I Ogólnopolskie Forum Księgowości Budżetowej

Rachunkowość - Sprawozdawczość - Podatki


TERMIN:
21-22 października 2019
MIEJSCE:
Łódź, ul. Piotrkowska 229/231
CENA OD:
602,70 zł z VAT
Zapisz się teraz
Unikalna formuła: wykłady + specjalistyczne ścieżki tematyczne.
2 dni kompleksowej wiedzy o zmianach w finansach publicznych!
Konferencja zostanie uroczyście otwarta przez skarbnika miasta Łódź Krzysztofa Mączkowskiego.

Dzień I 

W części wspólnej omówimy najważniejsze zmiany w ustawie o finansach publicznych i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy (dotyczące klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, zasad rachunkowości, WPF-u, itd.) oraz zmiany w innych ustawach ( ustawa o VAT, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) i przedstawimy wpływ tych zmian na ewidencję księgową i sprawozdawczość. Ponadto, w tej części przedstawiciele samorządów, RIO oraz NIK przedstawią wyjaśnienia odnoszące się do bieżących problemów rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej

Pierwszy dzień Konferencji będzie okazją, by podzielić się doświadczeniami z zakresu sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, w kontekście obowiązku sprawozdawczego za 2019 rok, oraz prowadzenia ewidencji środków trwałych (w tym zakres stosowania KSR 11). 

Udział w pierwszym dniu konferencji pozwoli Ci dowiedzieć się m.in.: 

 • Jak ujmować w księgach rozliczenia związane ze spłatą zaległego czynszu w formie odpracowania długu? 
 • Jak ujmować w księgach wypłatę odszkodowania bezpośrednio do warsztatu samochodowego? 
 • W jakich sytuacjach w jednostce budżetowej należy stosować konto 300 i jak wykazywać dane z tego konta w sprawozdaniach budżetowych? 
 • W jakich sytuacjach w jednostce budżetowej należy stosować zwroty wydatków? 
 • Jak opisać przypadki stosowania zwrotów – czy w uchwale budżetowej czy wystarczą zapisy w polityce rachunkowości jednostki budżetowej jakie terminy przyjąć do rozliczania dotacji (np. dla organizacji pozarządowych , zakładu budżetowego, jednostek oświaty)? 
 • W jakich sytuacjach księgować rozliczenie dotacji w księgach roku, w którym udzielono dotacji, a kiedy jej rozliczenie księgować w roku następnym? 
 • Czy na koniec roku na koncie 224 może wystąpić saldo? 
 • Jak księgować i ujmować w sprawozdaniach koszty komornicze? Koszty potrącane są z wpłaty kontrahenta, komornik przekazuje je w kwocie pomniejszonej, jednostka na kontrahencie księguje niższa kwotę, a koszty komornicze przekazuje z rachunku wydatków na rachunek dochodów. 
 • Jaką datę przyjąć przy księgowaniu na kontrahencie? 
 • Jak ująć to zdarzenie w sprawozdaniach budżetowych (ile na dochody wykonane , a ile na otrzymane)? 

Dzień II

Drugiego dnia konferencji dowiesz się o specyficznych zagadnieniach występujących w Twojej jednostce.

Podczas tego dnia skoncentrujemy się na omówieniu specyficznych zagadnień z zakresu księgowości występujących w danych jednostkach/działach. W tym dniu zorganizowaliśmy pięć odrębnych ścieżkach tematycznych* skierowanych do: 

 • księgowych jednostek oświatowych oraz CUW’ów 
 • księgowych zakładów budżetowych
 • skarbników
 • specjalistów ds. podatków
 • księgowych pomocy społecznej

*Każdy uczestnik drugiego dnia konferencji, może swobodnie uczestniczyć w dowolnym wykładzie z każdej ścieżki tematycznej. 

Księgowi publicznej jednostki oświatowej (w tym CUW oraz JST) dowiedzą się m.in.: 

 • jak stosować konto 980 w przypadku częstych zmian wynagrodzeń (np. w oświacie)? Problem wiąże się z tym, że organ prowadzący często zwiększa plany finansowy później niż następuje zmiana wynagrodzenia. W tej sytuacji występuje większe zaangażowanie niż plan. Jak sobie z tym radzić, 
 • jak księgować opłaty w szkołach i przedszkolach, 
 • jak uzgadniać z intendentem, księgować, kontrolować, kalkulować koszty z tytułu opłaty za żywienie. 

