Cykl 4 szkoleń: Reforma KPC 2019. Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego wprowadzone ustawą z 4.7.2019 r. Wrocław

Cykl szkoleń, które pozwolą na zapoznanie się w kompleksowy sposób ze wszystkimi zmianami procedury cywilnej.


TERMIN:
14 października 2019 - 18 listopada 2019
MIEJSCE:
Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 27 A
Zapisy zakończone
Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 6.8.2019 r. poz. 1469) wprowadza istotne zmiany postępowania cywilnego o fundamentalnym znaczeniu dla praktyki sądowej. Ze względu na bardzo dużą ilość zmian dokonywanych tą ustawą (niemal 300), nowelizacja z 4.7.2019 r. jest najobszerniejszą zmianą procedury cywilnej od 2012 r. Większość znowelizowanych przepisów wejdzie w życie w dniu 7.11.2019 r., jednakże już 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 21.8.2019 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące kosztów sądowych. 

W trakcie 4 szkoleń zostaną kompleksowo omówione zarówno zmiany kluczowych regulacji procesowych: 

 • nowe zasady ustalania właściwości sądu, 
 • zmiany dotyczące pism procesowych, 
 • nowelizacja przepisów dotyczących zawieszenia i umorzenia postępowania, 
 • ograniczenie praktyki wnoszenia ciągu wniosków o wyłączenie sędziego, 
 • zmiany w zakresie mediacji i posiedzenia pojednawczego, 
 • zmiany przepisów dotyczących postępowania dowodowego, 
 • zmiany w zakresie sporządzania uzasadnień wyroków, 
 • nowelizacja przepisów dotyczących postępowania apelacyjnego i zażaleniowego; 
 • zmiany w postępowaniu nakazowym, upominawczym, EPU, 
 • nowelizacja przepisów o postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, 
 • zmiany dotyczące kosztów postępowania; 

jak i nowe rozwiązania wprowadzone do KPC: 

 • przygotowanie rozprawy – posiedzenie przygotowawcze, 
 • instytucja nadużycia prawa procesowego i finansowe sankcje niewłaściwych lub nierzetelnych zachowań stron, 
 • nowe regulacje dotyczące zasad doręczania korespondencji sądowej, 
 • instytucja oczywistej bezzasadności powództwa, 
 • pouczenie o możliwym wyniku sprawy i zmianie podstawy prawnej rozstrzygnięcia, 
 • odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych. 

Szkolenie I - 14.10.2019 r. 

Nadużycie prawa procesowego i przygotowanie rozprawy

W ramach szkolenia zostaną omówione: nowe zasady ustalania właściwości sądu oraz przygotowanie rozprawy – posiedzenie przygotowawcze, instytucja nadużycia prawa procesowego i finansowe sankcje niewłaściwych lub nierzetelnych zachowań stron. 

Link do zakupu pojedynczego szkolenia: Szkolenie I >> 

Szkolenie II - 28.10.2019 r. 

Pisma procesowe, doręczenia, zawieszenie i umorzenie postępowania, wyłączenie sędziego, mediacja i ugoda po nowelizacji

W ramach szkolenia zostaną omówione: zmiany dotyczące pism procesowych, zawieszenie i umorzenie postępowania, ograniczenie praktyki wnoszenia ciągu wniosków o wyłączenie sędziego, zmiany w zakresie mediacji i posiedzenia pojednawczego oraz nowe regulacje dotyczące zasad doręczania korespondencji sądowej – doręczenie przez komornika, instytucja oczywistej bezzasadności powództwa - wprowadzone ustawą nowelizującą. 

Link do zakupu pojedynczego szkolenia: Szkolenie II >> 

Szkolenie III - 4.11.2019 r. 

Postępowanie dowodowe, wyrokowanie, uzasadnienia wyroków, apelacja i zażalenia, pouczanie stron o możliwym wyniku sprawy po nowelizacji

W ramach szkolenia zostaną omówione: liczne i istotne zmiany przepisów dotyczących postępowania dowodowego, sporządzania uzasadnień wyroków oraz zmiany w postępowaniu apelacyjnym i zażaleniowym, a także pouczenie o możliwym wyniku sprawy i zmianie podstawy prawnej rozstrzygnięcia.

Link do zakupu pojedynczego szkolenia: Szkolenie III >> 

Szkolenie IV - 18.11.2019 r. 

