Ogólnopolska KONFERENCJA NAUKOWA KPC 2019. Nowy kształt polskiego procesu cywilnego. Łódź

Omówienie najważniejszych problemów nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r.


TERMIN:
6 grudnia 2019
MIEJSCE:
Łódź, Dr. Stefana Kopcińskiego 8/12
CENA:
400,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydawnictwo C.H.Beck zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Nowy kształt polskiego procesu cywilnego”, która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 6.8.2019 r. poz. 1469) wprowadza istotne zmiany postępowania cywilnego o fundamentalnym znaczeniu dla praktyki sądowej. Ze względu na bardzo dużą ilość zmian dokonywanych tą ustawą (niemal 300), nowelizacja z 4.7.2019 r. jest najobszerniejszą zmianą procedury cywilnej od 2012 r. Większość znowelizowanych przepisów wejdzie w życie w dniu 7.11.2019 r., jednakże już 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 21.8.2019 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące kosztów sądowych. 

Podczas 3 paneli dyskusyjnych omówione zostaną najważniejsze problemy nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r.: 

 • instytucja nadużycia prawa procesowego poprzez stronę lub jej pełnomocnika procesowego w sytuacjach wnoszenia pozwów oczywiście bezzasadnych oraz pism procesowych z nieskonkretyzowanym żądaniem, nieuzasadnionych: wniosków o wyłączenie sędziego, zażaleń lub wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie wyroku poprzez wymierzenie grzywny, nałożenie dodatkowych kosztów procesu lub podwyższenie stopy należnych stronie przeciwnej odsetek od świadczenia; 
 • nowe zasady organizacji postępowania – wprowadzenie fazy postępowania przygotowawczego i tzw. planu rozprawy oraz zwiększenie rygoryzmu dla pełnomocników procesowych związanego z przygotowaniem pozwu, odpowiedzi na pozew, powództwa wzajemnego i pism przygotowawczych oraz obecnością stron; 
 • istotne zmiany w postępowaniu dowodowym – bardziej rygorystyczne ograniczenia czasowe w kwestii zgłaszania twierdzeń i wniosków dowodowych podczas sporządzania planu rozprawy pod rygorem ich oddalenia, precyzyjnego formułowania przez stronę i pełnomocników wniosków dowodowych tak by można im było szybko nadać bieg lub oddalić; zwiększenia aktywności stron i ich pełnomocników procesowych przy przeprowadzaniu dowodów np. poprzez wywieranie wpływu na świadka by stawił się w sądzie; odformalizowania zasad postępowania dowodowego dotyczących: dowodu z dokumentu, dowodu z zeznań świadka, dowodu z opinii biegłego, wykorzystania opinii pozasądowych; 
 • postępowanie w sprawach gospodarczych, w którym stosuje się krótsze terminy na dokonanie pewnych czynności procesowych jak: zgłoszenie wniosków dowodowych i twierdzeń przez stronę lub pełnomocnika, wznowienie lub umorzenie postępowania przez sąd, czy wprowadzenie tzw. umowy dowodowej; 
 • zmiany w postępowanie nakazowym i upominawczym – warunki wydania nakazu zapłaty, nowa podstawa wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, postępowanie po wniesieniu zarzutów przez pozwanego, niedopuszczalność powództwa wzajemnego, brak możliwości wystąpienia z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych, zmiany w postępowaniu upominawczym; 
 • nowelizacja zasad wyrokowania – nowe zasady sporządzenia uzasadnień, ich konstrukcji i sposobu doręczania stronom. 
 • nowy kształt postępowania apelacyjnego w zakresie kontroli formalnej apelacji przez sąd odwoławczy, treści apelacji, postępowania dowodowego przed sądem apelacyjnym, wnoszenia apelacji od wyroku wydanego po wniesieniu powództwa oczywiście bezzasadnego. 

Wnikliwe omówienie zmian oraz dyskusja z uznanymi specjalistami pomoże w zrozumieniu i stosowaniu nowych przepisów.
 

Dla kogo jest ta konferencja? 

Konferencja jest adresowana do pełnomocników procesowych – adwokatów i radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych, sędziów i prokuratorów, aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, a także do przedstawicieli nauki prawa. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są doświadczeni prawnicy-praktycy: sędziowie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, adwokaci, radcowie prawni, a także uznani przedstawiciele nauki prawa postępowania cywilnego. 

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program konferencji 

Szczegółowa agenda znajduje się zakładce "Program".

