Szkolenie online

Zarządzanie sytuacją kryzysową przedsiębiorstwa w praktyce

Niewypłacalność kontrahentów | Problemy z cashflow | Renegocjacje umów | Najnowsze trendy w windykacji


TERMIN:
20 września 2023 10:00-15:00
CENA:
690,00 zł z VAT
Zapisz się teraz


Termin szkolenia: 20 września 2023 r.   -   Godzina: 10:00-15:00   -   5 Prelegentów
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo upadłościowe 
Nowe regulacje prawne dotyczące upadłości i restrukturyzacji, rozwój narzędzi cyfrowych w otoczeniu prawnym, dynamicznie zmieniające się warunki gospodarcze zarówno krajowe jak i globalne –  warunki, które mają i będą miały swoje konsekwencje finansowe dla przedsiębiorców i ich biznesów, konieczność korzystania z instrumentów przewidzianych w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. 

W grudniu 2021 roku w ramach ustawy Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono do obrotu prawnego tzw. „Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0”, czyli znowelizowane postępowanie o zatwierdzenie układu. Postępowanie to w 2022 roku stało się najbardziej popularną, najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców formą postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to postępowanie odformalizowane, inicjowane przez samego dłużnika bez ingerencji i udziału sądu restrukturyzacyjnego. Wymaga przygotowanego,  profesjonalnego  i aktywnego działania samego restrukturyzowanego oraz wspierającego go nadzorcę układu. Stosowanie w praktyce przepisów regulujących tą formę postępowania restrukturyzacyjnego nadal budzi wątpliwości.

Przełom 2021/2022 roku przyniósł także początek „rewolucji technologicznej” jeżeli chodzi o sposób prowadzenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a mianowicie wprowadzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych. Wykorzystanie tego narzędzia jest nadal dużym wyzwaniem dla dłużników i wierzycieli.  

Rok 2023 powinien przynieść kolejne zmiany w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego związane z implementacją tzw. unijnej Dyrektywy Drugiej Szansy (Dyrektywy 2019/1023 w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/113279 z 20 czerwca 2019 r.)

Szkolenie prowadzą prawnicy, doradcy restrukturyzacyjni i ekonomiści z wieloletnim doświadczeniem, którzy na co dzień mają do czynienia ze sprawami kryzysowymi dotyczącymi niewypłacalności, konieczności renegocjacji umów, zmiany modelu biznesowego i finansowego, zatorów płatniczych, sporów w zakresie roszczeń finansowych i postępowań windykacyjnych, a także odpowiedzialności spółek i managerów z tytułu pełnionych funkcji.

Cel szkolenia

W kontekście obecnych wyzwań prawnych i gospodarczych kluczowe stało się  dostarczenie praktycznej wiedzy przedsiębiorcom, która pozwoli tym wyzwaniom sprostać, a przede wszystkim w odpowiednim momencie podjąć działania, które będą minimalizowały wszelkie ryzyka odpowiedzialności cywilnej i karnej w sytuacji kryzysowej, a także ochronić ich kapitał.

Przedsiębiorcy dowiedzą się jak negocjować kontrakty, jaki i kiedy rozpocząć ich renegocjacje z instytucjami finansowymi, jak podjąć działania by w sposób bezpieczny oddłużyć swoje przedsiębiorstwo, zapewnić mu swobodne cashflow bez kosztowych zatorów płatniczych, w końcu jak efektywnie zarządzać sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie.


Na szkoleniu online dowiesz się m.in.: 

 • Od kiedy zaczyna się niewypłacalność podmiotu gospodarczego?
 • Jakie działania należy podejmować w przypadku własnych problemów lub problemów kontrahentów?
 • Jakie są formy restrukturyzacji zadłużenia, w jakich obszarach jest ona możliwa?
 • Czy na proces restrukturyzacji można uzyskać finansowanie?
 • Jak budować relacje z parterami biznesowymi, instytucjami finansowymi, wierzycielami w trudnej sytuacji?
 • Jakie są ryzyka braku działań w sytuacji kryzysowej m.in. zakres odpowiedzialności osób zarządzających?

Dla kogo jest to szkolenie?

Na szkolenie zapraszamy w szczególności: członków zarządu, dyrektorów zarządzających, szefów działów prawnych (in-house), dyrektorów finansowych, księgowych, menadżerów zarządzających kapitałem spółki, menadżerów oceniających ryzyko finansowe (działy ryzyka i compliance), menadżerów instytucji finansowych zarządzających ryzykiem kredytowym (działy analiz kredytowych).

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są: 

r. pr. Piotr Glonek – doradca restrukturyzacyjny, partner w Gardocki i Partnerzy. Współkieruje Działem Prawa Restrukturyzacji i Upadłości. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych. Doradza bankom i instytucjom finansowym, w zakresie prawnych form zabezpieczenia wierzytelności, obrotu wierzytelnościami, procedur dochodzenia należności oraz obsługi procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

adw. Kinga Tabor-Kłopotowska – partner w Gardocki i Partnerzy. Kieruje Działem Prawa Karnego Gospodarczego. Od kilkunastu lat związana z branżą leasingową i bankową. Specjalizuje się w obsłudze prawnej spraw karnych, w szczególności dotyczących przestępstw gospodarczych popełnianych na szkodę instytucji finansowych. Świadczy obsługę prawną na wszystkich etapach procesu karnego. Doradza instytucjom finansowym w procesach związanych z odzyskiwaniem kapitału zaangażowanego w ramach umów finansowania, w tworzeniu i realizacji polityk antyfraudowych i w innych działaniach minimalizujących ryzyko kredytowe.

adw. Michał Buna – Gardocki i Partnerzy. Zajmuje się problematyką prawa karnego materialnego oraz procedury karnej. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, procesach sądowych i arbitrażowych w zakresie postępowania sądowego i przedsądowego a także w prawie gospodarczym.

adw. Piotr Korzeniowski –  doradca restrukturyzacyjny w Gardocki i Partnerzy. Współkieruje Działem Prawa Restrukturyzacji i Upadłości .Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie spółek handlowych, prawie cywilnym oraz w rozwiązywaniu sporów i procesach sądowych. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego.

Mariusz Kolwas – dyrektor zarządzający w Gardocki Digital 360. Doradca finansowy, ekonomista z wieloletnim doświadczeniem. Pełnił funkcję dyrektora finansowego m.in. w grupach kapitałowych, instytucjach finansowych, start-upach i korporacjach. Doradza w zakresie zarządzania zmianą, planowania podatkowego, modelowania finansowego oraz inżynierii finansowej. Posiada certyfikaty FCCA i ACC.

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-15:00 
Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem. 

Program 

1. Co to jest i od kiedy zaczyna się niewypłacalność podmiotu gospodarczego (czas – 40 minut; r.pr. Piotr Glonek, adw. Piotr Korzeniowski):

a. Jak definiowana jest niewypłacalność w ujęciu ustawowym.
b. Jaka jest różnica pomiędzy niewypłacalnością a zagrożeniem niewypłacalnością.
c. Jakie są główne kryteria oceny wskazującej, że przedsiębiorca jest niewypłacalny; przesłanka płynnościowa i relacja wartości zobowiązań do wartości majątku.
d. Jakie zobowiązania bierzemy pod uwagę przy określaniu stanu niewypłacalności.


2. Jakie działania należy podejmować w przypadku własnych problemów lub problemów kontrahentów (czas –  40 minut; r.pr. Piotr Glonek, adw. Piotr Korzeniowski):

a. Problemy własne:
- Relacje i właściwa komunikacja z właścicielami i udziałowcami.
-  Wybór odpowiedniej ścieżki i formy restrukturyzacji.
- Timing; harmonogram działań.
b. Problemy kontrahentów:
- Jak można monitorować sytuację kontrahenta mi.in pod kątem ewentualnych problemów finansowych i ryzyka nadchodzącej upadłości.
- Jak zadbać o swoją wierzytelność na starcie relacji z kontrahentem lub gdy pojawiają się pierwsze symptomy problemu.
- Harmonogram działań w przypadku zderzenia z postepowaniem restrukturyzacyjnym lub upadłościowym kontrahenta.
c. Instrumenty zapobiegania lub reagowania na kryzys w relacji z kontrahentem - mediacje, arbitraż i negocjacje umów.

Przerwa 15 minut

3. Jakie są formy restrukturyzacji zadłużenia, w jakich obszarach jest ona możliwa (czas: 45 minut, r.pr. Piotr Glonek, adw. Piotr Korzeniowski):

a. Na czym polega postępowanie restrukturyzacyjne co jest jego celem.
b. Jakie są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych i co je wyróżnia.
c. Na czym polega „układ z wierzycielami” zawierany w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym.
d. Katalog form/sposobów restrukturyzacji, które mogą być przedmiotem lub wynikiem zawartego układu.
e. Inne ciekawe rozwiązania prawne, które mogą mieć zastosowanie w zależności od scenariusza, potrzeb czy możliwości przedsiębiorcy.


