Szkolenie online

Prawo restrukturyzacyjne w praktyce. Z uwzględnieniem projektu ustawy o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Bogate możliwości stworzone dla przedsiębiorców i wyzwanie dla prawników!


TERMIN:
16 czerwca 2020 10:00-14:00
CENA:
399,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Termin szkolenia: 16 czerwca 2020 r.   -   Godzina: 10:00-14:00   -   Prelegent: SSR Cezary Zalewski
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo upadłościowe

Dla uczestników szkolenia 20% zniżki na komentarz 
Od czasu wejścia w życie - z dniem 1.1.2016 r. - ustawy Prawo restrukturyzacyjne liczba postępowań restrukturyzacyjnych z roku na rok rośnie. W 2019 r. prowadzono ponad 400 postępowań restrukturyzacyjnych, wśród których większość stanowią przyspieszone postępowania układowe, których popularność wciąż rośnie. Nie zabrakło również prowadzonych postępowań sanacyjnych ujawniających w pełnej gamie trudności z restrukturyzacją przedsiębiorstw.


Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest pokazanie problemów (na rzeczywistych przykładach postępowań restrukturyzacyjnych), które ujawniły się w dotychczasowej praktyce przy uwzględnieniu ostatnich zmian legislacyjnych. Celem szkolenia jest również prezentacja nowego projektu ustawy o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym wraz z analizą potencjalnych skutków wprowadzenia tych przepisów - dotyczących przedsiębiorców, którzy na wskutek strat poniesionych w powodu epidemii COVID-19 zechcą samodzielnie otworzyć postępowanie naprawcze, bez konieczności występowania do sądu.

W trakcie szkolenia zostaną omówione: 

 • Podstawy otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych wraz z przedstawieniem orzecznictwa w tym zakresie.
 • Przykładowe, rzeczywiście złożone wnioski restrukturyzacyjne, przebieg postępowań i zapadłe rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach.
 • Skutki otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych dla zawartych umów oraz wpływ na inne postępowania sądowe.
 • Najczęstsze błędy doradców restrukturyzacyjnych stwierdzone w konkretnych postępowaniach.
 • Praktyka tworzenia spisów wierzytelności oraz spisów wierzytelności spornych.
 • Praktyka zawierania układu ze szczególnym uwzględnieniem celowości podziału na grupy wierzycieli oraz zawierania układu częściowego.
 • Uprawnienia i możliwości wierzycieli, które umożliwiają znaczące podniesienie skuteczności egzekucji wierzytelności.
 • Procedury restrukturyzacyjne z podkreśleniem praktycznych możliwości wykorzystania każdej z nich.
 • Sposób wykorzystania w praktyce instrumentów sanacyjnych.
 • Pomoc publiczna jako element restrukturyzacji z udziałem podmiotów publicznoprawnych.
 • Skutki zawarcia układu oraz uprawnienia uczestników w toku jego wykonywania.
 • Podstawy umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego.
 • Relacje między postępowaniem restrukturyzacyjnym a upadłościowym. 
 • Projekt ustawy o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Kto powinien wziąć udział 

Adwokaci i radcowie prawni, syndycy, doradcy restrukturyzacyjni; specjaliści pracujący w bankach i instytucjach finansowych, a także w instytucjach publicznoprawnych (w szczególności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, urzędach skarbowych) zajmujący się trudnymi wierzytelnościami, restrukturyzacją i upadłościami oraz przedsiębiorcy. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista: 

SSR Cezary Zalewski - Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne - od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od kwietnia 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego. 

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".Dla uczestników szkolenia 20% zniżki na komentarz!


Wszystkie osoby, które kupią to szkolenie online otrzymają 20% rabatu na komentarz:

Stanisław Gurgul "Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz z Aneksem omawiającym ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców", C.H.Beck 2020.

Dowiedz się więcej o komentarzu >>


Kod rabatowy zostanie wysłany w dniu szkolenia na adres e-mail podany w zamówieniu. Kod obniży cenę wskazanego komentarza o 20% od ceny katalogowej.

Godziny szkolenia online: 10:00-14:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:


1. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, wraz z przedstawieniem przykładów konkretnych spraw, w których sąd odmówił otwarcia postępowania.

2. Analiza konkretnej sprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu po samodzielnym zbieraniu głosów.

3. Przebieg przyspieszonego postępowania układowego – przykłady ze wskazaniem najczęstszych błędów i trudności występujących w konkretnych sprawach.

