Szkolenie online

Kurs Compliance Officer - od teorii do praktyki

Cykl 5 szkoleń | Rola Compliance w organizacji | Od ryzyk do procedur | Whistleblowing, Forensic i postępowania wewnętrzne | Obowiązki AML i weryfikacja kontrahentów | Nowe trendy w compliance – ESG, Legal Design


TERMIN:
25 października 2023 - 20 grudnia 2023
CENA OD:
1 000,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Możliwość zadawania pytań podczas kursu online

Dostęp do prezentacji prelegenta po kursie

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo pracy

Funkcja Compliance Officera (CO) w organizacji

Compliance to sposób organizacji przedsiębiorstwa, polegający na stworzeniu odpowiedniej struktury i stosowaniu odpowiednich systemowych środków zapobiegawczych, które redukują ryzyko wystąpienia nieprawidłowości powstałych wskutek działania pracowników lub partnerów handlowych. Ma on zapobiec łamaniu regulacji prawnych, zasad prawa, dobrowolnie przyjętych regulacji i promować działanie zgodne ze standardami etycznymi.

Osoba powoływana na stanowisko Compliance Officera:

 • Identyfikuje i zarządza ryzykiem w organizacji
 • Pracuje nad zasadami i regulacjami wewnętrznymi i weryfikuje ich przestrzeganie
 • Doradza w zakresie stosowania się do nowych obowiązków prawnych
 • Prowadzi audyty wewnętrzne (lub współpracuje z podmiotami, które je prowadzą)
 • Nadzoruje system informowania o nieprawidłowościach w organizacji
 • Dba o etyczne działanie pracowników i bezpieczną współpracę z kontrahentami 

Compliance Officer powinien posiadać odpowiednią wiedzę praktyczną z zakresu przepisów i dobrych praktyk biznesowych by móc proponować efektywne rozwiązania, które będą akceptowane i przestrzegane w organizacji. Kurs ma zapewnić Ci nie tylko podstawy teoretyczne, ale też potrzebną wiedzę i intuicję praktyczną.

W trakcie kursu, dowiesz się m.in.:

 • Jakie są podstawy prawne compliance? 
 • Jaki jest status CO w organizacji? Jakie obowiązki ma CO? 
 • Jak skutecznie wdrożyć system compliance w organizacji? 
 • Jak mapować ryzyko w organizacji? 
 • Jak efektywnie komunikować zasady compliance w organizacji? 
 • Jak wykrywać i rozpatrywać nieprawidłowości?
 • Jak weryfikować kontrahenta (w tym pod kątem AML i sankcji)?
 • Jakie są najnowsze trendy w compliance? 

Kurs dla Compliance Officera prowadzony przez prawników z dedykowanego zespołu compliance kancelarii DZP przeznaczony jest dla osób pełniących funkcję Compliance Officera, prawnika wewnętrznego lub planujących prowadzić lub uczestniczyć w projektach z dziedziny compliance.

Cel kursu

Kurs składający się z 5 szkoleń tematycznych (30h zajęć) umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy prawnej i biznesowej niezbędnej do pełnienia roli Compliance Officera w organizacji i przeznaczony jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają wykonywanie funkcji CO lub prawnika wewnętrznego lub chcą poszerzyć praktyczne umiejętności i uporządkować wiedzę z zakresu compliance.

Formuła zajęć:

 • Zajęcia będą się odbywać online w formule warsztatowej, w której oprócz przedstawienia podstaw teoretycznych zagadnienia, przedstawione i przeanalizowane zostaną praktyczne problemy, które uczestnicy będą mogli samodzielnie rozwiązać. 
 • Podczas części teoretycznej uczestnicy kursu poznają kluczowe obowiązki CO i zdobędą przekrojową wiedzę z zakresu compliance.
 • W części praktycznej uczestnicy zapoznają się z realnymi problemami biznesowymi z praktyki DZP z jakimi mierzyli się CO w organizacjach różnej wielkości. Uczestnicy wspólnie z prowadzącymi będą analizowali przedstawione przypadki, by umieć zaadresować wszelkie wątpliwości pracowników i kadry menadżerskiej z nimi związane i wiedzieć w jaki sposób efektywnie wykonywać obowiązki CO.

