Ogólnopolska KONFERENCJA. Zmiany w prawie pracy 2019-2020 - wyzwania dla pracodawców

Szczegółowa analiza regulacji prawnych, dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zmieniających zasady i praktykę działania pracodawców w obszarach: zbiorowego prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz pracowniczych planów kapitałowych.


TERMIN:
29 października 2019
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Chłodna 51
CENA:
600,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Zapraszamy do udziału w konferencji, podczas której szczegółowo przedstawione oraz przeanalizowane zostaną trzy regulacje prawne dotyczące prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Regulacje w fundamentalny sposób zmieniają zasady i praktykę działania pracodawców w obszarach: zbiorowego prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz pracowniczych planów kapitałowych.

3 panele dyskusyjne - 10 eksperckich prezentacji - 10 wybitnych prelegentów

Cel konferencji:

Celem konferencji jest prezentacja stanowisk wraz z rzeczową dyskusją co do najpoważniejszych zagadnień praktycznych i wątpliwości związanych z nowymi obowiązkami nałożonymi na pracodawców w związku ze zmianami w prawie. Nasi eksperci nie ograniczą się do przedstawienia swoich poglądów, ale w trakcie dyskusji będą starali się rozwiązać problemy, z jakimi na konferencję przyjadą jej Uczestnicy. Przedyskutowane  zostaną najistotniejsze problemy wynikające zarówno z teorii jak i praktyki, związane ze zmianami, a wnikliwe omówienie poszczególnych zagadnień oraz dyskusja z praktykami pomoże w zrozumieniu i wdrożeniu przepisów. 

Konferencja będzie miała wyjątkowy charakter, albowiem do udziału w panelach i dyskusji zaprosiliśmy zarówno doświadczonych praktyków, reprezentujących czołowe polskie kancelarie prawne i firmy doradcze, jak również wybitnych przedstawicieli świata nauki

Podczas konferencji omówione zostaną: 


1. Praktyczne problemy, wynikające z przepisów dotyczących tworzenia i wdrażania pracowniczych planów emerytalnych i kapitałowych (PPE i PPK), takie jak: 

 • sposób i etapy tworzenia PPE i PPK, rola Komisji Nadzoru Finansowego, dobrowolny lub obligatoryjny charakter świadczeń, 
 • cele PPK i ich przydatność z punktu widzenia zabezpieczenia społecznego osób starszych, 
 • zakres obowiązków organizacyjnych i finansowych podmiotów zatrudniających i instytucji finansowych, 
 • charakter, treść i sposób zawierania umów składających się na PPE oraz na PPK, 
 • rola przedstawicielstwa pracowników (związków zawodowych oraz reprezentacji pozazwiązkowych) dla funkcjonowania PPE i PPK, zróżnicowanie uprawnień przedstawicieli pracowników w PPE oraz w PPK na etapie ich tworzenia, uprawnienia konsultacyjne versus uprawnienia konstytutywne, 
 • relacji między PPE a PPK, 
 • powiązanie PPK z oceną pracowników i prawdopodobieństwo różnicowania pracowników ze względu na przynależność do PPK. 

2. Kierunki interpretacji i praktyki, związane ze stosowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, takie jak: 

 • badanie trzeźwości pracowników, a RODO – kontrola prewencyjna i kontrola następcza, 
 • praktyczne aspekty wdrażania innych form monitorowania, niezbędnych do zapewnienia organizacji pracy, 
 • projektowanie adekwatnych środków organizacyjnych oraz technicznych – analiza ryzyka dla prywatności, 
 • realizacja praw osób, których dane dotyczą. 

3. Kierunki aktualnych zmian, związanych z praktycznym stosowaniem przepisów zbiorowego prawa pracy, dotyczące m.in.:

 • metodologii liczenia weryfikacji liczby członków zakładowej organizacji związkowej, 
 • pojęcia „reprezentatywności” organizacji związkowej oraz możliwości weryfikacji reprezentatywności w stosunku do poszczególnych organizacji związkowych, 
 • zakresu ochrony działaczy związkowych, 
 • współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi, w tym zakresu informacji, jakie pracodawca ma obowiązek przekazywać partnerom społecznym. 

