Szkolenie online

Prywatność a dostęp do informacji publicznej. Jak prawidłowo chronić prywatność i dane osobowe udostępniając informację?

Ochrona prywatności w postępowaniu o dostęp do informacji publicznej.


TERMIN:
14 marca 2023 10:00-13:00
CENA:
380,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 14 marca 2023 r.   -   Godzina: 10:00-13:00   -   Prelegent: r. pr. dr Kazimierz Pawlik

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis Administracja: Moduł Informacja w administracji publicznej

Obowiązkiem podmiotów udostępniających informację publiczną jest dbałość o ochronę prywatności osoby fizycznej. Ochrona ta nie ma charakteru bezwzględnego, dlatego w szczególny sposób przedstawione zostaną wyjątki od zasady pełnej ochrony prywatności. Szkolenie ułatwi uczestnikom znalezienie takiego sposobu udostępniania informacji, który zagwarantuje jednoczesną ochronę prywatności, a w przypadku kiedy takie udostępnienie nie będzie możliwe, wyjaśni zawiłości procedury odmowy dostępu do informacji.

Na szkoleniu omówione zostaną zasady powyższej ochrony i wyjątki od tych zasad, których znajomość pozwala na prawidłowe przeprowadzenie postępowania. Wskazane zostaną również modelowe sposoby zakończenia postępowania dostępowego w aspekcie zapewnienia skuteczności omawianej ochrony. Uwzględnione zostanie również postępowanie zainicjowane odwołaniem (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) oraz skargą na decyzję odmawiającą dostępu do informacji publicznej.

Celem szkolenia jest:

 • wskazanie praktycznych aspektów kolizji między prawem do informacji a prawem do prywatności,
 • omówienie pojęcia prywatności osoby fizycznej – jej elementów składowych oraz granic ochrony,
 • udzielenie praktycznych wskazówek co do zasad ochrony danych osobowych w postępowaniu dostępowym,
 • precyzyjne wskazanie i wyjaśnienie poszczególnych wyjątków wyłączających potrzebę ochrony prywatności,
 • wskazanie przykładów stanowisk i funkcji, których sprawowanie wiąże się z ograniczeniem zakresu ochrony prywatności,
 • omówienie metod skutecznej anonimizacji informacji oraz najczęściej popełnianych błędów przy anonizmizacji,
 • wskazanie koniecznych elementów składowych decyzji administracyjnej odmawiającej dostępu do informacji ze względu na ochronę prywatności.
 • udzielenie praktycznych wskazówek określających optymalne postępowanie dysponenta informacji w przypadku zakwestionowania decyzji odmawiającej dostępu do informacji publicznej,
 • wskazanie zasad postępowania w przypadku zbiegu nadużycia prawa do informacji publicznej oraz prawa do prywatności osoby fizycznej,
 • określenie możliwości odpowiedzialności cywilnoprawnej w przypadku udostępnienia informacji bez zachowania zasad odnoszących się do ochrony prywatności.

Na szkoleniu online dowiesz się:

 • Jakie elementy składają się na pojęcie podlegającej ochronie prawnej sfery prywatności osoby fizycznej?
 • Czy zasada związania treścią wniosku dostępowego ma znaczenie dla przyjętej formy ochrony prywatności?
 • Czy związek żądanej informacji ze sferą prywatności może uzasadniać uznanie informacji za niepubliczną?
 • Czy regulacje RODO mają bezpośrednie zastosowanie w postępowaniu dostępowym?
 • Jak na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej należy definiować osobę pełniącą funkcję publiczną?
 • Czy zawarcie umowy z organem władzy publicznej finansowanej ze środków publicznych powoduje wyłączenie ochrony prywatności kontrahenta organu?
 • Kiedy anonimizacja kopii dokumentu jest niedopuszczalna?
 • Czy konieczność anonimizacji celem ochrony prywatności może prowadzić do zakwalifikowania informacji jako przetworzonej i jakie są tego skutki?
 • Kiedy z uwagi na potrzebę ochrony prywatności konieczne jest wydanie decyzji odmawiającej dostępu do informacji?
 • Czy dopuszczalne jest wydanie decyzji odmawiającej dostępu do informacji, jeśli wnioskodawca nadużywa swojego prawa do informacji publicznej?
 • Jakie argumenty przedstawić w odpowiedzi na skargę na decyzję odmawiającą dostępu do informacji ze względu na potrzebę ochrony prywatności?