4. Czy na proces restrukturyzacji można uzyskać finansowanie (czas: 50 minut, Mariusz Kolwas):

a. Cele postępowania restrukturyzacyjnego z perspektywy różnych uczestników rynku.
b. Rola planu restrukturyzacyjnego w finansowaniu restrukturyzacji.
c. Finansowanie postępowań restrukturyzacyjnych; dobór źródeł finansowania.
d. Restrukturyzacja zadłużenia.
e. Pomoc publiczna jako źródło finansowania restrukturyzacji.

Przerwa 15 minut

5. Jak budować relacje z parterami biznesowymi, instytucjami finansowymi, wierzycielami w trudnej sytuacji (czas: 40 minut, adw. Kinga Tabor-Kłopotowska, Mariusz Kolwas):

a. Rola stałej, aktywnej polityki informacyjnej.
b. Aktywne budowanie klubów wierzycieli.
c. Kontrolowanie sytuacji u dłużników.


6. Jakie są ryzyka braku działań w sytuacji kryzysowej, m.in. zakres odpowiedzialności osób zarządzających (czas: 40 minut; adw. Kinga Tabor-Kłopotowska, adw. Michał Buna):

a. Rodzaje odpowiedzialności karnej menadżerów -  w jakich przypadkach.
b. Terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wniosku restrukturyzacyjnego – dlaczego to takie ważne; prawnokarne konsekwencje zaniechań.
c. Selektywna spłata wierzycieli oraz udaremnienie zaspokojenia wierzycieli, pozorne bankructwo, wyzysk.
d. Ryzyko orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania określonych stanowisk w spółkach – kiedy i z jakich przyczyn.
e. Skazanie za przestępstwo, czyli karta karna, a niemożność sprawowania funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora, oraz prokurenta.

Pytania i odpowiedzi – 15 min

adw. Michał Buna
adw. Michał Buna
Gardocki i Partnerzy. Zajmuje się problematyką prawa karnego materialnego oraz procedury karnej. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, procesach sądowych i arbitrażowych w zakresie postępowania sądowego i przedsądowego a także w prawie gospodarczym.
r. pr. Piotr Glonek
r. pr. Piotr Glonek
Doradca restrukturyzacyjny, partner w Gardocki i Partnerzy. Współkieruje Działem Prawa Restrukturyzacji i Upadłości. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych. Doradza bankom i instytucjom finansowym, w zakresie prawnych form zabezpieczenia wierzytelności, obrotu wierzytelnościami, procedur dochodzenia należności oraz obsługi procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
Mariusz Kolwas
Mariusz Kolwas
Dyrektor zarządzający w Gardocki Digital 360. Doradca finansowy, ekonomista z wieloletnim doświadczeniem. Pełnił funkcję dyrektora finansowego m.in. w grupach kapitałowych, instytucjach finansowych, start-upach i korporacjach. Doradza w zakresie zarządzania zmianą, planowania podatkowego, modelowania finansowego oraz inżynierii finansowej. Posiada certyfikaty FCCA i ACC.
adw. Piotr Korzeniowski
adw. Piotr Korzeniowski
Doradca restrukturyzacyjny w Gardocki i Partnerzy. Współkieruje Działem Prawa Restrukturyzacji i Upadłości. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie spółek handlowych, prawie cywilnym oraz w rozwiązywaniu sporów i procesach sądowych. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego.
adw. Kinga Tabor-Kłopotowska
adw. Kinga Tabor-Kłopotowska
Partner w Gardocki i Partnerzy. Kieruje Działem Prawa Karnego Gospodarczego. Od kilkunastu lat związana z branżą leasingową i bankową. Specjalizuje się w obsłudze prawnej spraw karnych, w szczególności dotyczących przestępstw gospodarczych popełnianych na szkodę instytucji finansowych. Świadczy obsługę prawną na wszystkich etapach procesu karnego. Doradza instytucjom finansowym w procesach związanych z odzyskiwaniem kapitału zaangażowanego w ramach umów finansowania, w tworzeniu i realizacji polityk antyfraudowych i w innych działaniach minimalizujących ryzyko kredytowe.
Godziny szkolenia online: 10:00-15:00.

Zapisy trwają do 19 września 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Zarządzanie sytuacją kryzysową przedsiębiorstwa w praktyce Miejsce i termin: Szkolenie online, 20 września 2023 10:00-15:00
Cena: 690,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Świetny prelegent! Pomimo, że nie do końca reszta uczestników była zainteresowana tymi samymi problemami, to wyniosłem wiele!
Michał
Szkolenie bardzo potrzebne, prowadzone bardzo profesjonalnie z ogromną znajomością tematu.
Małgorzata
Prowadzący, praktyk i sędzia jest doskonałym szkoleniowcem! Wyważone słowa, spokojne prowadzenie i inteligencja - SUPER!!
Piotr