Szkolenie online

Nowelizacja „naprawcza” Kodeksu postępowania cywilnego

Zmiany procedury cywilnej przewidziane w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – Druk sejmowy 2650.


TERMIN:
23 stycznia 2023 14:00-18:00
CENA:
490,00 zł z VAT
Zapisz się teraz


Termin szkolenia: 23 stycznia 2023 r.    -   Godzina: 14:00-18:00   -    Prelegent: SSO Grzegorz Karaś

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium
Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego dokonana ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz. U. poz. 1469, z późn. zm.), wprowadziła szereg istotnych zmian procedury cywilnej w zakresie postępowania rozpoznawczego, odwoławczego i egzekucyjnego. W trakcie obowiązywania ustawy ujawnione zostały problemy wymagające ponownego przeanalizowania wprowadzonych w 2019 r. rozwiązań.

Wątpliwości zgłaszane przez praktyków ale też dostrzeżone przez Ministerstwo Sprawiedliwości spowodowały konieczność podjęcia prac zmierzających poprawienia błędów. Realizując ten cel Rada Ministrów przyjęła i w dniu 27 września 2022 r. skierowała do sejmu przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (projekt został zarejestrowany w wykazie prac sejmowych pod numerem 2650). W dniu 26.10.2022 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu na posiedzeniu Sejmu i został skierowany do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Celem projektu jest uproszczenie obowiązujących procedur przyspieszenie postępowań sądowych, ułatwienie stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem, ułatwienie konsumentom dochodzenia swoich praw na drodze sądowej oraz wypełnienie luk w obowiązującym prawie.

Projekt przewiduje m.in. podniesienie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe, uzasadniającej właściwość sądu okręgowego z 75 tys. zł do 100 tys. zł.

Nowe przepisy doprecyzowują także zasady tzw. doręczeń komorniczych, przewidują nowe rozwiązania dotyczące planowania rozprawy i postępowania przygotowawczego oraz dokonywania przez sąd niezbędnych pouczeń. Uproszczone zostaną zasady uzasadniania i doręczania stronom postanowień, wydanych na posiedzeniu niejawnym, a także ich zaskarżania. Rozszerzony zostanie zakaz nadużycia prawa procesowego na kolejne instytucje procesowe.

Niedopuszczalne będzie złożenie wniosku o wyłączenie sędziego niewyznaczonego do rozpoznania sprawy, niedopuszczalne będzie również złożenie ponownego wniosku o wznowienie postępowania opartego na tych samych podstawach oraz dotkniętej brakami skargi na przewlekłość postępowania, która zawiera te same braki, co skarga wcześniej odrzucona.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 9 miesiącach od ogłoszenia.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom nowych, uproszczonych procedur przyspieszenia postępowań sądowych, ułatwień dla  stron i pełnomocników, nowych zasad kontaktu z sądem, ułatwienia konsumentom dochodzenia swoich praw na drodze sądowej oraz wypełnienia luk w obowiązującym prawie, przewidzianych w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt został zarejestrowany w wykazie prac sejmowych pod numerem 2650.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

SSO Grzegorz Karaś - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest on także autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Godziny szkolenia online: 14:00-18:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.

Program:

1. Zmiany w zakresie właściwości rzeczowej Sądów.
2. Zmiany w zakresie pełnomocnictwa procesowego i wykazywania umocowania do działania w imieniu organu Skarbu Państwa i Jednostek Samorządu Terytorialnego.
3. Doprecyzowanie przepisów o kosztach postępowania.
4. Zmiana zasad doręczeń podmiotom wpisanym do CEiDG.
5. Zmiany zasad doręczeń dokonywanych osobom fizycznym  – art. 139(1) KPC (tzw. doręczenie komornicze).
6. Doprecyzowanie zakresu pouczeń stron (szczególnie ar 156(1) KPC).
7. Zmiany w zakresie posiedzenia przygotowawczego.
8. Zmiany w zakresie orzekania (rozszerzenie możliwości orzekania na posiedzeniu niejawnym i ograniczenia wnioskowania o przeprowadzenie rozprawy).
9. Zmiany w zakresie uzasadnień postanowień.
10. Zmiany w zakresie postępowania apelacyjnego i zażaleniowego.
11. Zmiany w postępowaniu uproszczonym.
12. Wprowadzenie nowego rodzaju postępowania – „Postępowanie z udziałem konsumentów”.
13. Zmiany w zakresie postępowania klauzulowego i egzekucyjnego.
14. Doprecyzowanie przepisów przejściowych (szczególnie art. 11).

SSO Grzegorz Karaś
SSO Grzegorz Karaś
Sędzia sądu okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest on także autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.
Godziny szkolenia online: 14:00-18:00.

Zapisy trwają do 22 stycznia 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 10 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 10 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Nowelizacja „naprawcza” Kodeksu postępowania cywilnego Miejsce i termin: Szkolenie online, 23 stycznia 2023 14:00-18:00
Cena: 490,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.