Adresatami szkolenia są: 

- osoby zarządzające wszelkimi podmiotami ustawowo zobowiązanymi do udostępniania informacji publicznej (organy administracji publicznej: samorządowej i rządowej, podmioty dysponujące majątkiem publicznym lub realizujące zadania publicznej, np. instytucje kultury, przedsiębiorstwa komunalne, organizacje społeczne itd.),

- prawnicy praktycy odpowiedzialni za nadzór i opiniowanie w strukturze podmiotu będącego dysponentem informacji sposobu prawidłowego rozpatrzenia wniosków o udostępnienie informacji publicznej (głównie radcowie prawni) oraz reprezentujący takie podmioty w toku postępowania sądowo-administracyjnego w sprawach o dostęp do informacji (radcowie prawni, adwokaci).


Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

r. pr. dr Kazimierz Pawlik - specjalizuje się w sprawach dostępu do informacji publicznej, prawie i postępowaniu administracyjnym oraz prawie nieruchomości. Z powyższego zakresu opublikował ponad 300 artykułów i jest współautorem kilku monografii.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-13:00
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.


Program:

1. Wniosek o dostęp do informacji publicznej – przedmiot wniosku a potrzeba ochrony prywatności.
2. Pojęcie prywatności osoby fizycznej w orzecznictwie.
3. Ochrona prywatności a ochrona danych osobowych na gruncie postępowania dostępowego.
4. Potrzeba ochrony prywatności jako negatywna przesłanka udostępnienia informacji.
5. Wyjątkowe ograniczenie ochrony prywatności osób pełniących funkcje publiczne.
6. Osoby pełniące funkcje publiczne, a osoby mające związek z pełnieniem tych funkcji.
7. Rezygnacja osoby fizycznej z ochrony prywatności.
8. Przebieg postępowania o dostęp do informacji odnoszącej się do sfery prywatności.
9. Osoba fizyczna, której prywatności dotyczy wniosek, jako strona postępowania.
10. Prawidłowa anonimizacja danych oraz prawne skutki konieczności anonimizacji.
11. Decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na potrzebę ochrony prywatności – szczególne wymagania co do treści.
12. Problematyka zaskarżalności decyzji o odmowie dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę prywatności.
13. Nadużycie prawa do informacji publicznej a potrzeba ochrony prywatności.
14. Odpowiedzialność dysponenta informacji publicznej za udostępnienie informacji podlegającej ochronie ze względu na prywatność
15. Skutki ewentualnego wyroku Trybunały Konstytucyjnego w odniesieniu do ochrony prywatności w dostępie do informacji publicznej.


r. pr. dr Kazimierz Pawlik
r. pr. dr Kazimierz Pawlik
Prelegent specjalizuje się w sprawach dostępu do informacji publicznej, prawie i postępowaniu administracyjnym oraz prawie nieruchomości. Z powyższego zakresu opublikował ponad 300 artykułów i jest autorem monografii Odmowa dostępu do informacji publicznej, C.H.Beck, Warszawa 2021, współautorem kilku monografii, m.in. Dostęp do informacji publicznej w instytucjach kultury, C.H.Beck, Warszawa 2019, a także przeprowadził kilkanaście szkoleń. Indywidualną praktykę prawniczą łączy z pracą dydaktyczną i badaniami naukowymi w obszarze dostępu do informacji publicznej.
Godziny szkolenia online: 10:00-13:00

Zapisy trwają do 13 marca 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Prywatność a dostęp do informacji publicznej. Jak prawidłowo chronić prywatność i dane osobowe udostępniając informację? Miejsce i termin: Szkolenie online, 14 marca 2023 10:00-13:00
Cena: 380,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Bardzo udane szkolenie! Duża wiedza merytoryczna prelegentów, ważne praktyczne wskazówki.
Agata
Bardzo dobre merytoryczne przygotowanie trenera, udzielanie odpowiedzi na pytania.
Joanna
Fantastyczna prowadząca, merytoryczna jak i świetny sposób przekazania wiedzy. Bardzo otwarta na pytania uczestników.
Dorota