Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego w praktyce

TERMIN:
6 lutego 2018
MIEJSCE:
Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa
PROWADZĄCY:
SWSA Tomasz Grossmann Więcej informacji »
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie
1 czerwca 2017 r. jest jedną z najistotniejszych i najobszerniejszych nowelizacji
postępowania administracyjnego.
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub (22) 311 22 22

Proponujemy Państwu szkolenie, które pomoże poprawne stosować znowelizowane przepisy w praktyce oraz uniknąć najczęściej popełnianych błędów.


Uchwalona 7.4.2017 r. i ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 12.5.2017 r., poz. 935, nowelizacja ma na celu wprowadzenie zmian w przepisach ustawy  z 14.6.1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.) zmierzających do usprawnienia procedur administracyjnych i sądowoadministracyjnych, co miało umożliwić przyspieszenie postępowań administracyjnych i sądowych przed sądami administracyjnymi oraz stworzyć warunki do usprawnienia relacji pomiędzy obywatelami a organami administracji. Zmiany powyższe miały podnieść efektywność działania administracji i sądów administracyjnych oraz ograniczyć uciążliwości administracyjne dla obywateli.

Nowelizacja, oprócz KPA i PrPSA, wprowadziła zmiany, także w 12 innych ustawach, w tym m.in.:

  • w ustawie o samorządzie gminnym,
  • w ustawie o samorządzie powiatowym, 
  • w ustawie o samorządzie województwa,
  • w ustawie o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • w ustawie z o samorządowych kolegiach odwoławczych,
  • w ustawie – Ordynacja podatkowa,
  • w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

Nowelizacja procedury administracyjnej ma charakter bardzo złożony – część uchwalonych rozwiązań jedynie modyfikuje już funkcjonujące instytucje prawne, inne zaś mają wymiar bardzo głęboki, dotykając istoty dotychczas przyjętego modelu procedury administracyjnej. 

Zadaj pytanie prowadzącemu


Uczestnicy mają możliwość wcześniejszego zadania pytań dotyczących tematyki szkolenia. Prowadzący SWSA Tomasz Grossmann odpowie na nie podczas szkolenia. 
(Pytania należy wpisywać w formularzu zamówienia w polu "Pytania/uwagi do organizatora" albo poprzez formularz kontaktowy na stronie (podając imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia) najpóźniej 7 dni przed datą szkolenia). 


Najistotniejsze zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego, to:


1) zmiany dotyczące zasad ogólnego postępowania administracyjnego:

- zasada przyjaznej interpretacji przepisów – jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ;

- zasada współdziałania organów administracji publicznej – w toku postępowania organy administracji publicznej współdziałają ze sobą w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli oraz sprawność postępowania, przy pomocy środków adekwatnych do charakteru, okoliczności i stopnia złożoności sprawy;

- zasada bezstronności, proporcjonalności oraz równego traktowania w działaniach organów administracji publicznej;

- zasada pewności prawa – organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym;

- zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych poprzez skłanianie stron do zawarcia ugody oraz poprzez prowadzenie mediacji;

- możliwość odstąpienia na mocy przepisu szczególnego od konieczności dwuinstancyjności postępowania w określonych ustawowo sytuacjach;

- przyjęcie definicji decyzji prawomocnych – określonych w Kodeksie jako decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu.

2) zmiany dotyczące zasad prowadzenia postępowania administracyjnego:

- załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania;

- wprowadzono definicję pojęć bezczynności i przewlekłości oraz instytucję ponaglenia jako środka zaskarżenia bezczynności i przewlekłości. Organ prowadzący postępowanie będzie zobowiązany do pouczenia stron o możliwości wniesienia ponaglenia, a w razie wniesienia ponaglenia do przekazania ponaglenia organowi wyższego stopnia w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Rozpatrzenie ponaglenia  przez właściwy organ powinno być dokonane w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania;

3) zmiany dotyczące zasad powiadamiania o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej;

4) zmiany dotyczące zasad postępowania dowodowego:

- wprowadzona zostaje możliwość poświadczenia zgodności odpisu dokumentu z oryginałem przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie,

- wprowadzenie obowiązku wskazywania przez organ administracji publicznej przesłanek zależnych od strony, które nie zostały w trakcie postępowania spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony. W terminie wyznaczonym przez organ na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, strona będzie mogła przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania określonych okoliczności,

