Ogólnopolska KONFERENCJA KPC 2019. Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. Warszawa

Omówienie najistotniejszych zmian oraz dyskusja z uznanymi specjalistami


TERMIN:
4 października 2019
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Chłodna 51
CENA:
600,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
W dniu 4.7.2019 r. Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ze względu na swoją obszerność i zakres – prawie 300 zmian – ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego i stanowi największą zmianę procedury cywilnej od nowelizacji, która weszła w życie z dniem 3.5.2012 r. 

Zapraszamy do udziału w konferencji, podczas której przedstawione zostaną najistotniejsze problemy nowelizacji. Wnikliwe omówienie zmian oraz dyskusja z uznanymi specjalistami pomoże w zrozumieniu i stosowaniu nowych przepisów. 

3 panele dyskusyjne - 13 eksperckich prezentacji - 9 wybitnych prelegentów

Podczas konferencji omówione zostaną fundamentalne zmiany KPC dotyczące m.in: 

 • przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego poprzez stronę lub jej pełnomocnika procesowego w sytuacjach wnoszenia pozwów oczywiście bezzasadnych oraz pism procesowych z nieskonkretyzowanym żądaniem, nieuzasadnionych: wniosków o wyłączenie sędziego, zażaleń lub wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie wyroku poprzez wymierzenie grzywny, nałożenie dodatkowych kosztów procesu lub podwyższenie stopy należnych stronie przeciwnej odsetek od świadczenia, 
 • organizacji postępowania – wprowadzenie fazy postępowania przygotowawczego i tzw. planu rozprawy oraz zwiększenie rygoryzmu dla pełnomocników procesowych związanego z przygotowaniem pozwu, odpowiedzi na pozew, powództwa wzajemnego i pism przygotowawczych oraz obecnością stron, 
 • zgłaszania twierdzeń i wniosków dowodowych – na pełnomocników procesowych nałożono bardziej rygorystyczne ograniczenia czasowe w kwestii zgłaszania twierdzeń i wniosków dowodowych podczas sporządzania planu rozprawy pod rygorem ich oddalenia, 
 • precyzyjnego formułowania przez stronę i pełnomocników wniosków dowodowych tak by można im było szybko nadać bieg lub oddalić, 
 • zwiększenia aktywności stron i ich pełnomocników procesowych przy przeprowadzaniu dowodów np. poprzez wywieranie wpływu na świadka by stawił się w sądzie, 
 • odformalizowania zasad postępowania dowodowego dotyczących: dowodu z dokumentu, dowodu z zeznań świadka, dowodu z opinii biegłego, wykorzystania opinii pozasądowych, 
 • uzasadniania wyroków z urzędu – poprzez wprowadzenie reguły uzasadniania wyroków wyłącznie na wniosek złożony przez stronę lub jej pełnomocnika z wszystkimi konsekwencjami związanymi z terminem do złożenia takiego wniosku i jego kosztami, 
 • możliwości wydania wyroku zaocznego w sytuacji braku zainteresowania sprawą przez stronę lub jej pełnomocnika procesowego, 
 • wprowadzenia szczególnego, szybkiego trybu postępowania w odniesieniu do pozwów oczywiście bezzasadnych co wpłynąć ma na lepszą organizację pracy sądów, 
 • postępowania apelacyjnego w zakresie: kontroli formalnej apelacji przez sąd odwoławczy, treści apelacji, postępowania dowodowego przed sądem apelacyjnym, wnoszenia apelacji od wyroku wydanego po wniesieniu powództwa oczywiście bezzasadnego, 
 • komunikacji sądu ze stronami i ich pełnomocnikami procesowymi poprzez: wskazówki sądu dla stron, uprzedzenie o podstawie prawnej przez sąd, dodatkowe możliwości obciążenia kosztami procesu np. poprzez nałożenie opłaty od rozszerzenia powództwa oraz odsetek od kosztów procesu, a także usprawnienie systemu doręczeń, 
 • wprowadzenia odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych, w którym stosuje się krótsze terminy na dokonanie pewnych czynności procesowych jak: zgłoszenie wniosków dowodowych i twierdzeń przez stronę lub pełnomocnika, wznowienie lub umorzenie postępowania przez sąd, czy wprowadzenie tzw. umowy dowodowej, 
 • możliwości korzystania przez stronę i ich pełnomocników procesowych z zarzutu potrącenia w sprawach cywilnych
 • wprowadzenia systemu „zażaleń poziomych" rozpoznawanych przez inny skład sądu niż sąd, który wydał zaskarżone orzeczenie oraz wydawania postanowień zaskarżalnych na posiedzeniu niejawnym, 
 • poszerzenia kompetencji referendarzy sądowych poprzez umożliwienie im wykonywania czynności także w sądach apelacyjnych oraz wydawania nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym, 
 • kosztów postępowania – zmiany te wchodzą w życie już 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Dla kogo jest ta konferencja?