Postępowanie gospodarcze, postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, koszty sądowe, przepisy przejściowe po nowelizacji

W ramach szkolenia zostaną omówione: zmiany w postępowaniu nakazowym, upominawczym, EPU, nowelizacja przepisów o postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, zmiany dotyczące kosztów postępowania oraz wprowadzenie odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. 

Link do zakupu pojedynczego szkolenia: Szkolenie IV >> 

Do kogo kierujemy szkolenia?

Szkolenia są adresowane do prawników praktyków, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów. A także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki!

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są: 

SSA prof. dr hab. Jacek Gołaczyński - Profesor zwyczajny zatrudniony w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, doświadczony dydaktyk, autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego i postępowania cywilnego. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego poprzednich kadencji.

SSO Grzegorz Karaś - Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii. Zajmuje się informatyzacją sądownictwa. Od 2010 r. bierze czynny udział w projektowaniu i w wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sądach powszechnych.

SSO dr Zbigniew Woźniak - Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa postępowania cywilnego.

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOŚWIADCZENI PRELEGENCI

Naukowcy i praktycy zajmujący się problematyką postępowania cywilnego.
Godziny szkoleń: 10:00-16:00 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30 

Program cyklu szkoleń 

SZKOLENIE I - 14.10.2019 r. 

1. Nadużycie prawa procesowego
 zasada ogólna; 
• metody przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego; 
• przykłady nadużycia prawa procesowego: 
wnioski o wyłączenie sędziego, 
wnoszenie zażaleń (kaskadowe), 
składanie pism oczywiście nieuzasadnionych, 
sankcje z tytułu naruszenia prawa procesowego, 
obciążenie kosztami sądowymi, 
grzywna. 

2. Właściwość sądu: 
• niewłaściwość sądu brana pod uwagę z urzędu i na zarzut strony; 
• odmowa przekazania sprawy sadowi okręgowemu przez sąd rejonowy; 
• miejsce wykonania umowy jako przesłanka właściwości przemiennej; 
• właściwość sądu w sprawach o naruszenie dóbr osobistych; 
• powództwo o roszczenie z czynności bankowej; 
• przekazanie sprawy ze względów celowości; 
• przekazanie sprawy sądowi równorzędnemu przez Sąd Najwyższy z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości; 
• właściwość sądu w sprawie, w której strona jest Skarb państwa 

3. Przygotowanie rozprawy: 
• posiedzenie przygotowawcze i jego obowiązkowy charakter; 
• wymiana pism przygotowawczych w sprawach zawiłych lub obrachunkowych; 
• prekluzja co do twierdzeń i dowodów; 
• warunki rezygnacji z posiedzenia przygotowawczego; 
• plan rozprawy, udział stron i ich pełnomocników i konsekwencji niestawiennictwa powoda lub pozwanego; 
• forma protokołu sporządzanego z posiedzenia przygotowawczego. 

SZKOLENIE II - 28.10.2019 r. 

1. Składanie pism procesowych: 
• warunki pisma procesowego; 
• warunki uzupełnienia braków pisma procesowego i skutki braku uzupełnienia; 
• odrzucenie środka zaskarżenia wniesionego przez profesjonalnego pełnomocnika bez opłaty stałej lub stosunkowej obliczanej od wps. 

2. Oczywista bezzasadność powództwa: 
• pojęcie oczywistej bezzasadności powództwa; 
• oddalenie powództwa na posiedzeniu niejawnym bez doręczenia pozwu osobie wskazanej jako pozwany; 
• sporządzenie uzasadnienia wyroku z urzędu. 

3. Doręczanie pism procesowych: 
• sposoby doręczenia pism procesowych (operator pocztowy, pracownicy sądu, sądowa służba doręczeniowa, komornik); 
• doręczanie bezpośrednie pism procesowych przez profesjonalnych pełnomocników; 
• pisma procesowe lub orzeczenia dla przedsiębiorcy wpisanego do CEiDG lub rejestru sądowego; 
• doręczenie pism pozwanemu przez komornika. 

4. Nowe zasady zawieszania i umarzania postępowania: 
• wskazanie podstawy prawnej zawieszenia postępowania; 
• podstawy do umorzenia postępowania z urzędu; 
• możliwość ponownego wytoczenia powództwa mimo umorzenia postępowania wskutek zawieszenia. 