Dla kogo jest ta konferencja? 

Konferencję kierujemy do przedstawicieli świata nauki i praktyki, na co dzień zajmujących się zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi. Dyrektorów, kierowników i pracowników działów HR. A także do radców prawnych, pracowników administracji oraz wszystkich innych osób zajmujących się prawem pracy, tworzeniem i administrowaniem PPE i PPK oraz ochroną danych osobowych w zakładach pracy. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są cenieni specjaliści: 

dr hab. Krzysztof Walczak, r. pr. Grzegorz Orłowski, dr Marcin Wojewódka, dr Magdalena Rycak, mec. Agnieszka Fedor, dr hab. Dorota Dzienisiuk, Agnieszka Lechman-Filipiak, dr Magdalena Kuba, dr Anna Kamińska-Pietnoczko, dr Barbara Godlewska-Bujok. 

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program konferencji 

Szczegółowa agenda znajduje się zakładce "Program". 

Partnerzy merytoryczni:

   

              
   


Partner medialny:

Polska Sieć Naukowa Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE


WYGODNA LOKALIZACJA

Konferencja odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie konferencji zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONALI EKSPERCI

Naukowcy i praktycy zajmujący się problematyką prawa pracy.
Godziny konferencji: 10:00 - 17:00 
Rejestracja uczestników 9.00-10.00

Program:

9:00 - 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 - 10:15 Otwarcie konferencji, powitanie Uczestników - dr hab. Krzysztof Walczak 

Panel I

10:15–11:45 Praktyczne problemy w relacjach pracodawców ze związkami zawodowymi, Moderatorka: dr Barbara Godlewska - Bujok 

 Agnieszka Lechman-Filipiak - Nowy zakres prawa koalicji, rozszerzenie prawa koalicji na osoby świadczące pracę na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy. Szczególne zagadnienia: definicja osoby wykonującej pracę zarobkową, prawo zrzeszania się w przypadku nietypowych form pracowniczego zatrudnienia, uprawnienia osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym ochrona przed nierównym traktowaniem, prawo do zwolnienia z pracy na czas wykonywania czynności związkowych, szczególna ochrona trwałości stosunku prawnego, odpowiednie stosowanie działu XI Kodeksu pracy (układy zbiorowe pracy) do innych niż pracownicy osób wykonujących pracę zarobkową. 

 mec. Grzegorz Orłowski - Zasady „operacyjnej” współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi, w tym zakres informacji jakie pracodawca ma obowiązek przekazywać partnerowi społecznemu 

 dr hab. Krzysztof Walczak - Kwestie pojęcia reprezentatywnej organizacji związkowej oraz możliwości jego weryfikacji w stosunku do poszczególnych organizacji związkowych, co ma istotne znaczenie w przypadku negocjowania różnego rodzaju porozumień na poziomie zakładu pracy. Szczegółowe zagadnienia: czym różnią się uprawnienia reprezentatywnej organizacji związkowej od uprawnień organizacji niereprezentatywnej, nowa definicja pojęcia reprezentatywna organizacja związkowa i wynikające z niej problemy praktyczne, kto i w jaki sposób może weryfikować przymiot reprezentatywności organizacji związkowej, konsekwencje stwierdzenia przez sąd niereprezentatywności organizacji związkowej 

Dyskusja 

11:45–12:00 Przerwa na kawę 

Panel II

12:00–13.30  Nowe obowiązki pracodawców w kontekście PPK i PPE, Moderatorka: dr Barbara Godlewska - Bujok 

• dr hab. Dorota Dzienisiuk - cele pracowniczych planów kapitałowych i ich przydatność z punktu widzenia zabezpieczenia społecznego osób starszych; zakres obowiązków organizacyjnych i finansowych podmiotów zatrudniających i instytucji finansowych oraz zasadność ich nakładania; wiązanie PPK z oceną pracowników i prawdopodobieństwo różnicowania pracowników ze względu na przynależność do PPK.

 mec. Agnieszka Fedor - obowiązki pracodawcy niemającego siedziby w Polsce względem PPK; obowiązki pracodawcy w odniesieniu do PPE zwalniające z obowiązku odprowadzania składek na PPK; obowiązek współpracy z przedstawicielami pracowników przy wdrażaniu PPK - konsekwencje braku takiej współpracy oraz współpracy z niewłaściwym przedstawicielstwem.

• dr Marcin Wojewódka - sposób tworzenia PPE oraz PPK w tym w szczególności etapy tworzenia danego świadczenia, dobrowolny lub obligatoryjny charakter, rola Komisji Nadzoru Finansowego, obowiązki pracodawców; rola przedstawicieli pracowników (związków zawodowych oraz nie związkowych reprezentacji) w PPE oraz w PPK zróżnicowanie uprawnień przedstawicieli pracowników w PPE oraz w PPK na etapie tworzenia świadczenia, uprawnienia konsultacyjne versus uprawnienia konstytutywne; umowy składające się na PPE i na PPK – charakter, treść i sposób zawierania umów składających się na PPE oraz na PPK; relacje między PPE a PPK – współzależności miedzy PPE a PPK, możliwość równoległego istnienia dwóch świadczeń u jednego pracodawcy.

Dyskusja 

14.00-15.00 Przerwa na lunch 

Panel III

15.00-16.30 Uprawnienia kontrolne pracodawców a przetwarzanie danych osobowych, Moderatorka: dr Barbara Godlewska - Bujok 

 dr Anna Kamińska-Pietnoczko - Badanie trzeźwości pracowników a RODO, kontrola prewencyjna i kontrola następcza. 

 dr Magdalena Kuba - Monitoring poczty elektronicznej pracownika.

 dr Magdalena Rycak - Monitoring wizyjny pracowników. Zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 RODO - zasady stosowania monitoringu wizyjnego w stosunkach pracy - problem wykorzystania nagrań z monitoringu wizyjnego do celów szkoleniowych z zakresu bhp - monitoring pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej - monitoring wizyjny a obowiązek przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych. W jaki sposób prawidłowo oznaczyć pomieszczenia i teren monitorowany w zakładzie pracy?

 Natalia Bender - Inne formy monitorowania. Praktyczne aspekty wdrażania innych form monitorowania, niezbędnych do zapewnienia organizacji pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy na przykładzie urządzeń mobilnych: projektowanie adekwatnych środków organizacyjnych – ocena skutków dla ochrony danych osobowych, dokumentowanie zasady privacy by design - analiza ryzyka dla prywatności; projektowanie adekwatnych środków technicznych – zabezpieczenia techniczne, odpowiedzialność; realizacja praw osób, których dane dotyczą - klauzula informacyjna. 

Dyskusja 

17:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji - dr hab. Krzysztof Walczak
Dodatkowe rabaty: 

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”- 10% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 
*Rabaty nie sumują się

Bonusy: 