Konferencja jest adresowana do praktyków: sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowych – adwokatów i radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych, a także aplikantów wszystkich zawodów prawniczych.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są cenieni specjaliści:

prof. Jacek Gołaczyński, prof. Kinga Flaga–Gieruszyńska , dr Anna Zalesińska , dr hab. Anna Kościółek, SSO Grzegorz Karaś, dr Aneta Arkuszewska, dr Zbigniew Woźniak , dr Marcin Uliasz, dr hab. Joanna Studzińska.

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci".

Program konferencji 

Szczegółowa agenda znajduje się zakładce "Program".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie konferencji zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONALI EKSPERCI

Naukowcy i praktycy zajmujący się problematyką postępowania cywilnego.
 Godziny konferencji: 10:00 - 17:00 
 Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:00


Program: 

 9:00–10:00 - Rejestracja uczestników 

 10:00–10:15 - Wprowadzenie, prof. Dariusz Szostek 


Panel I

 10:15 -12:00 - Moderator: prof. Kinga Flaga–Gieruszyńska

 Nadużycie prawa procesowego, prof. Jacek Gołaczyński

Nadużycie prawa procesowego stanowi zjawisko negatywne dla wymiaru sprawiedliwości i zwykle powoduje przewlekłość postępowania oraz większe jego koszty. Dotyczy to zwykle wykorzystania przez strony instytucji postępowania cywilnego w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem, np. składania pism procesowych o nieokreślonym charakterze, składanie licznych wniosków o wyłączenie sędziego, wnoszenie licznych zażaleń itd. 

 Przygotowanie do rozprawy, SSO Grzegorz Karaś

Przepisy, jako sposób na zwalczanie przewlekłości postępowania, poza przywróceniem prekluzji, umowami dowodowymi. Wprowadza także przygotowanie przebiegu postępowania przez sąd we współpracy ze stroną. Ma to znaczenie w sprawach skomplikowanych, w których zwykłe postępowanie dowodowe ma szerszy zakres. 

 Pisma procesowe i doręczenia, dr Marcin Uliasz

Zmiany w zakresie warunków formalnych pism procesowych, zwłaszcza w zakresie sytuacji, gdy dane pismo procesowe nie będzie uznawane za prawnie doniosłe. 

 Zawieszenie postępowania, umorzenie postępowania, dr Berenika Kaczmarek-Templin

Zawieszenie i umorzenie postępowania cywilnego ma istotne znaczenie dla sprawności postępowania i sytuacji procesowej stron, stąd też zmiany będą omawiane w zakresie celu ich wprowadzenia. 

   Dyskusja 

 
12:00–12:45 - Lunch


Panel II 
 
 12:45–15:00 - Moderator: prof. Jacek Gołaczyński]

 Wyłączenie sędziego, dr Berenika Kaczmarek-Templin

Instytucja wyłączenia sędziego była często wykorzystywana jako instrument mający na celu przewlekłość postępowania. Proponowane przepisy mają skuteczniej zapobiegać tej patologii postępowania cywilnego i wpisują się w ogólną regułę przeciwdziałania nadużycia prawa procesowego. 

 Wyrok i jego uzasadnienie, dr Anna Zalesińska

Omówione zostaną nowe zasady sporządzenia uzasadnień, ich konstrukcji i sposobu doręczania stronom. Zmiany te są skorelowane z nowelizacją ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 

• Postępowanie dowodowe, prof. Kinga Flaga–Gieruszyńska

Istotne zmiany dotyczą postępowania dowodowego, zwłaszcza gdy przedmiotem dowodu jest dokument oraz opinia biegłego. Zmiany te mają uprościć i przyspieszyć postępowanie dowodowe, a tym samym całe postępowanie cywilne. 

 Apelacja i zażalenie, dr hab. Anna Kościółek

Istotne zamiany dotkną także postępowanie apelacyjne i zażaleniowe. W zakresie zażalenia, większą rolę, niż dotychczas odegrają tzw. zażalenia poziome, czyli rozpoznawane przez inny skład tego samego sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. 

 Postępowanie mediacyjne i mediacja, dr Aneta Arkuszewska

Większą rolę ustawodawca przypisuje także mediacji, zmieniając jej zakres i wprowadzając niekiedy jej obowiązek.
 
   Dyskusja 

 
15:00–15:15 - Przerwa na kawę


Panel III
 
 15:15–17:00 - Moderator: dr hab. Anna Kościółek

 Postępowanie gospodarcze, dr Aneta Arkuszewska

Ustawodawca odtwarza ponownie postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych, przywracając prekluzję w większym zakresie, zakazy i ograniczenia dowodowe oraz procesowe. 

 Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, dr Zbigniew Woźniak

Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym stanowią w pewnych zakresie konsekwencję zmian w postępowaniu rozpoznawczym. 

 Koszty sądowe w sprawach cywilnych, dr hab. Joanna Studzińska

Zmiany ustawy o kosztach sądowych są bardzo doniosłe. Ustawodawca istotnie podwyższył wysokość tych opłat i jednocześnie wprowadził nowe podstawy dla ich uiszczania. 

 Przepisy przejściowe, dr Marcin Uliasz 

    DyskusjaDodatkowe bonusy: 

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego” - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 

*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy: 

 • Kodeks postępowania cywilnego

Kieszonkowy tekst ustawy po nowelizacji: Kodeks postępowania cywilnego C.H.Beck 2019
mec. dr Aneta Arkuszewska
mec. dr Aneta Arkuszewska
Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego; radca prawny i mediator; autorka wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego. 
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
Profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki. Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako sędzia orzekał m.in. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, następnie w Sądzie Apelacyjnym w tym mieście. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu m.in. prawa prywatnego międzynarodowego i umów elektronicznych, współautorem komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego. Redaktor i współautor opracowania „Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz” (C.H.Beck, 2016) Był kierownikiem projektów naukowych dotyczących informatyzacji podmiotów publicznych, a także kierownikiem zespołu ministerialnego, który opracował założenia projektów aktów prawnych wdrażających m.in. elektroniczne postępowanie upominawcze, czy formę dokumentową. W przeszłości podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego oraz koordynator krajowy ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych.
SSR dr Marcin Uliasz
SSR dr Marcin Uliasz
Doktor nauk prawnych. Sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego. Współautor opracowania „Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz” (C.H.Beck, 2016).
dr Zbigniew Woźniak
dr Zbigniew Woźniak
Doktor nauk prawnych. Sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, gdzie orzeka w Wydziale I Cywilnym. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego. W 2009 r. i 2015 r. został powołany do pracy Zespołu do spraw Ograniczonych Praw Rzeczowych przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, gdzie przygotowywał przepisy dotyczące praw zastawniczych w nowym Kodeksie cywilnym. Współautor opracowania „Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz” (C.H.Beck, 2016).
SSO Grzegorz Karaś
SSO Grzegorz Karaś
Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii. Zajmuje się informatyzacją sądownictwa. Od 2010 r. bierze czynny udział w projektowaniu i w wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sądach powszechnych. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w sądach powszechnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. W latach 2012– 2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Autor publikacji z zakresu informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.
prof. Kinga Flaga–Gieruszyńska
prof. Kinga Flaga–Gieruszyńska
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego; radca prawny; kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego na Uniwersytecie Szczecińskim; autorka licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego procesowego; ceniony wykładowca.
dr Anna Zalesińska
dr Anna Zalesińska
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Uniwersytecie Wrocławskim; autorka wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego; radca prawny
dr hab. Anna Kościółek
dr hab. Anna Kościółek
Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego; specjalistka zakresu postępowania cywilnego, autora wielu publikacji (także nagradzanych) z prawa postępowania cywilnego.
dr hab. Joanna Studzińska
dr hab. Joanna Studzińska
Adiunkt na Akademii Leona Koźmińskiego; asystent sędziego w Sądzie Najwyższym; autorka wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

Ogólnopolska KONFERENCJA KPC 2019. Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. Warszawa Miejsce i termin: Warszawa, 04 października 2019

CENA EARLY
400,00 zł z VAT
(325,20 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 11.08.2019 r.
CENA REGULAR
600,00 zł z VAT
(487,81 zł bez VAT)
CENA LATE
800,00 zł z VAT
(650,41 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 27.09.2019 r.
[ ? ]
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.