Reforma KPC 2019. Obowiązki profesjonalnych pełnomocników po zmianach. Warszawa

W dniu 4.7.2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.


TERMIN:
21 sierpnia 2019
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Chłodna 51
Zapisy zakończone
Uwaga! Brak wolnych miejsc.
Sprawdź pozostałe terminy >>

Nowelizacja ze względu na swoją obszerność i zakres ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego i stanowi największą zmianę procedury cywilnej od nowelizacji, która weszła w życie z dniem 3.5.2012 r. 

Szkolenie odnosi się do fundamentalnych zmian Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, które zostały wprowadzone w procedurze cywilnej w celu przyspieszenia i dalszego odformalizowania procedury cywilnej. 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie Państwa z szerokimi zmianami procedury dotyczących czynności procesowych profesjonalnych pełnomocników, w tym w szczególności niezwykle istotnych zmian dotyczących postępowania dowodowego, odrębnego postępowania gospodarczego, problematyki nadużycia prawa procesowego, a także licznych zmian w przepisach dotyczących kosztów sądowych

Obecna praktyka większości sądów powszechnych na poziomie sądów rejonowych wygląda następująco

 • wpływ sprawy gospodarczej do sądu (sprawa prosta nie zawierająca złożonych problemów cywilistycznych bez tzw. kwestii wpadkowych - incydentalnych przy maksymalnym skoncentrowaniu wniosków dowodowych ) – 2.2.2016 r. 
 • pierwszy termin rozprawy – 1.1.2017 r. wysłuchanie części świadków (sprawa wymagająca wiadomości specjalnych – dowód z opinii biegłego) 
 • drugi termin rozprawy – 15.6.2017 r. wysłuchanie pozostałych świadków 
 • po złożeniu pisemnej opinii, wniesieniu uwag przez strony oraz pisemnym odniesieniu się przez biegłego trzeci ostatni termin rozprawy – 15.12.2017 r. 
 • 22.12.2017 r. publikacja orzeczenia – orzeczenie nieprawomocne 
Czy oczekiwanie strony ponad dwa lata na wydanie orzeczenia w prostej sprawie gospodarczej (cywilnej) stanowi w istocie realizację konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do sądu? 
Czy proponowana zmiana przepisów proceduralnych oczekująca na wejście w życie doprowadzi do zmiany tego stanu rzeczy? 

Dzięki szkoleniu poznasz odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z nowelizacją procedury cywilnej, dzięki czemu będziesz gotowy do reprezentowania swoich klientów w procesach prowadzonych według znowelizowanych przepisów procesowych:

 1. Czy wiesz do którego sądu właściwego miejscowo wnieść pozew o zapłatę ceny za sprzedany towar (wynagrodzenia za wykonaną usługę czy dzieło) według nowych zasad? 
 2. Czy wiesz jak skutecznie podnieść zarzut potrącenia w toku procesu prowadzonego według nowych reguł? 
 3. Czy wiesz jak przygotować pozew, odpowiedź na pozew, pismo przygotowawcze by nie narazić się na ewentualne pominięcie spóźnionych dowodów, twierdzeń a także zarzutów? 
 4. Czy znasz odrębności wprowadzonego nowelą postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych? 
 5. Czy znasz nowe reguły według, których możesz skutecznie wnieść środki zaskarżenia przeciwko orzeczeniom wydawanym przez sąd? 
 6. Jak sprostać nowym wymogom stawianym przez ustawodawcę w zakresie doręczeń przesyłek sądowych stronom sporu sądowego?

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista: 

SSR Artur Żuk – sędzia Sądu Rejonowego Lublin–Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku orzekający od ponad 20 lat w sprawach gospodarczych.  Wieloletni wykładowca z zakresu procedury cywilnej z przeznaczeniem dla aplikantów i profesjonalnych pełnomocników procesowych.  

