Reforma KPC 2019. Postępowanie dowodowe, wyrokowanie, uzasadnienia wyroków, apelacja i zażalenia, pouczanie stron o możliwym wyniku sprawy. Wrocław

Zmiany kluczowych regulacji procesowych jak i nowych rozwiązań wprowadzonych do KPC.


TERMIN:
4 listopada 2019
MIEJSCE:
Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 27 A
CENA:
800,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 6.8.2019 r. poz. 1469) wprowadza istotne zmiany postępowania cywilnego o fundamentalnym znaczeniu dla praktyki sądowej. Ze względu na bardzo dużą ilość zmian dokonywanych tą ustawą (niemal 300), nowelizacja z 4.7.2019 r. jest najobszerniejszą zmianą procedury cywilnej od 2012 r. Większość znowelizowanych przepisów wejdzie w życie w dniu 7.11.2019 r., jednakże już 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 21.8.2019 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące kosztów sądowych. 

Cel szkolenia:

W ramach szkolenia zostaną omówione zarówno zmiany kluczowych regulacji procesowych (liczne i istotne zmiany przepisów dotyczących postępowania dowodowego, sporządzania uzasadnień wyroków oraz zmiany w postępowaniu apelacyjnym i zażaleniowym), jak i nowe rozwiązania (pouczenie o możliwym wyniku sprawy i zmianie podstawy prawnej rozstrzygnięcia). Z

Zakres zmian: 

 • postępowanie dowodowe – nowe brzmienie całego art. 228; dodane art. 2351-2352; nowe brzmienie całego art. 236; art. 240 – nowe brzmienie § 1; dodane art. 2421–2422; dodany art. 2432; uchylony art. 258; nowe brzmienie całego art. 263; art. 266 – nowe brzmienie § 3; uchylony art. 270; dodany art. 2711; dodany art. 2722; nowe brzmienie całego art. 275; dodany art. 2781; uchylony art. 279; art. 281 – dodany § 2; art. 282 – dodany § 1i 12; uchylony art. 283; nowe brzmienie całego art. 284; nowe brzmienie całego art. 286; nowe brzmienie całego art. 288; art. 290 – dodany § 3–5; nowe brzmienie całego art. 2901; 
 • pouczenie o możliwym wyniku sprawy i zmianie podstawy prawnej rozstrzygnięcia – dodany art. 1561; 
 • wyrokowanie, sporządzanie uzasadnień pisemnych i ustnych – nowe brzmienie całego art. 322; art. 326 – nowe brzmienie § 1–3, dodany § 4; nowe brzmienie całego art. 327; dodany art. 3271; nowe brzmienie całego art. 328; nowe brzmienie całego art. 329; art. 330 – nowe brzmienie § 1; nowe brzmienie całego art. 331; dodany art. 3311; art. 332 – nowe brzmienie § 2; 
 • postępowanie apelacyjne i zażalenioweart. 367 – nowe brzmienie § 3, dodany § 31, uchylony § 4; art. 368 – nowe brzmienie § 1 pkt 4, dodany § 11–13; art. 369 – dodany § 11, uchylony § 2, nowe brzmienie § 3; uchylony art. 370; nowe brzmienie całego art. 371; uchylony art. 372; nowe brzmienie całego art. 373; dodany art. 3731; nowe brzmienie całego art. 374; nowe brzmienie całego art. 375; art. 386 – nowe brzmienie § 5 i 6; art. 387 – nowe brzmienie § 2, 21, 3, 4; art. 388 – nowe brzmienie § 1, dodany § 11; dodany art. 3911; uchylone art. 392–39320; art. 394 – nowe brzmienie § 1 i 2; art. 3941 – uchylony § 2, nowe brzmienie § 3; dodany art. 3941a; dodany art. 3941b; nowe brzmienie całego art. 3942; dodany art. 3943; art. 395 – nowe brzmienie § 1; nowe brzmienie całego art. 396; nowe brzmienie całego art. 397. 

Na szkoleniu dowiesz się m.in.: 

 • jakie są wymagania formalne wniosku o przeprowadzenie dowodu, 
 • kiedy sąd może pominąć dowód, 
 • czy i w jakiej sytuacji sąd może odebrać od świadka zeznania na piśmie; 
 • czy sąd może złożyć zażalenie do akt sprawy bez nadania mu dalszego biegu; 
 • czy można złożyć apelację bez wniosku o sporządzenie uzasadnienia; 
 • czy sąd w uzasadnieniu może powołać się na treść pisma strony postępowania; 
 • w jakiej sytuacji można odstąpić od odczytania sentencji wyroku. 

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów. A także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista: 

SSA prof. dr hab. Jacek Gołaczyński - Profesor zwyczajny zatrudniony w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, doświadczony dydaktyk, autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego i postępowania cywilnego. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego poprzednich kadencji.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program". 

Cykl szkoleń - Reforma KPC 2019 

Zobacz wszystkie szkolenia z cyklu - sprawdź listę >>

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

SSA prof. dr hab. Jacek Gołaczyński - Profesor zwyczajny zatrudniony w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, doświadczony dydaktyk, autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego i postępowania cywilnego. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego poprzednich kadencji.
Godziny szkolenia: 10:00-16:00 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30 

Program:

1. Postępowanie dowodowe: 
• fakty powszechnie znane; 
• warunki formalne wniosku o przeprowadzenie dowodu; 
• podstawy pominięcia dowodu przez sąd; 
• obowiązek strony zapewnienia stawiennictwa świadka, biegłego lub innej osoby, jeżeli wnosiła o ich przesłuchanie; 
• dowód z dokumentu, który jest złożony w aktach; 
• pisemne zeznania świadka; 
• przesłuchanie świadka z udziałem biegłego lub psychologa; 
• dowód z opinii biegłego sporządzonej na zlecenie organu władzy publicznej; 
• opinia biegłego sadowego, i sposób jej przeprowadzenia, wydatki; 
• opinia z instytutu naukowo-badawczego; 
• opinia w sprawach rodzinnych. 

2. Pouczenie o możliwym wyniku sprawy i zmianie podstawy prawnej rozstrzygnięcia: 
• materialne wskazanie – geneza instytucji; 
• dotychczasowe zasady omawiania ze stronami przedmiotu sprawy; 
• pouczenie o prawdopodobnym wyniku sprawy; 
• uprzedzenie o zmianie kwalifikacji prawnej zadania. 

3. Wyrokowanie: 
• odroczenie ogłoszenia wyroku; 
• ogłoszenie wyroku, odczytanie sentencji; 
• odstąpienie od odczytania sentencji wyroku; 
• doręczenie odpisu wyroku. 

4. Sporządzanie uzasadnień pisemnych i ustnych: 
• treść i struktura uzasadnienia sądu I i II instancji; 
• termin sporządzenia uzasadnienia; 
• termin wystąpienia z wniosku o sporządzenie uzasadnienia; 
• odrzucenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku; 
• ustne uzasadnienie i charakter prawny jego transkrypcji. 

5. Postępowanie apelacyjne i zażaleniowe: 
• skład sądu apelacyjnego; 
• zarzuty dotyczące podstawy faktycznej rozstrzygnięcia; 
• nowe fakty i dowody i ich dopuszczalność; 
• rozpoznanie apelacji na posiedzeniu niejawnym; 
• skład sądu po uchyleniu sprawy do ponownego rozpoznania; 
• treść i struktura orzeczenia sądu II instancji; 
• rozpoznanie apelacji w przypadku oczywistej bezzasadności powództwa; 
• sprawy podlegające zażaleniu do sądu II instancji; 
• zażalenia do innego składu sądu I instancji;
• niedopuszczalność zażalenia wniesionego dla zwłoki postępowania; 
• uzasadnienie postanowienia rozpoznającego zażalenie. 

Dodatkowe rabaty: 

 • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Prawa Pracy” - 10% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 
*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy:

 • Kodeks postępowania cywilnego


Kieszonkowy tekst ustawy: "Kodeks postępowania cywilnego" C.H.Beck 2019prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
Profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki. Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako sędzia orzekał m.in. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, następnie w Sądzie Apelacyjnym w tym mieście. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu m.in. prawa prywatnego międzynarodowego i umów elektronicznych, współautorem komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego. Redaktor i współautor opracowania „Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz” (C.H.Beck, 2016) Był kierownikiem projektów naukowych dotyczących informatyzacji podmiotów publicznych, a także kierownikiem zespołu ministerialnego, który opracował założenia projektów aktów prawnych wdrażających m.in. elektroniczne postępowanie upominawcze, czy formę dokumentową. W przeszłości podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego oraz koordynator krajowy ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych.

Centrum Konferencyjne Hotelu Europeum
ul. Kazimierza Wielkiego 27 A, 50-077 Wrocław

Formularz zapisu na szkolenie

Reforma KPC 2019. Postępowanie dowodowe, wyrokowanie, uzasadnienia wyroków, apelacja i zażalenia, pouczanie stron o możliwym wyniku sprawy. Wrocław Miejsce i termin: Wrocław, 04 listopada 2019

CENA EARLY
700,00 zł z VAT
(569,11 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 08.09.2019 r.
CENA REGULAR
800,00 zł z VAT
(650,41 zł bez VAT)
CENA LATE
900,00 zł z VAT
(731,71 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 29.10.2019 r.
[ ? ]
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.