Reforma KPK w praktyce. Omówienie zmian procedury karnej. Warszawa

Zmiany procedury w sprawach karnych wprowadzone ustawą z 19.7.2019 r. – przebieg procesu przed sądem I i II instancji - czynności dowodowe - postępowanie kasacyjne - postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia (uzasadnienie i środki odwoławcze).


TERMIN:
16 marca 2020
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Sienna 39
CENA:
700,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Przedmiotem szkolenia są zmiany Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - KPK oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 4 września 2019 r.). 
Nowe przepisy weszły w życie 5 października 2019 r.

Na szkoleniu omawiane będą zmiany sposobu procedowania w sprawach karnych, w tym relacje pomiędzy rozwiązaniami ukierunkowanymi na usprawnienie i przyspieszenie postępowania, a unormowaniami stanowiącymi gwarancje procesowe stron. 

Cel szkolenia: 

Uczestnicy szkolenia szczegółowo zapoznają się z modyfikacją przebiegu procesu karnego przed sądem I i II instancji, w szczególności w kontekście poszczególnych czynności dowodowych, oraz postępowania kasacyjnego i dalszego postępowania po uprawomocnieniu się orzeczenia. 

Objaśnione zostaną, między innymi, praktyczne aspekty zmian przepisów regulujących uczestnictwo stron i ich przedstawicieli procesowych w rozprawach i posiedzeniach oraz ogłaszanie orzeczeń i ich doręczanie, a także sposób ich zaskarżania – z uwzględnieniem nowelizacji w zakresie podstaw odwoławczych i możności podnoszenia poszczególnych zarzutów. 

Szkolenie przybliży jego uczestnikom również nowy sposób sporządzania przez sądy obu instancji pisemnych uzasadnień wyroków, a w konsekwencji niezawodnie umożliwi praktykom prawa karnego skuteczne rozwiązanie problemów związanych ze sporządzaniem i wnoszeniem, w nowych realiach procesowych, środków odwoławczych

Dzięki naszemu szkoleniu dowiesz się: 

  • jakie modyfikacje nastąpiły w przebiegu procesu karnego przed sądem I i II instancji w kontekście poszczególnych czynności dowodowych, 
  • jak przebiega, w kontekście zmiany procedury karnej, postępowanie kasacyjne i dalsze postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia, 
  • jakie są praktyczne aspekty zmian przepisów regulujących uczestnictwo stron i ich przedstawicieli procesowych w rozprawach i posiedzeniach, 
  • jak przebiega ogłaszanie orzeczeń i ich doręczanie, a także ich zaskarżanie – z uwzględnieniem zmian w zakresie podstaw odwoławczych i możności podnoszenia poszczególnych zarzutów, 
  • jaki jest nowy sposób sporządzania przez sądy obu instancji pisemnych uzasadnień wyroków, związanych ze sporządzaniem i wnoszeniem środków odwoławczych. 
Do kogo kierujemy szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista: 

SSA Mariusz Młoczkowski - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1991 r.). Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej, od 1993 r. orzeka w sprawach karnych; początkowo w Sądzie Rejonowym, następnie od 2002 r. w Sądzie Okręgowym, a od 2011 r. w II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Lublinie. W latach 2013 - 2016 jako sędzia delegowany orzekał również w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. Od 2010 r., we współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Radomiu, prowadzi zajęcia z aplikantami adwokackimi z zakresu prawa karnego procesowego; prowadził również szkolenia dla praktyków (sędziów i adwokatów). 

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 


Zadaj pytanie prowadzącemu

Uczestnicy mają możliwość wcześniejszego zadawania pytań związanych z programem szkolenia. Prelegent odpowie na nie w trakcie szkolenia. 
Pytania należy wpisać w formularzu zamówienia w polu "Pytania i uwagi" podczas składania zamówienia.

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Harmonogram".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

DOSKONAŁY EKSPERT

SSA Mariusz Młoczkowski - od 1993 r. orzeka w sprawach karnych; początkowo w Sądzie Rejonowym, następnie od 2002 r. w Sądzie Okręgowym, a od 2011 r. w II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Lublinie. W latach 2013 - 2016 jako sędzia delegowany w Izbie Karnej Sądu Najwyższego.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

Godziny szkolenia: 10:00 - 16:00 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30 

Program: 

I. Przedstawienie zakresu i przesłanek (aksjologicznych i prawnych) wprowadzonych zmian procedury karnej.

II. Prezentacja normatywnej charakterystyki przeprowadzonej nowelizacji.

III. Szczegółowe omówienie zmian poszczególnych przepisów Kodeksu postępowania karnego w kontekście modelu i zasad polskiego procesu, w tym prawa do obrony, jak również instytucji i czynności procesowych, a w szczególności:
  • regulacji dotyczących pozycji pokrzywdzonego w procesie karnym, a w tym: 
modyfikacji ścigania przestępstw wnioskowych,
unormowań odnoszących się do oskarżenia subsydiarnego, 
  • przepisów określających skład sądu i jego właściwość, zasad ogłaszania i doręczania orzeczeń i zarządzeń, 
  • zasad ogłaszania i doręczania orzeczeń i zarządzeń, 
  • procesowej pozycji obrońcy, pełnomocnika i oskarżonego na kanwie ich uprawnień i obowiązków, między innymi związanych z: 
uczestnictwem w rozprawach i posiedzeniach sądu, 
rejestracją ich przebiegu,
usuwaniem braków formalnych pism procesowych,
  • nowych przesłanek oddalania wniosków dowodowych, 
  • zmian w zakresie warunkowego tymczasowego aresztowania, 
  • zmian przebiegu postępowania przygotowawczego, 
  • modyfikacji reguł procedowania sądu pierwszej instancji (w kontekście danych czynności dowodowych i dalszych czynności procesowych), 
  • nowych zasad sporządzania pisemnych uzasadnień wyroków (i związanych z tym praktycznych aspektów wnoszenia, w obliczu nowych unormowań, środków odwoławczych i kasacji), 
  • zmian w zakresie względnych podstaw odwoławczych,
  • zmian w zakresie inicjowania i przebiegu postępowania odwoławczego oraz zapadających w nim rozstrzygnięć, 
  • modyfikacji postępowania po uprawomocnienia się orzeczenia (w tym zmian w zakresie postępowania kasacyjnego i odszkodowawczego oraz dopuszczalności ścigania osoby przekazanej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania);

IV. Omówienie zakresu zmian przepisów Kodeksu karnego wykonawczego i Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

V. Zreferowanie treści przepisów przejściowych i ich konsekwencji procesowych. 

VI. Podsumowanie przedmiotowej nowelizacji i prezentacja jej wpływu na praktykę orzeczniczą sądów oraz wyzwań, przed którymi staną strony postępowania karnego i ich procesowi przedstawiciele.


Podział godzinowy zajęć: 

10:00 – 11:30 I część szkolenia 
11:30 – 11:40 Przerwa kawowa 
11:40 – 13:20 II część szkolenia 
13:20 – 14:00 Przerwa na lunch 
14:00 – 16:00 III część szkolenia


Rabaty: 

  • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego” - 15% rabatu* 
  • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
  • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 
*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy: 

  • Kodeks postępowania karnegoKieszonkowy tekst ustawy: Kodeks postępowania karnego, C.H.Beck 2019 
Stan prawny: 11 września 2019 r.
SSA Mariusz Młoczkowski
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1991 r.). Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej, od 1993 r. orzeka w sprawach karnych; początkowo w Sądzie Rejonowym, następnie od 2002 r. w Sądzie Okręgowym, a od 2011 r. w II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Lublinie. W latach 2013 - 2016 jako sędzia delegowany orzekał również w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. Od 2010 r., we współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Radomiu, prowadzi zajęcia z aplikantami adwokackimi z zakresu prawa karnego procesowego; prowadził również szkolenia dla praktyków (sędziów i adwokatów). W roku 2013 jako egzaminator z zakresu prawa karnego, będąc członkiem Komisji Egzaminacyjnej z siedzibą w Lublinie, uczestniczył w przeprowadzeniu egzaminu radcowskiego. Autor referatów wygłoszonych na Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego UMCS w Lublinie oraz na XII Bielańskim Kolokwium Karnistycznym zorganizowanym przez UKSW w Warszawie. 

Golden Floor Centrum
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

Reforma KPK w praktyce. Omówienie zmian procedury karnej. Warszawa Miejsce i termin: Warszawa, 16 marca 2020

CENA EARLY
600,00 zł z VAT
(487,80 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 17.01.2020 r.
CENA REGULAR
700,00 zł z VAT
(569,11 zł bez VAT)
CENA LATE
800,00 zł z VAT
(650,41 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 03.03.2020 r.
[ ? ]
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.