- wprowadzenie zasady rozstrzygania na korzyść strony niedających się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego – jeżeli przedmiotem postępowania jest nałożenie na stronę obowiązku, ograniczenia lub odebranie uprawnienia;

5) nowa instytucja mediacji w ramach postępowania administracyjnego; 6) nowa instytucja posiedzenia w trybie współdziałania; 

7) zmiany dotyczące zakresu wydawanej decyzji, polegające na wprowadzeniu obowiązku wskazywania w decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego – pouczenia o wysokości opłaty od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter stały albo podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy;

8) nowa instytucja milczącego załatwienia sprawy, polegająca na uznaniu sprawy za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym w przepisie szczególnym organ ten: nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (milczące zakończenie postępowania) albo nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda);

9) zmiany dotyczące zakresu postępowania odwoławczego:

- możliwość zrzeczenia się przez stronę prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania,

- wprowadzona zostaje zasada, że jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, 

- wprowadzona zostaje zasada, że jeżeli organ I instancji dokonał w zaskarżonej decyzji błędnej wykładni przepisów prawa, które mogą znaleźć zastosowanie w sprawie, w decyzji uchylającej zaskarżoną decyzję w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, organ odwoławczy określa także wytyczne w zakresie wykładni tych przepisów;

10) nowa instytucja postępowania uproszczonego, która daje możliwość załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej w postępowaniu uproszczonym, jeżeli przepis szczególny tak stanowi;

11) nowe regulacje dotyczące administracyjnych kar pieniężnych:
- przyjęta została definicja administracyjnej kary pieniężnej. Ustawa przyjmuje, że jeżeli w czasie wydawania decyzji w sprawie administracyjnej kary pieniężnej obowiązuje ustawa inna, niż w czasie naruszenia prawa, w następstwie którego ma być nałożona kara, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest ona względniejsza dla strony,

- wprowadzono także szczegółowe zasady wymierzania administracyjnych kar pieniężnych. 

12) nowe regulacje dotyczące europejskiej współpracy administracyjnej.


Zmiany w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

1) zmiany dotyczące zasad wnoszenia skarg do sądów administracyjnych:

- jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa,

- usunięto instytucję wezwania do usunięcia naruszenia prawa,

- wprowadzono zasadę, że termin na wniesienie skargi do sądu administracyjnego uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła skargę wprost do sądu administracyjnego. W takim przypadku sąd ten niezwłocznie przesyła skargę odpowiednio do organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie, wydał akt lub podjął inną czynność, będącą przedmiotem skargi,

- wprowadzono regulacje dotyczące zasad postępowania w sytuacji gdy w sprawie zostanie złożona skarga do sądu administracyjnego oraz równocześnie wpłynie do organu wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;

2) nowe regulacje dotyczące wnoszenia i rozpatrywania sprzeciwu od decyzji, wprowadzające zasadę, że od decyzji uchylającej zaskarżoną decyzję w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, skarga nie przysługuje, jednakże strona niezadowolona z treści decyzji może wnieść od niej sprzeciw („sprzeciw od decyzji”). Do sprzeciwu od decyzji stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej;

3) zmiany dotyczące zasad postępowania mediacyjnego w ramach postępowania przed sądami administracyjnymi polegających na przyjęciu reguły, że postępowanie mediacyjne prowadzi mediator wybrany przez strony oraz rozbudowaniu i doprecyzowania zasad prowadzenia postępowania mediacyjnego;

4) zmiany dotyczące postępowania uproszczonego w ramach postępowania przed sądami administracyjnymi polegającej na przyjęciu, że sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli decyzja została wydana w postępowaniu uproszczonym określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Znowelizowane przepisy KPA weszły w życie 1.6.2017 r. ,

jednakże do postępowań administracyjnych, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie obecnie przyjętej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Do postępowań już toczących się mają natomiast zastosowanie regulacje obecnie przyjętej ustawy dotyczące mediacji. Analogicznie do postępowań przed sądami administracyjnymi, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie obecnie przyjętej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Do postępowań już toczących się mają natomiast zastosowanie regulacje obecnie przyjętej ustawy dotyczące postępowania mediacyjnego.


Do kogo jest adresowane szkolenie?

Szkolenie jest skierowane do praktyków – pracowników organów administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują przepisy KPA i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych zainteresowanych zdobyciem wiedzy prawniczej dotyczącej nowelizacji procedury administracyjnej i umiejętności z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych według nowych zasad.    


Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00 
(Rejestracja zaczyna się od godz. 9:30)

Agenda:


1.Potrzeba, cel i zakres przedmiotowy nowelizacji

2.Zakres temporalny nowelizacji [art. 16–18 ZmKPA]

2.1.Wejście w życie nowelizacji (art. 18 ZmKPA)
2.2.Regulacje intertemporalne dot. będących w toku: postępowań administracyjnych (art. 16 ZmKPA) i sądowoadministracyjnych (art. 17 ust. 1 i 3 ZmKPA)
2.3.Zaskarżanie nowo dokonanych aktów i czynności organu bez uprzedniego wezwania do usunięcia naruszenia prawa (art. 17 ust. 2 ZmKPA)

3.Zmiany dotyczące zasad ogólnych postępowania administracyjnego [art. 7a, art. 7b, art. 8, art. 13, art. 15 i art. 16 § 3 KPA] oraz powiązane z nimi ściśle regulacje szczegółowe [art. 79a i art. 81 KPA]

3.1.Uwagi wstępne – prawo do dobrej administracji 
3.2.Nakaz rozstrzygania na korzyść strony:
- wątpliwości co do treści normy prawnej (art. 7a KPA)
- niedających się usunąć wątpliwości faktycznych (art. 81a KPA)
3.3.Zasada współdziałania organów dla dobra postępowania (art. 7b KPA)
3.4.Zasady: proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania (art. 8 § 1 KPA)
3.5.Zasada uprawnionych oczekiwań co do trwałości praktyki rozstrzygania spraw przez organ (art. 8 § 2 KPA)
3.6.Ukonkretnienie zasady ogólnej zapewniania stronie czynnego udziału w postępowaniu (art. 10 KPA) – obowiązek organu zawiadomienia strony o niewykazanych przesłankach warunkujących rozstrzygnięcie zgodne z wnioskiem strony (art. 79a KPA)
3.7.Zasada dążenia do polubownego rozstrzygania kwestii spornych (art. 13 KPA)
3.8.Doprecyzowanie zasady dwuinstancyjności postępowania (art. 15 in fine KPA)
3.9.Wprowadzenie definicji legalnej „decyzji prawomocnej” (art. 16 § 3 KPA)

4.Zwalczanie bezczynności organu i przewlekłości postępowania. Instytucja „ponaglenia” [art. 36–38 KPA, art. 52 § 2 i art. 53 § 2b PPSA, art. 3 ZmKPA (zm. art. 2 ustawy o SKO)]

4.1.Uwagi ogólne
- dotychczasowy sposób rozumienia oraz zwalczania bezczynności organu oraz przewlekłości postępowania
- cel i zakres wprowadzanych zmian
4.2.Wprowadzenie definicji „bezczynności” i „ przewlekłości” (art. 37 § 1 KPA)
4.3.Nowa, na gruncie KPA, instytucja „ponaglenia”
- recepcja z Ordynacji podatkowej (jej art. 141)
- przesłanki, wymóg, forma, adresat i sposób wniesienia ponaglenia  (art. 37 § 1–4 KPA; art. 52 § 2 i 2b PPSA)
- rozpoznanie ponaglenia (art. 37 § 5–8 KPA)
- obowiązek pouczania o możliwości wniesienia ponaglenia (art. 36 § 1 KPA)
- zmiana redakcji art. 38 KPA
4.4.„Bezterminowe” wnoszenie skarg na bezczynność / przewlekłość (art. 53 § 2b PPSA)
4.5.Kwestie nadal przez ustawodawcę nie rozstrzygnięte (m.in. dopuszczalność zaskarżania bezczynności / przewlekłości „historycznej”)

5.Poszerzenie zakresu i form zawiadamiania stron w trybie publicznego obwieszczenia (ogłoszenia / udostępnienia) o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów [art. 49–49b i art. 91 § 3 KPA]

5.1.Nowa forma publicznego zawiadomienia (art. 49 § 1 KPA)
5.2.Określenie terminu dokonania zawiadomienia (art. 49 § 2 KPA)
5.3.Nowa, autonomiczna podstawa stosowania trybu publicznego zawiadamiania o decyzjach i innych czynnościach organu (art. 49a i art. 49b KPA)
5.4.Publiczne ogłoszenie o rozprawie (art. 91 § 3 KPA)

6.Usprawnienie współdziałania organów. Posiedzenie w trybie współdziałania [art. 106 § 6 i art. 106a KPA]

