VI Ogólnopolska Konferencja PZP: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2019. Trudności i wątpliwości praktyki

TERMIN:
11 marca 2019
MIEJSCE:
Hotel Intercontinental Warszawa, ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa
PROWADZĄCY:
prof. dr hab. UŁ Andrzej Borowicz, dr Wojciech Wyrzykowski, dr Anna Górczyńska, prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak, dr Piotr Bogdanowicz, Hanna Talago-Sławoj, Prof. Andrzej Panasiuk, Prof. Andrzej Powałowski, mec. Hubert Nowak, mec. Małgorzata Rakowska, dr hab. Henryk Nowicki, dr Maciej Lubiszewski, mec. Grzegorz Wicik, dr Beata Nuzzo, dr Joanna May, mgr Magdalena Grabarczyk, dr Małgorzata Moras, dr Wojciech Robaczyński, dr Ewa Zielińska, dr Zdzisław Gordon, dr Krzysztof Horubski, dr Jolanta Loranc–Borkowska, dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Kocowski, dr Aleksandra Sołtysińska, mec. Anna Szymańska, dr Andrzela Gawrońska-Baran, dr Marek Filipek Więcej informacji »
Nowe prawo zamówień publicznych – racjonalizacja procedur – umowy o zamówienia publiczne – RODO w zamówieniach publicznych
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
Cel konferencji 

Celem konferencji jest prezentacja stanowisk wraz z rzeczową dyskusją co do najpoważniejszych trudności praktycznych i wątpliwości interpretacyjnych zachodzących w sferze udzielania i wykonywania zamówień publicznych.

Program konferencji obejmuje kluczowe problemy z tej dziedziny, zwłaszcza z punktu widzenia potrzeb praktyki i judykatury. W trakcie obrad przedstawione zostaną m.in.:

  • kierunki projektowanych rozwiązań normatywnych w kontekście uproszczeń proceduralnych czy weryfikacji wiarygodności wykonawcy;  
  • wyniki analizy przepisów, orzecznictwa i praktyki w zakresie elektronizacji zamówień publicznych, kształtowania warunków zamówień budowlanych, optymalizacji procedur udzielania zamówień mniejszej wartości, kryteriów oceny ofert przetargowych, 
  • problemy ochrony danych osobowych – RODO,
  • a także problematyka umów w zamówieniach publicznych. 
Projektowane zmiany
Dyskusja w trakcie Konferencji koncentrować się będzie wokół niedawno ogłoszonego projektu nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych (UD 472). 
Aktualnie obowiązująca ustawa z 29.1.2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (PrZamPubl) była nowelizowana kilkadziesiąt razy, co negatywnie wpłynęło na czytelność ustawy oraz utrudnia korzystanie z niej.

W bardzo obszernym projekcie (682 artykuły) zaproponowano szereg nowych regulacji, m.in.:

   1. Zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych: 
      a) wprowadzenie obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia,
      b) nałożenie obowiązku na centralne organy administracji rządowej określenia strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych oraz wskazanie zamówień stanowiących realizację polityki państwa; obowiązek ten będzie stanowił ramy dla rocznych planów postępowań, obecnie funkcjonujących w ramach PrZamPubl,
      c) wprowadzenie obowiązku kwartalnej aktualizacji rocznych planów postępowań,
      d) koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (poniżej progów UE) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (powyżej progów UE),
      e) zwiększenie znaczenia dialogu z wykonawcą poprzez podkreślenie roli przygotowania postępowania,
      f) wprowadzenie do ustawy zasady efektywności,

   2. Uproszczenie zasad podmiotowej kwalifikacji wykonawców poprzez:
      a) uproszczenie warunków udziału w postępowaniu;
      b) ograniczenie i doprecyzowanie przesłanek wykluczenia.

   3. Uproszczenie proceduralne w postępowaniach powyżej i poniżej progów unijnych poprzez:
      a) odrębne tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych,
      b) uproszczenie i uelastycznienie procedury dla zamówień poniżej progów unijnych.

