Cykl 3 szkoleń: Reforma KPC 2019. Zmiany w postępowaniu cywilnym – nowelizacja KPC i KSCU z 4.7.2019 r. Warszawa

3-dniowe kompleksowe szkolenie obejmujące wszystkie zagadnienia procesowe objęte nowelizacją KPC i KSCU


TERMIN:
8-22 listopada 2019
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Sienna 39
Zapisy zakończone
Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które dotyczy wszystkich zagadnień procesowych objętych nowelizacją KPC i KSCU.  

Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 6.8.2019 r. poz. 1469) wprowadza istotne zmiany postępowania cywilnego o fundamentalnym znaczeniu dla praktyki sądowej. Ze względu na bardzo dużą ilość zmian dokonywanych tą ustawą (niemal 300), nowelizacja z 4.7.2019 r. jest najobszerniejszą zmianą procedury cywilnej od 2012 r. Większość znowelizowanych przepisów wchodzi w życie w dniu 7.11.2019 r., jednakże już 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 21.8.2019 r. weszły w życie zmiany dotyczące kosztów sądowych. 

W ramach szkolenia kompleksowo zostaną omówione zarówno zmiany kluczowych regulacji procesowych (zmiany dotyczące pism procesowych, postępowania dowodowego, orzeczeń sądowych, środków zaskarżenia), jak i nowe rozwiązania (nadużycie uprawnień procesowych, posiedzenia przygotowawcze i plan rozprawy, nowe postępowanie w sprawach gospodarczych z szeregiem odrębności, system zażaleń „poziomych”). 

Przedmiotem szkolenia będą również obszerne zmiany regulacji zawartych w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, które weszły w życie już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. W trakcie szkolenia konieczne będzie uporządkowanie rozwiązań intertemporalnych dotyczących kwestii procesowych

Na szkoleniach dowiesz się m.in: 

 • kiedy występuje zjawisko nadużycia prawa procesowego i jakie przejawy procesowego nadużycia prawa można spotkać w praktyce sądowej, 
 • jakie są skutki stwierdzenia nadużycia przez stronę prawa procesowego, 
 • o nowej regulacji w zakresie właściwości sądu, 
 • kiedy przewodniczący zwraca pismo procesowe stronie bez wezwania do jego poprawienia lub uzupełnienia, 
 • o doręczaniu pism między pełnomocnikami zawodowymi, 
 • o ograniczeniu dopuszczalności podniesienia (zgłoszenia) zarzutu potrącenia, 
 • jakie czynności procesowe poprzedzają posiedzenie przygotowawcze, 
 • czemu służy posiedzenie przygotowawcze i jaki ma przebieg, 
 • jaką treść ma plan rozprawy i jakie ma znaczenie dla toku postępowania, 
 • jakie są wymagania wniosku o przeprowadzenie dowodu, 
 • kiedy sąd może pominąć dowód, 
 • o zmianach postępowania dowodowego, w tym postanowienia o przeprowadzeniu dowodu, 
 • jakie są przesłanki wydania wyroku zaocznego, 
 • o nowej regulacji dotyczącej sporządzenia uzasadnienia wyroku i doręczenia wyroku z uzasadnieniem, 
 • jaki zakres zastosowania ma postępowanie w sprawach gospodarczych, 
 • jakie są odrębności odnoszące się do postępowania w sprawach gospodarczych, 
 • o dopuszczalności nowej umowy procesowej, a mianowicie umowy dowodowej, jej charakterze, formie i treści oraz skutkach, 
 • jakie są nowe wymogi formalne apelacji, 
 • kiedy zażalenie przysługuje do sądu II instancji, a w jakich przypadkach do innego składu sądu I instancji, 
 • o istotnych zmianach w zakresie podstaw odmowy nadania orzeczeniu klauzuli wykonalności, 
 • o nowych stawkach opłat sądowych i innych poważnych zmianach w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 • jak kształtują się rozwiązania intertemporalne dotyczące postępowań cywilnych w związku ze zmianami KPC. 

Dr hab. adw. Robert Kulski zaprasza na szkolenia z Reformy KPC 2019. Zobacz film >>

Szkolenie I - 08.11.2019 r.
 