Dzień I: Rola Compliance w organizacji - 25.10.2023 r. - 10:00-16:00 - ZAPISY OTWARTE

W pierwszym dniu przedstawimy najważniejsze informacje o podstawach prawnych compliance. Opowiemy w jaki sposób rola compliance i CO wpisuje się w organizację i jej procesy biznesowe oraz w jaki sposób budować i rozwijać Compliance Management System (CMS) zgodny z normami ISO. 

W ramach części praktycznej, uczestnicy nauczą się w jaki sposób komunikować i mówić o compliance, żeby uzasadnić swoją pozycję w organizacji. Pokażemy co jest ważne dla zarządu, pracowników, a co dla kontrahentów. Przeanalizujemy w jaki sposób zorganizować system compliance w organizacjach różnej wielkości na praktycznych przykładach oraz krok po kroku przejdziemy w jaki sposób przebiega proces certyfikacji wcielając się w rolę audytora. 

Uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • Jaki jest zakres zainteresowania compliance? 
 • Jakie przepisy prawne, normy i regulacje branżowe wpływają na pracę Compliance Officera?
 • W jaki sposób zagraniczne reżimy prawne wpływają na polskie spółki oraz jak polskie regulacje wpływają na osoby zarządzające korporacją?
 • Jakie role w kontekście compliance pełnią poszczególne działy i stanowiska w organizacji? 
 • Jakie są wymagania norm ISO 37301 oraz 37001 – czyli jak modelowo powinien wyglądać system compliance?
 • Jak uzyskać certyfikację?

Dzień II: Od ryzyk do procedur - 08.11.2023 r. - 10:00-16:00 - ZAPISY OTWARTE

Drugi dzień skupi się na temacie identyfikacji i mapowania ryzyk, a następnie systemowego podejścia do ich mitygowania. Omówimy w jaki sposób powstają mapy ryzyk, w jaki sposób zarządzać ryzykiem, a następnie omówimy poszczególne specyficzne ryzyka compliance oraz w jaki sposób mitygować je na poziomie procedur uwzględniając jednocześnie cele biznesu. Wszystko to wpiszemy w ramy modelowego systemu compliance omawianego w poprzednim dniu. 

W części praktycznej pokażemy przykładowe podejście do mapowania i wspólnie z uczestnikami stworzymy prostą mapę ryzyka. W dalszej części w praktyce przećwiczymy dobre praktyki wdrażania procedur – ich podstawowe elementy w tym najczęstsze błędy przy ich tworzeniu – wszystko podczas pisania przykładowej procedury.

Uczestnicy dowiedzą się m.in.: 

 • Jak tworzyć metodologię oceny ryzyka dostosowaną do potrzeb organizacji, a następnie jak zarządzać zmapowanym ryzykiem?
 • Co powinno znaleźć się w kodeksie etyki, co w polityce compliance, co w polityce antykorupcyjnej, a co w procedurze cyklicznych szkoleń?
 • Jakie możliwości ma organizacja w zakresie wręczania prezentów/upominków?
 • Jak podejść do kwestii kontroli organów ścigania oraz jak zarządzać sytuacją kryzysową?
 • W jaki sposób zasady compliance wpływają na inne procedury w organizacji (np. w procesie zakupowym, aktywności marketingowych, darowizn)?
 • Jakie elementy musi posiadać procedura i w jaki sposób ją napisać?

Dzień III: Whistleblowing, Forensic i postępowania wewnętrzne - 22.11.2023 r. - 10:00-16:00 - ZAPISY OTWARTE

Trzeci dzień poświęcony będzie wykrywaniu i przeciwdziałaniu nieprawidłowościom. W pierwszej kolejności omówimy wymagania jakie ciążą na organizacjach w związku dyrektywą UE i polską ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnalistów). Opowiemy jak efektywnie wdrożyć system whistleblowing oraz na jakie aspekty praktyczne należy zwrócić uwagę. Następnie omówimy sposób postępowania i prowadzenia postępowań wewnętrznych, w przypadku, gdy mamy uzasadnione podejrzenie, że nieprawidłowość mogła mieć miejsce. Omówimy w jaki sposób zbierać i zabezpieczać dowody, jak rozmawiać z pracownikami oraz jak kontaktować się z organami ścigania i prowadzić działania naprawcze. 

