Prawo restrukturyzacyjne w praktyce

TERMIN:
16 listopada 2017
MIEJSCE:
Golden Floor Plaza – Millenium Plaza Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa
PROWADZĄCY:
SSR Cezary Zalewski Więcej informacji »
16 listopada 2017 r., Warszawa, Golden Floor Plaza – Millenium Plaza
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub (22) 311 22 22
Statystyki wskazują, że zainteresowanie postępowaniem restrukturyzacyjnym wyraźnie wzrasta – w całym 2016 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ponad 200 ogłoszeń o otwarciu postępowania układowego lub sanacyjnego w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, a w I półroczu 2017 r. już ponad 150. Zwiększa się też udział postępowań restrukturyzacyjnych w ogólnej liczbie postępowań wszczynanych wobec niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pokazanie na rzeczywistych przykładach postępowań restrukturyzacyjnych problemów, które ujawniły się w dotychczasowej praktyce stosowania nowych przepisów.

W trakcie szkolenia zostaną omówione:

 • przykładowe, rzeczywiście złożone wnioski restrukturyzacyjne, przebieg postępowań i zapadłe rozstrzygnięcie w konkretnych sprawach;
 • najczęstsze błędy doradców restrukturyzacyjnych stwierdzone w konkretnych postępowaniach;
 • nowe możliwości prawne skierowane do przedsiębiorców-dłużników, mających nawet niewielkie trudności finansowe, które radcowie prawni adwokaci powinni znać, aby móc profesjonalnie świadczyć pomoc prawną;
 • nowe, daleko idące uprawnienia i możliwości wierzycieli, które umożliwią znaczące podniesienie skuteczności egzekucji wierzytelności;
 • procedury restrukturyzacyjne z podkreśleniem praktycznych możliwości wykorzystania każdej z nich;
 • zmiany w prawie upadłościowych ze szczególnym uwzględnieniem praw wierzycieli i obowiązków syndyka;
 • nowe zasady odpowiedzialności przedsiębiorców za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie:
 • pomoc publiczna jako element restrukturyzacji z udziałem podmiotów publicznoprawnych:
 • relacje między postępowaniem restrukturyzacyjnym  a upadłościowym.

Kto powinien wziąć udział

Adwokaci i radcowie prawni; syndycy, doradcy restrukturyzacyjni; specjaliści pracujący w bankach i instytucjach finansowych, a także w instytucjach publicznoprawnych (w szczególności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, urzędach skarbowych)  zajmujący się trudnymi wierzytelnościami, restrukturyzacją i upadłościami; przedsiębiorcy. 

Godziny szkolenia: 10:00 - 17:00

 

Program:

1.   Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, wraz z przedstawieniem przykładów konkretnych spraw, w których sąd odmówił otwarcia postępowania.
2.   Analiza konkretnej sprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu po samodzielnym zbieraniu głosów.
3.   Przebieg przyspieszonego postępowania układowego – przykłady ze wskazaniem najczęstszych błędów i trudności występujących w konkretnych sprawach.
4.   Postępowanie układowe w praktyce.
5.   Postępowanie sanacyjne:
- zarząd własny dłużnika w postępowaniu sanacyjnym,  
- spis wierzytelności – błędy i wątpliwości ujawnione w praktyce,
- plan restrukturyzacyjny – omówienie przykładów konkretnych planów i procedury jego zatwierdzania,
- rada wierzycieli:
- wątpliwości prawne na etapie powoływania rady,
- omówienie przykładowych zapisów regulaminu ,
- podstawy uchylania uchwał ze wskazaniem przykładowych orzeczeń, 
- praktyka współpracy z innymi organami postępowania,
- wdrażanie działań sanacyjnych: 
- bezskuteczność czynności prawnych,
- odstąpienie od umów wzajemnych,
- sprzedaż składników majątkowych ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej.
6.   Umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego – podstawy teoretyczne i orzecznictwo sądów.
7.   Relacje między postępowaniem restrukturyzacyjnym  a upadłościowym:
- pierwszeństwo rozpoznawania wniosku o otwarcie postępowania w praktyce sądów,
- uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości – przykłady konkretnych spraw i zapadłych  orzeczeń.

Cena standardowa: 800 PLN brutto (650,41 PLN netto)

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego”, „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Podatkowego”, „Nieruchomości C.H.Beck” - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*
* Rabaty nie łączą się.

Bonus


 • Bezpłatna półroczna prenumerata online (12 numerów maj–październik 2017) dwutygodnika „Monitor Prawniczy”.SSR Cezary Zalewski Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor Projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne – od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od kwietnia 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego; od listopada 2013 r. do marca 2014 r. delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z przygotowywaną ustawą Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacją Prawa upadłościowego, w latach: 2003 – obecnie – Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; Przewodniczący Wydziału dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (największego wydziału w Polsce zajmującego się sprawami upadłościowymi); stale orzekający w sprawach upadłościowych, prowadził postępowania upadłościowe pełniąc funkcję sędziego–komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych; wielokrotnie był członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego prezentując ustnie przed Trybunałem stanowisko sądu; w latach 2011-2014 orzekający w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wymiarze 1–4 sesji w miesiącu; posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sędziów i Prokuratorów, Uczelnię Łazarskiego (studia podyplomowe), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia podyplomowe), Okręgową Izbę Adwokacką w Warszawie, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, C.H. Beck, Business Options s.c., Krajową Izbę Syndyków, Federację Syndyków Rzeczpospolitej Polskiej; opracowywał jako uczestnik konsorcjum casebooki w ramach realizacji projektu pn. „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych- case management” realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury autor wielu innych publikacji z zakresu prawa upadłościowego, prelegent na licznych konferencjach dotyczących prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

Golden Floor Plaza – Millenium Plaza Warszawa
Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Wygodna lokalizacja

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

Serwis kawowy i lunch

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

Przydatne materiały szkoleniowe

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

Doświadczony prelegent

SSR Cezary Zalewski - pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor Projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Certyfikat uczestnictwa

Punkty ORA i OIRP

Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Prawo restrukturyzacyjne w praktyce

Dodaj kolejnego uczestnika


Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO