KPA dla inwestora budowlanego i urzędnika. Jak przebrnąć przez meandry procedury administracyjnej w procesie budowlanym

TERMIN:
16 kwietnia 2019
MIEJSCE:
Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
PROWADZĄCY:
dr Aleksandra Makarucha Więcej informacji »
Współzależność ustawy Prawo budowlane z Kodeksem postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej nowelizacji. Czy faktycznie inwestor i urzędnik stoją po dwóch stronach barykady?
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
Unikatowe połączenie ustawy Prawo budowlane z Kodeksem postępowania administracyjnego. Poznaj aktualne przepisy dotyczące procesu budowlanego!

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest określenie kluczowych problemów prawnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a także przybliżenie najważniejszych tez orzeczniczych i tez doktryny związanych z niniejszym zagadnieniem. Wskazane kwestie zostaną omówione pod kątem specyficznej procedury administracyjnej związanej z wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, mając na uwadze zarówno punkt widzenia inwestora, jak i  urzędnika.

Proces inwestycyjny to konieczność uzyskania szeregu uzgodnień, opinii, pozwoleń, konieczność korelacji Prawa budowlanego z Kodeksem postępowania administracyjnego, a także konieczność ciągłej aktualizacji wiedzy z zakresu zmieniających się przepisów oraz orzecznictwa. Na szkoleniu przełożymy wszelkie pojawiające się zawiłości na praktyczne umiejętności. Omówimy aktualne przepisy i najnowsze orzecznictwo.

Co nowego w przepisach i orzecznictwie?

 • Dlaczego znajomość zasad ogólnych postępowania administracyjnego jest najważniejsza zarówno dla inwestora, jak i urzędnika?
 • Które z nowych zasad ogólnych będą mieć zastosowanie w procesie inwestycyjnym?
 • Jak ustalić katalog stron w postępowaniu w przedmiocie pozwolenia na budowę?
 • Jak wygląda prawidłowe pełnomocnictwo i czy zawsze musi być opłacone?
 • Jakie są terminy załatwienia sprawy w procesie inwestycyjnym i co zmieniło się po wprowadzeniu instytucji ponaglenia?
 • Jakie są poszczególne etapy procesu administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę ?
 • Jak powinna wyglądać decyzja o pozwoleniu na budowę i co zrobić gdy zawiera ona błędy?
 • Jak odwołać się od niekorzystnej dla Ciebie decyzji?
Tylko znajomość aktualnych regulacji uchroni Cię przed możliwością popełnienia błędu.  Dzięki naszemu szkoleniu poznasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.


Dlaczego przepisy i orzecznictwo dotyczące procesu inwestycyjnego są tak ważne?

Proces budowlany to skomplikowana procedura, podczas której inwestor wielokrotnie napotyka trudności związane ze stosowaniem przepisów prawa materialnego i procesowego. Często jest nieświadomy swoich praw i biernie poddaje się niekiedy nieprawidłowym praktykom urzędników. Z drugiej strony, urzędnicy zasypani ogromem spraw doświadczają tych samych problemów - częste nowelizacje przepisów i presja czasu sprawiają, że wykonywanie swoich codziennych obowiązków, przy pejoratywnym wizerunku urzędnika w naszym kraju, jest niezwykle trudne. 

Czy faktycznie proces inwestycyjny musi być „drogą przez mękę” zarówno dla inwestora, jak i urzędnika. Czy faktycznie stoją oni „po dwóch stronach barykady”? Jesteśmy przekonani, że niezbędną bazą dobrej współpracy inwestora i urzędnika jest świadomość wzajemnych powinności oraz uprawnień w zakresie regulacji prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego. W trakcie szkolenia zostanie przedstawione spojrzenie na procedurę uzyskania pozwolenia na budowę zarówno pod kątem inwestora, jak i urzędnika - przy założeniu, że interesem wspólnym jest szybkie otrzymanie decyzji, a droga ku temu oparta jest na znajomości zarówno przepisów prawa materialnego, jak i procedury administracyjnej. 


Dzięki naszemu certyfikowanemu szkoleniu dowiesz się:

 • jak stosować praktycznie zasady ogólne w procesie inwestycyjnym,
 • jak powinno wyglądać zapewnienie stronom czynnego udziału w postępowaniu,
 • jak prawidłowo obliczyć terminy w procesie inwestycyjnym,
 • jak wygląda kwestia doręczeń w procesie inwestycyjnym,
 • na czym polega realizacja zasady niespełnionych przesłanek,
 • co dzieje się po decyzji o pozwoleniu na budowę, 
 • kiedy można zrzec się prawa do wniesienia odwołania i jakie są tego konsekwencje.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy twoje potrzeby. Właśnie dlatego naszym prelegentem jest od lat związana z branżą nieruchomości dr Aleksandra Makarucha:

 • sprawdzony specjalista i wieloletni wykładowca, 
 • kierownik Zakładu Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Oddziału w Chorzowie,
 • prawnik z ponad 10 letnim doświadczeniem praktycznym w administracji rządowej i samorządowej wyższego szczebla,
 • autorka publikacji z zakresu specustawy drogowej, prawa budowlanego.
Więcej o prowadzącej w zakładce Prelegenci.


Sprawdź co zyskujesz!

 • podczas 6 godzin szkolenia poznasz najistotniejsze przepisy i najnowsze orzecznictwo, dzięki czemu jesteś na bieżąco z obowiązującymi przepisami,
 • zyskasz praktyczną pomoc w rozwiązaniu problemów związanych z uzyskiwaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • otrzymasz możliwość zadawania pytań prelegentowi - oszczędzisz czas na samodzielne poszukiwanie odpowiedzi,
 • otrzymasz materiały szkoleniowe – dodatkową pomoc w codziennej pracy,
 • otrzymasz książki: test ustawy KPA (seria: Teksty Ustaw Becka) oraz Prawo nieruchomości oraz ustawy towarzyszące (seria: Teksty Ustaw Becka).
 • dostaniesz 3-miesięczny dostęp do modułu „Nieruchomości” na portalu www.czasopisma .beck.pl - bazy ponad 1000 artykułów autorstwa specjalistów z branży nieruchomości,
 • otrzymasz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Punkty szkoleniowe OIRP

Jesteś członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie – dodatkowo zyskasz punkty szkoleniowe!


Szkolenie jest adresowane do:

 • pracowników organów administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej: pracowników urzędów wojewódzkich, miast na prawach powiatu oraz starostw powiatowych,
 • urzędów gmin, urzędów marszałkowskich, 
 • właściwych zarządców dróg,
 • architektów, projektantów, inżynierów biorących udział w procesie inwestycyjnym.

Poszukujesz praktycznych rozwiązań problemów prawnych związanych z procesem inwestycyjnym? Przyjdź na nasze szkolenie!


Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30


Program:

    I. Kwestie wstępne:
   Wprowadzenie do tematu szkolenia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na konieczność korelacji prawa materialnego (ustawa Prawo budowlane) z prawem procesowym (Kodeks postępowania administracyjnego). Zwrócenie uwagi na nowelizację procedury administracyjnej i jej konsekwencje dla procesu inwestycyjnego.

   1) Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego.
   2) Potrzeba i cel regulacji (problemy administracji: statystycznie i w praktyce).
   3) Zakres zmian.

   II. Zasady ogólne:
   Najbardziej rozbudowana część szkolenia. Omówienie zasad ogólnych jako klucza do prawidłowości postępowania administracyjnego, na podstawie sposobu ich faktycznej realizacji w postępowaniach, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 czerwca 2017 r. 

   1) Zasada praworządności. Co oznacza obowiązek działania organów na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
   2) Zasada prawdy obiektywnej. Rola strony w podejmowaniu czynności niezbędnych do wyjaśnienia stanu faktycznego.
   3) Zasada rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych na korzyść strony. Kiedy będzie mieć zastosowanie. Jak z niej korzystać.
   4) Zasada adekwatności, proporcjonalności. Co oznacza obowiązek współdziałania organów.
   5) Zasada pogłębiania zaufania i konsekwencje dokonania jej zmiany po 1 czerwca 2017 r.
   6) Zasada udzielania informacji. Czy organy administracji architektoniczno-budowlanej mają obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach mających znaczenie dla ich praw i obowiązków?
   7) Zasada wysłuchania stron. Jak prawidłowo zapewnić stronom czynny udział w postępowaniu.
   8) Zasada wyjaśniania zasadności przesłanek. Kiedy ta zasada ma szczególne zastosowanie.  
   9) Zasada szybkości i prostoty postępowania.
   10) Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych. Kiedy można zawrzeć ugodę, co zmieniło się po nowelizacji procedury. Obowiązki organów administracji publicznej.
   11) Zasada pisemności, wyjątki od zasady pisemności.
   12) Nowość. Zasada oceny działania urzędów.
   13) Zasada dwuinstancyjności.
   14) Zasada trwałości decyzji. Definicja ostateczności i prawomocności.

   III. Kwestie formalne:
   Zagadnienie węzłowe dla organu prowadzącego postępowanie w zakresie prawidłowości określenia stron postępowania i konsekwencji z tym związanych. Omówienie roli pełnomocnika w postępowaniu oraz treści i sposobów udzielenia pełnomocnictwa. Przedstawienie rodzajów terminów w postępowaniu oraz sposobów ich liczenia. Kwestia doręczeń w postępowaniu.

   1) Strona w postępowaniu w przedmiocie pozwolenia na budowę.
   2) Pełnomocnik.
   3) Terminy w postępowaniu oraz sposoby ich obliczania.
   4) Doręczenia.