5. Wyłączenie sędziego: 
• właściwość sądu do rozpoznania wniosku o wyłączenie; 
• rozpoznanie wniosku o wyłączenie; 
• niedopuszczalny wniosek o wyłączenie sędziego. 

6. Mediacja: 
• obowiązek strony wynagrodzenia mediatora; 
• obowiązek sądu wynagrodzenia mediatora; 
• zaniechanie mediacji w razie braku zgody stron; 
• zatwierdzenie ugody przez sąd. 

7. Posiedzenie pojednawcze: 
• właściwość sądu w sprawie zawezwania do próby ugodowej; 
• warunki formalne wezwania do próby ugodowej; 
• forma protokołu rozprawy, na której doszło do zawarcia ugody; 
• obciążenie kosztami przeciwnika, który nie stawił się na posiedzenie pojednawcze. 

SZKOLENIE III - 4.11.2019 r. 

1. Postępowanie dowodowe: 
• fakty powszechnie znane; 
• warunki formalne wniosku o przeprowadzenie dowodu; 
• podstawy pominięcia dowodu przez sąd; 
• obowiązek strony zapewnienia stawiennictwa świadka, biegłego lub innej osoby, jeżeli wnosiła o ich przesłuchanie; 
• dowód z dokumentu, który jest złożony w aktach; 
• pisemne zeznania świadka; 
• przesłuchanie świadka z udziałem biegłego lub psychologa; 
• dowód z opinii biegłego sporządzonej na zlecenie organu władzy publicznej; 
• opinia biegłego sadowego, i sposób jej przeprowadzenia, wydatki; 
• opinia z instytutu naukowo-badawczego; 
• opinia w sprawach rodzinnych. 

2. Pouczenie o możliwym wyniku sprawy i zmianie podstawy prawnej rozstrzygnięcia: 
• materialne wskazanie – geneza instytucji; 
• dotychczasowe zasady omawiania ze stronami przedmiotu sprawy; 
• pouczenie o prawdopodobnym wyniku sprawy; 
• uprzedzenie o zmianie kwalifikacji prawnej zadania. 

3. Wyrokowanie: 
• odroczenie ogłoszenia wyroku; 
• ogłoszenie wyroku, odczytanie sentencji; 
• odstąpienie od odczytania sentencji wyroku; 
• doręczenie odpisu wyroku. 

4. Sporządzanie uzasadnień pisemnych i ustnych: 
• treść i struktura uzasadnienia sądu I i II instancji; 
• termin sporządzenia uzasadnienia; 
• termin wystąpienia z wniosku o sporządzenie uzasadnienia; 
• odrzucenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku; 
• ustne uzasadnienie i charakter prawny jego transkrypcji. 

5. Postępowanie apelacyjne i zażaleniowe: 
• skład sądu apelacyjnego; 
• zarzuty dotyczące podstawy faktycznej rozstrzygnięcia; 
• nowe fakty i dowody i ich dopuszczalność; 
• rozpoznanie apelacji na posiedzeniu niejawnym; 
• skład sądu po uchyleniu sprawy do ponownego rozpoznania; 
• treść i struktura orzeczenia sądu II instancji; 
• rozpoznanie apelacji w przypadku oczywistej bezzasadności powództwa; 
• sprawy podlegające zażaleniu do sądu II instancji; 
• zażalenia do innego składu sądu I instancji;
• niedopuszczalność zażalenia wniesionego dla zwłoki postępowania; 
• uzasadnienie postanowienia rozpoznającego zażalenie. 

SZKOLENIE IV - 18.11.2019 r. 

1. Postępowanie gospodarcze i zmiany w postępowaniach odrębnych (postępowanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, upominawcze, elektroniczne upominawcze, nakazowe, przed organami regulacyjnymi): 
• zakres przedmiotowy spraw gospodarczych; 
• warunki formalne pozwu; 
• warunki formalne odpowiedzi na pozew; 
• pouczenia dla strony niedziałającej przez pełnomocnika profesjonalnego; 
• prekluzja dowodowa; 
• pominięcie rozpoznania sprawy według przepisów o postępowaniu gospodarczym; 
• przekazanie sprawy innemu sądowi jeżeli nie ma charakteru gospodarczego; 
• brak możliwości występowania z nowymi roszczeniami; 
• niedopuszczalność powództwa wzajemnego;
• termin zakończenia sprawy, termin na złożenie skargi o wznowienie postępowania; 
• umowa dowodowa; 
• dowód z zeznań świadków i jego ograniczenia; 
• zasady obciążania kosztami procesu. 

2. Postępowanie upominawcze, nakazowe i elektroniczne postępowanie upominawcze: 
• warunki wydania nakazu zapłaty; 
• nowa podstawa wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym; 
• postępowanie po wniesieniu zarzutów przez pozwanego; 
• niedopuszczalność powództwa wzajemnego; 
• brak możliwości wystąpienia z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych; 
• zmiany w postępowaniu upominawczym i uproszczonym; 
• umorzenie postępowania w sprawach z EPU w razie braku podstaw do wydania nakazu; 
• skutek doręczenia pozwanemu nakazu w EPU na adres wskazany w bazie PESEL; 
• skutki wniesienia przez pozwanego sprzeciwu od nakazu zapłaty w EPU; 
• możliwość ponownego wytoczenia powództwa po wniesieniu sprzeciwu w EPU. 

3. Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające: 
• doręczenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia; 
• zażalenie na postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia; 
• uzasadnienie postanowień w postępowaniu egzekucyjnym; 
• skarga na orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym; 
• podstawy odmowy nadania klauzuli wykonalności; 
• wpływ przedawnienia na wykonanie orzeczenia; 
• umorzenie postępowania egzekucyjnego; 
• podstawy powództwa opozycyjnego. 

4. Koszty postępowania: 
• odsetki od kwoty zasądzonej tytułem kosztów procesu; 
• koszty mediacji; 
• niestawiennictwo strony na posiedzenia a obowiązek uiszczenia kosztów; 
• zasądzenie kosztów w razie rażącej winy strony, świadka, biegłego, pełnomocnika; 
• ponowny wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu; 
• koszty doręczenia pism przez komornika sądowego; 
• opłaty stałe i nowe wymiary opłat stosunkowych. 

5. Przepisy przejściowe i międzyczasowe.

Rabaty: 

 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 

*Rabaty nie sumują się. 


Bonusy:

 • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do ustawy z 4.7.2019 r.


Komentarz do ustawy z 4.7.2019 r. - C.H.Beck 2019  • Kodeks postępowania cywilnego

 
Kieszonkowy tekst ustawy: "Kodeks postępowania cywilnego" C.H.Beck 2019


prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
Profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki. Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako sędzia orzekał m.in. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, następnie w Sądzie Apelacyjnym w tym mieście. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu m.in. prawa prywatnego międzynarodowego i umów elektronicznych, współautorem komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego. Redaktor i współautor opracowania „Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz” (C.H.Beck, 2016) Był kierownikiem projektów naukowych dotyczących informatyzacji podmiotów publicznych, a także kierownikiem zespołu ministerialnego, który opracował założenia projektów aktów prawnych wdrażających m.in. elektroniczne postępowanie upominawcze, czy formę dokumentową. W przeszłości podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego oraz koordynator krajowy ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych.
SSO Grzegorz Karaś
SSO Grzegorz Karaś
Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii. Zajmuje się informatyzacją sądownictwa. Od 2010 r. bierze czynny udział w projektowaniu i w wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sądach powszechnych. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w sądach powszechnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. W latach 2012– 2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Autor publikacji z zakresu informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.
dr Zbigniew Woźniak
dr Zbigniew Woźniak
Doktor nauk prawnych. Sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, gdzie orzeka w Wydziale I Cywilnym. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego. W 2009 r. i 2015 r. został powołany do pracy Zespołu do spraw Ograniczonych Praw Rzeczowych przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, gdzie przygotowywał przepisy dotyczące praw zastawniczych w nowym Kodeksie cywilnym. Współautor opracowania „Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz” (C.H.Beck, 2016).

Centrum Konferencyjne Hotelu Europeum
ul. Kazimierza Wielkiego 27 A, 50-077 Wrocław

Formularz zapisu na szkolenie

Brak wolnych miejsc!

Zapisy na szkolenie zostały zakończone
Sprawdź aktualne szkolenia:
Przed aplikacją Dla aplikantów Dla praktyków
Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.