Szkolenie online

Kredyty i ugody frankowe w praktyce - z uwzględnieniem wyroków TSUE z 15.6.2023 oraz najnowszego orzecznictwa SN

Dochodzenie roszczeń z wadliwego kredytu frankowego oraz ugody frankowe z perspektywy orzecznictwa TSUE i praktyki polskich sądów


TERMIN:
28 czerwca 2023 10:00-14:00
CENA:
590,00 zł z VAT
Zapisz się teraz


Termin szkolenia: 28 czerwca 2023 r.    -   Godzina: 10:00-14:00   -    Prelegent: dr Łukasz Węgrzynowski

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium
Problematyka kredytów frankowych wywołuje poważne rozbieżności w orzecznictwie sądowym. Część z nich wiąże się z oceną prawną występujących w nich wad prawnych, jak też charakterystyką żądań procesowych możliwych do wprowadzenia w związku z tymi wadami. Wciąż „odkrywane” są nowe potencjalne wady prawne tkwiące w umowach kredytu frankowego. Co charakterystyczne, nie łączą się one tylko ze stosowaniem niedozwolonych postanowień umownych. Szeroki wachlarz pojawiających się zarzutów należy interpretować jako próbę oderwania wadliwości kredytu frankowego od obrotu konsumenckiego.  

Bardzo istotnym zagadnieniem jest również problematyka prawna ugód frankowych.

Pojawiają się też trudności w wyborze najbardziej efektywnych instrumentów procesowych w celu realizacji roszczeń wynikających z tych wad. Stanowią konsekwencję niejasnej relacji między bezskutecznością z art. 3851 KC a nieważnością bezwzględną, wątpliwości co do wpływu abuzywności poszczególnych postanowień umownych na ważność umowy oraz trudności w dostosowaniu ogólnych założeń związanych ze stosowaniem powództwa z art. 189 KPC do specyfiki sporów frankowych.

Poważne trudności rodzi również rozliczenie stron wadliwej umowy kredytu frankowego. Zbliżone stany faktyczne mogą być oceniane różnie z uwagi na charakterystykę skutków sankcji z art. 3851 KC, przyjęcie odmiennych zasad rozliczeń, inne stanowisko prawne co do stosowania wyłączeń z art. 411 KC albo ze względu na różnice w ocenie przedawnienia roszczeń. Wciąż też nie ma w pełni ukształtowanej praktyki orzeczniczej co do możliwości skutecznego dochodzenia przez kredytodawcę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału czy zakresu powołania się na prawo zatrzymania. Wszystko to stwarza stan dużej niepewności prawnej co rzutuje zarówno na decyzję czy w ogóle podjąć próbę sądowego podważenia umowy kredytu frankowego jak też rodzi duże trudności praktyczne przy formułowaniu żądań pozwu w zakresie roszczeń restytucyjnych.

Na szkoleniu zostaną kompleksowo omówione wszystkie aspekty sporu frankowego. Chodzi zarówno o zagadnienia ogólne, dotyczące podstawowych założeń sporu frankowego, jak i kwestie szczegółowe, wywołujące największe trudności w praktyce:

 • kształt żądania pozwu,
 • interes prawny w rozumieniu art. 189 k.p.c.,
 • podstawowe wady prawne umów kredytu we frankach,
 • zasady rozliczeń stron w razie stwierdzenia nieważności umowy kredytu we frankach,
 • wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i waloryzacja świadczeń wynikających z nieważnej umowy kredytu frankowego, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa TSUE, w tym wyroku TSUE z 15 czerwca 2023r.,
 • prawo zatrzymania w sporze frankowym,
 • przedawnienie roszczeń o zwrot świadczeń spełnionych na podstawie wadliwej umowy kredytu frankowego,
 • wygaszenie sporu frankowego w drodze nowego modelu ugody frankowej.

Bardzo istotnym zagadnieniem, omawianym w ramach szkolenia jest problematyka prawna ugód frankowych. To zagadnienie jest dość szczegółowo omówione w orzecznictwie TSUE i orzecznictwie polskich sądów, a jednocześnie wywołuje duże zainteresowanie z uwagi na wdrażaną obecnie koncepcję wygaszenia sporu frankowego w drodze nowego modelu ugody frankowej. Są to stosunkowo nowe rozwiązania prawne, które nie były dotąd rozpoznawane przez sądy. Stąd też szczegółowa analiza problematyki ugód frankowych może się okazać bardzo atrakcyjna dla potencjalnych uczestników szkolenia. W ramach szkolenia Prelegent odniesie się do dostępnych propozycji ugód proponowanych przez KNF oraz poszczególne banki i dokona ich oceny prawnej z uwzględnieniem kryteriów wypracowanych w orzecznictwie TSUE i orzecznictwie polskich sądów.

Na szkoleniu omówione zostaną również m.in.:

 • wygaszenie sporu frankowego w drodze nowego modelu ugody frankowej,
 • zasady uwzględniania orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości EU (co stanowi dużą trudność dla pełnomocników i sędziów), w tym zasada autonomii proceduralnej,
 • związanie wskazówkami TSUE,
 • wykładnia prounijna,
 • liczne problemy pojawiające się w polskiej praktyce orzeczniczej, w tym kształt żądania pozwu, wynagrodzenie za korzystanie z kapitału,
 • wynagrodzenie za korzystanie z kapitału,
 • prawo zatrzymania w sporze frankowym,
 • przedawnienie roszczeń o zwrot świadczeń spełnionych na podstawie wadliwej umowy kredytu frankowego.

Prelegent będzie opierał się na najnowszym orzecznictwie europejskim i polskim.


Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką kredytów frankowych, w tym:  

 • adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, zwłaszcza jeśli reprezentują swoich klientów w sporach frankowych oraz przy zawieraniu ugód frankowych,
 • sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów,
 • wszystkich innych prawników zajmujących się obsługą prawną kredytów frankowych oraz doradzających w kwestii zawierania ugód frankowych,
 • osób, które chcą wyjaśnić swoją sytuację prawną związaną z kredytem frankowym albo możliwością zawarcia ugody frankowej.


Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

dr Łukasz Węgrzynowski - Doktor nauk prawnych oraz radca prawny. Pracuje w Sądzie Najwyższym jako specjalista do spraw orzecznictwa w Izbie Cywilnej. Jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w ramach której prowadzi szkolenia dla sędziów w zakresu prawa konsumenckiego.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-14:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej dwie godziny przed startem.


Program:

 1. Dochodzenie roszczeń z wadliwej umowy kredytu frankowego na podstawie przepisów o niedozwolonych postanowieniami umownych.
  • podstawowe założenia interpretacyjne dotyczące warunków nieuczciwych z Dyrektywy 93/13,
  • podstawowe założenia interpretacyjne dotyczące niedozwolonych postanowień umownych z art. 3851 – art. 3853 KC,
  • wadliwe klauzule waloryzacyjne i spreadowe,
  • naruszenie przedkontraktowego obowiązku informacyjnego względem konsumenta.

 2. Dochodzenie roszczeń z wadliwej umowy kredytu frankowego z uwagi na naruszenie przepisów ustawy:
  • naruszenie zasady walutowości,
  • naruszenie art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe.

 3. Dochodzenie roszczeń z wadliwej umowy kredytu frankowego z uwagi na naruszenie zasad współżycia społecznego oraz właściwości (natury) stosunku zobowiązaniowego:
  • naruszenie zasad współżycia społecznego,
  • naruszenie właściwości (natury) stosunku zobowiązaniowego.

 4. Wzajemny stosunek ochrony realizowanej w związku z naruszeniem przepisów ustawy, zasad współżycia społecznego i właściwości (natury) stosunku zobowiązaniowego oraz ochrony realizowanej na podstawie przepisów o niedozwolonych postanowieniach umownych.

 5. Sposób sformułowania żądania pozwu, z uwzględnieniem:
  • zależności między brakiem związania postanowieniem umownym w rozumieniu art. 3851 kc a nieważnością bezwzględną postanowienia umownego,
  • możliwych postaci wadliwości całej umowy,
  • przesłanek stwierdzenia wadliwości całej umowy zawierającej niedozwolone postanowienia umowne, z uwzględnieniem orzecznictwa TSUE,
  • charakterystyki wadliwości całej umowy zawierającej niedozwolone postanowienia umowne,
  • konsekwencji procesowych wynikających z art. 321 KPC.

 6. Dopuszczalność skutecznego wytoczenia powództwa o ustalenie nieważności umowy kredytu frankowego na podstawie art. 189 KPC:
  • interes prawny w sprawie o ustalenie nieważności umowy kredytu frankowego,
  • samodzielne żądanie ustalenia nieważności umowy kredytu frankowego na podstawie art. 189 KPC,
  • żądanie ustalenie nieważności umowy kredytu frankowego na podstawie art. 189 KPC obok żądania zapłaty.

 7. Podstawowe zasady rozliczenia stron w związku z wadliwą umową kredytu frankowego:
  • zasada rozliczenia stron z wadliwej umowy zawierającej warunki nieuczciwe według dyrektywy 93/13,
  • podstawa prawna dla dochodzenia roszczeń z wadliwej umowy kredytu frankowego w polskim systemie prawnym,
  • teoria salda i teoria dwóch kondykcji,
  • dopuszczalność stosowania art. 411 pkt 2 KC i art. 411 pkt 4 KC.

 8. Rozliczenie stron według stanowiska przyjętego w uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021r. (III CZP 6/21).