Księgowi samorządowych zakładów budżetowych dowiedzą się m.in.: 

 • jak ustalać, księgować i prezentowanie w sprawozdaniach stan środków obrotowych oraz nadwyżki środków obrotowych, 
 • jak rozliczać środki finansowe wynikające z VAT oraz dokonywać ich prezentacji w sprawozdawczości SZB oraz JST, 
 • jak planować, ewidencjonować, rozliczać dotacje przedmiotowe, celowe oraz podmiotowe SZB oraz dokonywać ich prezentacji w sprawozdaniach SZB i JST. 

Skarbnicy JST dowiedzą się m.in.: 

 • jak księgować (w tym ujmować w klasyfikacji budżetowej oraz sprawozdawczości) nowe źródła finansowania deficytu budżetu? Identyfikacja nowych źródeł finansowania deficytu wymaga zmian w polityce rachunkowości pozwalających na prawidłowe planowanie przychodów w budżecie i WPF. Należy także rozstrzygnąć, czy niewydatkowane w danym roku środki europejskie muszą być ewidencjonowane i wykazywane jako przychody roku następnego, 
 • jak księgować VAT w powiązaniu z klasyfikacją i sprawozdawczością budżetową? Jak ewidencjonować rozliczenia VAT w księgach organu (budżetu), a jak w księgach jednostki budżetowej? Jak ewidencjonować dochody opodatkowane VAT – czy ewidencja powinna być prowadzona w kwotach brutto czy netto, 
 • czy skarbnik może i w jakim zakresie udzielać upoważnienia do kontrasygnaty innym osobom. 

Specjaliści podatkowi (w tym skarbnicy) dowiedzą się m.in.: 

 • co jest a co nie jest schematem podatkowym w JST, kto musi mieć procedury, 
 • jak obliczać prewspółczynnik w projektach unijnych, 
 • w jakich przypadkach i dlaczego MF odmawia wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie dzierżawy składników majątkowych do spółek komunalnych i instytucji kultury,
 • jaka jest dotychczasowa praktyka (w tym pytanie prejudycjalne do TSUE) w zakresie VAT od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

Księgowi jednostki pomocy społecznej (oraz JST) dowiedzą się m.in. 

 • jak księgować, ujmować w klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości budżetowej i finansowej:
 • nienależnie pobrane świadczenia (oraz odsetki od tych świadczeń), 
 • należności z funduszu alimentacyjnego (ujęcie w JST oraz w OPS-ie, w tym rozstrzygnięcie wątpliwości kto wykazuje należności i dochody w paragrafie 2360),
 • dochody z tytułu zadań zleconych (problem na styku OPS i urzędu):


Przykładowy problem, którego wyjaśnienie znajdzie się na konferencji: 

Jednostka budżetowa OPS realizuje dochody (zarówno na rzecz gminy, jak i na rzecz budżetu państwa) 

Zgodnie z rozporządzeniem MRiF w sprawie rachunkowości oraz planów kont (…) wszystkie dochody odprowadza do JST poprzez konto 222. Wszystko udało się odprowadzić do gminy do 31.XII, stąd saldo konto 222 oznacza zrealizowane dochody wykazane w jednostkowych sprawozdaniach budżetowych: Rb-27S i Rb-27ZZ (dochody wykazane w Rb-27ZZ dot. części B nie są wykazywane w jednostkowym Rb-27S ). Saldo konta 222 zostaje przeksięgowane na konto 800, co ma wpływ na ZZwFJ. JST na swoim poziomie wykazuje dochody zrealizowane z tytułu potrąceń paragraf 236 i podobno te dochody się dublują w ZZwFJ. OPS nie wykazuje par. 236 tylko 100% dochodów we właściwych klasyfikacjach. 

W ZZwFJ Gminy jest wykazane 100% dochodów zrealizowanych przez OPS (na podstawie jednostkowego ZZwFJ sporządzonego przez OPS ) i 5% dochodów potrąconych na rzecz JST z realizacji zadań zleconych, w tym dochody od dłużników alimentacyjnych w części Gmina Wierzyciela. 

Czy tak sporządzone ZZwFJ Gminy jest prawidłowe?

Zapraszamy na jedyną konferencję, podczas której w jednym miejscu kompleksowo omówimy najważniejsze problemy księgowe jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych!

