Reforma KPC 2019: Zmiany w postępowaniu cywilnym - kluczowe zagadnienia. Poznań

Przepisy intertemporalne - Koszty - Nowa organizacja procesu - Postępowanie apelacyjne i zażaleniowe - Postępowanie w sprawach gospodarczych - Postępowania odrębne


TERMIN:
27 listopada 2019
MIEJSCE:
Poznań, ul. Święty Marcin 67
CENA:
800,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 6.8.2019 r. poz. 1469) wprowadza istotne zmiany postępowania cywilnego o fundamentalnym znaczeniu dla praktyki sądowej. Ze względu na bardzo dużą ilość zmian dokonywanych tą ustawą (niemal 300), nowelizacja z 4.7.2019 r. jest najobszerniejszą zmianą procedury cywilnej od 2012 r. Większość znowelizowanych przepisów wejdzie w życie w dniu 7.11.2019 r., jednakże już 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 21.8.2019 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące kosztów sądowych.

Cel szkolenia

Szkolenie dotyczy wybranych zagadnień procesowych objętych nowelizacją ustawy procesowej. W ramach szkolenia zostaną omówione zarówno zmiany kluczowych regulacji procesowych (zmiany dotyczące pism procesowych, postępowania dowodowego i wyroków), jak i nowe rozwiązania (nadużycie uprawnień procesowych, posiedzenia przygotowawcze i plan rozprawy, nowe postępowanie w sprawach gospodarczych z szeregiem odrębności). 
W trakcie szkolenia konieczne będzie uporządkowanie rozwiązań intertemporalnych dotyczących kwestii procesowych.

W trakcie szkolenia zostaną omówione zarówno zmiany kluczowych regulacji procesowych: 

 • nowe zasady ustalania właściwości sądu, 
 • zmiany dotyczące pism procesowych, 
 • nowelizacja przepisów dotyczących zawieszenia i umorzenia postępowania, 
 • ograniczenie praktyki wnoszenia ciągu wniosków o wyłączenie sędziego, 
 • zmiany w zakresie mediacji i posiedzenia pojednawczego,
 • zmiany przepisów dotyczących postępowania dowodowego, 
 • zmiany w zakresie sporządzania uzasadnień wyroków, 
 • nowelizacja przepisów dotyczących postępowania apelacyjnego i zażaleniowego; 
 • zmiany w postępowaniu nakazowym, upominawczym, EPU, 
 • nowelizacja przepisów o postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym,
 • zmiany dotyczące kosztów postępowania; 

jak i nowe rozwiązania wprowadzone do KPC:

 • przygotowanie rozprawy – posiedzenie przygotowawcze, 
 • instytucja nadużycia prawa procesowego i finansowe sankcje niewłaściwych lub nierzetelnych zachowań stron, 
 • nowe regulacje dotyczące zasad doręczania korespondencji sądowej, 
 • instytucja oczywistej bezzasadności powództwa, 
 • pouczenie o możliwym wyniku sprawy i zmianie podstawy prawnej rozstrzygnięcia,
 • odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów. A także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy. 


Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są cenieni specjaliści: 

SSA prof. dr hab. Jacek Gołaczyński - Profesor zwyczajny zatrudniony w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, doświadczony dydaktyk, autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego i postępowania cywilnego. Członek Komisji Kodyfikacyjnej poprzednich Kadencji.

SSO dr Zbigniew Woźniak - Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa postepowania cywilnego. W latach 2012-113 delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamenty Legislacyjnego.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 


Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program". 