Legalis księgowość, kadry, biznes • Kodeks pracy


Kieszonkowy tekst ustawy: "Kodeks pracy" C.H.Beck 2019
dr hab. Dorota Dzienisiuk
dr hab. Dorota Dzienisiuk
Doktor habilitowana nauk prawnych (specjalność: ubezpieczenia społeczne, międzynarodowa koordynacja ubezpieczeń społecznych, relacje prawa pracy i ubezpieczeń społecznych); Radca prawny. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Autorka/Współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, w tym monografii „Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej – koordynacja świadczeń”, „Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych”; Koordynatorka modułu prawniczych konsultacji doradczych dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu „Dobre prawo – Sprawne Rządzenie” (2014-2015); w firmach doradza z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, szczególnie koordynacji ubezpieczeń społecznych, pracowniczych ubezpieczeń społecznych i podstaw prawnych zatrudniania.
mec. Agnieszka Fedor
mec. Agnieszka Fedor
Adwokat i partner w Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, w której kieruje praktyką prawa pracy. Jest doświadczonym prawnikiem doradzającym pracodawcom z różnych branż i sektorów gospodarki w skomplikowanych projektach restrukturyzacyjnych, negocjacjach układów zbiorowych pracy i pakietów socjalnych, a także zwolnieniach grupowych.  Reprezentuje pracodawców w negocjacjach i sporach z pracownikami i związkami zawodowymi. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Prawników Prawa Pracy (EELA), a także jednym z założycieli oraz członkiem Stowarzyszenia Prawa Pracy (SPP).
dr Barbara Godlewska-Bujok
dr Barbara Godlewska-Bujok
Doktor nauk prawnych (pracę doktorską obroniła w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego). Od października 2016 r. pracuje na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest Autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa pracy, prawa spółdzielczego, pomocy społecznej i zamówień publicznych. Uczestniczy w licznych projektach badawczych. Jej zainteresowania naukowe to prawo zatrudnienia, a szczególnie jego tworzenie, polityka społeczna i ekonomia społeczna. Jest m.in. współautorką komentarza do kodeksu pracy, ustawy o spółdzielniach socjalnych i do ustawy o świadczeniach rodzinnych, a ponadto kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego, szczególnie nowych trendów w prawie pracy oraz uprawnień pracujących rodziców.
dr Anna Kamińska-Pietnoczko
dr Anna Kamińska-Pietnoczko
Prawnik specjalizujący się w zakresie problematyki ochrony danych osobowych i prawa pracy, w tym w szczególności kontroli i monitorowania pracowników, dyskryminacji i prawnych aspektów rekrutacji. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze szkoleń. Wykładowca prawa pracy i ochrony danych osobowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Autorka licznych publikacji naukowych, w tym współautorka komentarzy do Kodeksu pracy.
dr Magdalena Kuba
dr Magdalena Kuba
Prawnik specjalizujący się w dziedzinie prawa pracy i ochrony danych osobowych. Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego, prodziekan w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest wieloletnim trenerem i konsultantem firm doradczych i szkoleniowych. Wykładowca uznanych studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi, HR Business Partner, MBA oraz ochrony danych osobowych. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, członek Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Zawodowego, współpracownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Autorka blisko 300 opinii prawnych dla praktyków zajmujących się stosowaniem przepisów prawa pracy oraz publikacji z zakresu indywidualnego prawa pracy, prawa rynku pracy i ochrony danych osobowych. Autorka monografii "Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy", która stanowi kompleksowe opracowanie zagadnienia dopuszczalności poddawania pracownika kontroli w tym m.in. monitoringu w miejscu pracy.
Agnieszka Lechman-Filipiak
Agnieszka Lechman-Filipiak
Radca prawny, Partner kierująca praktyką prawa pracy w kancelarii DLA Piper. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dotyczącym prawa pracy oraz prawa spółek. Specjalizuje się w problematyce zwolnień grupowych, przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę oraz  rozwiązywania sporów zbiorowych. Doradza także pracodawcom w opracowywaniu i wdrażaniu wewnętrznych polityk, mających na celu zapobieganie nadużyciom oraz w zakresie prawno-pracowniczych aspektów postępowań w przedmiocie domniemanych nadużyć i działań niezgodnych z etyką w biznesie. Posiada wiedzę ekspercką z dziedziny kontraktów menadżerskich, dyskryminacji w zatrudnieniu, zakazu konkurencji, zatrudniania cudzoziemców oraz pakietów socjalnych dla pracowników. We wszystkich tych obszarach doradzała zarówno międzynarodowym korporacjom, jak również wiodącym polskim spółkom, m.in. z branży finansowej, energetycznej, farmaceutycznej czy wytwórczej. Jest Autorką licznych publikacji w polskiej oraz zagranicznej prasie fachowej, m.in. w  miesięczniku "Praca i Zabezpieczenie Społeczne". Autorka Komentarza do nowelizacji Kodeksu pracy. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
r. pr. Grzegorz Orłowski
r. pr. Grzegorz Orłowski
Doświadczony specjalista w dziedzinie prawa pracy. Radca prawny (od 1985 r.); Autor/Współautor wielu publikacji książkowych: „Spółki prawa handlowego” (1987); „Praktyczne aspekty nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy” (1999); „Kodeks pracy z komentarzem” (8 wydań); „Prawo pracy w praktyce – wyjaśnienia, orzecznictwo SN” (2000); „Wzorcowy regulamin pracy” (2003); „Zbiorowe Prawo Pracy – Komentarz” (2009); „Kodeks pracy 2016. Komentarz dla praktyków” (2016); „Prawo pracy (dla sędziów i pełnomocników)” (2017); Autor publikacji prasowych, m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Personelu i Zarządzania”; „Monitorze Prawa Pracy” Wykładowca m.in. Akademii L. Koźmińskiego, Centrum Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych. Doradca z zakresu prawa pracy wielu firm, banków i instytucji.
dr Magdalena Rycak
dr Magdalena Rycak
Radca prawny, adiunkt na WPiA Uczelni Łazarskiego, kierownik studiów podyplomowych "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace" oraz "Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji" w Uczelni Łazarskiego, partner w Rycak Kancelaria Prawa pracy i Hr.
dr hab. Krzysztof Walczak
dr hab. Krzysztof Walczak
Dr hab. nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wspólnik i konsultant w firmie doradczo-szkoleniowej. Redaktor naczelny miesięcznika „Monitor Prawa Pracy”. Autor i Współautor wielu publikacji książkowych m. in. "Kodeks pracy. Komentarz" (2019), "Zasady wynagradzania za pracę u pracodawców-przedsiębiorców w świetle autonomicznych źródeł prawa pracy" (2018),  „Prawo pracy (dla sędziów i pełnomocników)” (2018)," System Prawa Pracy" (2010 - 2019), „Zbiorowe prawo pracy. Komentarz” (2009), „Europejskie prawo pracy i jego wpływ na ustawodawstwo polskie” (2003). Autor artykułów z zakresu prawa pracy m. in. w „Personelu i Zarządzaniu”, „Monitorze Prawniczym”, „Rzeczpospolitej”. Redaktor pierwszego komentarza do Kodeksu pracy w wersji on-line, Członek Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.
dr Marcin Wojewódka
dr Marcin Wojewódka
Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych. Radca prawny, założyciel Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Personelem. W grudniu 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Od 2000 roku współtworzył kilkadziesiąt Pracowniczych Programów Emerytalnych we wszystkich formach. W latach 2016-2017 Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nadzorujący Pion Administracji i Zamówień Publicznych. Autor wielu publikacji, w tym „Pracownicze Plany Kapitałowe. Kompendium dla pracodawców”, „ Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz”, „Pracownicze Programy Emerytalne. Komentarz” oraz Autor licznych artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dr Marcin Wojewódka został wyróżniony w rankingu The Legal 500 EMEA 2019, otrzymując tytuł leading individuals

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

Ogólnopolska KONFERENCJA. Zmiany w prawie pracy 2019-2020 - wyzwania dla pracodawców Miejsce i termin: Warszawa, 29 października 2019

CENA EARLY
400,00 zł z VAT
(325,20 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 31.08.2019 r.
CENA REGULAR
600,00 zł z VAT
(487,80 zł bez VAT)
CENA LATE
800,00 zł z VAT
(650,41 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 22.10.2019 r.
[ ? ]
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.