Zagadnienia intertemporalne, właściwość i skład sądu, pisma procesowe, doręczenia, postępowanie pojednawcze i mediacja

W ramach szkolenia kompleksowo zostaną omówione zarówno zmiany kluczowych regulacji procesowych (zmiany dotyczące pism procesowych, właściwości i składu sądu, postępowania pojednawczego i mediacji), jak i nowe rozwiązania (posiedzenia przygotowawcze i plan rozprawy, doręczanie pism pozwanemu za pośrednictwem komornika sądowego). W trakcie szkolenia konieczne będzie uporządkowanie rozwiązań intertemporalnych dotyczących kwestii procesowych

Link do zakupu pojedynczego szkolenia: Szkolenie I >> 


Szkolenie II - 15.11.2019 r.

Postępowanie w sprawach gospodarczych, postępowania odrębne, nadużycie prawa procesowego, postępowanie dowodowe

W ramach szkolenia kompleksowo zostaną omówione zarówno zmiany kluczowych regulacji procesowych (zmiany w postępowaniu dowodowym i w postępowaniach odrębnych), jak i nowe rozwiązania (nadużycie uprawnień procesowych, nowe postępowanie w sprawach gospodarczych). 

Link do zakupu pojedynczego szkolenia: Szkolenie II >>  


Szkolenie III - 22.11.2019 r. 

Wyrokowanie, apelacja i zażalenie, postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, koszty

W ramach szkolenia kompleksowo zostaną omówione zarówno zmiany kluczowych regulacji procesowych (zmiany dotyczące orzeczeń sądowych, środków zaskarżenia, postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, a także kosztów sądowych), jak i nowe rozwiązania (system zażaleń „poziomych”). Przedmiotem szkolenia będą również obszerne zmiany regulacji zawartych w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, które weszły w życie już po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link do zakupu pojedynczego szkolenia: Szkolenie III >>   


Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów. W szkoleniu mogą wziąć również udział osoby zainteresowane postępowaniem cywilnym, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są: 

Dr hab. adw. Robert Kulski – profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat. Referent i uczestnik wielu międzynarodowych oraz krajowych konferencji naukowych. Członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych oraz stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej z siedzibą w Nowym Jorku. 

SSR dr Marcin Uliasz – doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie; autor publikacji (komentarzy, monografii, artykułów i glos) z dziedziny postępowania cywilnego; ceniony wykładowca. 

SSO Wiesław Grajdura – sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie, wizytator ds. cywilnych, w latach 2012-2016 naczelnik Wydziału Prawa Cywilnego w Departamencie Legislacyjnym MS, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury od początku jej działania. 

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program". 

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenia odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie konferencji zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONALI EKSPERCI

Naukowcy i praktycy zajmujący się problematyką postępowania cywilnego.
Godziny szkoleń: 10:30-16:30 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30 

Program cyklu szkoleń 

SZKOLENIE I (8.11.2019 r.):

1. Rozwiązania intertemporalne dotyczące postępowań cywilnych. 

2. Jawność postępowania cywilnego w świetle nowelizacji KPC: 
 utrwalenie przebiegu posiedzenia i innych czynności sądowych przez strony; 
• wydawanie postanowień na posiedzeniu niejawnym; 
• wstęp na posiedzenia sądowe i obecność przy czynnościach sądu. 

3. Zmiany dotyczące właściwości sądu i składu sądu w procesie cywilnym. Nowe przepisy KPC o wyłączeniu sędziego: 
• właściwość rzeczowa sądu w sprawie uchwał organów osób prawnych; 
odmowa przyjęcia sprawy do rozpoznania przez sąd okręgowy; 
sprawdzenie wartości przedmiotu sporu; 
właściwość miejscowa sądu (art. 34, 351, 372, 38); 
właściwość delegacyjna sądu (art. 44, 441, 442 i 45); 
skład sądu; 
kompetencje referendarza sądowego; 
badanie właściwości sądu (art. 200 § 11–§ 14 KPC). 

4. Wymagania formalne pism procesowych wnoszonych przez kwalifikowanych (zawodowych) pełnomocników i konsekwencje niespełnienia tych wymagań. 

5. Doręczenia: 
wzajemne bezpośrednie doręczanie pism procesowych pomiędzy zawodowymi pełnomocnikami; 
doręczanie pism pozwanemu za pośrednictwem komornika sądowego. 

6. Zmiany w postępowaniu pojednawczym i mediacji: 
wynagrodzenie mediatora; 
zaniechanie mediacji w razie braku zgody strony; 
właściwość sądu w sprawie zawezwania do próby ugodowej; 
warunki formalne wezwania do próby ugodowej; 
zasady sporządzania dokumentacji z posiedzenia pojednawczego. 

