Reforma KPC 2019. Omówienie zmian procedury cywilnej - 2 dni szkolenia. Wrocław

W dniu 4.7.2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.


TERMIN:
29-30 stycznia 2020
MIEJSCE:
Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 27 A
CENA:
1 350,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 6.8.2019 r. poz. 1469) wprowadza istotne zmiany postępowania cywilnego o fundamentalnym znaczeniu dla praktyki sądowej. Ze względu na bardzo dużą ilość zmian dokonywanych tą ustawą (niemal 300), nowelizacja z 4.7.2019 r. jest najobszerniejszą zmianą procedury cywilnej od 2012 r. Znowelizowane przepisy weszły w życie w dniu 7.11.2019 r.

Nasze dwudniowe szkolenie odnosi się do fundamentalnych zmian KPC, które zostały wprowadzone w procedurze cywilnej w celu przyspieszenia i dalszego odformalizowania procedury cywilnej. Stosunkowo najszersze zmiany odnoszą się do dyskrecjonalnej władzy sądu co do gromadzenia materiału dowodowego (usunięcie regulacji art. 207 i 217 KPC i dodanie przepisów o posiedzeniu przygotowawczym i planie rozprawy). 

Nowelizacja obejmuje również wprowadzenie na powrót przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych wraz z szeregiem odmienności tego typu postępowania w stosunku do przepisów o zwykłym procesie (np. wykluczenie zmian podmiotowych i przedmiotowych, skrócenie niektórych terminów, obowiązek powołania wszystkich dowodów w pierwszym piśmie procesowym i inne). 

Cel szkolenia: 

Szkolenie dotyczy wybranych zagadnień procesowych objętych nowelizacją ustawy procesowej. W ramach szkolenia zostaną omówione zarówno zmiany kluczowych regulacji procesowych (zmiany dotyczące pism procesowych, postępowania dowodowego i wyroków), jak i nowe rozwiązania (nadużycie uprawnień procesowych, posiedzenia przygotowawcze i plan rozprawy, nowe postępowanie w sprawach gospodarczych z szeregiem odrębności). 

Na szkoleniu dowiesz się m.in: 

 • kiedy przewodniczący zwraca pismo procesowe stronie bez wezwania do jego poprawienia lub uzupełnienia, 
 • jakie czynności procesowe poprzedzają posiedzenie przygotowawcze, 
 • jaką treść ma plan rozprawy i jakie ma znaczenie dla toku postępowania, 
 • jakie są wymagania wniosku o przeprowadzenie dowodu,
 • kiedy sąd może pominąć dowód, 
 • zmianach postępowania dowodowego, w tym postanowienia o przeprowadzeniu dowodu, 
 • jakie są przesłanki wydania wyroku zaocznego, o nowej regulacji dotyczącej sporządzenia uzasadnienia wyroku i doręczenia wyroku z uzasadnieniem, 
 • jaki zakres zastosowania ma postępowanie w sprawach gospodarczych, 
 • jakie są odrębności odnoszące się do postępowania w sprawach gospodarczych, o dopuszczalności nowej umowy procesowej, a mianowicie umowy dowodowej, jej charakterze, formie i treści oraz skutkach, 
 • jak kształtują się rozwiązania intertemporalne dotyczące postępowań cywilnych w związku ze zmianami KPC. 

Na szkoleniu zostaną również omówione nowe rozwiązania wprowadzone do KPC: 

 • przygotowanie rozprawy – posiedzenie przygotowawcze, 
 • instytucja nadużycia prawa procesowego i finansowe sankcje niewłaściwych lub nierzetelnych zachowań stron, 
 • nowe regulacje dotyczące zasad doręczania korespondencji sądowej, 
 • instytucja oczywistej bezzasadności powództwa, 
 • pouczenie o możliwym wyniku sprawy i zmianie podstawy prawnej rozstrzygnięcia, 
 • odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych. 

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów. A także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. 

Dlatego naszymi prelegentami są cenieni specjaliści: 

SSO dr Zbigniew Woźniak - Sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, gdzie orzeka w Wydziale I Cywilnym. Doktor nauk prawnych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego. W 2009 r. i 2015 r. został powołany do pracy Zespołu do spraw Ograniczonych Praw Rzeczowych przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, gdzie przygotowywał przepisy dotyczące praw zastawniczych w nowym Kodeksie cywilnym. Współautor opracowania „Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz” (C.H.Beck, 2016).

SSO Grzegorz Karaś - Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii. Zajmuje się informatyzacją sądownictwa. Od 2010 r. bierze czynny udział w projektowaniu i we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sądach powszechnych. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w sądach powszechnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. W latach 2012– 2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Autor publikacji z zakresu informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda dwóch dni szkolenia szkolenia znajduje się zakładce "Program".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONALI EKSPERCI

Naukowcy i praktycy zajmujący się problematyką postępowania cywilnego.
Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30


Program

Dzień I - SSO dr Zbigniew Woźniak 

1. Geneza, zakres i cel zmian postępowania cywilnego.

2. Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego i innych ustaw – przepisy intertemporalne.

