IV Konferencja Ochrony Danych Osobowych. RODO i nowa ustawa o ochronie danych osobowych - pierwsze miesiące stosowania przepisów

TERMIN:
22 listopada 2018
MIEJSCE:
Hotel Intercontinental Warszawa, ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa
PROWADZĄCY:
adw. Xawery Konarski, adw. dr Grzegorz Sibiga, prof. Paweł Fajgielski, Maciej Byczkowski, dr Arwid Mednis, adw. Katarzyna Syska, Anna Kamińska-Pietnoczko, r.pr. dr Magdalena Kuba Więcej informacji »
Panel I : Praktyczne problemy wdrażania RODO
Panel II: Przetwarzanie i ochrona danych pracowniczych
Panel III: Wykonywanie kompetencji przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
Czwarta edycja dorocznej konferencji Wydawnictwa C.H.Beck poświęconej ochronie danych osobowych poświęcona jest problemom wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), a także problematyce nowej ustawy z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zmianom w Kodeksie pracy dotyczącym przetwarzania i ochrony danych pracowniczych.

Cel konferencji:

Podczas konferencji zostaną omówione istotne zagadnienia praktyczne w procesie dostosowywania do przepisów RODO oraz stosowania nowej ustawy krajowej. Prelegenci poszukają odpowiedzi na pytania dotyczące praktycznych problemów, które pojawiły się z trakcie pierwszych miesięcy stosowania nowych regulacji. Nie zabraknie dyskusji na wiele tematów szczegółowych zebranych w trzech panelach tematycznych – praktyczne problemy wdrażania RODO, przetwarzanie i ochrona danych pracowniczych, wykonywanie kompetencji przez Prezesa UODO. 

Kto powinien wziąć udział? 

Konferencja przeznaczona jest przede wszystkich dla prawników zajmujących się zagadnieniami ochrony danych osobowych, inspektorów ochrony danych osobowych, compliance officers, specjalistów/managerów z zakresu HR, kadrowych, przedsiębiorców oraz wszystkich osób, które chcą pogłębić swoją wiedzą na temat nowych przepisów o ochronie danych osobowych.  

Program konferencji:

Panel I : Praktyczne problemy wdrażania RODO
Panel II: Przetwarzanie i ochrona danych pracowniczych
Panel III: Wykonywanie kompetencji przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W każdym Panelu przewidziane są 3 wystąpienia (do 30 minut każde) i 30 minut na dyskusję.

Szczegółowy harmonogram wydarzenia znajdziesz w zakładce "Program".

Prelegenci

Prelegentami podczas konferencji będą prawnicy i specjaliści w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, którzy biorą udział w projektach wdrażania RODO. 
Wśród prelegentów pojawią się m.in.: adw. dr Grzegorz Sibiga, prof. Paweł Fajgielski, adw. Katarzyna Syska, Maciej Byczkowski, dr Arwid Mednis, adw. Xawery Konarski, Anna Kamińska-Pietnoczko. 

Więcej w zakładce "Prelegenci".

Patronat 
       Godziny konferencji: 10:00 - 17:30
Rejestracja zaczyna się o: godz. 9:30


Program:
Prowadzenie obrad i redakcja programu: dr Grzegorz Sibiga

10:00-12:00 Otwarcie konferencji, wprowadzenie, Panel I

Panel I : Praktyczne problemy wdrażania RODO
Paneliści: Maciej Byczkowski, adw. dr Grzegorz Sibiga, adw. Xawery Konarski 

  -  Podejście oparte na ryzyku w wykonaniu obowiązku określonych w RODO. 
 1. Różnice w rozumieniu ryzyka w poszczególnych rodzajach obowiązków określonych w RODO. 
 2. Poprawność szacowania ryzyka i jego znaczenie dla prawidłowego wykonania obowiązków określonych w RODO. 
 3. Odpowiedzialni za szacowanie ryzyka – rola prawników w procesie.

 -  Problemy w rozróżnieniu statusu podmiotów przetwarzających dane osobowe – administrator, współadministrator czy procesor? 
 1. Administrator czy współadministrator w świetle wyroku TSUE sprawie Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. 
 2. Problemy w ustaleniu sytuacji współadministrowania oraz opracowaniu treści uzgodnień. 
 3. Zakres dopuszczalnego kształtowania przez strony umowy powierzenia przetwarzania danych (na przykładzie klauzul audytowych oraz obowiązków „wsparcia”). 

 -  Pierwsze miesiące funkcjonowania inspektorów ochrony danych. 
 1. Uszczegółowienie zadań IOD określonych w RODO. 
 2. Problem konfliktu interesów osób wykonujących funkcje IOD. 
 3. Regulamin IOD – narzędzie pracy IOD. 
 4. Tajemnica inspektora ochrony danych – nowy rodzaj tajemnicy publicznoprawnej (zakres obowiązki poufności i wyjątki od niego).

12:00-13:00 Lunch

13:00-15:00 Panel II

Panel II: Przetwarzanie i ochrona danych pracowniczych
Paneliści: r.pr. dr Magdalena Kuba, Anna Kamińska-Pietnoczko, adw. Katarzyna Syska 

 -  Problem współstosowania RODO oraz Kodeksu pracy i innych ustaw krajowych. 
 1. Podstawy prawne dla poszczególnych czynności przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę.  
 2. Przygotowanie do dalszych zmian w Kodeksie pracy – zgoda pracownika oraz kandydata jako główna podstawa przetwarzania ich danych osobowych (obok przepisu prawa).    

 -  Monitoring w zakładzie pracy. 
 1. Zakres znaczeniowy pojęcia monitoring w kontekście „innych form monitoringu”. 
 2. Dopuszczalne cele i zakres monitoringu – rozumienie zasady „niezbędności”.
 3. Prawidłowa treść regulaminu pracy w zakresie monitoringu. 
 4. Zasady i tryb wykonania dodatkowych obowiązków informacyjnych dotyczących monitoringu.
-  Konsekwencje nowych zasad ochrony danych osobowych i monitoringu dla stosunku pracy.


15:00-15:15 Przerwa na kawę

15:15-17:30 Panel III


Panel III: Wykonywanie kompetencji przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Paneliści: r.pr. dr Arwid Mednis, prof. Paweł Fajgielski, adw. dr Grzegorz Sibiga 

 -  Postępowanie kontrolne. 
 1. Różnice miedzy kontrolą na gruncie nowej ustawy o ochronie danych osobowych a poprzednimi przepisami dotyczącymi kontroli. 
 2. Kontrola jako sposób reakcji na zgłoszenie naruszenia. 
 3. Prawnokarna ochrona kontrolera. 

 -  Postępowanie w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych. 
 1. Specyficzne rozwiązania proceduralne w nowej ustawie o ochronie danych osobowych. 
 2. Wymogi wobec decyzji nakładającej administracyjną karę pieniężną. 
 3. Postępowanie przed sądem powszechnym w sprawach ochrony danych osobowych w świetle nowej ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Zależności między postępowaniem Prezesa UODO oraz postepowaniem sądowym.  

 -  Kodeksy postępowania, akredytacja i certyfikacja. 
 1. Aktualna aktywność EROD oraz Prezesa UODO w zakresie mechanizmów zapewniania zgodności. 

17:30 Zakończenie konferencji

Cena standardowa: 900 PLN brutto (731,71 PLN netto)

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego” oraz Kwartalnika „Informacja w Administracji” – 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*

Cena obejmuje: komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat.

* Rabaty nie sumują się.

** Cena obejmuje: komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat.


Bonusy

 • 3-miesięczna prenumerata on-line „Monitora Prawniczego” (6 numerów – grudzień-luty 2018/2019),
 • obszerny dodatek specjalny do „Monitora Prawniczego”: „Aktualne problemy ochrony danych osobowych 2018” - materiał w całości poświęcony nowej ustawie o ochronie danych osobowych.


adw. Xawery Konarski Adwokat, Starszy Partner, Traple Konarski Podrecki Wspólnicy. Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacja oraz Prawo zamówień publicznych. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony informacji. Doradza również w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i teleinformatyczną, w tym z wykorzystaniem środków unijnych. Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (min. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita). Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych, w tym Komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbywał staże zagraniczne, między innymi w kancelariach De Brauw Blackstone Westbroek (Haga) oraz Boekel de Neree (Amsterdam).
adw. dr Grzegorz Sibiga Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący z Kancelarią Prawną Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN: Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Członek rady programowej czasopism: „Prawo Mediów Elektronicznych” i „Informacja w Administracji Publicznej”, a także członek rady konsultacyjnej miesięcznika „IT w Administracji”.Doświadczenie zdobywał, pracując na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej m.in. jako dyrektor Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Był ekspertem sejmowym w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej w 2011.
prof. Paweł Fajgielski Kierownik Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Maciej Byczkowski
Prezes Zarządu ENSI, od 2007 r. Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (wcześniej: Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji). Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej (2004 - 2013). Brał udział w pracach: sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych (2007 - 2010); pracach Zespołu ekspertów powołanego przez GIODO, który opracował projekt zmiany ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy deregulacyjnej Ministerstwa Gospodarki dla przedsiębiorców (2011 - 2014); sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczeniem biurokracji nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej - deregulacja IV (2014) oraz pracach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nad opracowywaniem nowych projektów wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie wykonywania zadań ABI (2014 - 2015). Uczestniczył również w pracach nad zmianą rozporządzenia wykonawczego w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych do ustawy o ochronie danych osobowych oraz konsultacjach w przygotowaniu polskiego stanowiska na forum Rady Europy w związku z reformą ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Bierze udział w pracach Grupy ds. Ochrony Danych Osobowych, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. 

Ekspert i audytor bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych (20 lat doświadczeń). Współtwórca Metodyki TISM, Metodyki TSM-BCP, Metodyki TSM – całościowej koncepcji zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. Twórca metodyki Zarządzania Procesami Przetwarzania Danych Osobowych (PBDO). Wraz z zespołem przygotował ponad 400 organizacji do wypełniania wymogów ustawy o ochronie danych osobowych; przeszkolił ponad 30 000 osób. Pełni rolę ABI (w ramach outsourcingu) w różnych organizacjach. Prowadził wiele projektów wdrożeń Polityki Bezpieczeństwa Informacji (wg TISM oraz normy ISO 27001) w organizacjach wielu branży w Polsce. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Wykłada na Politechnice Warszawskiej (Wydział Zarządzania) - Studium podyplomowe "Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT", na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie - Studia podyplomowe "Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych" oraz na Polskiej Akademii Nauk - Studia podyplomowe "Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych" (w ramach którego jest również członkiem Rady Programowej). Autor licznych publikacji z dziedziny bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych. Uczestniczy lub uczestniczył w projektach wdrożenia RODO w kilkunastu organizacjach w Polsce.

dr Arwid Mednis Jest radcą prawnym, Head of TMT/IP & Data Protection PWC Legal. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w prawie telekomunikacyjnym, ochronie danych osobowych i partnerstwie publiczno- prywatnym. W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 był jego przewodniczącym. Jest członkiem Rady Naukowej GIODO, a także autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i wymiany informacji gospodarczej. Regularnie reprezentuje klientów w sprawach regulacyjnych oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Dr Mednis jest docentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych i prawa telekomunikacyjnego, a także autorem licznych publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, e-biznesu i prawa administracyjnego. Regularnie występuje jako prelegent na konferencjach i seminariach poświęconych tym zagadnieniom. Od wielu lat zajmuje pozycję lidera w zakresie prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych w rankingach wydawnictw specjalistycznych i informatorów prawniczych, w tym m.in. Chambers Europe oraz Legal 500 EMEA. Jest także regularnie wyróżniany w rankingach kancelarii prawnych dziennika Rzeczpospolita.
adw. Katarzyna Syska
Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz szeroko pojętym prawie nowych technologii. Prawniczka w kancelarii prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Doradza klientom w wielu projektach dotyczących wdrożenia RODO i przygotowuje dokumentację mającą na celu wdrożenie RODO. Przez prawie dwa lata pracowała w Brukseli, gdzie zajmowała się polityką europejską w zakresie ochrony danych osobowych, uregulowania sektora ICT oraz prawa własności intelektualnej. Odbyła staż w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości. Autorka publikacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Wykładowczyni na Podyplomowym Studium „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów z Prawa ICT i Mediów na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia). 
Anna Kamińska-Pietnoczko Prawnik specjalizujący się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze szkoleń. Jest także wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest doktorantką w Katedrze Prawnych Problemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z otwartym przewodem doktorskim. Autorka licznych publikacji naukowych, w tym współautor komentarzy do Kodeksu pracy.
r.pr. dr Magdalena Kuba Prawnik specjalizujący się w dziedzinie prawa pracy i ochrony danych osobowych. Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego, prodziekan w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest wieloletnim trenerem i konsultantem firm doradczych i szkoleniowych. Wykładowca uznanych studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi, HR Business Partner, MBA oraz ochrony danych osobowych. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, członek Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Zawodowego, współpracownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Autorka blisko 300 opinii prawnych dla praktyków zajmujących się stosowaniem przepisów prawa pracy oraz publikacji z zakresu indywidualnego prawa pracy, prawa rynku pracy i ochrony danych osobowych. Autorka monografii "Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy", która stanowi kompleksowe opracowanie zagadnienia dopuszczalności poddawania pracownika kontroli w tym m.in. monitoringu w miejscu pracy.

Hotel Intercontinental Warszawa
ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

Doskonali eksperci

Konferencja prowadzona jest przez ekspertów z dziedziny ochrony danych osobowych.
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

IV Konferencja Ochrony Danych Osobowych. RODO i nowa ustawa o ochronie danych osobowych - pierwsze miesiące stosowania przepisów

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO


Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck


Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie rewelacyjne - poziom satysfakcji - bardzo zadowalający. Prelegenci aż kipią od wiedzy, jednakże nadmiar materiału nie pozwolił na 100% wyczerpanie tematyki.
Agata
Szkolenie bardzo ciekawe i bardzo przydatne.
Ania
Świetnie przeprowadzone szkolenie. Na wszystkie pytania były odpowiedzi.
Joanna