Szkolenie online

Postępowanie cywilne po zmianach z 9.03.2023 r.

Nowy model postępowania przygotowawczego | Postępowanie z udziałem konsumentów | Zakres pełnomocnictwa procesowego | Zasady zgłaszania dowodów | Formułowanie wniosków dowodowych i prekluzji dowodowej


TERMIN:
22 czerwca 2023 12:00-17:00
CENA:
750,00 zł z VAT
Zapisz się teraz


Termin szkolenia: 22 czerwca 2023 r.    -   Godzina: 12:00-17:00   -    Prelegent: SSO Grzegorz Karaś

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium
Niespełna trzy lata po wejściu w życie nowelizacji KPC dokonanej ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz. U. poz. 1469, z późn. zm.), ujawnione zostały istotne problemy dotyczące praktycznego stosowania znowelizowanych przepisów. Zaistniała pilna konieczność podjęcia prac zmierzających do poprawienia dostrzeżonych błędów i wprowadzenia dalszych rozwiązań prowadzących do przyspieszenia postępowania cywilnego. Realizując ten cel Sejm w dniu 9 marca 2023 r. uchwalił zaprojektowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w KPC i innych ustawach. Ustawa została opublikowana w Dz.U. z 31.3.2023 r. poz. 614 i  wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (w dniu 1.7.2023 r.), ale niektóre zmiany zaczną obowiązywać już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zakres uchwalonych zmian jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno Kodeks postępowania cywilnego (zmiana 150 przepisów), jak i 15 innych ustaw. Zmiany postępowania cywilnego dotyczą zarówno postępowania rozpoznawczego w postępowaniu zwykłym i postępowaniach odrębnych, postępowań odwoławczych jak i postępowania klauzulowego i egzekucyjnego. Ustawa wprowadza także nowy rodzaj postępowania odrębnego: Postępowanie z udziałem konsumentów.

Uchwalona ustawa zwiększa w sposób istotny zakres obowiązków procesowych stron i pełnomocników zawodowych. Ustawa nowelizująca zmienia także ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) w zakresie, w jakim dotyczy ona postępowania cywilnego, w szczególności zasad kierowania spraw na posiedzenie niejawne i prowadzenia rozpraw zdalnych.

W trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany dotyczące zakresu pełnomocnictwa procesowego i sposobu wykazywania umocowania, doręczeń dokonywanych podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym zarówno przez pocztę jak i przez komornika, zasad zgłaszania dowodów i formułowania wniosków dowodowych oraz prekluzji dowodowej, postępowań odwoławczych, postępowania klauzulowego i egzekucyjnego. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną także zasady rozpoznawania spraw na posiedzeniu niejawnym i na rozprawie zarówno w sposób tradycyjny jak i w formie rozprawy zdalnej. Omówiony zostanie nowy model postępowania przygotowawczego i jego wpływ na dalsze postępowanie rozpoznawcze jak również nowy rodzaj postępowania odrębnego – postępowanie z udziałem konsumentów. W zakresie postępowań odwoławczych omówione zostaną zmiany dotyczące apelacji, zażaleń (w tym w postępowaniu egzekucyjnym) oraz skargi na orzeczenie referendarza. Przedstawione zostaną także istotne ograniczenia wprowadzone w postępowaniu klauzulowym i egzekucyjnym i ich wpływ na sytuacji wierzyciela i dłużnika.

Cel szkolenia: 

Szkolenie ma na celu wskazanie najnowszych zmian w dotychczasowych przepisach, identyfikację problemów praktycznych oraz próbę ich rozwiązania. Szkolenie obejmować będzie wyjaśnienie wpływu zmian z 2023 r. na obowiązki procesowe stron i pełnomocników oraz próbę wyjaśnienia zidentyfikowanych wątpliwości.


Na szkoleniu dowiesz się m.in:

 • Jakie są nowe wymagania dotyczące pozwu i pism procesowych?
 • Jak ukształtowany zostanie nowy etap postępowania - postępowanie przygotowawcze?
 • Jakie będą sposoby doręczeń dokonywanych przez sądy? Jakie będą zasady działania Portalu Informacyjnego jako systemu służącego do doręczeń elektronicznych?
 • Jakie będą podobieństwa i różnice między wideokonferencją a rozprawą zdalną?
 • Jak ukształtowany będzie nowy rodzaj postepowania odrębnego - postępowanie z udziałem konsumentów?
 • Na czym będą polegały doręczenia komornicze?
 • Czym będzie zarządzenie przewodniczącego nakazującego wymianę przez strony pism przygotowawczych i jaki będzie jego wpływ na prekluzję dowodową?
 • Jak przeprowadzane będą teraz zeznania świadków „na piśmie” i dowód  z opinii biegłego?
 • Jak będą ukształtowane zmiany w zakresie postępowania międzyinstancyjnego w postepowaniu zażaleniowym?