7. Nowości w zakresie organizacji postępowania cywilnego: 
nowy model przygotowania postępowania i koncentracji materiału procesowego; 
odpowiedź na pozew i wymiana przez strony pism przygotowawczych; 
posiedzenia przygotowawcze; 
plan rozprawy.


SZKOLENIE II (15.11.2019 r.):

1. Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu cywilnym: 
• założenia ogólne; 
• zwrot quasi pozwu (art. 1861 KPC); 
• oczywista bezzasadność powództwa (art. 1911 KPC); 
• skutki nadużycia przez stronę prawa procesowego (art. 2262 KPC). 

2. Ograniczenie dopuszczalności podniesienia (zgłoszenia) zarzutu potrącenia (art. 203[1] KPC). 

3. Zmiany w postępowaniu dowodowym: 
• czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym; 
• nowe regulacje dotyczące dowodu z zeznań świadków i dowodu z opinii biegłego. 

4. Ius moderandi (art. 322 KPC). 

5. Postanowienie o zawieszeniu postępowania (art. 1781 KPC). Umorzenie zawieszonego postępowania (art. 182 KPC). 

6. Umorzenie postępowania (art. 355 KPC). 

7. Nowe postępowanie w sprawach gospodarczych: 
• zakres przedmiotowy; 
• pojęcie i rodzaje spraw gospodarczych; 
• system prekluzji; 
• umowa dowodowa. 

8. Zmiany w obrębie postępowań odrębnych: 
• postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 
• postępowanie nakazowe i upominawcze; 
• postępowanie uproszczone; 
• elektroniczne postępowanie upominawcze.


SZKOLENIE III (22.11.2019 r.):

1. Zmiany regulacji dotyczących orzeczeń sądowych: 
przesłanki wydania wyroku zaocznego; 
ogłaszanie, doręczanie i uzasadnianie wyroków; 
rektyfikacja wyroku; 
doręczanie i uzasadnianie postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym (art. 357 KPC). 

2. Nowelizacja przepisów KPC o apelacji i zażaleniu. Dopuszczalność zażalenia poziomego od postanowień sądu I instancji i sądu II instancji (art. 3941a, 3942 KPC). 
• nowe wymogi formalne apelacji (art. 368); 
• koncentracja postępowania apelacyjnego w sądzie II instancji; 
• wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym i uzasadnienie wyroku sądu II instancji; 
• rozszerzenie zastosowania tzw. zażalenia poziomego. 

3. Regulacja prawna innych środków zaskarżenia w świetle nowelizacji KPC (skarga kasacyjna, skarga na postanowienie referendarza sądowego, skarga o wznowienie postępowania) 

4. Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym. 

5. Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym. 

6. Zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: 
• nowe stawki opłat sądowych; 
• ujednolicenie opłaty sądowej od pozwu; 
• opłata od wniosku o sporządzenie odpisu orzeczenia (zarządzenia) wraz z uzasadnieniem.

Dodatkowe rabaty: 

 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 

*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy:

 • EDYCJA CYWILNA. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 12 innych aktów prawnych

Bestsellerowy zbiór zawierający 15 aktów prawnych, w tym 6 uwzględnionych w zbiorze po raz pierwszy:


SSO Wiesław Grajdura
SSO Wiesław Grajdura
Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie, wizytator ds. cywilnych, w latach 2012-2016 naczelnik Wydziału Prawa Cywilnego w Departamencie Legislacyjnym MS, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury od początku jej działania, referent i uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, od kilkunastu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne dla sędziów, adwokatów, radców prawnych i komorników,  autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego.
dr hab. adw. Robert Kulski
dr hab. adw. Robert Kulski
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat. Autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego. Współautor Komentarza do kodeksu postępowania cywilnego przygotowanego pod redakcją Profesora Andrzeja Marciniaka. Referent i uczestnik wielu międzynarodowych oraz krajowych konferencji naukowych. Członek Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie, a także członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej z siedzibą w Nowym Jorku.
SSR dr Marcin Uliasz
SSR dr Marcin Uliasz
Doktor nauk prawnych. Sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego. Współautor opracowania „Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz” (C.H.Beck, 2016).

Golden Floor Centrum
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

Zapisy na szkolenie zostały zakończone
Sprawdź aktualne szkolenia:
Przed aplikacją Dla aplikantów Dla praktyków
Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.