 9. Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i waloryzacja świadczeń wynikających z nieważnej umowy kredytu frankowego, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa TSUE, w tym wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 r.

 10. Prawo zatrzymania w sporze frankowym.

 11. Przedawnienie roszczeń o zwrot świadczeń spełnionych na podstawie wadliwej umowy kredytu frankowego.

 12. Ugody frankowe:
  • kryteria oceny dopuszczalności „umowy – ugody” wyłączającej ochronę z dyrektywy 93/13 w orzecznictwie TSUE,
  • dotychczasowa praktyka orzecznicza polskich sądów w zakresie oceny aneksów zawieranych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 lipca 2011r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z. 2011r. Nr 165, poz. 984),
  • omówienie nowych propozycji ugód proponowanych przez KNF oraz poszczególne banki pod kątem ich zgodności z dyrektywą 93/13 i przepisami KC oraz wskazanie podstawowych konsekwencji prawnych wynikających z ugód.

dr Łukasz Węgrzynowski
dr Łukasz Węgrzynowski
Doktor nauk prawnych oraz radca prawny. Pracuje w Sądzie Najwyższym jako specjalista do spraw orzecznictwa w Izbie Cywilnej. Jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w ramach której prowadzi szkolenia dla sędziów w zakresu prawa konsumenckiego. Ma w swoim dorobku ponad dwieście opracowań naukowych, w tym dwie monografie („Niedozwolone postanowienia umowne jako środek ochrony słabszej strony umowy ”obligacyjnej”, „Ekwiwalentność świadczeń w umowie wzajemnej”), dwa samodzielne komentarze („Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Komentarz”, „Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające. Komentarz”), współudział w jednym opracowaniu systemowym („Notariat. Czynności notarialne. Praxis”). Monografia pt. „Ekwiwalentność świadczeń w umowie wzajemnej” zdobyła wyróżnienie w konkursie Złote Skrzydła Dziennika Gazety Prawnej, w kategorii Prawo Gospodarcze. Dr Łukasz Węgrzynowski szczególnie interesuje się problematyką kredytów frankowych. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych w tym zakresie, napisał glosy do wszystkich najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości UE wydanych w ostatnim czasie, prowadzę też różne szkolenia w tym zakresie. Szczególnie mocno koncentruje się na problematyce niedozwolonych postanowień umownych jak też wpływie orzecznictwa TSUE na praktykę orzeczniczą polskich sądów. Wykaz opublikowanego dorobku naukowego dr. Łukasza Węgrzynowskiego, dotyczącego kredytów frankowych: Wadliwość umowy kredytu we frankach – Przegląd Prawa Handlowego 4/2021; Teoria salda czy teoria dwóch kondykcji? Zasady rozliczeń z nieważnej umowy kredytu frankowego – Przegląd Prawa Handlowego 5/2021; Przedawnienie roszczeń z nieważnej umowy kredytu frankowego - Przegląd Prawa Handlowego 6/2021; Niektóre aspekty wadliwości umowy kredytu frankowego w ocenie Trybunału Sprawiedliwości. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2021r., C-19/20 – SIP LEX Przedawnienie, świadczenie główne, zasada przejrzystości materialnej, ryzyko walutowe a Dyrektywa 93/13. Omówienie wyroku TSUE z dnia 10 czerwca 2021r., C‑776/19 do C‑782/19 – SIP LEX Zasada przejrzystości materialnej a ryzyko walutowe w świetle Dyrektywy 93/13, omówienie wyroku TSUE z dnia 10 czerwca 2021r., C‑609/19 – SIP LEX Glosa do uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r. (III CZP 6/21) - SIP LEX Ochrona praw konsumenta a nieważność umowy kredytu denominowanego w walucie obcej w świetle Dyrektywy 93/13, omówienie wyroku TSUE z dnia 2 września 2021r., C‑932/19 – SIP LEX Procesowe sposoby realizacji żądań „frankowiczów”. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2020r. (III CZP 87/19) – Glosa 4/2021 Przejrzystość i wykładnia umowy kredytu frankowego z perspektywy dyrektywy 93/13. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2021 r.(C-212/20) - SIP LEX Odfrankowienie z perspektywy kryteriów wynikających z orzecznictwa TSUE. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2021r. (I CSKP 55/21) - SIP LEX
Godziny szkolenia online: 10:00-14:00.

Zapisy trwają do 27 czerwca 2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail najpóźniej 2 godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres [email protected].

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Kredyty i ugody frankowe w praktyce - z uwzględnieniem wyroków TSUE z 15.6.2023 oraz najnowszego orzecznictwa SN Miejsce i termin: Szkolenie online, 28 czerwca 2023 10:00-14:00
Cena: 590,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na [email protected] lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.