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie konferencji zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

WYGODNA LOKALIZACJA

Konferencja odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONALI EKSPERCI

Naukowcy i praktycy zajmujący się problematyką postępowania cywilnego.
Godziny konferencji: 9:15 - 17:00 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 8:00 


Program konferencji: 

8:00 - 9:15 Rejestracja uczestników
 
9:15 - 9:30 Otwarcie konferencji

   Wojciech Bierwiczonek – Dyrektor Zarządzający Wydawnictwa C.H.Beck 
   prof. dr hab. Agnieszka Liszewska – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 
   prof. dr hab. Andrzej Marciniak – Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego II Uniwersytetu Łódzkiego 

Panel I

9:30 - 11:30 Moderator: prof. dr hab. Andrzej Marciniak
 
 •  Nadużycie „prawa” procesowego cywilnego  - SSN prof. dr hab. Karol Weitz (Uniwersytet Warszawski, Sąd Najwyższy)  
   Organizacja postępowania (posiedzenie przygotowawcze, plan rozprawy) - SSA dr Michał Kłos (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Sąd Apelacyjny w Łodzi)  
 •  Zmiany w przepisach o postępowaniu dowodowym - SSR prof. UAM dr hab. Marcin Walasik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Sąd Okręgowy w Poznaniu)  

11:00 - 11:30 Dyskusja 

11:30 - 12:00 Przerwa na kawę

Panel II
 
12:00 - 13:30 Moderator: dr Andrzej Jan Szereda

   Nowe postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych - adw. prof. UŁ dr hab. Robert Kulski (Uniwersytet Łódzki)  
 •  Przebudowa postępowania nakazowego i upominawczego - r.pr. dr hab. Radosław Flejszar (Uniwersytet Jagielloński)  

13:00 - 13:30 Dyskusja

13:30 - 14:30 Przerwa obiadowa

Panel III
 
14:30 - 16:30 Moderator: prof. UŁ dr hab. Monika Michalska–Marciniak

   Nowelizacja zasad wyrokowania w procesie cywilnym - SSO prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz (Uniwersytet Śląski, Sąd Okręgowy w Katowicach)   
   Zmiany w przepisach o sporządzaniu uzasadnień i doręczaniu postanowień w procesie cywilnym - prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła (Uniwersytet Łódzki),  
  Nowy kształt apelacji w procesie cywilnym  - dr hab. Piotr Rylski (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz SN)  

16:00 - 16:30 Dyskusja
 
16:30 - 17:00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Dodatkowe bonusy: 

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego” - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 

*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy:

 • Numer specjalny „Monitora Prawniczego” C.H.Beck w całości poświęcony nowelizacji KPC z 4.7.2019 r.


r.pr. dr hab. Radosław Flejszar
r.pr. dr hab. Radosław Flejszar
Adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny, członek Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji UJ, członek kolegium redakcyjnego „ADR. Arbitraż i Mediacja”, wykładowca i autor publikacji z zakresu postępowania cywilnego.
prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła
prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, autor publikacji z zakresu prawa procesowego cywilnego, z których większość dotyczy postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.
dr hab. adw. Robert Kulski
dr hab. adw. Robert Kulski
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat. Autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego. Współautor Komentarza do kodeksu postępowania cywilnego przygotowanego pod redakcją Profesora Andrzeja Marciniaka. Referent i uczestnik wielu międzynarodowych oraz krajowych konferencji naukowych. Członek Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie, a także członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej z siedzibą w Nowym Jorku.
SSA dr Michał Kłos
SSA dr Michał Kłos
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, autor wielu publikacji z zakresu m.in. procedury cywilnej i prawa spadkowego.
SSO prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz
SSO prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego.
dr hab. Piotr Rylski
dr hab. Piotr Rylski
Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, sekretarz redakcji kwartalnika „Polski Proces Cywilny”; autor kilku monografii i licznych artykułów z dziedziny postępowania cywilnego; wieloletni wykładowca z zakresu postępowania cywilnego w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Redaktor naczelny komentarza do kodeksu postępowania cywilnego w ramach Komentarzy Prawa Procesowego Cywilnego.
SSR prof. UAM dr hab Marcin Walasik
SSR prof. UAM dr hab Marcin Walasik
Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Postępowania Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu.
SSN prof. dr hab. Karol Weitz
SSN prof. dr hab. Karol Weitz
Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia Sądu Najwyższego, redaktor naczelny „Polskiego Procesu Cywilnego”, autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego, międzynarodowego i europejskiego prawa procesowego cywilnego oraz międzynarodowego arbitrażu handlowego.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Dr. Stefana Kopcińskiego 8/12, 90-033 Łódź

Formularz zapisu na szkolenie

Ogólnopolska KONFERENCJA NAUKOWA KPC 2019. Nowy kształt polskiego procesu cywilnego. Łódź Miejsce i termin: Łódź, 06 grudnia 2019

CENA EARLY
400,00 zł z VAT
(325,20 zł bez VAT)
CENA REGULAR
550,00 zł z VAT
(447,15 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 06.11.2019 r.
CENA LATE
700,00 zł z VAT
(569,11 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 30.11.2019 r.
[ ? ]
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.