   IV. Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę:
   Przybliżenie specyfiki wszczęcia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę. Omówienie problematyki kompletności wniosku oraz sposobów jego wniesienia do organu. Wezwanie do uzupełnienia braków. Przybliżenie nowości związanych z przyjazną administracją w kontekście kolejnych zasad postępowania.

   1) Złożenie wniosku, a wszczęcie postępowania.
   2) Udostępnianie akt.
   3) Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony
     - zmobilizowanie organów administracji do wnikliwego badania merytorycznej treści żądań
     - obowiązek wskazania stronie przesłanek umożliwiających wydanie jej decyzji pozytywnej – teoria
     - obowiązek wskazania stronie przesłanek umożliwiających wydanie jej decyzji pozytywnej – praktyka.
   4) Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony
     - postulat przyjaznej administracji
     - organy aab i nb jako przyjazna administracja
     - nowy art. 81a KPA na kształt zasady in dubio pro reo
     - wyłączenie możliwości zastosowania nakazu rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony.

   V. Zmiany dotyczące bezczynności organu i przewlekłości postępowania, instytucja ponaglenia:
   W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji organ wyższego stopnia nakłada temu organowi karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Co to oznacza dla inwestora? Jaka jest różnica pomiędzy bezczynnością, a przewlekłością? Nowa instytucja ponaglenia.

   1) Bezczynność, a przewlekłość.
   2) Wniesienie ponaglenia,
   3) Rozpoznanie ponaglenia,
   4) Pouczenie o możliwości wniesienia ponaglenia.

   VI. Rozstrzygnięcia w postępowaniu w przedmiocie pozwolenia na budowę:
   Wzór decyzji o pozwoleniu na budowę jest określony rozporządzeniem. Czy to oznacza, że organ administracji architektoniczno-budowlanej nie ma prawa się pomylić? Co zrobić, gdy pomyłka zaistnieje? Jaka jest różnica pomiędzy uzupełnieniem, a sprostowaniem decyzji? Czy są alternatywne rozstrzygnięcia w procesie inwestycyjnym?

   1) Decyzja i jej elementy obligatoryjne, konsekwencje ich braku. 
   2) Uzupełnienie decyzji, sprostowanie decyzji.
   3) Milczące załatwienie sprawy.

   VII. Postępowania odwoławcze:
   Co zrobić gdy decyzja jest niekorzystna? W jakiś sposób się od niej odwołać? Czy odwołanie musi mieć skonkretyzowaną treść? Jaki środek zaskarżenia przysługuje na decyzję ostateczną wydaną przez organ wyższego stopnia?

   1) Odwołanie. Jak się odwołać? 
   2) Nowa instytucja zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania.
   3) Nowość. Wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa.
   4) Tryb samokontroli.
   5) Skarga do Sądu.
  6) Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej.


Promocja! Zapisz się na szkolenie już dziś i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów!


 • Cena EARLY do 17.03.2019 r.

         550 PLN brutto (447,15 PLN netto + VAT) 

 • Cena REGULAR od 18.03 do 8.04.2019 r. 

         650 PLN brutto (528,45 PLN netto + VAT)

 • Cena LATE od 9.04.2019 r. 

         700,00 PLN brutto (569,11 PLN netto + VAT) 


Cena obejmuje: komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwy na kawę, certyfikat.


Dodatkowe rabaty:

 • Prenumeratorzy „Nieruchomości C.H.Beck" - 15% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Prawniczego” oraz „Monitora Podatkowego” - 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*
*Rabaty nie sumują się. 


Bonusy:

Zbiór najważniejszych ustaw z prawa nieruchomości: "Prawo nieruchomości oraz ustawy towarzyszące", Teksty Ustaw Becka, C.H.Beck 2019.

"Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz ustawy towarzyszące", Teksty Ustaw Becka, C.H.Beck 2019.dr Aleksandra Makarucha
dr Aleksandra Makarucha
Prawnik z doświadczeniem praktycznym w administracji publicznej. Przez 10 lat związana z administracją rządową jako orzecznik w administracji architektoniczno - budowlanej oraz orzecznik w zakresie specustawy drogowej organu wyższego szczebla. Doktor nauk prawnych. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Oddziale w Chorzowie. Autorka publikacji z zakresu specustaw, prawa budowlanego oraz procesu inwestycyjnego.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

dr Aleksandra Makarucha – prawnik z doświadczeniem praktycznym w administracji publicznej. Przez 10 lat związana z administracją rządową jako orzecznik w administracji architektoniczno-budowlanej oraz orzecznik w zakresie specustawy drogowej organu wyższego szczebla.
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

KPA dla inwestora budowlanego i urzędnika. Jak przebrnąć przez meandry procedury administracyjnej w procesie budowlanym

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO


Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck