Odpowiedzialność za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości

TERMIN:
28 maja 2019
MIEJSCE:
Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
PROWADZĄCY:
SSR Cezary Zalewski Więcej informacji »
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej - Odpowiedzialność członka zarządu sp. z o.o. - Odpowiedzialność członka zarządu spółki akcyjnej - Odpowiedzialność podatkowa - Odpowiedzialność karna
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
Zakres odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest niezmiernie szeroki i dotkliwy. Obejmuje możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec osoby, która zaniedbała w tym zakresie swój obowiązek, pociągnięcia do osobistej odpowiedzialności finansowej reprezentantów osób prawnych, czy w końcu pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. 

Podstawą odpowiedzialności jest ustalenie, że doszło do naruszenia obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W praktyce samo ustalenie tej okoliczności nastręcza istotnych problemów z uwagi na specyfikę postępowania upadłościowego i niejednoznaczność definicji stanu niewypłacalności. 

Ustalanie dalszych przesłanek odpowiedzialności, jak wskazuje praktyka, stanowi ogromne wyzwanie nawet dla doświadczonych, profesjonalnych pełnomocników. 

W ramach szkolenia zostaną omówione praktyczne aspekty poszczególnych postępowań z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego i praktyki sądów powszechnych, przedstawione zarówno z punktu widzenia wnioskodawców (powodów), jak i uczestników (pozwanych) oraz przy uwzględnieniu licznych i znaczących zmian przepisów regulujących odpowiedzialność za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie. 

Na szkoleniu dowiesz się: 

 • Jak praktycznie ustalić, czy i kiedy powstał obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości? 
 • Co grozi za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie? 
 • Jak można skutecznie dochodzić zaspokojenia wierzytelności od członków zarządów niewypłacalnych spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością? 
 • Jak skutecznie złożyć wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jak bronić się przed takim wnioskiem? 
 • Jak wygląda w praktyce rozpoznawanie wniosków o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności, jakie najczęściej występują problemy i jak sądy je rozwiązują? 
 • Jak bogate orzecznictwo i piśmiennictwo dotyczące art. 299 KSH stosowane jest w praktyce? 

Dla kogo? 

Szkolenie przeznaczone jest dla: doradców restrukturyzacyjnych, firm windykacyjnych, przedsiębiorców oraz osób zarządzających w przedsiębiorstwach, pracowników banków, urzędów skarbowych, pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, adwokatów, radców prawnych, a także aplikantów tych zawodów. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista: 

SSR Cezary Zalewski - Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne - od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od kwietnia 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego. 

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".
Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30

1. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej:

○  legitymacja do złożenia wniosku o zakaz.

zakres podmiotowy i przedmiotowy zakazu:
• reprezentanci przedsiębiorców,
• prokurenci,
• osoby faktycznie zarządzające;

○  pozytywne przesłanki orzekania zakazu:
• niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości – praktyczne metody i przykłady ustalania tejże przesłanki z uwzględnieniem przepisów intertemporalnych – art. 373 ust. 1 pkt 1 PrUp,
• wina w niezłożeniu wniosku,
• obniżenie wartości przedsiębiorstwa i pokrzywdzenie wierzycieli – praktyczne i proceduralne wymagania ciążące na wnioskodawcy – art. 373 ust. 2 PrUp,
• negatywne zachowania uczestnika po ogłoszeniu upadłości – art. 373 ust. 1 pkt 2-4 PrUp,
• doprowadzenie do niewypłacalności i przyczynienie się do niezłożenia wniosku – art. 373 ust. 1a i art. 374 PrUp;

○  negatywne przesłanki orzekania zakazu:
• fakultatywna – z uwagi na złożony wniosek restrukturyzacyjny - art. 373 ust. 1a PrUp,
• obligatoryjna – z uwagi na upływ czasu – art. 377 PrUp;

proceduralne aspekty postępowania:
• właściwość sądu,
• wymagania wniosku,
• postępowania dowodowe,
• środki zaskarżenia.

  2. Odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczona odpowiedzialnością – art. 299 KSH:

podstawa odpowiedzialności – art. 299 § 1 KSH:
• zakres podmiotowy,
• zakres odpowiedzialności,
• poszczególne przesłanki odpowiedzialności;

przesłanki egzoneracyjne – art. 299 § 1 KSH:
• złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości,
• otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych,
• brak winy,
• brak szkody.

  3. Odpowiedzialność członka zarządu spółki akcyjnej i innych osób – art. 21 ust. 3 PrUp:

podstawy odpowiedzialności:
• niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości – art. 21 ust. 3,
• szkoda – domniemanie szkody – art. 21 ust. 3a PrUp;

○  przesłanki egzoneracyjne:
• brak winy,
• otwarcie postępowań resrtukturyzacyjnych.

  4. Inne rodzaje odpowiedzialności: art. 116 Ordynacji podatkowej oraz odpowiedzialność karna – art. 586 KSH.

CENA EARLY

569.11 PLN netto
(700.00 PLN brutto)
Cena obowiązywała do 15.04.2019r.

CENA REGULAR

609.76 PLN netto
(750.00 PLN brutto)
Cena obowiązywała do 16.05.2019r.

CENA LATE

650.41 PLN netto
(800.00 PLN brutto)
Do końca oferty pozostało:
Cena obowiązuje do 28.05.2019r.
Zapisz się
* Cena obejmuje komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwę na kawę, certyfikat.

Dodatkowe rabaty:


 • Prenumeratorzy "Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Podatkowego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „ Monitora Prawniczego" - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*

*Rabaty nie sumują się. 

 
Bonusy:

 • 3-miesięczna prenumerata online „Monitora Prawniczego” (6 numerów – czerwiec-sierpień 2019 r.)

 • Prawo upadłościowe

Kieszonkowy tekst ustawy - "Prawo upadłościowe" C.H.Beck 2019 SSR Cezary Zalewski
SSR Cezary Zalewski
Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne - od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od kwietnia 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego. Od listopada 2013 r. do marca 2014 r. delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z przygotowywaną ustawą Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacją Prawa upadłościowego, w latach: 2003– obecnie– Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; Przewodniczący Wydziału dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (największego wydziału w Polsce zajmującego się sprawami upadłościowymi); stale orzekający w sprawach upadłościowych, prowadził postępowania upadłościowe pełniąc funkcję sędziego– komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych; wielokrotnie był członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego prezentując ustnie przed Trybunałem stanowisko sądu;w latach 2011- 2014 orzekający w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wymiarze 1– 4 sesji w miesiącu;posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sędziów i Prokuratorów, Uczelnię Łazarskiego (studia podyplomowe), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia podyplomowe), Okręgową Izbę Adwokacką w Warszawie, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, C.H.Beck, Business Options s.c., Krajową Izbę Syndyków, Federację Syndyków Rzeczpospolitej Polskiej;opracowywał jako uczestnik konsorcjum casebooki w ramach realizacji projektu pn. „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych- case management” realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Autor wielu innych publikacji z zakresu prawa upadłościowego, prelegent na licznych konferencjach dotyczących prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

SSR Cezary Zalewski - Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne - od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie.
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Odpowiedzialność za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO


Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck


Poznaj opinie naszych klientów

Prowadzenie na wysokim poziomie.
Martyna
Szkolenie przeprowadzone na dobrym poziomie. Bardzo pozytywnie oceniam prelegenta.
Jadwiga
Świetny prelegent! Pomimo, że nie do końca reszta uczestników była zainteresowana tymi samymi problemami, to wyniosłem wiele!
Michał