Reforma KPC 2019. Pisma procesowe, doręczenia, zawieszenie i umorzenie postępowania, wyłączenie sędziego, mediacja i ugoda. Wrocław

Zmiany kluczowych regulacji procesowych jak i nowych rozwiązań wprowadzonych do KPC.


TERMIN:
28 października 2019
MIEJSCE:
Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 27 A
CENA:
750,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 6.8.2019 r. poz. 1469) wprowadza istotne zmiany postępowania cywilnego o fundamentalnym znaczeniu dla praktyki sądowej. Ze względu na bardzo dużą ilość zmian dokonywanych tą ustawą (niemal 300), nowelizacja z 4.7.2019 r. jest najobszerniejszą zmianą procedury cywilnej od 2012 r. Większość znowelizowanych przepisów wejdzie w życie w dniu 7.11.2019 r., jednakże już 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 21.8.2019 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące kosztów sądowych. 

Cel szkolenia:

W ramach szkolenia zostaną omówione zarówno zmiany kluczowych regulacji procesowych (zmiany dotyczące pism procesowych, zawieszenie i umorzenie postępowania, ograniczenie praktyki wnoszenia ciągu wniosków o wyłączenie sędziego, zmiany w zakresie mediacji i posiedzenia pojednawczego), jak i nowe rozwiązania (nowe regulacje dotyczące zasad doręczania korespondencji sądowej – doręczenie przez komornika, instytucja oczywistej bezzasadności powództwa) wprowadzone ustawą nowelizującą. 

Na szkoleniu dowiesz się m.in.: 

 • jakie są wymagania formalne pism procesowych wnoszonych przez kwalifikowanych (zawodowych) pełnomocników; 
 • jakie są konsekwencje niespełnienia wymagań formalnych dotyczących pisma procesowego; 
 • czy w przypadku niepodjęcia korespondencji przez pozwanego zawierającej odpis pozwu z nakazem zapłaty konieczne jest doręczenie przez komornika; 
 • w jakim terminie komornik powinien podjąć czynności związane z doręczeniem; 
 • w jaki sposób powód może wykazać, że pozwany zamieszkuje pod adresem wskazanym w pozwie; 
 • w jakiej sytuacji wniosek o wyłączenie sędziego jest niedopuszczalny; 
 • o pojęciu powództwa oczywiście bezzasadnego jako jednym przejawów klauzuli generalnej nadużycia prawa procesowego; 
 • jakie są warunki formalne wezwania do próby ugodowej; 
 • czy można obciążyć kosztami przeciwnika, który nie stawił się na posiedzenie pojednawcze. 

Zakres zmian KPC: 

 • pisma procesoweart. 125 – dodany § 21a; art. 126 – nowe brzmienie § 1, dodany § 11, uchylony § 6; nowe brzmienie całego art. 127; dodany art. 1301a; dodany art. 1302a; art. 1303– nowe brzmienie § 2, dodany § 3; art. 1304 – nowe brzmienie § 2; 
 • oczywista bezzasadność powództwa – dodany art. 1911;  doręczanie pism procesowych – art. 131 – nowe brzmienie § 1 i 2; art. 132 – nowe brzmienie § 1 i 12, dodany § 13; art. 133 – dodany § 21 i 22, uchylony § 2a, zmiana oznaczenia § 2c, nowe brzmienie § 3; art. 139 – nowe brzmienie § 3 i 5; dodany art. 1391
 • zawieszanie i umarzanie postępowania – dodany art. 1781; art. 182 – nowe brzmienie § 1 i 2; uchylony art. 183; nowe brzmienie art. 355
 • wyłączenie sędziego – dodany art. 481; art. 49 – dodane oznaczenie § 1 i dodany § 2; art. 52 – nowe brzmienie § 2; nowe brzmienie całego art. 531; nowe brzmienie całego art. 54;
 • mediacjaart. 1835 – nowe brzmienie § 1, dodany § 2; art. 1838 – nowe brzmienie § 2; art. 18314 – nowe brzmienie § 2; 
 • posiedzenie pojednawczeart. 185 – nowe brzmienie § 1 i 3, dodany § 11; art. 186 – nowe brzmienie § 2. 