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

SSO Grzegorz Karaś - Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii. Zajmuje się informatyzacją sądownictwa. Od 2010 r. bierze czynny udział w projektowaniu i w wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sądach powszechnych.
Godziny szkolenia: 10:00-16:00 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30 


Program:


 1. Geneza, zakres i cel zmian postępowania cywilnego.
 2. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw – przepisy intertemporalne
 3. Zmiany obowiązujące od 21.8.2019 r. (zmiany w zakresie kosztów sądowych, umorzenia postępowań zawieszonych, postępowanie mediacyjne, postępowanie klauzulowe, postępowanie egzekucyjne).
 4. Zmiany w zakresie właściwości miejscowej i rzeczowej sądów.
 5. Nowe wymagania dotyczące pozwu i pism procesowych.
 6. Nowe zasady doręczania pozwu.
 7. Pouczenia stron w postępowaniu.
 8. Informacja sądu o przewidywanym rozstrzygnięciu.
 9. Obligatoryjność odpowiedzi na pozew.
 10. Przesłanki wydania wyroku zaocznego.
 11. Nowy etap postępowania – postępowanie przygotowawcze.
 12. Postępowanie zabezpieczające.
 13. Pozew wzajemny i zarzut potrącenia.
 14. Zmiany w postępowaniu dowodowym.
 15. Prekluzja dowodowa.
 16. Wzajemne doręczanie pism przez pełnomocników w toku procesu.
 17. Postanowienia wpadkowe wydawane w toku procesu.
 18. Nowe zasady ogłaszania i uzasadniania orzeczeń.
 19. Wniosek o uzasadnienie orzeczenia.
 20. Postępowanie apelacyjne (wniesienie apelacji, zrzuty apelacyjne, rozpoznanie apelacji przez sąd odwoławczy).
 21. Postępowanie zażaleniowe (zmiana koncepcji dewolutywności zażaleń, zakres zażaleń rozpoznawanych przez sąd wyższej instancji, rozpoznanie zażalenia przez sąd).
 22. Przeciwdziałanie nadużywaniu prawa procesowego (pozew pozorny, pozew oczywiście bezzasadny, szereg zażaleń w tym samym lub zbliżonym przedmiocie, szereg wniosków o wyłączenie sędziego, szereg wniosków o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku).
 23. Postępowanie w sprawach gospodarczych (pojęcie sprawy gospodarczej, postępowanie gospodarcze, rozpoznanie sprawy gospodarczych z pominięciem przepisów o postępowaniu gospodarczym, prekluzja dowodowa w postępowaniu gospodarczym, zgłaszanie nowych żądań, zakaz powództwa wzajemnego w postępowaniu gospodarczym, umowa dowodowa, skutki zaniechania próby mediacyjnej).
 24. Zmiany w postępowaniu uproszczonym.
 25. Zmiany w postępowaniu nakazowym i upominawczym.
 26. Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Rabaty: 

 • Prenumeratorzy „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Prawa Pracy” - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 

*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy:

 • Kodeks postępowania cywilnego


Kieszonkowy tekst ustawy: "Kodeks postępowania cywilnego" C.H.Beck 2019 r. SSO Grzegorz Karaś
Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii. Zajmuje się informatyzacją sądownictwa. Od 2010 r. bierze czynny udział w projektowaniu i w wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sądach powszechnych. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w sądach powszechnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. W latach 2012– 2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Autor publikacji z zakresu informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.
dr Zbigniew Woźniak
Doktor nauk prawnych. Sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, gdzie orzeka w Wydziale I Cywilnym. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego. W 2009 r. i 2015 r. został powołany do pracy Zespołu do spraw Ograniczonych Praw Rzeczowych przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, gdzie przygotowywał przepisy dotyczące praw zastawniczych w nowym Kodeksie cywilnym. Współautor opracowania „Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz” (C.H.Beck, 2016).

Hotel NH Poznań
ul. Święty Marcin 67, 61-806 Poznań

Formularz zapisu na szkolenie

Reforma KPC 2019: Zmiany w postępowaniu cywilnym - kluczowe zagadnienia. Poznań Miejsce i termin: Poznań, 27 listopada 2019

CENA EARLY
700,00 zł z VAT
(569,11 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 13.10.2019 r.
CENA REGULAR
800,00 zł z VAT
(650,41 zł bez VAT)
CENA LATE
900,00 zł z VAT
(731,71 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 21.11.2019 r.
[ ? ]
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.