4. Postępowanie układowe w praktyce.

5. Postępowanie sanacyjne:
○ zarząd własny dłużnika w postępowaniu sanacyjnym,  
○ spis wierzytelności – błędy i wątpliwości ujawnione w praktyce,
○ plan restrukturyzacyjny – omówienie przykładów konkretnych planów i procedury jego zatwierdzania,
○ rada wierzycieli:
• wątpliwości prawne na etapie powoływania rady,
• omówienie przykładowych zapisów regulaminu ,
• podstawy uchylania uchwał ze wskazaniem przykładowych orzeczeń, 
• praktyka współpracy z innymi organami postępowania,
○ wdrażanie działań sanacyjnych: 
• bezskuteczność czynności prawnych,
• odstąpienie od umów wzajemnych,
• sprzedaż składników majątkowych ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej.

6. Umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego – podstawy teoretyczne i orzecznictwo sądów.

7. Relacje między postępowaniem restrukturyzacyjnym  a upadłościowym:
○ pierwszeństwo rozpoznawania wniosku o otwarcie postępowania w praktyce sądów,
○ uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości – przykłady konkretnych spraw i zapadłych  orzeczeń.

8. Projekt ustawy o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.Szkolenie online podzielone zostanie na cztery części obejmujące: wykład z możliwością zadawania pytań oraz przerwę

10:00-11:00 – I część (wykład, zadawanie pytań, 5-minutowa przerwa)
11:00-12:00 – II część (wykład, zadawanie pytań, 15-minutowa przerwa)
12:15-13:00 – III część (wykład, zadawanie pytań, 5-minutowa przerwa)
13:00-14:00 – IV część (wykład, zadawanie pytań, podsumowanie)

SSR Cezary Zalewski
SSR Cezary Zalewski
Pomysłodawca Prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne - od kwietnia 2012 r. jako członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego przy Ministrze Sprawiedliwości, który przygotował Rekomendacje w tym zakresie, zaś od kwietnia 2013 r. członek Zespołu do przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który przygotował założenia do ustawy, a następnie projekt nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne wraz z szerokimi zmianami w zakresie prawa upadłościowego. Od listopada 2013 r. do marca 2014 r. delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z przygotowywaną ustawą Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacją Prawa upadłościowego, w latach: 2003– obecnie– Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; prowadził postępowania upadłościowe pełniąc funkcję sędziego– komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych; wielokrotnie był członkiem składu orzekającego kierującego pytania prawne do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego prezentując ustnie przed Trybunałem stanowisko sądu;w latach 2011- 2014 orzekający w Sądzie Okręgowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wymiarze 1– 4 sesji w miesiącu;posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Sędziów i Prokuratorów, Uczelnię Łazarskiego (studia podyplomowe), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia podyplomowe), Okręgową Izbę Adwokacką w Warszawie, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, C.H.Beck, Business Options s.c., Krajową Izbę Syndyków, Federację Syndyków Rzeczpospolitej Polskiej;opracowywał jako uczestnik konsorcjum casebooki w ramach realizacji projektu pn. „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych- case management” realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Autor wielu innych publikacji z zakresu prawa upadłościowego, prelegent na licznych konferencjach dotyczących prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.
Godziny szkolenia online: 10:00-14:00.

Zapisy trwają do 15 czerwca 2020 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail na około 2 godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Szkolenie online podzielone zostanie na cztery części obejmujące: wykład z możliwością zadawania pytań oraz przerwę

10:00-11:00 – I część (wykład, zadawanie pytań, 5-minutowa przerwa)
11:00-12:00 – II część (wykład, zadawanie pytań, 15-minutowa przerwa)
12:15-13:00 – III część (wykład, zadawanie pytań, 5-minutowa przerwa)
13:00-14:00 – IV część (wykład, zadawanie pytań, podsumowanie)


Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Prawo restrukturyzacyjne w praktyce. Z uwzględnieniem projektu ustawy o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym Miejsce i termin: Szkolenie online, 16 czerwca 2020 10:00-14:00
Cena: 399,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w regulaminie.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Szkolenie przeprowadzone na dobrym poziomie. Bardzo pozytywnie oceniam prelegenta.
Jadwiga
Wysoki poziom merytoryczny szkolenia.
Marek
Szkolenie profesjonalne, dużo praktycznych aspektów.
Jacek