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów. A także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są cenieni specjaliści: 

SSA prof. dr hab. Jacek Gołaczyński - Profesor zwyczajny zatrudniony w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, doświadczony dydaktyk, autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego i postępowania cywilnego. Członek Komisji Kodyfikacyjnej poprzednich Kadencji.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program". 

Cykl szkoleń - Reforma KPC 2019 

Zobacz wszystkie szkolenia z cyklu - sprawdź listę >>

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONALI EKSPERCI

SSO Grzegorz Karaś oraz SSA prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
Godziny szkolenia: 10:00-16:00 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30 

Program:

1. Składanie pism procesowych: 
• warunki pisma procesowego; 
• warunki uzupełnienia braków pisma procesowego i skutki braku uzupełnienia; 
• odrzucenie środka zaskarżenia wniesionego przez profesjonalnego pełnomocnika bez opłaty stałej lub stosunkowej obliczanej od wps. 

2. Oczywista bezzasadność powództwa: 
• pojęcie oczywistej bezzasadności powództwa; 
• oddalenie powództwa na posiedzeniu niejawnym bez doręczenia pozwu osobie wskazanej jako pozwany; 
• sporządzenie uzasadnienia wyroku z urzędu. 

3. Doręczanie pism procesowych: 
• sposoby doręczenia pism procesowych (operator pocztowy, pracownicy sądu, sądowa służba doręczeniowa, komornik); 
• doręczanie bezpośrednie pism procesowych przez profesjonalnych pełnomocników; 
• pisma procesowe lub orzeczenia dla przedsiębiorcy wpisanego do CEiDG lub rejestru sądowego; 
• doręczenie pism pozwanemu przez komornika. 

4. Nowe zasady zawieszania i umarzania postępowania: 
• wskazanie podstawy prawnej zawieszenia postępowania; 
• podstawy do umorzenia postępowania z urzędu; 
• możliwość ponownego wytoczenia powództwa mimo umorzenia postępowania wskutek zawieszenia. 

5. Wyłączenie sędziego: 
• właściwość sądu do rozpoznania wniosku o wyłączenie; 
• rozpoznanie wniosku o wyłączenie; 
• niedopuszczalny wniosek o wyłączenie sędziego. 

6. Mediacja: 
• obowiązek strony wynagrodzenia mediatora; 
• obowiązek sądu wynagrodzenia mediatora; 
• zaniechanie mediacji w razie braku zgody stron; 
• zatwierdzenie ugody przez sąd. 

7. Posiedzenie pojednawcze: 
• właściwość sądu w sprawie zawezwania do próby ugodowej; 
• warunki formalne wezwania do próby ugodowej; 
• forma protokołu rozprawy, na której doszło do zawarcia ugody; 
• obciążenie kosztami przeciwnika, który nie stawił się na posiedzenie pojednawcze. 

Dodatkowe rabaty: 

 • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Prawa Pracy” - 10% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 

*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy:

 • Kodeks postępowania cywilnego


Kieszonkowy tekst ustawy: "Kodeks postępowania cywilnego" C.H.Beck 2019
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
Profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki. Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako sędzia orzekał m.in. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, następnie w Sądzie Apelacyjnym w tym mieście. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu m.in. prawa prywatnego międzynarodowego i umów elektronicznych, współautorem komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego. Redaktor i współautor opracowania „Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz” (C.H.Beck, 2016) Był kierownikiem projektów naukowych dotyczących informatyzacji podmiotów publicznych, a także kierownikiem zespołu ministerialnego, który opracował założenia projektów aktów prawnych wdrażających m.in. elektroniczne postępowanie upominawcze, czy formę dokumentową. W przeszłości podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego oraz koordynator krajowy ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych.

Centrum Konferencyjne Hotelu Europeum
ul. Kazimierza Wielkiego 27 A, 50-077 Wrocław

Formularz zapisu na szkolenie

Reforma KPC 2019. Pisma procesowe, doręczenia, zawieszenie i umorzenie postępowania, wyłączenie sędziego, mediacja i ugoda. Wrocław Miejsce i termin: Wrocław, 28 października 2019

CENA EARLY
650,00 zł z VAT
(528,46 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 31.08.2019 r.
CENA REGULAR
750,00 zł z VAT
(609,76 zł bez VAT)
CENA LATE
850,00 zł z VAT
(691,06 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 22.10.2019 r.
[ ? ]
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.