W części praktycznej przeanalizujemy rzeczywiste zgłoszenia nieprawidłowości i omówimy jakie działania zostały podjęte w związku ze zgłoszeniem. Pokażemy w jaki sposób identyfikować nieprawidłowe komunikaty podczas audytu wewnętrznego oraz na przykładzie różnych nieprawidłowości (zidentyfikowanych w różny sposób i na różnych etapach) omówimy możliwe konsekwencje działań zaproponowanych przez uczestników kursu. 

Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • Jaka jest rola sygnalistów w organizacji i co wymagają od nas przepisy prawne?
 • Jak zorganizować system whistleblowing w grupie kapitałowej a jak w mniejszej organizacji?
 • Jak prowadzić postępowanie wewnętrzne by chronić interesy organizacji, jednocześnie chroniąc sygnalistę?
 • Jakie możliwości wykrywania nieprawidłowości ma organizacja – działania prewencyjne.
 • Jakie możliwość wyjaśniania nieprawidłowości i zapobiegania negatywnym skutkom nieprawidłowości ma organizacja – działania reaktywne.

Dzień IV: Obowiązki AML i weryfikacja kontrahentów - 06.12.2023 r. - 10:00-16:00 - ZAPISY OTWARTE

Czwarty dzień zaczniemy od omówienia w jakim zakresie compliance interesuje się problemami przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) w kontekście obowiązków wynikających z polskiej ustawy o AML. Następnie przedstawimy różne sposoby weryfikowania kontrahentów ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych wymogów wynikających z przepisów sankcyjnych.

W części praktycznej stworzymy procedurę AML w oparciu o różne, stworzone przez DZP oceny ryzyka. Na przykładzie rzeczywistego kontrahenta pokażemy jak wyszukiwać informacje o nim oraz pokażemy jak weryfikować listy sankcyjne ze wskazaniem narzędzi, które mogą być w tym pomocne. 

Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • Jak zidentyfikować status instytucji zobowiązanej na gruncie AML?
 • Jakie spełnić obowiązki instytucji zobowiązanej i jak praktycznie identyfikować ryzyko?
 • Jak ocenić wiarygodność kontrahenta i gdzie szukać informacji o kontrahencie?
 • Jakie są różne reżimy sankcyjne i jak wpływają one na organizację?
 • Jak zarządzać ryzykiem sankcyjnym?

Dzień V: Nowe trendy w compliance – ESG, Legal Design, szkolenia – jak efektywnie docierać z przekazem - 20.12.2023 r. - 10:00-16:00 - ZAPISY OTWARTE

W piąty dzień omówimy najnowsze trendy w dziedzinie compliance. Zaczniemy od omówienia nadchodzących zmian w dziedzinie ESG w zakresie środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego. Następnie poświęcimy większość czasu sposobom komunikowania zasad compliance. Opowiemy jak posługiwać się prostym językiem oraz postępować zgodnie z metodologią Legal Design by efektywnie edukować pracowników i kontrahentów. Omówienie sposobów jak szkolić pracowników będzie też stanowić idealny temat na spięcie klamrą całego kursu. 

W części praktycznej uczestnicy zapoznają się z przewodnikami i wytycznymi niezbędnymi do stworzenia raportu niefinansowego, wykonają transformacje językowe na tekście procedury i umowy w oparciu o metodologię Legal Design, a na koniec zaprojektują serię szkoleń dostosowaną pod określone grupy odbiorców . 

Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • Co zmienia się obszarze ESG i jakie są i będą obowiązki firm w tym zakresie?
 • W jaki sposób upraszczać komunikację prawną w organizacji być rozumianym przez pracowników i kontrahentów?
 • Co daje upraszczanie komunikacji – jakie realne korzyści dla organizacji płyną z Legal Design?
 • Jak często szkolić pracowników i jak robić to efektywnie – od klasycznego szkolenia po nowe formy dotarcia do pracowników – jak dobrać właściwą formę szkolenia?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób, które nie miały jeszcze styczności z compliance, jak i osób, które chcą usystematyzować i poszerzyć swoją praktyczną wiedzę z tego zakresu. Każdy blok szkoleniowy składa się z części teoretycznej, w której prawnicy DZP przedstawiają kluczowe informacje dla danego bloku, a następnie z części praktycznej, która utrwala je w formie warsztatów czy case study opartych na rzeczywistych sytuacjach z praktyki DZP. Część praktyczna szkolenia zostanie tak sformułowana by uczestnicy mogli w pierwszej kolejności samodzielnie podejść do stawianych problemów, a następnie skonfrontować je z rozwiązaniami DZP.


Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji.
Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Program:

Dzień I: Rola Compliance w organizacji - 25.10.2023 r. - 10:00-16:00 - ZAPISY OTWARTE

1. Wprowadzenie do compliance i źródła norm.

 • Rozpoczęcie szkolenia, poznanie uczestników i ich oczekiwań.
 • Cele, funkcje i założenia compliance.
 • Tło historyczne – skąd wzięła się idea compliance?
 • Co wchodzi w zakres compliance?
 • Podstawy prawne compliance:
  ● polskie: KK, ustawa o AML, UOPZ, ustawy sektorowe,
  ● zagraniczne: Prawo unii, FCPA, SAPIN II, UK Bribery Act,
  ● organy ścigania, kontroli i nadzoru: prokuratura, policja, służby, inspekcje i inspektoraty,
  ● normy ISO: 37301 (CMS), 37001 (antykorupcja), 37002 (whistleblowing),
  ● branżowe: wytyczne CBA, wytyczne GPW, kodeksy branżowe, ład korporacyjny.
 • Korzyści z posiadania compliance w organizacji.
 • Część praktyczna: W jaki sposób komunikować i mówić o compliance? Co jest ważne dla zarządu, pracowników, a co dla kontrahentów? Warsztat z komunikacji.

2. Umiejscowienie funkcji compliance i modelowe role w organizacji

 • Role w Compliance Management System:
  ● Kadry zarządzającej i organu nadzorczego.
  ● Compliance Officera.
  ● Audytu wewnętrznego, Działu prawnego, Działu HR.
  ● Działów biznesowych.
  ● Struktur korporacyjnych.
 • Część praktyczna: Jak zorganizować system w organizacjach różnej wielkości – analiza rzeczywiście funkcjonujących systemów z omówieniem wad i zalet poszczególnych rozwiązań.

3. Compliance Managment System z perspektywy norm ISO:

 • ISO: 37301 – Compliance Management System.
 • ISO: 37001 – Anti-bribery Management System.
 • Certyfikacja – pisanie wniosku i kontakt z audytorem.
 • Część praktyczna: Jak uzyskać certyfikację ISO – przegląd działań w przykładowym projekcie. Przed spotkaniem z audytorem - próbna prezentacja wyników wdrożenia systemów opartych o normy ISO.

Dzień II: Od ryzyk do procedur - 08.11.2023 r. - 10:00-16:00 - ZAPISY OTWARTE

1. Mapowanie ryzyk braku zgodności

 • Analiza otoczenia prawnego oraz organizacji in books oraz in action.
 • Metodologia oceny ryzyka – jak dobrze ważyć ryzyko?
 • Mapowanie ryzyka – horyzontalne i wertykalne – podstawowe obszary zainteresowania compliance.
 • Część praktyczna: Jak identyfikować i wyceniać ryzyko? Analiza przykładowych map ryzyk. Przygotowanie własnej matrycy ryzyka - ćwiczenia.

2. Pisanie procedur I dobre praktyki wdrażania 

 • Struktura procedur w organizacji – jakie obszary regulują procedury compliance?
  ● Kodeks etyki.
  ● Polityka compliance.
  ● Polityka antykorupcyjna i przeciwdziałania konfliktowi interesów.
  ● Procedury prezentowe.
  ● Procedura zgłaszania nieprawidłowości.
  ● Procedura weryfikacji kontrahentów.
  ● Procedura na wypadek kontroli (dawn raid).
  ● Zarządzanie kryzysowe.
  ● Inne procedury na które ma wpływ compliance (zakupy, darowizny, aktywności marketingowe).
  ● Procedura cyklicznych szkoleń.
 • Część praktyczna: Dobre praktyki wdrażania: jak dobrze napisać procedurę: podstawowe elementy, pułapki przy tworzeniu procedur, pisanie przykładowych procedur.

Dzień III: Whistleblowing, Forensic i postępowania wewnętrzne - 22.11.2023 r. - 10:00-16:00 - ZAPISY OTWARTE

1. Whistleblowing

 • Tło historyczne.
 • Rola sygnalistów w organizacji – dlaczego warto promować kulturę speak-up?
 • Regulacje prawne: Dyrektywa 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, polski projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, ustawa AML, ustawa o ofercie publicznej, prawo bankowe – część teoretyczna.
 • Projektowanie systemów whistleblowing w organizacji:
  ● Dzielenie zasobów.
  ● Outsourcing procesu w ramach grupy.
  ● Część praktyczna: Tworzenie scenariuszy i modeli systemów whistleblowing w organizacjach różnej wielkości.
 • Postępowanie ze zgłoszeniami wewnętrznymi:
  ● Metody zgłaszania - jak dobrać odpowiednie kanały?
  ● Modelowy proces i kluczowe wyzwania - jak prowadzić postępowanie wewnętrzne?
  ● Ochrona sygnalistów a ochrona interesów organizacji – jak pogodzić różne interesy?
  ● Prowadzenie rejestru – jak zapewnić sobie bezpieczeństwo?
  ● Część praktyczna: Jak postępować ze zgłoszeniem – analiza rzeczywistych zgłoszeń z praktyki DZP.
2. Postępowania wewnętrzne i Forensic

 • Cele Forensicu – prewencja i reakcja.
 • Działania prewencyjne:
  ● Audyt dokumentacji.
  ● Audyt komunikacji.
  ● Część praktyczna: Jak skutecznie prowadzić projekty prewencyjne – jak szukać nieprawidłowych komunikatów?
 • Działania reaktywne:
  ● Cel działań – jak dbać o interes organizacji?
  ● Kontakty z organami ścigania – kiedy i jak komunikować się z organami publicznymi?
  ● Wyjaśnianie nieprawidłowości – metody zbierania dowodów, zasady prowadzenia i dokumentacji rozmów z pracownikami.
  ● Działania naprawcze – tworzenie i realizacja planów naprawczych, czyli jak minimalizować straty?
  ● Działania korygujące – co robić, by nieprawidłowości się nie powtórzyła?
  ● Część praktyczna: Jak zachować się w danej sytuacji – analiza case’ów z praktyki DZP.

Dzień IV: Obowiązki AML i weryfikacja kontrahentów -  06.12.2023 r. - 10:00-16:00 - ZAPISY OTWARTE

1. AML

 • Istota prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 • Identyfikacja statusu instytucji obowiązanej.
 • Identyfikacja ryzyk.
 • Obowiązki instytucji obowiązanych związane z AML.
 • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego.
 • Część praktyczna: Tworzenie modelowych procedur w oparciu ocenę ryzyka (risk-based approach).

2. Know your customer

 • Jak ocenić wiarygodność kontrahenta?
 • Metody weryfikacji kontrahentów – gdzie szukać informacji?
 • Jak stworzyć procedurę oraz czarną listę dostawców.
 • Część praktyczna: Analiza otwartych źródeł informacji (OSINT).

3. Sankcje

 • Rodzaje sankcji.
 • Różne reżimy prawne: UE, USA, UK, ONZ, Polska.
 • Konsekwencje złamania przepisów sankcyjnych.
 • Część praktyczna: Weryfikacja list sankcyjnych, klauzule sankcyjne – zarządzanie ryzykiem sankcyjnym.

Dzień V: Nowe trendy w compliance – ESG, Legal Design, szkolenia – jak efektywnie docierać z przekazem - 20.12.2023 r. - 10:00-16:00 - ZAPISY OTWARTE

1. ESG

 • Aktualny stan prawny i perspektywy zmian.
 • Środowisko.
 • Społeczna odpowiedzialność.
 • Ład korporacyjny.
 • Część praktyczna: pokazanie przewodników, wytycznych, nowych projektowanych standardów raportowania

2. Komunikacja do pracowników – w jaki sposób dotrzeć z przekazem?

 • Procedury:
  ● Legal Design – jak pisać by być zrozumianym?
  ● Część praktyczna: Transformacje językowe – ćwiczenia na tekście procedury i umowy. Porównania przed i po.
 • Szkolenia:
  ● Efektywne formy komunikacji zasad compliance. Dlaczego należy szkolić pracowników?
  ● Metody szkoleniowe – od klasycznego szkolenia po nowe formy dotarcia do pracowników – jak dobrać właściwą formę szkolenia?
  ● Dokumentacja szkoleń.
  Część praktyczna: Projektowanie szkoleń pod dedykowaną grupę odbiorców.Jan Bednarski
Jan Bednarski
Doradca prawny w zakresie compliance, antykorupcji, whistleblowing oraz prawa farmaceutycznego. Regularnie realizuje projekty polegające na budowaniu wewnętrznych systemów zarządzania zgodnością, w tym tworzeniu regulacji wewnętrznych zgodnie z metodyką plain language oraz legal design. Jan uczestniczył w kompleksowych wdrożeniach norm ISO 37001 oraz systemów whistleblowing w organizacjach branży energetycznej, farmaceutycznej, budowlanej, przemysłu ciężkiego, spożywczej. Specjalizuje się również w działalności audytowej, w szczególności w zakresie audytów śledczych oraz białego wywiadu. Przeprowadzał m.in. audyty firm należących do międzynarodowych grup kapitałowych, z powodzeniem wykrywając działalność pracowników na szkodę spółki. Oprócz wykształcenia prawniczego, Jan posiada również tytuł magistra informatyki oraz inżyniera automatyki i robotyki uzyskanych na Politechnice Wrocławskiej, w ramach których posiada interdyscyplinarną wiedzę zarówno z zakresu rozwiązań legal tech, analityki danych jak i cyberbezpieczeństwa.
Julia Besz
Julia Besz
Doradczyni w zakresie compliance, przeciwdziałania korupcji, prawa unijnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego. W szczególności zajmuje się przygotowywaniem rozwiązań wewnątrzorganizacyjnych z zakresu analizy i oceny ryzyka braku zgodności, usprawnianiem systemów zarządzania zgodnością oraz tworzeniem mechanizmów wewnętrznych, które mają na celu optymalizację procesów biznesowych i zapobieganie nadużyciom gospodarczym w spółkach. Posiada szerokie doświadczenie w realizacji projektów związanych z kompleksową budową systemów compliance i rozwiązań antykorupcyjnych wg standardów ISO 19600 i 37001. Aktywnie uczestniczy w audytach zgodności i dedykowanych investigations dla podmiotów wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych. Posiada tytuł LL.M ze specjalizacją w dziedzinie International Business Law. Zajmuje się także zagadnieniami związanymi z ochroną sygnalistów korporacyjnych. Doradza we wdrażaniu efektywnych systemów whistleblowing w przedsiębiorstwach i przygotowuje z tego zakresu rozprawę doktorską na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
Wiktoria Kuczkowska
Wiktoria Kuczkowska
Doradczyni prawna w zakresie compliance i przeciwdziałania korupcji. Uczestniczy w projektach polegających na wdrażaniu systemów zarządzania zgodnością w firmach polskich oraz międzynarodowych, w szczególności w oparciu o normę ISO 37001. Realizuje też projekty polegające na transformacji regulacji wewnętrznych zgodnie z metodologią legal design. Wiktoria posiada wiedzę w zakresie prawa francuskiego, w szczególności prawa ekonomicznego, prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa międzynarodowego i europejskiego. Specjalizuje się w kierunku Global Gouvernance Studies i w związku z tym posiada teoretyczne i praktyczne podejście do zagadnień prawnych z perspektywy arbitrażu międzynarodowego i zarządzania gospodarczego.
Maria Papis
Maria Papis
Uczestniczka projektów z zakresu doradztwa bieżącego oraz compliance. W szczególności zajmuje się doradztwem w obszarze kosmetycznym, farmaceutycznym oraz ochroną sygnalistów. Analizuje ryzyko podjęcia konkretnych działań przez spółki we wskazanych obszarach. Pomaga we wdrażaniu odpowiednich regulacji wewnętrznych, które mają na celu zabezpieczenie kadry zarządczej przed negatywnymi konsekwencjami prawnymi. Wspiera spółki w sporach z organami administracji publicznej oraz prowadzi szkolenia, które mają na celu przybliżyć klientom obowiązki prawne oraz zabezpieczyć ich przed sankcjami za brak zgodności z przepisami. Interesuje się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, etyki, ładu korporacyjnego i raportowania niefinansowego (ESG, CSR). Posiada również doświadczenie w transformowaniu dokumentów z wykorzystaniem metodologii legal design, dzięki której stają się one proste w odbiorze dla czytelników.
dr Anna Partyka-Opiela
dr Anna Partyka-Opiela
Jest doktorem prawa, szefem zespołu compliance kancelarii DZP. Posiada wieloletnie doświadczenie jako prawnik wewnętrzny, gdzie zajmowała się doradztwem w zakresie etyki, zapobiegania korupcji i compliance, brała udział w procesach integracyjnych i restrukturyzacyjnych, w tym w zintegrowaniu i zbudowaniu połączonych systemów compliance (regulacje krajowe, FCPA, Bribery Act, zamówienia publiczne). Jest laureatem nagrody Doradca Compliance Roku, przyznawanej przez Instytut Compliance. Świadczy bieżące doradztwo z zakresu zapobiegania korupcji i compliance, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, corporate governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw. Posiada także doświadczenie w obszarze kontroli wewnętrznej, doradztwa w sprawach spornych, audytów zgodności i audytów śledczych oraz projektów z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć. Prowadziła liczne projekty związane z analizą i usprawnianiem procesów i procedur, zapobieganiem nadużyciom wewnętrznym, konfliktom interesów oraz działaniom o charakterze korupcyjnym.
Aneta Szmidt
Aneta Szmidt
Specjalista ds. AML i sankcji. W kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k odpowiedzialna za zarządzanie wewnętrznym procesem AML, szkolenia. Uczestniczy również w projektach doradczych. Specjalizuje się w następujących obszarach: przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu  w tym:  weryfikacja i identyfikacja klientów,  monitoring transakcji, wewnętrzna kontrola efektywności procesu AML,  zarządzanie szkoleniami ( opracowanie planu szkoleniowego, jego wdrożenie); kontrola należności,  mapowanie procesów biznesowych. Certyfikowany specjalista ds. AML (CAMS), członek założyciel oddziału ACAMS w Polsce.
Godziny kursu online: 10:00-16:00.