WYGODNA LOKALIZACJA

Konferencja odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

DOSKONALI EKSPERCI

Godziny szkolenia: 10:00-17:00 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:00 


Program: 

Dzień I 

09:00-10:00 Rejestracja 

10.00-10:15 Uroczyste otwarcie i przywitanie uczestników 
  Krzysztof Mączkowski, Skarbnik Miasta Łódź 

10:15-10:45 Kierunki zmian w rachunkowości budżetowej i finansach publicznych 

10:45-11:45 Wyniki kontroli RIO oraz NIK w zakresie ewidencji księgowej, sprawozdawczości finansowej i budżetowej oraz VAT
  Ryszard Krawczyk
  Lucyna Hanus
  Janina Bielak 
  •  prof. Wojciech Andrzej Nowak

11:45-12:15 Przerwa kawowa 

12:15-13:00 Informacja dodatkowa - przygotowanie do sporządzania sprawozdań finansowych za 2019 r. 
dr Bożena Rudnicka

13:00-13:40 Środki trwałe/WNiP oraz niskocenne środki trwałe
Dorota Pudło - Żylińska

13:40-14:30 Obiad 

14:30-16:30  Problematyczne księgowania powiązane z klasyfikacją i sprawozdawczością budżetową – odpowiedzi na pytania
Janina Bielak
Maciej Woźniak 
Damian Grzelka
Piotr Wieczorek
Maciej Woźniak


Dzień II

Pięć odrębnych ścieżek tematycznych. 

Każdy uczestnik drugiego dnia konferencji może swobodnie uczestniczyć w dowolnym wykładzie z każdej ścieżki.

Uczestnik konferencji ma do wyboru 3 pakiety cenowe:

 • Pakiet komplet - I i II dzień konferencji (wykłady, ścieżki tematyczne) 
Cena standardowa: 990 PLN netto, (1217,70 PLN brutto)

Wykłady pierwszego dnia 
Cztery Ścieżki tematyczne drugiego dnia - do wyboru 
Konsultacje z ekspertami 
Lunch i przerwy kawowe przez dwa dni 
Materiały szkoleniowe 
Gratis: książka (szczegóły wkrótce)
Dostęp do SIP Legalis Administracja 
Certyfikat 


 • Pakiet zmiany 2019 - I dzień konferencji (wykłady)
Cena standardowa: 490 PLN netto (602,70 PLN brutto)

 Wykłady pierwszego dnia 
Lunch i przerwy kawowe 
Materiały szkoleniowe 
Certyfikat 


 • Pakiet ścieżki tematyczne - II dzień konferencji (ścieżki tematyczne)  
Cena standardowa: 690 PLN netto (848,70 PLN brutto)

Ścieżki tematyczne drugiego dnia konferencji 
Konsultacje z ekspertami 
Lunch i przerwy kawowe 
Materiały szkoleniowe 
Certyfikat 


Rabaty: 

 • 2 osoby z tej samej jednostki 10% rabatu*
 • 3 i więcej osób z tej samej jednostki 15% rabatu*
 • Klienci Legalis Administracja - rabat 25%*
 • Prenumeratorzy Teczki kontroli zarządczej, Księgowań od A do Z, Rachunkowości budżetowej, Teczki księgowego jfp – rabat 15%*

*Rabaty nie sumują się

Bonusy:

 • Gratis dla każdego uczestnika, który zgłosi się na 2 dni konferencji: praktyczny poradnik (szczegóły wkrótce).
 • 2-tygodniowy dostęp do systemu informacji prawnej Legalis Administracja.

Dorota Adamek-Hyska
Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni publicznej, ekspert, trener i konsultant w zakresie rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Autorka wielu specjalistycznych publikacji na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych nt. rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.
Janina Bielak
Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Biegły rewident, w latach 1995–2011 prezes firmy audytorskiej. Wieloletni szkoleniowiec, a w latach 2005–2010 wykładowca na studiach podyplomowych PAN w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Obecnie doradca ekonomiczny w NIK.
Agnieszka Bieńkowska
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doradca podatkowy, partner w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie z zakresu podatku VAT. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz sektora publicznego. Kieruje projektami z zakresu restrukturyzacji i planowania podatkowego oraz opracowywania i wdrażania procedur podatkowych. Reprezentuje samorządy w sporach z organami podatkowymi, doradza przy przekształceniach oraz planowaniu i realizacji inwestycji, wspomaga samorządy w bieżących rozliczeniach podatków, w tym w kwestiach związanych z rozliczeniami VAT w projektach unijnych. Autorka licznych publikacji z dziedziny prawa podatkowego, prelegentka na konferencjach, seminariach i szkoleniach z zakresu VAT, w tym szkoleniach i konferencjach dotyczących zagadnień podatkowych w jednostkach samorządu terytorialnego.
Elżbieta Dworak
Absolwentka Wydziału Ekonomii UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych z rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Biegły rewident, główny księgowy, skarbnik jednostki samorządu terytorialnego. Doświadczony wykładowca z zakresu rachunkowości.
Bernadetta Dziedziak
Od 2012 r. członek Kolegium RIO w Katowicach, wcześniej skarbnik miasta Oświęcimia. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Studiowała na kierunku planowanie i finansowanie gospodarki narodowej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu podatków oraz rachunkowości i finansów dla zaawansowanych. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe – pracowała w komórkach finansowo-księgowych i podatkowych.
Lucyna Hanus
Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Prezes RIO we Wrocławiu, były zastępca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez RKO we Wrocławiu. Posiada szeroką wiedzę w zakresie gospodarki finansowej JST. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (oddział we Wrocławiu) jako wykładowca rachunkowości budżetowej
Joanna Kwiecień
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – magister nauk politycznych. Ukończyła studia podyplomowe z rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, studia podyplomowe w zakresie certyfikacji energetycznej budynków na Politechnice Śląskiej w Gliwicach i studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Licencjonowany zarządca i pośrednik w obrocie nieruchomościami, posiada ministerialne uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Długoletni dyrektor Zakładu Budżetowego oraz Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty. Obecnie główny specjalista w CUW Chorzów w zakresie centralizacji VAT, koordynator ds. Centrum Usług Wspólnych.
Wojciech Lachiewicz
Administratywista, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Prawa i Administracji. Od 1993 r. pełni funkcję członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, a od 1994 r. zasiada w komisjach orzekających w sprawach o naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Autor (lub współautor) publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym dziesięciu książkowych, dotyczących problematyki prawnej finansów samorządu terytorialnego, dotacji, dyscypliny finansów publicznych oraz finansowania takich dziedzin administracji, jak: oświata, kultura, pomoc społeczna, planowanie przestrzenne, ochrona przyrody i środowiska, gospodarka komunalna, sport. Od 1990 r. uczestniczy w działalności szkoleniowej na potrzeby administracji rządowej i samorządowej z tematyki związanej z organizacją administracji, finansami publicznymi, planowaniem przestrzennym, pomocą publiczną i kontrolą administracji. Wykładowca uczelni wyższych z przedmiotów dotyczących finansów publicznych i pomocy publicznej.
Krzysztof Mączkowski
dr Bożena Rudnicka
Szkoleniowiec, ekspert z zakresu rachunkowości budżetowej, doktor nauk ekonomicznych, pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Piotr Walczak
Absolwent prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. W latach 2005–2014 Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Łodzi i członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Łodzi. Posiada szeroką wiedzę z zakresu finansów publicznych, w szczególności w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Autor szeregu publikacji, które ukazały się w wydawnictwach periodycznych. Stale współpracuje z Fundacją Demokracji Lokalnej oraz Wydawnictwem C.H. Beck.
Małgorzata Wojtczak
Magister ekonomii, absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada tytuł biegłego rewidenta. Wieloletni pracownik sektora finansów publicznych. Obecnie sprawuje nadzór nad przygotowaniem budżetu, wieloletnich prognoz finansowych oraz nad sprawozdawczością budżetową i finansową o charakterze łącznym jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego. Wykładowca rachunkowości budżetowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Współautorka i autorka materiałów szkoleniowych, publikacji i podręczników z zakresu rachunkowości.
Maciej Woźniak
Pracownik RIO w Łodzi, zastępca naczelnika Wydziału Kontroli. Specjalizuje się w audycie systemów informatycznych oraz analizie finansowej JST. Współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej i Wydawnictwem C.H.Beck.

Hotel Holiday Inn****
ul. Piotrkowska 229/231, 90-456 Łódź

Formularz zapisu na szkolenie

I Ogólnopolskie Forum Księgowości Budżetowej

[ ? ]
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.