Konferencja: Pełnomocnik w postępowaniu podatkowym. Jak pomóc podatnikowi na każdym etapie - postępowanie dowodowe, interpretacje, sprawa w sądzie

TERMIN:
14 listopada 2018
MIEJSCE:
Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa
PROWADZĄCY:
prof. dr hab. Adam Mariański, r. pr. Anna Iliana Bryńska, doradca pod. Alicja Sarna, dr Hanna Filipczyk, Sędzia WSA Marek Krawczak Więcej informacji »
Uprawnienia pełnomocników, niedawno skorygowane przepisami o KAS, mają wkrótce podlegać kolejnym modyfikacjom wynikającym ze znowelizowanej Ordynacji

Zapisy zostały zakończone.

Dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
Z roku na rok zwiększa się praktyczna rola pełnomocnika w postępowaniu z uwagi na fakt, że postępowania i kontrole podatkowe zaczynają robić się bardziej opresyjne dla przedsiębiorców. Zaostrzają się przepisy dotyczące obowiązków podatników, a nowych uprawnień im nie przybywa. Dlatego też ważne jest dopilnowanie kwestii proceduralnych na każdym etapie. 

Cel konferencji:

Tegoroczną edycję konferencji dla pełnomocników w całości poświęcamy ich bieżącym, praktycznym wyzwaniom. Uprawnienia pełnomocników, niedawno skorygowane przepisami o KAS mają wkrótce podlegać kolejnym modyfikacjom wynikającym ze znowelizowanej Ordynacji. Najistotniejsze wyzwania pełnomocników tego roku to: prawidłowe zadbanie o interesy podatnika na etapie postępowania dowodowego po zmianie struktury fiskusa (organy podatkowe i urzędy celno-skarbowe). Dlatego na konferencji szczególnie przyjrzymy się możliwościom i uprawnieniom pełnomocników w postępowaniu dowodowym. 

Na konferencji omówione zostaną także możliwości wykorzystania dowodów z innych postępowań (karne i karnoskarbowe) uzyskanych w ramach równolegle prowadzonego i niezakończonego postępowania karnego bez wiedzy podatnika. Tutaj ważne będzie uwzględnienie przełomowego orzeczenia wyroku TSUE C-419/14 WebMindLicenses. Uczestnicy poznają nowe trendy w zakresie wydawania interpretacji podatkowych i nowości dotyczące interpretacji grupowych.

Nawet doświadczeni pełnomocnicy mają problem z  „hodowaniem” odsetek przez fiskusa w ramach wyłączenia naliczenia odsetek w świetle art..54 Ordynacji. 

Uczestnicy dowiedzą się jak postępować w trakcie kontroli, by nie narazić się na zarzut przyczynienia do opóźnienia w wydaniu decyzji oraz jak gromadzić dowody na okoliczność takiego zarzutu organów. 

Prelegenci pełnomocnicy omówią powyższe zagadnienia w oparciu o studia przypadków z własnej praktyki postępowań. W wystąpieniach prelegentów uwzględniony zostanie zarówno aktualny stan prawny, jak i planowane zmiany w przepisach których możemy się spodziewać w roku 2019 i kolejnych.

Kto powinien wziąć udział?

Konferencja adresowana jest do pełnomocników podatnika: radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych, którzy zajmują się tematyką podatkową, a w szczególności reprezentują swoich klientów przed organami podatkowymi. Prezentowane zagadnienia zainteresują także prawników, którzy na co dzień zajmują się innymi obszarami doradztwa prawnego, jednak chcieliby zdobyć niezbędną i praktyczną wiedzę dotyczącą uprawnień i obowiązków pełnomocnika.

Tematyka konferencji skierowana jest również do przedsiębiorców i ich służb podatkowo-księgowych, które uczestniczą bezpośrednio w procedurach kontrolnych i podatkowych. 

Omawiane zagadnienia mogą pomóc w przygotowaniu się podatników i ich pełnomocników do czynnego udziału w procedurach kontrolnych, w szczególności poprzez znajomość praw i obowiązków z jakich mogą korzystać.  

Na konferencji w praktyczny i skondensowany sposób dowiesz się :

 • Jakie są uprawnienia i obowiązki pełnomocnika w postępowaniu dowodowym?
 • Na czym będą polegały „interpretacje  grupowe” według nowej Ordynacji?
 • Jakie są aktualne trendy w zakresie interpretacji indywidualnych i innych instrumentów ochrony zaufania?
 • Kiedy można wykorzystać dowody z innych postępowań w postępowaniu podatkowym?
 • Jaki jest status materiałów z postępowania karnego w świetle wyroku TSUE C-419/14 WebMindLicenses? 
 • Czy podatnicy muszą ponosić koszty opieszałości fiskusa w prowadzonych kontrolach? 
 • Jak pełnomocnik powinien postępować w trakcie kontroli lub postępowania podatkowego, aby nie narazić się na zarzut przyczynienia się do opóźnienia w wydaniu decyzji? 
 • Dlaczego reprezentacja przez pełnomocnika jest istotna dla zabezpieczenia interesów podatnika w trakcie kontroli?
 • Co się zmieni w przepisach o wyłączaniu naliczania odsetek za zwłokę po nowym roku?

Bądź na bieżąco z przepisami! Czy wiesz jakie będą rewolucyjne zmiany w Ordynacji Podatkowej: 

 • na czym będzie polegała umowa podatkowa? 
 • kto będzie mógł prowadzić mediację z organem podatkowym ?
 • kiedy organ będzie mógł odmówić zwrotu na podstawie bezpodstawnego wzbogacenia?
 • jak  zmieni się zakres ochrony praw podatnika w nowej ordynacji? 
 • jak zmieni się zakres obowiązków  organów podatkowych? 


Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki. Od 20 lat jesteśmy po stronie podatników i pełnomocników!

Na konferencji wystąpi m.in.: prof. dr hab. Adam Mariański, r. pr. Anna Iliana Bryńska, doradca podatkowy Alicja Sarna, dr Hanna Filipczyk oraz Sędzia WSA w Warszawie Dr Marek Krawczak. 
Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci".

Poznaj punkt widzenia przedstawicieli pełnomocników i sądu! 


Sprawdź co zyskasz:

 • 6 godzin czystej praktyki, rzetelną uporządkowaną wiedzę,
 • 5 punktów za udział w Konferencji  w ramach systemu podnoszenia kwalifikacji doradców podatkowych,
 • case study - omówienie konkretnych przypadków z praktyki prelegentów,
 • wymianę doświadczeń z prelegentami pełnomocnikami z renomowanych kancelarii i sędzią NSA,
 • komplet materiałów szkoleniowych.

Godziny konferencji: 10:00 - 16:00
Początek rejestracji godz.: 9:30
Sala: W1 na 32 piętrze

Program:

I.   Pełnomocnik w postępowaniu dowodowym po zmianach procedur podatkowych - prof. Adam Mariański
 1. Rola pełnomocnika w postępowaniach przed organami podatkowymi i urzędami celno-skarbowymi – zmiana sposobu prowadzonych postępowań, 
 2. Postępowanie dowodowe przed UCS – czynny udział pełnomocnika, 
 3. Rola pełnomocnika w świetle planowanych zmian od 1 stycznia 2019r.
 4. Nowa Ordynacja podatkowa – zasady postępowania dowodowego. 

II.  Interpretacje indywidualne i inne instrumenty ochrony zaufania podatnika - dr Hanna Filipczyk 

 1. Interpretacje indywidualne – trendy orzecznicze
 2. Odmowa wydania interpretacji indywidualnej ze względu na uzasadnione przypuszczenie unikania opodatkowania lub nadużycia prawa 
 3. Interpretacje indywidualne a interpretacje ogólne, objaśnienia podatkowe, „utrwalona praktyka interpretacyjna” 
 4. Interpretacje grupowe (według projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej)
 5. Nowości w projekcie Ordynacji podatkowej przygotowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego
III.  Wykorzystanie dowodów z innych postępowań w postępowaniu podatkowym - mec. Alicja Sarna MDDP

 1. Definicja dowodu w postępowaniu podatkowym
 2. Rodzaje dowodów w postępowaniu podatkowym
 3. Dowody w postępowaniu karnym - zarys
 4. Materiały z postępowania karnego i karnego skarbowego jako dowód w postępowaniu podatkowym w świetle wyroku TSUE C-419/14 WebMindLicenses oraz uchwały NSA sygn. akt I FPS 2/18
IV.  Czy podatnicy muszą ponosić koszty opieszałości fiskusa przy prowadzonych kontrolach i postępowaniach podatkowych? Praktyczne skutki przepisów o wyłączeniu naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (art. 54 OP) - mec. Anna Bryńska

    1.Przepis art. 54 OP – skuteczne wyłączenie naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, czy „hodowanie” odsetek przez fiskusa? 
a) Sytuacje skutkujące wyłączeniem naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
b) Okoliczności, które powodują, iż fiskus uznaje, że może nie stosować przepisów o „okresach bezodsetkowych”
c) Decyzje podatkowe, a proporcjonalne zaliczanie wpłat podatników na poczet kwoty zaległości podatkowej i kwoty odsetek za zwłokę
    2. Jak podatnik/pełnomocnik powinien postępować w trakcie kontroli lub postępowania podatkowego, aby nie narazić się na zarzut przyczynienia się do  opóźnienia w        wydaniu decyzji? 
    3. W jaki sposób gromadzić ewentualne dowody na okoliczność, iż opóźnienie w wydaniu decyzji powstało z przyczyn zależnych od organu?
    4. Nowa Ordynacja Podatkowa – co się zmieni w przepisach o wyłączeniu naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
    5.  Studium przypadku (case study)

V.  Postępowanie w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi - Sędzia WSA
 1. Przedmiot zaskarżenia w sprawach podatkowych
 2. Wymogi formalne, fiskalne i konstrukcyjne skargi
 3. Pisma procesowe i postępowanie dowodowe przed sądem I instancji
 4. Posiedzenia sądowe i pełnomocnicy przed WSA

Cena standardowa: 528,46 PLN netto (650 PLN brutto)


 • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego” - 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Nieruchomości C.H.Beck”, „Monitora Prawniczego”, „Monitora Prawa Pracy” - 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*

*Rabaty nie sumują się. 


 Bonus
       Stan prawny: czerwiec 2018
       Seria: Podatkowe Teksty Ustaw Becka, Wydawnictwo C.H.Beckprof. dr hab. Adam Mariański Doradca podatkowy, adwokat. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Partner Zarządzający w Kancelariach Mariański Group. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami prawa finansowego, zarówno w zakresie doradztwa podatkowego, jak i postępowań administracyjnych. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, odpowiedzialności osób trzecich, sukcesji podatkowej, kontrolach i postępowaniu podatkowym oraz w ochronie praw jednostki w prawie podatkowym i planowaniu podatkowym. Opiniuje wszystkie projekty i nadzoruje pracę zespołu. Prezes Stowarzyszenia Polskich Firm Rodzinnych, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego, członek zarządu polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association – IFA). Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego.
r. pr. Anna Iliana Bryńska Ekspert z dziedziny stosowania prawa podatkowego oraz kształtowania strategii podatkowych z ponad 25 letnim doświadczeniem zawodowym nabytym zarówno w kancelariach prawnych jak i dużych, wiodących spółkach audytorskich na świecie (Deloitte, Ernst&Young, Baker&Mckenzi, Salans). Praktyk, realizujący szereg projektów podatkowych w bardzo wielu branżach w tym: motoryzacyjnej, inwestycyjnej, energetycznej, farmaceutycznej, bankowej i finansowej, telekomunikacyjnej, IT, branży nieruchomości, branży dóbr konsumpcyjnych, tytoniowej i innych. Doświadczony szkoleniowiec: przygotowywanie oraz prowadzenie autorskich szkoleń podatkowych we współpracy z firmami szkoleniowymi, a także szkoleń zamkniętych dla przedsiębiorców.
doradca pod. Alicja Sarna Doradca podatkowy, partner, Szef Zespołu Postępowań Podatkowych w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań podatkowych i sądowo- administracyjnych, postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ogólnych zagadnieniach prawa podatkowego. Reprezentuje podatników w sporach dotyczących wszystkich podatków. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed organami podatkowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Przygotowuje oraz reprezentuje klientów podczas kontroli podatkowych. Prowadzi projekty dotyczące przeglądu ryzyk podatkowych. Jest autorem licznych publikacji dotyczących z zakresu ogólnego prawa podatkowego i postępowań podatkowych, współautorem Meritum- Podatki. Jest cenionym wykładowcą, w tym m.in. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i Akademii Leona Koźmińskiego.
dr Hanna Filipczyk Absolwentka prawa i filozofii, doktor nauk prawnych (UMK), ukończyła również Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji oraz innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (UW). Doradca podatkowy specjalizujący się w sprawach spornych, obecnie of counsel w Enodo Advisors. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA). Współpracownik Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prawnik-lingwista w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Autorka czterech książek i kilkudziesięciu artykułów o tematyce podatkowej.
Sędzia WSA Marek Krawczak

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-001 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

DOŚWIADCZENI PRELEGENCI

Prelegenci pełnomocnicy z renomowanych kancelarii oraz sędzią NSA.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP