Szkolenie online

Postępowanie przed sądem I instancji z uwzględnieniem projektowanych zmian KPC (druk sejmowy 2650)

Zmiany w postępowaniu rozpoznawczym. Nowe zasady perkluzji dowodowej. Nowe obowiązki procesowe. Doręczenia w postępowaniu cywilnym.


TERMIN:
6 lutego 2023 14:00-17:00
CENA:
450,00 zł z VAT
Zapisz się teraz


Termin szkolenia: 6 lutego 2023 r.    -   Godzina: 14:00-17:00   -    Prelegent: SSO Grzegorz Karaś

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium
Po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dokonanej ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz. U. poz. 1469, z późn. zm.), ujawnione zostały problemy dotyczące praktycznego stosowania przepisów. Zaistniała konieczność podjęcia prac zmierzających do poprawienia błędów. Realizując ten cel Rada Ministrów przyjęła i w dniu 27 września 2022 r. skierowała do sejmu przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt został zarejestrowany w wykazie prac sejmowych pod numerem 2650 i skierowany do pierwszego czytania.

Ustawą z dnia 28 maja 2021 r. wprowadzono szereg rozwiązań szczególnych w procedurze cywilnej radykalnie zmieniających sposób prowadzenia postępowań cywilnych. Ze względu na bardzo dużą ilość zmian dokonywanych tą ustawą i niejednoznaczność niektórych przepisów w praktyce wystąpiło szereg problemów w zakresie ich stosowana.

Istotne zmiany dotyczą postępowania rozpoznawczego i poszczególnych jego etapów t.j.: skuteczne złożenie pozwu lub wniosku, obligatoryjne złożenie odpowiedzi na pozew, postępowanie przygotowawcze, doręczeń w toku procesu, doręczenia elektroniczne dokonywane za pośrednictwem Portalu Informacyjnego i postępowanie dowodowego. Nowelizacja zmieniła zasady prekluzji dowodowej oraz postępowania dowodowego, nałożyła na strony i ich pełnomocników szereg nowych obowiązków procesowych.

Cel szkolenia: 

Szkolenie ma na celu wskazanie zmian w przepisach dotychczasowych, identyfikację problemów praktycznych oraz próbę ich rozwiązania. Szkolenie obejmować będzie wskazanie głównych zmian zawartych w procedowanej w Sejmie nowelizacji i ich wpływu na procedurę cywilną.

Na szkoleniu dowiesz się m.in:

 • jak zmieniła się organizacja postępowania cywilnego,
 • jakie są nowe wymogi pozwu i pism procesowych,
 • o obowiązku złożenia odpowiedzi na pozew i skutkach jego niezłożenia,
 • o nowym zakresie pouczeń stron w postępowaniu,
 • o przebiegu postepowania przygotowawczego i jego skutkach,
 • jakie  są zasady doręczeń w postępowaniu cywilnym,
 • jak zmieniły się zasady doręczeń do podmiotów wpisanych do KRS i przedsiębiorców wpisanych do CEIDG,
 • jak przebiega procedura doręczenia pozwu przez powoda za pośrednictwem komornika i jakie koszty się z tym wiążą,
 • o możliwości wzajemnego doręczania pism procesowych e-mailem przez profesjonalnych pełnomocników,
 • co do jest Portal Informacyjny i jak działa,
 • jak są doręczane pisma sądowe pełnomocnikom zawodowym,
 • jakie są skutki doręczeń elektronicznych dokonywanych w postępowaniu cywilnym, jakie są zasady planowania rozpraw,
 • o prekluzji dowodowej i jej skutkach,
 • jak zmieniły się zasady dotyczące powoływania dowodów i wniosków dowodowych,
 • o sposobie przeprowadzania dowodu z dokumentów,
 • o postanowieniach dowodowych,
 • o sposobie złożenia zastrzeżenia do protokołu w trybie art. 162 KPC,
 • o zeznaniach świadka na piśmie,
 • o zmianach w zakresie dowodu z opinii biegłego,
 • o możliwości wykorzystania opinii sporządzonych przez biegłych w innych sprawach,
 • o warunkach przeprowadzenia wideokonferencji i rozprawy zdalnej .

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

SSO Grzegorz Karaś - Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest on także autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 14:00-17:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.


Program:

1. Nowe wymagania dotyczące pozwu i pism procesowych.
2. Obligatoryjność złożenia odpowiedzi na pozew.
3. Nowy etap postępowania - postępowanie przygotowawcze.
4. Sposoby doręczeń dokonywanych przez sądy.
5. Zniesienie obowiązku doręczeń dokonywanych przez sąd Skarbowi Państwa.
6. Doręczenia podmiotom wpisanym do KRS.
7. Doręczenia podmiotom gospodarczym wpisanym do CEIDG.
8. Zasada faktycznego doręczenia pozwu lub innego pisma procesowego powodującego konieczność obrony.
9. Skutki awizowania przesyłki przez pocztę.
10. Czynności powoda w przypadku awizowania przesyłki doręczanej przez sąd. 
11. Procedura doręczenia komorniczego na zlecenie powoda.
12. Nowe sposoby doręczania pism sądowych pełnomocnikom zawodowym.
13. Zasady działania Portalu Informacyjnego jako systemu służącego do doręczeń elektronicznych. 
14. Zasady rejestracji w portalu i uzyskiwania dostępu do akt.
15. Podmioty jakim sąd będzie doręczał pisma sądowe drogą elektroniczną.
16. Rodzaje pism sądowych doręczanych pełnomocnikom drogą elektroniczną. 
17. Skutki doręczania dokonanego poprzez umieszczenie pisma sądowego w Portalu Informacyjnym.
18. Zasady wyznaczania rozpraw.
19. Wideokonferencja a rozprawa zdalna sposób przeprowadzenia, podobieństwa i różnice.
20. Warunki techniczne niezbędne do przeprowadzenia rozprawy zdalnej i wideokonferencji.
21. Zachowanie stron i pełnomocników w czasie rozprawy zdalnej.
22. Możliwość rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym - warunki formalne.
23. Dopuszczalność powództwa wzajemnego.
24. Zarzut potrącenia.
25. Zarządzenie przewodniczącego nakazującego wymianę przez strony pism przygotowawczych.
26. Wnioski dowodowe.
27. Dowody z dokumentów złożonych do akt.
28. Postanowienia dowodowe.
29. Zastrzeżenia do protokołu – art. 162 KPC.
30. Zeznania świadków na piśmie.
31. Zmiany w zakresie dowodu z opinii biegłego.
32. Wykorzystanie w procesie opinii sporządzonej w innej sprawie.
33. Warunki przeprowadzenia wideokonferencji.
34. Rozprawa odmiejscowiona.
35. Omówienie zmian projektu z 27.9.2022 (numer druku 2650).


SSO Grzegorz Karaś
SSO Grzegorz Karaś
Sędzia sądu okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest on także autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.
Godziny szkolenia online: 14:00-17:00.

Zapisy trwają do 5 lutego 2023r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej 2 godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).


Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Postępowanie przed sądem I instancji z uwzględnieniem projektowanych zmian KPC (druk sejmowy 2650) Miejsce i termin: Szkolenie online, 6 lutego 2023 14:00-17:00
Cena: 450,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.