Szkolenie online

Proces frankowy w praktyce - dochodzenie roszczeń z umów walutowych

Aktualna sytuacja procesowa spraw frankowych | Klauzule niedozwolone w kredytach frankowych | Sposoby rozliczenia roszczeń stron | Mechanizmy ochrony konsumentów


TERMIN:
17 kwietnia 2023 14:00-18:00
CENA:
590,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 17 kwietnia 2023 r.    -   Godzina: 14:00-18:00   -    Prelegent: SSO Grzegorz Karaś

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium
Roszczenia wynikające z kredytów denominowanych i indeksowanych do waluty obcej (najczęściej do franka szwajcarskiego), zwane powszechnie kredytami frankowymi, powodują wiele problemów natury prawnej i praktycznej. 

Brak systemowego rozwiązania ustawowego spowodował, że kredytobiorcy wystąpili indywidualnie z roszczeniami przeciwko bankom, formułując różnego rodzaju roszczenia. Brak ustawy regulującej rozliczenia z kredytów frankowych i rozbieżność orzecznictwa spowodowała skierowanie przez I Prezes Sądu Najwyższego pytania prawnego, zawierającego sześć podstawowych zagadnień związanych z roszczeniami wynikającymi z rozliczenia kredytów (III CZP 11/21). Brak orzeczenia Sądu Najwyższego powoduje konieczność odpowiedzi na pytania o sposób rozliczenia kredytów w oparciu o dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. 

Szkolenie będzie stanowiło próbę odpowiedzi na podstawowe pytania z zakresu problematyki rozliczeń kredytów frankowych.

Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu roszczeń, wynikających z zawarcia umów walutowych oraz indeksowanych i denominowanych do waluty obcej (szczególnie franka szwajcarskiego).

W trakcie szkolenia zostaną omówione: 
 • najnowsza opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-520/21,
 • aktualna sytuacja procesowa spraw frankowych zawisłych przez Sądami powszechnymi w sytuacji braku Uchwały Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 11/21,
 • niektóre z dotychczas wydanych orzeczeń w sprawach rozpoznanych przez TSUE oraz przez Sąd Najwyższy,
 • zagadnienia zawarte w nierozstrzygniętych dotychczas pytaniach prawnych skierowanych do SN w sprawach: III CZP 6/21, III CZP 13/21, III CZP 46/21 i III CZP 54/21,
 • akty prawa krajowego i europejskiego, dotyczące zawierania umów w oparciu o walutę obcą oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego dotyczącego sposobu zakresu i sposobu dochodzenia roszczeń związanych z zawarciem umowy o kredyt hipoteczny w oparciu o waluty obce,
 • kluczowe zagadnienia związane z procesami frankowymi takie jak: rozróżnienie rodzajów kredytów związanych z walutą obcą, rodzaje roszczeń kredytobiorców i banków, przedawnienie roszczeń, spread walutowy, zawieszenie postępowań sądowych, żądanie zabezpieczenia roszczeń kredytobiorców,
 • rodzaje powództw jakie mogą zostać wytoczone w związku z wykonaniem umów kredytowych w tym powództwa o stwierdzenie nieważności umowy, powództwa o uznanie niektórych klauzul umownych za abuzywne i powództwa o zmianę kredytu na złotowy (tzw. odfrankowanie) oraz skutków wyroków wydanych w tych sprawach,
 • możliwe roszczenia banków wynikające z korzystania z kapitału i sposób obliczania przedawnienia roszczeń kredytobiorców i roszczeń banków.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • czym różnią się kredyty walutowe oraz indeksowane i denominowane do waluty obcej,
 • jakie są sposoby obliczania oprocentowania kredytów frankowych,
 • jakie mechanizmy ochrony konsumentów zawarte są w Dyrektywie Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich,
 • jakie są rodzaje powództw w sprawach frankowych,
 • jakie klauzule są niedozwolone w kredytach frankowych,
 • jakie są sposoby rozliczenia roszczeń stron.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, w szczególności związanych z kredytami walutowymi, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

SSO Grzegorz Karaś - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne. Orzekał w wydziałach gospodarczych i wydziałach cywilnych. Obecnie orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym Sadu Okręgowego we Wrocławiu, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest cenionym wykładowcą prowadzącym webinaria i zarówno ogólnokrajowe jak i okręgowe dla radców prawnych, adwokatów i aplikantów.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 14:00-18:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:

 1. Rozróżnienie kredytów walutowych oraz indeksowanych i denominowanych do waluty obcej. 
 2. Sposoby obliczania oprocentowania kredytów frankowych.
 3. Różnica między indeksami LIBOR i WIBOR oraz skutki wygaśnięcia indeksu LIBOR.  
 4. Geneza problemów związanych z kredytami opartymi na walucie obcej (CHF).
 5. Mechanizmy ochrony konsumentów przewidziane w Dyrektywie Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U. UE.L 1993/95/29).
 6. Dopuszczalność zawierania kredytów walutowych w Prawie Bankowym. 
 7. Rodzaje powództw w sprawach frankowych.
 8. Powództwo o ustalenie nieważności umowy (stwierdzenie nieważności).
 9. Powództwo o „odfrankowanie” umowy (zmiany kredytu na kredyty złotówkowy) i sposób wyliczenia roszczenia.
 10. „Odfrankowanie” umowy a stwierdzenie jej nieważności – skutki dla kredytobiorcy i banku w tym w zakresie zabezpieczenia hipotecznego.
 11. Unieważnienie umowy a żądanie zwrotu nadpłaconego kredytu jako bezpodstawnego wzbogacenia banku.
 12. Unieważnienie umowy a roszczenia banku o wynagrodzenie za korzystanie z kredytu.
 13. Klauzule niedozwolone w kredytach frankowych.
 14. Problematyka „spreadu” walutowego.
 15. Sposoby rozliczenia roszczeń stron - teoria salda, a teoria dwóch kondykcji.
 16. Przedawnienie roszczeń kredytobiorcy i przedawnienie roszczeń banków.
 17. Dopuszczalność dochodzenia roszczenia po spłacie kredytu frankowego.
 18. Zagadnienia procesowe w sprawach frankowych: zabezpieczenie roszczeń kredytobiorców, opinia biegłego, zawieszenie postępowania.
 19. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie kredytów frankowych, w tym  najnowsza opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-520/21.
 20. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie kredytów frankowych.
 21. Skutki braku uchwały Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 11/21 i aktualna sytuacja procesowa spraw frankowych zawisłych przez sądami powszechnymi.
 22. Pytania prawne oczekujące na rozstrzygniecie Sądu Najwyższego w sprawach III CZP 6/21, III CZP 13/21, III CZP 46/21 i III CZP 54/21.


SSO Grzegorz Karaś
SSO Grzegorz Karaś
Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne. Orzekał w wydziałach gospodarczych i wydziałach cywilnych. Obecnie orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym Sadu Okręgowego we Wrocławiu, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest cenionym wykładowcą prowadzącym webinaria i zarówno ogólnokrajowe jak i okręgowe dla radców prawnych, adwokatów i aplikantów. Wykładowca Krajowej Szkoły Sadownictwa i Prokuratury i Uniwersytetu Wrocławskiego. Pełnomocnik Zastępcy Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego i prawa nowych technologii.
Godziny szkolenia online: 14:00-18:00.

Zapisy trwają do 16 kwietnia 2022 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail na około 2 godziny przed startem.

Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akade[email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Proces frankowy w praktyce - dochodzenie roszczeń z umów walutowych Miejsce i termin: Szkolenie online, 17 kwietnia 2023 14:00-18:00
Cena: 590,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.