Rok po wprowadzeniu RODO. Najważniejsze problemy stosowania RODO i ustawy o ochronie danych osobowych

TERMIN:
13 czerwca 2019
MIEJSCE:
Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower), ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
PROWADZĄCY:
adw. Xawery Konarski, adw. dr Grzegorz Sibiga Więcej informacji »
Rozpatrywanie żądań osób, których dane dotyczą - Ustalanie statusu podmiotów oraz podstaw prawnych przetwarzania - Zarządzanie naruszeniami ochrony danych - Nakładanie kar i nakazów przez UODO - Ustawa wdrażająca RODO i obowiązki z niej wynikające - Nowelizacja Kodeksu pracy
Zapisz się dzisiaj lub dowiedz się więcej: akademia@beck.pl lub 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora
Po roku obowiązywania RODO i nowej ustawy o ochronie danych osobowych eksperci na co dzień zajmujący się ich stosowaniem przedstawią swoje doświadczenia w budzących najwięcej trudności kwestiach wynikających z tych przepisów. 

Jednocześnie ustawą z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO znowelizowano ponad 160 kolejnych ustaw (nowelizacja weszła w życie 4.5.2019 r.), w tym przepisy dotyczące ochrony danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy. 

Prelegenci do głównych problemów związanych z wykonywaniem przepisów o ochronie danych osobowych zaliczyli: 

 1. Ustalanie statusu podmiotów biorących udział w przetwarzaniu danych osobowych (administrator, współadministrator, przetwarzający) oraz podstaw prawnych przetwarzania.
 2. Rozpatrywanie żądań osób, których dane dotyczą (problemy interpretacyjne - rozbieżna praktyka w organizacjach; co zrobić w sytuacji żądania - żądania zasadne i niezasadne; prawidłowa komunikacja z osobami, których dane dotyczą; żądania zadośćuczynienia finansowego; postępowania karne).
 3. Zarządzanie naruszeniami ochrony danych (postępowania wyjaśniająco-naprawcze wewnątrz organizacji w sytuacji, gdy doszło do naruszenia danych osobowych; kiedy i w jaki sposób zgłosić naruszenie do UODO).
 4. Nakładanie kar i nakazów przez organ nadzorczy (postępowania kontrolne i nakładanie kar administracyjnych: jak postępować w sprawach z urzędem, jak przygotować się do kontroli, w jaki sposób poprawić swoją sytuację w trakcie kontroli - stan przed kontrolą i w momencie jej zakończenia, w jaki sposób odwoływać się od wyników kontroli).
W części dotyczącej nowych przepisów o ochronie danych osobowych zostaną wskazane najistotniejsze zmiany wprowadzone ustawą z 21.2.2019 r. dla sektora prywatnego i publicznego.

Bardziej szczegółowo zostaną przedstawione zmiany w Kodeksie pracy wymagające dostosowana w zakresie ochrony przetwarzanych danych pracowniczych. 

Czy wiesz:

 1. Czym różnią się od siebie: udostępnienie osobie, której dane dotyczą, kopii dokumentu z jej danymi osobowych od uzyskania kopii jej danych osobowych na podstawie RODO? Jak rozpatrywać te żądania?
 2. Jak realizować prawo dostępu oraz prawo sprzeciwu w usługach społeczeństwa informacyjnego, gdy posiadamy ograniczony zakres danych o osobie?
 3. Czy można skarżyć wezwanie UODO nakładające dodatkowe obowiązki związane z naruszeniem ochrony danych (po zgłoszeniu tego naruszenia)? 
 4. Jak prawidłowo udzielić negatywnej odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą zakresie realizacji jej praw (art. 15–22 RODO)?  
 5. Jak spełnić wymagania Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie treści zawiadomienia osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony jej danych?  
 6. Jak wypełniać ewidencję naruszeń ochrony danych oraz jakie materiały gromadzić w dokumentacji naruszenia?   
 7. Jakie mogą być reakcje osoby zawiadamianej o naruszeniu ochrony jej danych i jak się do nich przygotować?
 8. Jakie jest ryzyko prawne niezgłoszenia naruszenia ochrony danych? 
 9. Czy z nowelizacji Kodeksu pracy wynika potrzeba zbierania dodatkowych zgód na przetwarzanie danych osobowych od pracowników i kandydatów do pracy? 
 10. Jak upoważniać do przetwarzania pracowniczych danych osobowych po wejściu w życie nowelizacji KP oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych? 
 11. Czy po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu pracy można nadal stosować przesłankę „uzasadnionego interesu” do legalizacji przetwarzania danych osobowych w HR?

Podczas szkolenia: 

 • dowiesz się jakie problemy w zakresie ustalenia administratorów, współadministratorów i podmiotów przetwarzających w konkretnych przedsięwzięciach przetwarzania danych osobowych pojawiły się w praktyce, 
 • poznasz przykładowe postępowania organu nadzorczego, 
 • przedstawione zostaną przykłady naruszeń wraz z prawidłowym sposobem postępowania, 
 • omówione zostaną najnowsze zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy. 

Szkolenie jest przeznaczone dla: 

 • prawników świadczących usługi w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, 
 • inspektorów ochrony danych, 
 • innych osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w jednostkach administratora danych. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są cenieni specjalisci: 

adw. dr Grzegorz Sibiga - kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący z Kancelarią Prawną Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN: Wykonuje funkcję administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych osobowych. 

adw. Xawery Konarski - ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacja oraz Prawo zamówień publicznych. 

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Partnerzy 
Kancelaria Prawna - Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Godziny szkolenia: 10:00 - 17:00
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30

Program:

1. Główne problemy podstaw prawnych przetwarzania oraz wykonywania obowiązków informacyjnych: 

○ zakres stosowania RODO w zakresie danych kontrahentów prowadzących indywidualną działalność gospodarczą (będących osobami fizycznymi) oraz pracowników, osób reprezentujących i osób kontaktowych kontrahenta. Sposób wykonywania obowiązków informacyjnych;
○ zakres stosowania RODO a przepisy szczególne w działalności marketingowej (Prawo telekomunikacyjne, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
○ praktyczne problemy w ustaleniu statusu podmiotów uczestniczących w przetwarzaniu:
• administrator,
• współadministrator,
• przetwarzający.

2. Realizacja żądań (wniosków) osób których dane dotyczą: 

○ prawo do bycia zapomnianych – czy zmieniło funkcjonowanie administratorów?
○ sposób realizacji prawa do kopii danych. Zakres ograniczeń uprawnienia – czy żądający zawsze otrzyma kopię;
○ przykłady nietypowych żądań (ograniczenie przechowywania, „żądania niejasne”);
○ prawidłowa komunikacja z osobą, która złożyła żądanie. Podstawowe błędy po stronie odpowiadającego.

3. Zarządzanie naruszeniami ochrony danych: 

○ etapy zarządzania naruszeniami;
○ wewnętrzny etap zarządzania naruszeniami (zaistnienie naruszenia i stwierdzenie naruszenia, metodyka działania, dokumentowanie naruszeń);
○ zgłaszanie naruszeń organowi – najważniejsze problemy praktyczne;
○ prawidłowe opracowanie zawiadomienia osób, których dane dotyczą oraz komunikacja z tymi osobami po zawiadomieniu;
○ wezwania UODO w zakresie naruszeń. 

4. Pierwsze doświadczenia w postępowaniach Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: 

○ postępowania ze skarg osób, których dane dotyczą;
○ postępowania kontrolne;
○ postępowania po zgłoszeniu naruszenia;
○ nałożenie administracyjnej kary pieniężnej.

5. Zmiany w przepisach po ochronie danych osobowych:

○ charakterystyka ustawy z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO – najistotniejsze wprowadzone zmiany dla sektora prywatnego i publicznego;
○ zmiany w Kodeksie pracy – zakres zmian i niezbędne działania dostosowujące w zakładzie pracy;
○ zmiany w nowej ustawie o ochronie danych osobowych – sposób wykonywania obowiązków dotyczących zastępcy inspektora ochrony danych.

CENA EARLY

569.11 PLN netto
(700.00 PLN brutto)
Cena obowiązywała do 14.05.2019r.

CENA REGULAR

609.76 PLN netto
(750.00 PLN brutto)
Do końca oferty pozostało:
Cena obowiązuje do 06.06.2019r.
Zapisz się

CENA LATE

650.41 PLN netto
(800.00 PLN brutto)
Cena obowiązuje do 13.06.2019r.
* Cena obejmuje komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwę na kawę, certyfikat.

Dodatkowe rabaty:


 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego” oraz „Informacja w Administracji", „Monitora Prawa Pracy”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego” - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*
*Rabaty nie sumują się. 

 
Bonusy: 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych.


Podręczny zbiór przepisów o ochronie danych osobowych zawierający liczne zestawienia, schematy oraz wzory rejestru czynności przetwarzania - "Ogólne rozporządzenie o ochronie danych" C.H.Beck
adw. Xawery Konarski
adw. Xawery Konarski
Adwokat, Starszy Partner, Traple Konarski Podrecki Wspólnicy. Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacja oraz Prawo zamówień publicznych. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony informacji. Doradza również w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i teleinformatyczną, w tym z wykorzystaniem środków unijnych. Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (min. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita). Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych, w tym Komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbywał staże zagraniczne, między innymi w kancelariach De Brauw Blackstone Westbroek (Haga) oraz Boekel de Neree (Amsterdam).
adw. dr Grzegorz Sibiga
adw. dr Grzegorz Sibiga
Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, adwokat współpracujący z Kancelarią Prawną Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN: Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych. Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie. Członek rady programowej czasopism: „Prawo Mediów Elektronicznych” i „Informacja w Administracji Publicznej”, a także członek rady konsultacyjnej miesięcznika „IT w Administracji”.Doświadczenie zdobywał, pracując na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej m.in. jako dyrektor Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Był ekspertem sejmowym w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej w 2011.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONALI PRELEGENCI

adw. dr Grzegorz Sibiga oraz adw. Xawery Konarski - cenieni eksperci z prawa ochrony danych osobowych
Zapisz się na szkolenie

Wybierz sposób rejestracji:

Wpisz numer klienta, aby zweryfikować uprawnienia do specjalnych warunków uczestnictwa.

Zapisujesz się na:

Rok po wprowadzeniu RODO. Najważniejsze problemy stosowania RODO i ustawy o ochronie danych osobowych

Dodaj kolejnego uczestnika

Posiadam kod rabatowy
Sprawdź
Wartość zamówienia:
PLN BRUTTO
PLN NETTO


Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck


Poznaj opinie naszych klientów

Dobra prowadząca, która interesuje tematem.
Jadwiga
Bardzo kompetentna prowadząca, dynamiczna, odpowiadająca na pytania, zaangażowana. W profesjonalny sposób zorganizowane szkolenie.
Iwona
Temat szkolenia zorganizowany bardzo dobrze, wykładowca bardzo profesjonalny.
Małgorzata