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Zadaj pytanie prowadzącemu

Uczestnicy mają możliwość wcześniejszego zadawania pytań związanych z programem szkolenia. Prelegent odpowie na nie w trakcie szkolenia. 
Pytania należy wpisać w formularzu zamówienia w polu "Pytania i uwagi" podczas składania zamówienia.

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

Artur Żuk – sędzia Sądu Rejonowego Lublin–Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku orzekający od ponad 20 lat w sprawach gospodarczych.
Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30 
Sala W10, piętro 32.

Program: 

1. Podstawowe założenia wprowadzanych zmian.

2. Skierowanie sprawy na rozprawę (czynności poprzedzające): 
  • obowiązki stron i czynności sądu mające na celu przygotowanie rozprawy; 
  • odpowiedz na pozew i pisma przygotowawcze; 
  • posiedzenie przygotowawcze; 
  • plan rozprawy zasada koncentracji materiału dowodowego – prekluzja twierdzeń dowodów i zarzutów; e) wyrok zaoczny. 

3. Zmiany w prawie dowodowym: 
  • ogólny kierunek zmian; 
  • powszechna dostępność do informacji o faktach potrzebnych do rozstrzygnięcia sprawy; 
  • zeznania świadka (świadek ekspert); 
  • opinia biegłego. 

4. Postępowanie w sprawach gospodarczych: 
  • pojęcie sprawy gospodarczej; 
  • możliwość rozpoznania sprawy według procedury gospodarczej; 
  • odrębności postępowania w sprawach gospodarczych (prekluzja dowodów i twierdzeń, wyrok nieprawomocny jako tytuł zabezpieczenia, umowa dowodowa i inne). 

5. Nadużycie prawa procesowego i sposób na jego eliminację: 
  • ogólny kierunek zmian (bezzasadne żądanie, pisma niebędące pozwem); 
  • wnioski o wyłączenie sędziego; 
  • wielokrotne składanie zażaleń. 

6. Zmiany w pozostałych postępowaniach odrębnych: 
  • uproszczone; 
  • elektroniczne postępowanie upominawcze; 
  • nakazowe i upominawcze. 

7. Pozostałe zmiany mające wpływ na usprawnienie postępowania: 
  • właściwość sądu; 
  • doręczenia; 
  • wysłuchanie stron; 
  • sygnalizacja uchybień; 
  • zarzut potrącenia. 

8. Koszty sądowe – najistotniejsze zmiany.

9. Przepisy wprowadzające i przejściowe.


Podział na przerwy kawowe:

  10:00 – 11:30   I część szkolenia

  11:30 – 11:40   Przerwa kawowa

  11:40 – 13:20   II część szkolenia

  13:20 – 14:00   Przerwa na lunch

  14:00 – 16:00   III część szkolenia


Zapisy zakończone! Brak wolnych miejsc

CENA EARLY

600,00 zł z VAT
(487,81 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 21.07.2019r.

CENA REGULAR

700,00 zł z VAT
(569,11 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 14.08.2019r.

CENA LATE

800,00 zł z VAT
(650,41 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 20.08.2019r.
* Cena obejmuje komplet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwę na kawę, certyfikat.
Dodatkowe rabaty: 

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego” - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 

*Rabaty nie sumują się.

Bonusy: 

 • Bezpłatna kwartalna prenumerata online (6 numerów wrzesień-listopad 2019) dwutygodnika „Monitor Prawniczy”.
SSR Artur Żuk
Sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku orzekający od ponad 20 lat w sprawach gospodarczych. Przez wiele lat sprawujący funkcję przewodniczącego wydziału gospodarczego oraz prezesa sądu. Obecnie oddelegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowisku zastępcy dyrektora DIRS odpowiedzialny za legislację rejestrową. Wieloletni wykładowca z zakresu procedury cywilnej z przeznaczeniem dla aplikantów i profesjonalnych pełnomocników procesowych. Autor publikacji z zakresu prawa procesowego gospodarczego.     

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Zapisy zostały zakończone

Sprawdź polecane publikacje Wydawnictwa C.H.Beck