Dr. Stefana Kopcińskiego 8/12, 90-033 Łódź

Godziny konferencji: 9:15-16:30. 

Możliwość zapisu online lub stacjonarnie.

Zapisy trwają do 17 listopada 2022 r., do godziny 14:00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

IV Forum Prawa Procesowego Cywilnego. Aktualne problemy praktyki sądowej w postępowaniu cywilnym

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.