   4. Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego poprzez: 
      a) określenie zasad kształtowania umów;
      b) wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych;
      c) określenie obowiązkowych postanowień umownych;
      d) wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.

    5. Wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy.

    6. Zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców w trybie partnerstwa innowacyjnego.

   7.Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.

   8.Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO poprzez:
     a) obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO;
     b) wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO.

   9. Usprawnienie systemu kontroli poprzez:
      a) wspólne przepisy ogólne dotyczące kontroli zamówień publicznych;
      b) przeprowadzanie kontroli na podstawie analizy ryzyka naruszenia prawa;
      c) obowiązek publikacji wytycznych dotyczących prowadzenia kontroli przez organy kontroli.

   10.Wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorców dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających.

   11.Wprowadzenie nowego rozwiązania mającego na celu pozasądowe rozwiązywanie sporów.


Referaty zostaną opublikowane w Kwartalniku „Prawo Zamówień Publicznych” i będą dostępne na konferencji w wersji drukowanej, natomiast w jednym z kolejnych numerów zamieszczone zostanie sprawozdanie z przebiegu konferencji wraz z wynikami dyskusji.

Kto powinien wziąć udział: 
Adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, pracownicy administracji, osoby zajmujące się zamówieniami publicznymi.

Patron medialny 
Kwartalnik „Prawo Zamówień Publicznych” 

Partner merytoryczny 
Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Godziny konferencji: 8:30- 17:30
Rejestracja zaczyna się o godz.: 8:00
 

Program:

9:00-9:15 Otwarcie konferencji, wystąpienie okolicznościowe na temat kierunków nowelizacji prawa zamówień publicznych

  1. mec. Hubert Nowak (Prezes Urzędu Zamówień Publicznych) - O kierunkach nowego prawa zamówień publicznych
  2. mec. Małgorzata Rakowska (Prezes Krajowej Izby Odwoławczej) - Podstawowe kierunki orzecznictwa KIO  
  3. red. Tomasz Czajkowski - O potrzebie poprawy jakości regulacji zamówień publicznych
                                                                                                        
9:15-11:15 Nowe prawo zamówień publicznych w świetle oczekiwań praktyki
Moderator panelu: prof. Ryszard Szostak 

   1. Małgorzata Stręciwilk - Dalsze uproszczenia proceduralne w zamówieniach Publicznych
   2. prof. Andrzej Powałowski - Posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej warunkiem ubiegania się o zamówienie publiczne
   3. dr Piotr Bogdanowicz - Weryfikacja wiarygodności wykonawcy zamówienia publicznego w nowym ujęciu
   4. mec. Anna Szymańska - Pozacenowe kryteria oceny ofert
   5. mec. Grzegorz Wicik - Nowe spojrzenie na zasady opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji

   Dyskusja

11.15–11.30 Przerwa na kawę

11:30-13:30 O potrzebie dalszej racjonalizacji wymagań proceduralnych – cz. I
Moderator panelu: prof. Andrzej Panasiuk

   1. prof. Andrzej Borowicz - Kształtowanie warunków zamówień  budowlanych na tle bieżących zagrożeń rynkowych
   2. dr hab. Henryk Nowicki - Optymalizacja procedur udzielania zamówień mniejszej wartości
   3. dr Grzegorz Sibiga - Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych
   4. prof. Maria Królikowska-Olczak, Dr Anna Górczyńska - Konflikt interesów na tle zasady bezstronności przy udzielaniu zamówień publicznych 
   5. dr Aleksandra Sołtysińska, Hanna Talago–Sławoj - Zasada jawności zamówień publicznych z uwzględnieniem rozwiązań europejskich
   6. prof. Tadeusz Kocowski, dr hab. Krzysztof Horubski - Status komisji przetargowej z perspektywy nowej regulacji prawnej

   Dyskusja

13:30–14:30 Lunch
 
14:30–16:00 O potrzebie dalszej racjonalizacji wymagań proceduralnych – cz. II      
Moderator panelu: prof. Andrzej Powałowski