3. Zmiany obowiązujące od 21 sierpnia 2019 r.: 
   • zmiany w zakresie kosztów sądowych, 
   • umorzenia postępowań zawieszonych, 
   • postępowanie mediacyjne, 
   • postępowanie klauzulowe, 
   • postępowanie egzekucyjne.

4. Zmiany w zakresie właściwości rzeczowej i miejscowej sądów.

5. Wyłączenie sędziego.

6. Nowe wymagania dotyczące pozwu i pism procesowych.

7. Nowe zasady doręczania pozwu.

8. Pouczenia stron w postępowaniu.

9. Informacja Sądu o przewidywanym rozstrzygnięciu.

10. Przesłanki wydania wyroku zaocznego.

11. Nowy etap postępowania - postępowanie przygotowawcze.

12. Postępowanie zabezpieczające.

13. Pozew wzajemny i zarzut potrącenia.

14. Zmiany w postępowaniu dowodowym.

15. Prekluzja dowodowa.

16. Wzajemne doręczanie pism przez pełnomocników w toku procesu.

17. Postanowienia wydawane w toku procesu.

18. Nowe zasady ogłaszania i uzasadniania orzeczeń.

19. Wniosek o uzasadnienie orzeczenia. 


Dzień II - SSO Grzegorz Karaś 

1. Postępowanie apelacyjne: 
  • wniesienie apelacji, 
  • zrzuty apelacyjne, 
  • rozpoznanie apelacji przez sąd odwoławczy.

2. Postępowanie zażaleniowe: 
  • zmiana koncepcji dewolutywności zażaleń, 
  • zakres zażaleń rozpoznawanych przez sąd wyższej instancji, 
  • rozpoznanie zażalenia przez sąd.

3. Przeciwdziałanie nadużywaniu prawa procesowego: 
  • pozew pozorny, 
  • pozew oczywiście bezzasadny, 
  • szereg zażaleń w tym samym lub zbliżonym przedmiocie, 
  • szereg wniosków o wyłączenie sędziego, 
  • szereg wniosków o sprostowanie, uzupełnienie lub wykładnię wyroku.

4. Postępowanie w sprawach gospodarczych: 
  • pojęcie sprawy gospodarczej, 
  • postępowanie gospodarcze, 
  • rozpoznanie sprawy gospodarczych z pominięciem przepisów o postępowaniu gospodarczym, 
  • prekluzja dowodowa w postępowaniu gospodarczym, 
  • zgłaszanie nowych żądań, 
  • zakaz powództwa wzajemnego w postępowaniu gospodarczym, 
  • umowa dowodowa, 
  • skutki zaniechania próby mediacyjnej.

5. Zmiany w postępowaniu uproszczonym. 

6. Zmiany w postępowaniu nakazowym i upominawczym. 

7. Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym. 


Podział na przerwy kawowe i zajęcia: 
10:00 – 11:30 I część szkolenia 
11:30 – 11:40 Przerwa kawowa 
11:40 – 13:20 II część szkolenia 
13:20 – 14:00 Przerwa na lunch 
14:00 – 16:00 III część szkolenia


Dodatkowe rabaty: 

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego” - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 

*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy:

 • Kodeks postępowania cywilnego

Kieszonkowy tekst ustawy: "Kodeks postępowania cywilnego." C.H.Beck 2019


SSO Grzegorz Karaś
Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii. Zajmuje się informatyzacją sądownictwa. Od 2010 r. bierze czynny udział w projektowaniu i we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sądach powszechnych. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w sądach powszechnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. W latach 2012– 2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Autor publikacji z zakresu informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.
SSO dr Zbigniew Woźniak
Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. W latach 2009 i 2014 był powołany do zespołu problemowego do spraw regulacji zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności w nowym Kodeksie Cywilnym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Jest autorem ponad 50 publikacji, w tym rozdziałów w komentarzach i wydaniach monograficznych, z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, elektronizacji postępowania cywilnego oraz zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności.

Centrum Konferencyjne Hotelu Europeum
ul. Kazimierza Wielkiego 27 A, 50-077 Wrocław

Formularz zapisu na szkolenie

Reforma KPC 2019. Omówienie zmian procedury cywilnej - 2 dni szkolenia. Wrocław Miejsce i termin: Wrocław, 29-30 stycznia 2020

CENA EARLY
1 350,00 zł z VAT
(1 097,56 zł bez VAT)
CENA REGULAR
1 550,00 zł z VAT
(1 260,16 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 25.12.2019 r.
CENA LATE
1 750,00 zł z VAT
(1 422,76 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 23.01.2020 r.
[ ? ]
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.