6.1.Refleks nowej zasady ogólnej z art. 7b KPA
6.2.Możliwość „ponaglenia” organu współdziałającego (art. 106 § 6 KPA)
6.3.Cel, zwołanie, przebieg i wynik posiedzenia w trybie współdziałania (art. 106a KPA)

7.Milczące załatwienie sprawy [art. 1 pkt 1, rozdział 8a (art. 122a–122g), art. 151 § 3, art. 155a, art. 158 § 1 zd. 2, art. 163a KPA]

7.1.Cele, przesłanki (art. 122a § 1 KPA) oraz zakres zastosowania instytucji milczącego załatwienia sprawy (tylko w postępowaniu „zwykłym” przed organem I instancji)
7.2.„Milczące zakończenie postępowania” a „milcząca zgoda” (art. 122a § 2 KPA)
7.3.Określenie terminu nie-milczącego załatwienia sprawy – wydania decyzji / postanowienia (art. 122b–122d KPA)
7.4.Terminy milczącego załatwienia sprawy (art. 122a ab initio, art. 122c, art. 122d § 2 KPA) i związania rozstrzygnięciem w tym trybie wydanym (art. 110 § 2 KPA)
7.5.Ograniczenie zasady czynnego udziału strony w postępowaniu (art. 122d § 1 KPA)
7.6.Adnotacja i zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy (art. 122e i art. 122f KPA)
7.7.Weryfikacja prawidłowości milczącego załatwienia sprawy (art. 122g KPA)

8.Zmiany dotyczące wprost postępowania odwoławczego [art. 52 § 2 i 3, art. 54 § 3 oraz art. 54a PPSA; art. 107 § 1 pkt 7, art. 127a, art. 136, art. 138 § 2a i 2b KPA]

8.1.Możliwość zaskarżenia aktu administracyjnego jako prawo podmiotowe jednostki
8.2.Fakultatywność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy  (art. 52 § 2 i 3 oraz art. 54a PPSA)
8.3.Doprecyzowanie formy uwzględnienia skargi przez organ w trybie autokontroli  (art. 54 § 3 PPSA)
8.4.Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania (art. 107 § 1 pkt 7, art. 127a, art. 130 § 4 KPA)
8.5.Zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej (art. 136 i art. 138 § 2b KPA)
8.6.Wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa (art. 138 § 2a KPA)

9.Instytucja „sprzeciwu” od decyzji kasatoryjnej [art. 3 § 2a, rozdział 3 (art. 64a–64e), art. 151a, art. 182 § 2a, art. 182a i art. 230 § 2 PPSA]

9.1.Cel wprowadzenia instytucji sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej
9.2.Wymogi formalne sprzeciwu (art. 64b § 1 i 2 PPSA)
9.3.Wyłączenie stosowania art. 33 PPSA (art. 64b § 3 PPSA)
9.4.Procedura wniesienia sprzeciwu oraz jego przekazania albo autokontroli przez organ (art. 64c, art. 230 § 2 PPSA)
9.5.Rozpoznanie oraz rozstrzygnięcie sprzeciwu przez sąd I i II instancji (art. 64d–64e, art. 151a, art. 182 § 2a i art. 182a PPSA)

10.Administracyjne postępowanie uproszczone [art. 35 § 3a i rozdział 14 (art. 163a–163f) KPA; art. 119 pkt 5 PPSA]

10.1.Przesłanki zastosowania postępowania uproszczonego (art. 163b § 1 i 2 KPA)
10.2.Specyfika postępowania uproszczonego
- termin na załatwienie sprawy (art. 35 § 3a i § 4 KPA)
- zastosowanie instytucji milczącego załatwienia sprawy (art. 163b § 3 KPA)
- stosowanie urzędowego formularza – prekluzja żądań (art. 163c KPA)
- ograniczenia postępowania dowodowego (art. 163e KPA)
- uzasadnienie decyzji wydanej w postępowaniu uproszczonym (art. 163f KPA)
- ograniczenie zaskarżalności postanowień wydanych w postępowaniu uproszczonym (art. 163g KPA)
- przejście na tryb zwykły (art. 163d KPA)
10.3. Kontynuacja trybu uproszczonego w postępowaniu sądowoadministracyjnym  (art. 119 pkt 5 PPSA)

11.Administracyjne kary pieniężne [dział IVa (art. 189a–189k) KPA; art.8 i art. 12 ZmKPA]

11.1.Uwagi wprowadzające
11.2.Zakres zastosowania działu IVa KPA, w tym definicja „administracyjnej kary pieniężnej” (art. 189a–189b KPA) 
11.3.Zasada stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy naruszenia (art. 189c KPA)
11.4.Ustawowe dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej (art. 189d KPA; art. 8 ZmKPA)
11.5.Siła wyższa jako przesłanka egzoneracyjna (art. 189e KPA)
11.6.Odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej (art. 189f KPA)
11.7.Terminy przedawnienia nałożenia kary pieniężnej oraz jej ściągalności  (art. 189g–189h, art. 189j KPA)
11.8.Odsetki od zaległej kary pieniężnej (art. 189i KPA)
11.9.Udzielanie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej (art. 189k KPA)

12.Instrumenty dążenia do polubownego załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym

12.1.Refleks zmodyfikowanej zasady ogólnej z art. 13 KPA
12.2.Mediacja w postępowaniu administracyjnym [rozdział 5a (art. 96a–96n), art. 35 § 5, art. 83 § 4, art. 121a, art. 263 § 1, art. 263a i art. 264 § 1a KPA] – wzmianka
12.3.Ugoda administracyjna [art. 114, art. 116 § 1 i art. 117 KPA] – wzmianka

13.Europejska współpraca administracyjna [dział VIIIa (art. 260a–260f) KPA] – wzmianka

14.Pozostałe zmiany w KPA

14.1.Dokonywanie doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi (art. 392 KPA)
14.2.Doprecyzowanie przepisów dot. zasad liczenia terminów (art. 57 § 3a i 4 KPA)
14.3.Uelastycznienie terminu do uzupełnienia braków formalnych podania (art. 64 § 2 KPA)
14.4.Możliwość i moc prawna poświadczenia „za zgodność z oryginałem” – przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie – odpisu dokumentu okazanego przez stronę (art. 76a § 2b i 3, art. 268a KPA)
14.5.Rozszerzenie zakresu obowiązkowych pouczeń w decyzji (art. 107 § 1 pkt 7 i 9 KPA). Skutki błędnego pouczenia (art. 112 KPA)

15.Pozostałe zmiany w PPSA

15.1.Dochowanie terminu do wniesienia skargi / sprzeciwu w razie skierowania jej / jego wprost do sądu administracyjnego (art. 53 § 4 / art. 64c § 3 zd. 1 PPSA)
15.2.Eliminacja wymogu wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa [art. 52 § 2 i uchyl. § 4, art. 53 § 2, uchyl. art. 57 § 1 pkt 4 PPSA; zmiany w ustawach o samorządach: gminnym (art. 2 ZmKPA), powiatowym (art. 7 ZmKPA) i wojewódzkim (art. 6 ZmKPA), w ustawie o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (art. 11 ZmKPA) oraz w Ordynacji podatkowej (art. 5 ZmKPA)]
15.3.Postępowanie mediacyjne w toku postępowania przed sądami administracyjnymi (art. 116 i art. 116a–116e PPSA) – wzmianka.


Cena standardowa 650 PLN brutto (528,45 PLN netto + VAT)


  • Prenumeratorzy  „Monitora Prawniczego”, „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Podatkowego”, „Nieruchomości C.H.Beck” – 10% rabatu*
  • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
  • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*

Cena obejmuje: komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat.

*Rabaty nie sumują się.  

Bonusy

SWSA Tomasz Grossmann Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu od 2010 r., orzekający w wydziale ogólnoadministracyjnym tego Sądu, a ponadto regularnie, w ramach delegacji, także w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Wcześniej przez blisko 10 lat wykonywał zawód radcy prawnego. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu procedur: administracyjnej i sądowoadministracyjnej, a także materialnego prawa administracyjnego. Autor publikacji z tego zakresu.

Golden Floor Tower - Chłodna 51 (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

PUNKTY ORA I OIRP

Doświadczony ekspert

Tomasz Grossmann - Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, orzekający w wydziale ogólnoadministracyjnym; okresowo, w ramach delegacji, także w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Poznaj opinie naszych klientów

Bardzo dobre merytorycznie oraz organizacyjnie zrealizowane szkolenie
Mikołaj
Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym. Wiedza, doświadczenia praktyczne przekazywane w bardzo zrozumiały sposób z uwzględnieniem praktycznych rozwiązań.
Paweł
Oceniam bardzo pozytywnie, szczególnie komunikatywność i kompetencję prowadzącego.
Monika
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego w praktyce

Dodaj kolejnego uczestnika


Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO