Upadłość konsumencka w praktyce (z uwzględnieniem projektu nowelizacji)

Orzecznictwo w praktyce - wymogi formalne wniosku - przebieg postępowania - koszty - upadłość małżonków - plan spłaty - projektowana nowelizacja upadłości konsumenckiej


TERMIN:
18 lipca 2019
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Chłodna 51
Zapisy zakończone
W  2018 r. Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości w stosunku do rekordowej liczby 6570 osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła więc ponad trzykrotnie w stosunku do całego 2015 roku (pierwszego roku obowiązywania nowych przepisów), kiedy to upadłości konsumenckich było 2112. 

Upadłość konsumencka jest niezwykle istotnym zjawiskiem dla banków, firm windykacyjnych oraz wierzycieli. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3480) w fundamentalnym zakresie zmienia kształt upadłości konsumenckiej zarówno w zakresie przesłanek, jak i w przebiegu samej procedury. 

Cel szkolenia: 

Celem zajęć jest omówienie z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian

Program szkolenia oparty jest na przykładach rzeczywistych postępowań upadłościowych i orzecznictwie sądów upadłościowych

Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną także nowe regulacje zawarte w rządowym projekcie nowelizacji przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej

W trakcie praktycznych warsztatów (w formule case studies) zostaną omówione: 

  • możliwości oddłużenia konsumentów i praktyczne ich wykorzystanie ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian 
  • wymagania formalne wniosków i wszelkich pism składanych w toku postępowania 
  • przykłady spraw i realny przebieg postępowań na przykładzie spraw, które wpłynęły do sądów po wejściu w życie nowych przepisów 
  • praktyczne, ujawnione w toku stosowania nowych przepisów, niespójności, niejasności nowych regulacji wraz z propozycjami ich rozwiązania. 

Jakie tematy będą omawiane podczas szkolenia? 

Zajrzyj do programu i sprawdź co dokładnie będzie omawiane podczas szkolenia. Sprawdź zakładkę "Program".


Adresaci szkolenia: 

Szkolenie przeznaczone jest dla adwokatów i radców prawnych, syndyków, doradców restrukturyzacyjnych, specjalistów pracujących w bankach i instytucjach finansowych zajmujących się egzekucją kredytów konsumenckich oraz osób zainteresowanych tematyką upadłości konsumenckiej. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

SSR Cezary Zalewski - Członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości; sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Przewodniczący X Wydziału dla spraw upadłościowych i naprawczych.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

Cezary Zalewski - pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne; od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości
Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30
Sala W11 na 32 piętrze

Program szkolenia:

     1. Istota i cel upadłości konsumenckiej.

     2. Wymagania formalne wniosku o ogłoszenie upadłości ze szczególnym uwzględnieniem właściwości miejscowej.

     3. Aspekty proceduralne postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości 

     4. Przesłanki pozytywne i negatywne ogłoszenia upadłości konsumenckiej w orzecznictwie sądowym.

     5. Obligatoryjne czynności syndyka z uwzględnieniem specyfiki postępowań upadłościowych konsumentów:
        ○ spis inwentarza i spis majątku upadłego niewchodzącego w skład masy upadłości,
        ○ lista wierzytelności, w tym w przypadku braku zgłoszeń wierzytelności,
        ○ sprawozdawczość i wynagrodzenie.

     6. Uprawnienia wierzycieli w toku postępowania, w tym problematyka wnoszonych środków zaskarżania w toku postępowania.

     7. Koszty w upadłości konsumenckiej – zakres i praktyczne problemy.

     8. Likwidacja masy upadłości w praktyce.

     9. Wydzielanie kwota na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego.

    10. Upadłość małżonków.

    11. Sprawność postępowań upadłościowych – praktyczne wskazania i przykłady „dobrych praktyk”.

    12. Upadłość konsumenta z wniosku wierzyciela.

    13. Umorzenie postępowania upadłościowego – podstawy i praktyka.

    14. Plan spłaty, ze szczególnym uwzględnianiem roli syndyka i skutków dla wierzycieli.

    15. Umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty.

    16. Realizacja planu spłaty – obowiązki upadłego i uprawnienia wierzycieli.

    17. Umorzenie zobowiązań po wykonaniu planu spłaty.

    18. Projekt nowelizacji przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej
postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli,
ograniczenie przesłanek negatywnych ogłoszenia upadłości,
wprowadzenie uproszczonej procedury oddłużeniowej,
warunkowe umorzenie zobowiązań,
zmiany podstaw określenia planu spłaty


Zajęcia mają charakter warsztatowy, w toku szkolenia istnieje możliwość swobodnego zadawania szczegółowych pytań.

Zapisy zakończone! Brak wolnych miejsc

CENA EARLY

600,00 zł z VAT
(487.81 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 17.06.2019r.

CENA REGULAR

700,00 zł z VAT
(569.11 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 11.07.2019r.

CENA LATE

800,00 zł z VAT
(650.41 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 18.07.2019r.
* Cena obejmuje komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwę na kawę, certyfikat.

Dodatkowe rabaty:


  • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Prawa Pracy” - 15% rabatu
  • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu*
  • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu*
*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy:

  •         3-miesięczna prenumerata online “Monitora Prawniczego” (6 numerów).


Kieszonkowe wydanie tekstu ustawy - Prawo upadłościowe, C.H.Beck 2019.SSR Cezary Zalewski
SSR Cezary Zalewski
Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne - od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od kwietnia 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego. Od listopada 2013 r. do marca 2014 r. delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z przygotowywaną ustawą Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacją Prawa upadłościowego, w latach: 2003– obecnie– Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; Przewodniczący Wydziału dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (największego wydziału w Polsce zajmującego się sprawami upadłościowymi); stale orzekający w sprawach upadłościowych, prowadził postępowania upadłościowe pełniąc funkcję sędziego– komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych; wielokrotnie był członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego prezentując ustnie przed Trybunałem stanowisko sądu;w latach 2011- 2014 orzekający w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wymiarze 1– 4 sesji w miesiącu;posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sędziów i Prokuratorów, Uczelnię Łazarskiego (studia podyplomowe), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia podyplomowe), Okręgową Izbę Adwokacką w Warszawie, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, C.H.Beck, Business Options s.c., Krajową Izbę Syndyków, Federację Syndyków Rzeczpospolitej Polskiej;opracowywał jako uczestnik konsorcjum casebooki w ramach realizacji projektu pn. „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych- case management” realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Autor wielu innych publikacji z zakresu prawa upadłościowego, prelegent na licznych konferencjach dotyczących prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck


Poznaj opinie naszych klientów

Świetny prelegent! Pomimo, że nie do końca reszta uczestników była zainteresowana tymi samymi problemami, to wyniosłem wiele!
Michał
Szkolenie ciekawe, bo podparte praktycznymi przykładami.
Monika
W profesjonalny sposób zorganizowane szkolenie.
Agata