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

SSO Grzegorz Karaś - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne. Orzekał w wydziałach gospodarczych i wydziałach cywilnych. Obecnie orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym Sadu Okręgowego we Wrocławiu, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest cenionym wykładowcą prowadzącym webinaria i zarówno ogólnokrajowe jak i okręgowe dla radców prawnych, adwokatów i aplikantów.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 12:00-17:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.


Program:

1. Nowe wymagania dotyczące pozwu i pism procesowych.
2. Obligatoryjność złożenia odpowiedzi na pozew i skutki jego niezłożenia.
3. Nowy etap postępowania - postępowanie przygotowawcze.
4. Sposoby doręczeń dokonywanych przez sądy.
5. Doręczenia podmiotom wpisanym do KRS.
6. Doręczenia podmiotom gospodarczym wpisanym do CEIDG.
7. Skutki awizowania przesyłki przez pocztę.
8. Zmiana procedury doręczenia komorniczego na zlecenie powoda.
9. Sposoby doręczania pism sądowych pełnomocnikom zawodowym.
10. Zasady działania Portalu Informacyjnego jako systemu służącego do doręczeń elektronicznych i skutki doręczania dokonanego poprzez publikację pisma sądowego w Portalu Informacyjnym.
11. Zasady wyznaczania rozpraw.
12. Wideokonferencja a rozprawa zdalna - sposób przeprowadzenia, podobieństwa i różnice.
13. Warunki formalne i techniczne niezbędne do przeprowadzenia rozprawy zdalnej i wideokonferencji.
14. Możliwość rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym - warunki formalne.
15. Dopuszczalność powództwa wzajemnego.
16. Zmiany w zakresie zarzutu potrącenia podnoszonego w procesie.
17. Zarządzenie przewodniczącego nakazującego wymianę przez strony pism przygotowawczych i jego wpływ na prekluzję dowodową.
18. Prawidłowe formułowanie wniosków dowodowych.
19. Podstawy pominięcia dowodów przez sąd.
20. Zastrzeżenia do protokołu – art. 162 KPC.
21. Dowody z dokumentów złożonych do akt, z kserokopii i z wydruków dowodów istniejących w postaci elektronicznej.
22. Zeznania świadków na piśmie.
23. Dowód  z opinii biegłego.
24. Wykorzystanie w procesie opinii sporządzonej w innej sprawie.
25. Orzeczenia wydawane na posiedzeniu niejawnym i po przeprowadzeniu rozprawy.
26. Zasady skutecznego złożenia wniosku o uzasadnienie orzeczenia.
27. Zmiany w zakresie uzasadniania orzeczeń i sposobu ich doręczenia stronie.
28. Wniesienie apelacji od wyroku w procesie i postanowienia w postępowaniu nieprocesowym.
29. Apelacja „pozorna” i jej skutki.
30. Zmiany w zakresie postępowania międzyinstancyjnego w apelacji. 
31. Wyrok sądu odwoławczego i jego skutki.
32. Nowy katalog zażaleń „pionowych” i „poziomych”.
33. Zmiany w zakresie postępowania międzyinstancyjnego w postepowaniu zażaleniowym.
34. Uzasadnianie postanowień w postępowaniu zażaleniowym.
35. Zmiany w postępowaniu gospodarczym.
36. Nowy rodzaj postepowania odrębnego - postępowanie z udziałem konsumentów.
37. Zmiany w zakresie postępowania klauzulowego.
38. Wpływ przedawnienia roszczenia na możliwość wszczęcia i prowadzenia egzekucji.
39. Ograniczenia dotyczące zbywania wierzytelności po wydaniu wyroku i po wszczęciu postepowania egzekucyjnego.
40. Przepisy przejściowe i wejście w życie ustawy z 9 marca 2023 r.


SSO Grzegorz Karaś
SSO Grzegorz Karaś
Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne. Orzekał w wydziałach gospodarczych i wydziałach cywilnych. Obecnie orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym Sadu Okręgowego we Wrocławiu, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest cenionym wykładowcą prowadzącym webinaria i zarówno ogólnokrajowe jak i okręgowe dla radców prawnych, adwokatów i aplikantów. Wykładowca Krajowej Szkoły Sadownictwa i Prokuratury i Uniwersytetu Wrocławskiego. Pełnomocnik Zastępcy Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego i prawa nowych technologii.
Godziny szkolenia online: 12:00-17:00.

Zapisy trwają do 21 czerwca 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej 2 godziny przed startem.

Dostęp do szkolenia możliwy wyłącznie w czasie rzeczywistym.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).


Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Postępowanie cywilne po zmianach z 9.03.2023 r. Miejsce i termin: Szkolenie online, 22 czerwca 2023 12:00-17:00
Cena: 750,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.