Zapisy przyjmujemy do dnia poprzedzającego rozpoczęcie danej części kursu do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. 

Link do kursu zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.
Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po kursie.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po kursie.

Dostęp do prezentacji PDF po kursie

Materiały z kursu w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Możliwość zakupu pełnego kursu lub pojedynczego szkolenia*

Dzień I: Rola Compliance w organizacji - 15.03.2023 r. - cena pojedynczego szkolenia 1000 zł brutto (813,01 zł netto)
Dzień II: Od ryzyk do procedur - 29.03.2023 r. - cena pojedynczego szkolenia 1350 zł brutto (1 097,56  zł netto)
Dzień III: Whistleblowing, Forensic i postępowania wewnętrzne - 12.04.2023 r. - cena pojedynczego szkolenia 1350 zł brutto (1 097,56 zł netto)
Dzień IV: Obowiązki AML i weryfikacja kontrahentów - 26.04.2023 r. - cena pojedynczego szkolenia 1350 zł brutto (1 097,56 zł netto)
Dzień V: Nowe trendy w compliance – ESG, Legal Design, szkolenia – jak efektywnie docierać z przekazem - 10.05.2023 r. - cena pojedynczego szkolenia 1350 zł brutto (1 097,56 zł netto)

Cykl 5 szkoleń - cena promocyjna: 6400 zł 5400 zł brutto (4 390,24 zł netto)

*na całość kursu (Cykl 5 szkoleń) nie obowiązują kody rabatowe i cena promocyjna nie łączy się z innymi promocjami. Aby skorzystać z rabatu na pojedyncze szkolenie z kursu, należy w uwagach do zamówienia wprowadzić posiadany kod rabatowy.

Płatność ratalna - RATY 0% 

Istnieje możliwość rozłożenia zapłaty na 2 równe raty (bez ponoszenia ukrytych kosztów kredytu).
Płatność ratalna dostępna jest przy zakupie pełnego kursu - Cykl 5 szkoleń

Aby skorzystać z płatności ratalnej, w formularzu zamówienia wybierz Sposób płatności >> Faktura a następnie zaznacz pole Chcę zapłacić w ratach.


Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Kurs Compliance Officer - od teorii do praktyki

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Profesjonalnie, otwartość na dyskusję.
Izabela
Świetne szkolenie, super prelegent, jasny przekaz, kompetencje, otwarcie na słuchaczy.
Monika
Szkolenie bardzo ciekawe i bardzo przydatne.
Ania