   1. dr  Małgorzata Moras, dr Beata Nuzzo - Wpływ elektronizacji na kwalifikację czynności przetargowych
   2. mec. Magadalena Grabarczyk - Ocena ofert przetargowych w świetle dorobku orzecznictw
   3. dr Andrzela Gawrońska–Baran, dr Włodzimierz Dzierżanowski - Obowiązek zawarcia umowy finalnej – przegląd bieżących trudności interpretacyjnych
   4. dr Maciej Lubiszewski - Wyłudzenie zamówienia publicznego
   5. dr Joanna May - Charakter kontroli  sądowej orzeczeń KIO
   6. dr Marek Filipek - Kierunki kontroli administracyjnej w zamówieniach publicznych

   Dyskusja

16:00–16:15 Przerwa na kawę

16:15–17:30 Z problematyki umów o zamówienia publiczne
Moderator panelu: prof. Maria Królikowska-Olczak

   1. dr Zdzisław Gordon - Obowiązek dochodzenia roszczeń w zamówieniach publicznych
   2. dr Ewa Zielińska, dr Wojciech Wyrzykowski - Trudności interpretacyjne w zakresie podwykonawstwa budowlanego
   3. dr Wojciech Robaczyński - Dopuszczalne odstępstwa od zasady realnego wykonania zamówienia
   4. dr Joanna Loranc-Borkowska - Kształtowanie jakości przedmiotu zamówienia publicznego

   Dyskusja

17:30 Zamknięcie konferencji   

Program ze względów niezależnych od organizatora może ulec zmianom.

Promocja FIRST MINUTE do 25.02.2019 r.!

Cena promocyjna: 750

 PLN brutto (609,76 PLN netto)

Cena standardowa: 900 PLN brutto (731,71 PLN netto)


  • Dla prenumeratorów Kwartalnika „Prawo Zamówień Publicznych” – 20% rabatu*
  • Dla prenumeratorów „Monitora Prawniczego”, „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawa Pracy”, „Nieruchomości C.H.Beck” – 15% rabatu*
  • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 20% rabatu*
  • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*


Cena obejmuje: komplet materiałów konferencyjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat.

* Rabaty nie sumują się. 


Bonus

  • 3-miesięczny dostęp do SIP Legalis – moduł „Zamówienia Publiczne” .

prof. dr hab. UŁ Andrzej Borowicz
Pracownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Ekonomiczno–Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W działalności naukowo dydaktycznej specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych, wyceny nieruchomości oraz procesów deweloperskich. Założyciel i długoletni Kierownik Studium Podyplomowego Zamówień Publicznych. Wieloletni arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przewodniczący Rady Programowej miesięcznika „zamówienia Publiczne – Doradca”. Autor wielu książek i kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu zamówień publicznych. 
dr Wojciech Wyrzykowski doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego WPiA UŚ w Katowicach; autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa spółek.
dr Anna Górczyńska Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno - Prywatnego.
prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak Kierownik Katedry Prawa Europejskiego Gospodarczego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego.
dr Piotr Bogdanowicz Adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, zainteresowania naukowe: prawo zamówień publicznych Unii Europejskiej, prawo energetyczne Unii Europejskiej, partnerstwo publiczno-prywatne oraz pomoc publiczna.
Hanna Talago-Sławoj Filolog, prawnik, prezes zarządu Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o. Od 1994 roku zajmuje się problematyką zamówień publicznych w Polsce, pierwszy polski trener prowadzący szkolenia z zamówień publicznych, audytor zamówień sektorowych, autorka wielu publikacji, artykułów w prasie fachowej poświęconych tematyce zamówień publicznych, współautorka komentarza do dyrektyw unijnych w sprawie zamówień publicznych, sektorowych, obronnych i dyrektywy odwoławczej, doradca komisji sejmowych w trakcie prac nad kolejnymi nowelizacjami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Prof. Andrzej Panasiuk Zakład Postępowania Administracyjnego WPiA Uniwersytetu w Białymstoku.
Prof. Andrzej Powałowski Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska WPiA Uniwersytetu Gdańskiego.
mec. Hubert Nowak Prezes Urzędu Zamowień Publicznych; radca prawny; absolwent Uniwersytetu Łódzkiego; uczestnik studiów podyplomowych prowadzonych przez SGH w Warszawie, studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów menadżerskich MPA prowadzonych przez IESE Business School - University of Navarra i KSAP; specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie zamówień publicznych, środkach unijnych, prawie gospodarczym i handlowym.
mec. Małgorzata Rakowska Prezes Krajowej Izby Odwoławczej; radca prawny; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; ma za sobą też aplikację prokuratorską oraz podyplomowe studia – Prawo europejskie – na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz – Studium Prawno-Samorządowo – w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; zagadnieniami z zakresu zamówień publicznych z perspektywy zarówno zamawiających, jak i wykonawców, zajmuje się od kilkunastu lat.
dr hab. Henryk Nowicki Pracuje na Wydziale Prawa i Administracji UMK; kierownik studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień Publicznych, zajmuje się kontrolą administracyjną, prawem gospodarczym i prawem zamówień publicznych.
dr Maciej Lubiszewski Doktor nauk prawnych, adiunkt na WPiA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
mec. Grzegorz Wicik Radca prawny, doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
dr Beata Nuzzo Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
dr Joanna May Adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego UMK w Toruniu.
mgr Magdalena Grabarczyk Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej, radca prawny, doktorantka na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autorka wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznym. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym oraz w zamówieniach publicznych.
dr Małgorzata Moras Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk prawnych. Pracownik uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w historii prawa oraz w prawie zamówień publicznych. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych.
dr Wojciech Robaczyński Pracownik Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej. Doświadczony dydaktyk i praktyk. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego kontraktowego i zamówień publicznych, a także prawa finansowego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych.
dr Ewa Zielińska Pracownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa gospodarczego dotyczących zwłaszcza spółek handlowych i umowy o roboty budowlane. Współautorka komentarza do Kodeksu spółek handlowych oraz pracy zbiorowej pt. „Prawo umów budowlanych”. Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim i SGH w Warszawie. Radca prawny, wykładowca na aplikacji radcowskiej prowadzonej przez OIRP w Katowicach.
dr Zdzisław Gordon Pracownik Katedry Prawa Handlowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych, w tym kilkanaście artykułów dotyczących prawa zamówień publicznych. Autor monografii nt. umowy o roboty budowlane, redaktor i współautor pracy poświęconej spółce akcyjnej, współautor komentarza do kodeksu cywilnego oraz podręcznika akademickiego z prawa obrotu gospodarczego. Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych na UMK, w tym m. in. na Podyplomowym Studium Prawa Zamówień Publicznych. Radca prawny.
dr Krzysztof Horubski Adiunkt w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej działalności naukowo- dydaktycznej i eksperckiej specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, publicznego gospodarczego oraz zamówień publicznych. Jest autorem licznych publikacji z tego zakresu.
dr Jolanta Loranc–Borkowska Pracownik Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego na Wydziale Finansów UEK. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz ochrony rynku i jakości. Autorka kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu.
dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Kocowski Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także prof. nadzw. w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego w Instytucie Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej działalności naukowo- dydaktycznej i eksperckiej specjalizuje się w zakresie prawa gospodarczego i zamówień publicznych. Jest autorem licznych publikacji z tego zakresu.
dr Aleksandra Sołtysińska Adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie.
mec. Anna Szymańska Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni radca prawny. Partner w warszawskim biurze Kancelarii Prawniczej „Dentons”. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych.
dr Andrzela Gawrońska-Baran Radca prawny, wiceprezes UZP w latach 2007– 2008. Autorka licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Obecnie kieruje departamentem zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej.
dr Marek Filipek Radca prawny, asystent w Katedrze Postępowania Administracyjnego WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Hotel Intercontinental Warszawa
ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenia odbywają się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę

ZAJĘCIA PROWADZĄ SPECJALIŚCI

Zajęcia prowadzone są przez ekspertów w swoich dziedzinach (sędziów, adwokatów, radców prawnych i innych praktyków).

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

VI Ogólnopolska Konferencja PZP: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2019. Trudności i wątpliwości praktyki

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO


Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck