REFORMA KPC w praktyce. Postępowanie dowodowe, gospodarcze i postępowania odrębne. Warszawa

W dniu 4.7.2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.


TERMIN:
30 czerwca 2020
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Chłodna 51
CENA:
650,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 6.8.2019 r. poz. 1469) wprowadza istotne zmiany postępowania cywilnego o fundamentalnym znaczeniu dla praktyki sądowej. Ze względu na bardzo dużą ilość zmian dokonywanych tą ustawą (niemal 300), nowelizacja z 4.7.2019 r. jest najobszerniejszą zmianą procedury cywilnej od 2012 r. Większość znowelizowanych przepisów wejdzie w życie w dniu r., jednakże już 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 21.8.2019 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące kosztów sądowych. 

W ramach szkolenia zostaną omówione zarówno zmiany kluczowych regulacji procesowych (zmiany w postępowaniu nakazowym, upominawczym, EPU, jak i nowe rozwiązania (wprowadzenie odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych). 

Dzięki szkoleniu zyskasz wiedzę na temat:

 • Jakie są wymagania formalne wniosku o przeprowadzenie dowodu, 
 • Kiedy sąd może pominąć dowód, 
 • Czy i w jakiej sytuacji sąd może odebrać od świadka zeznania na piśmie; 
 • Czy sąd może złożyć zażalenie do akt sprawy bez nadania mu dalszego biegu; 
 • Czy można złożyć apelację bez wniosku o sporządzenie uzasadnienia;
 • Czy sąd w uzasadnieniu może powołać się na treść pisma strony postępowania; 
 • W jakiej sytuacji można odstąpić od odczytania sentencji wyroku. 

Dowiesz się również m.in.:

 • Kiedy sąd przesłucha świadka w sprawie gospodarczej, a kiedy oddali taki wniosek dowodowy; 
 • Czy dla przedsiębiorcy osoby fizycznej postępowanie według przepisów odrębnych o sprawach gospodarczych jest obowiązkowe; 
 • Czy możliwe jest wydanie nakazu zapłaty gdy pozwany mieszka za granicą RP w UE albo poza UE; 
 • Czy według nowych przepisów umorzenie postępowania w EPU powoduje skutek przerwania biegu terminu przedawnienia; - kiedy sąd może nałożyć obowiązek zwrotu odsetek za wydatek poniesiony przez stronę postępowania; 
 • Jakie mogą być konsekwencje finansowe nadużycia przez stronę prawa procesowego. 

W ramach szkolenia zostaną omówione zarówno nowe rozwiązania (nadużycie prawa procesowego cywilnego, posiedzenia przygotowawcze i plan rozprawy, nowe postępowanie w sprawach gospodarczych z szeregiem odrębności), jak i zmiany powodujące przełamanie dotychczasowych regulacji procesowych (a w szczególności doręczenia przez powoda za pośrednictwem komornika, zmiany w przepisach o sporządzaniu uzasadnień i doręczaniu orzeczeń sądowych w procesie cywilnym, nowy kształt postępowania apelacyjnego, odmowa nadania klauzuli wykonalności i odmowa wszczęcia egzekucji). 


Zakres zmian w KPC: 

I. Postępowanie dowodowe:

 nowe brzmienie całego art. 228; dodane art. 2351-2352; nowe brzmienie całego art. 236; art. 240 - nowe brzmienie § 1; dodane art. 2421—2422; dodany art. 2432; uchylony art. 258; nowe brzmienie całego art. 263; art. 266 - nowe brzmienie § 3; uchylony art. 270; dodany art. 2711; dodany art. 2722; nowe brzmienie całego art. 275; dodany art. 2781; uchylony art. 279; art. 281 - dodany § 2; art. 282 - dodany § 1i 12; uchylony art. 283; nowe brzmienie całego art. 284; nowe brzmienie całego art. 286; nowe brzmienie całego art. 288; art. 290 - dodany § 3-5; nowe brzmienie całego art. 2901

II. Pouczenie o możliwym wyniku sprawy i zmianie podstawy prawnej rozstrzygnięcia:

dodany art. 1561

III. Postępowanie gospodarcze i zmiany w postępowaniach odrębnych: 

 dodane art. 4581-45813

 art. 461 - nowe brzmienie § 1, 2, 21, 3, uchylony § 22; art. 464 - nowe brzmienie § 1; art. 467 - uchylony § 1-3, dodany § 31 i 32, nowe brzmienie § 4; uchylony art. 468; nowe brzmienie całego art. 470; nowe brzmienie całego art. 471; nowe brzmienie całego art. 4751; art. 476 - nowe brzmienie § 1 pkt 3, § 5 pkt 1 lit b; art. 477- uchylony § 32; art. 47711 - uchylony § 3; art. 47713 - uchylony § 2; art. 47714 - dodany § 21

 nowe brzmienie całego art. 47930
 nowe brzmienie całego art. 47952; 
nowe brzmienie całego art. 47963
 nowe brzmienie całego art. 47974

 dodane art. 480(l)-480(4); nowe brzmienie całego art. 484(1); art. 485 - nowe brzmienie § 1, 2 i 4, uchylony § 3; art. 486 - uchylony § 1, nowe brzmienie § 2; uchylony art. 491; art. 492 - nowe brzmienie § 3; uchylony art. 492(1); nowe brzmienie całego art. 493; uchylone art. 494, 495, 496; nowe brzmienie całego art. 497; uchylony art. 497(1) i 498; art. 499 - nowe brzmienie wprowadzenia do wyliczenia w § 1, uchylony § 1 pkt 4; uchylone art. 502, 5021, 503, 504; art. 505 - nowe brzmienie § 1 i 3; 

 nowe brzmienie całego art. 5051; nowe brzmienie całego art. 5052; art. 5053 - nowe brzmienie § 2; art. 5056 - uchylony § 2; nowe brzmienie całego art. 5057; art. 5058 - uchylony § 1 i 2, dodany § 4; art. 50510 - uchylony § 2; uchylony art. 50511; art. 50512 - dodany § 11; art. 50514 - nowe brzmienie § 1; 

 art. 50525 - uchylony § 1; 

 art. 50528 - dodany § 2; nowe brzmienie całego art. 50529;art. 50532 - uchylony § 4; nowe brzmienie całego art. 50533; nowe brzmienie całego art. 50534; nowe brzmienie całego art. 50536; nowe brzmienie całego art. 50537; nowe brzmienie całego art. 50538; dodane art. 50540- 50550

Do kogo kierujemy szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów. A także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy. 

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista: 

Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński - Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu oraz profesor na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa postępowania cywilnego. W latach 2007-2015 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. 

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Harmonogram".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

DOSKONAŁY EKSPERT

Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, sędzia SA we Wrocławiu.
Godziny szkolenia: 10:00-16:00 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 9:30 

Program: 

1. Postępowanie dowodowe: 
  fakty powszechnie znane; 
  warunki formalne wniosku o przeprowadzenie dowodu; 
  podstawy pominięcia dowodu przez sąd; 
  obowiązek strony zapewnienia stawiennictwa świadka, biegłego lub innej osoby, jeżeli wnosiła o ich przesłuchanie; 
  dowód z dokumenty, który jest złożony w aktach; 
  pisemne zeznania świadka; 
  przesłuchanie świadka z udziałem biegłego lub psychologa; 
  dowód z opinii biegłego sporządzonej na zlecenie organu władzy publicznej; 
  opinia biegłego sadowego, i sposób jej przeprowadzenia, wydatki; 
  opinia z instytutu naukowo-badawczego; 
  opinia w sprawach rodzinnych. 

2. Pouczenie o możliwym wyniku sprawy i zmianie podstawy prawnej rozstrzygnięcia: 
  materialne wskazanie-geneza instytucji; 
  dotychczasowe zasady omawiania ze stronami przedmiotu sprawy; 
  pouczenie o prawdopodobnym wyniku sprawy; 
  uprzedzenie o zmianie kwalifikacji prawnej zadania. 

3. Postępowanie gospodarcze i zmiany w postępowaniach odrębnych (postępowanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, upominawcze, elektroniczne upominawcze, nakazowe, przed organami regulacyjnymi): 
  zakres przedmiotowy spraw gospodarczych; 
  warunki formalne pozwu; 
  warunki formalne odpowiedzi na pozew; 
  pouczenia dla strony niedziałającej przez pełnomocnika profesjonalnego; 
  prekluzja dowodowa; 
  pominięcie rozpoznania sprawy według przepisów o postępowaniu gospodarczym; 
  przekazanie sprawy innemu sądowi jeżeli nie ma charakteru gospodarczego; 
  brak możliwości występowania z nowymi roszczeniami; 
  niedopuszczalność powództwa wzajemnego; 
  termin zakończenia sprawy, termin na złożenie skargi o wznowienie postępowania; 
  umowa dowodowa; 
  dowód z zeznań świadków i jego ograniczenia; 
  zasady obciążania kosztami procesu. 

4. Postępowanie upominawcze, nakazowe i elektroniczne postępowanie upominawcze: 
  warunki wydania nakazu zapłaty; 
  nowa podstawa wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym; 
  postępowanie po wniesieniu zarzutów przez pozwanego; 
  niedopuszczalność powództwa wzajemnego; 
  brak możliwości wystąpienia z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych; 
   zmiany w postępowaniu upominawczym i uproszczonym; 
  umorzenie postępowania w sprawach z EPU w razie braku podstaw do wydania nakazu; 
  skutek doręczenia pozwanemu nakazu w EPU na adres wskazany w bazie PESEL; 
  skutki wniesienia przez pozwanego sprzeciwu od nakazu zapłaty w EPU; 
  możliwość ponownego wytoczenia powództwa po wniesieniu sprzeciwu w EPU. 

Podział na przerwy kawowe: 
10:00 – 11:30 I część szkolenia 
11:30 – 11:40 Przerwa kawowa 
11:40 – 13:20 II część szkolenia 
13:20 – 14:00 Przerwa na lunch 
14:00 – 16:00 III część szkolenia
Rabaty: 

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego” - 15% rabatu* 
 • Klienci systemu Legalis - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 

*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy:

 • Kodeks postępowania cywilnego


Tekst ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Wydawnictwo C.H.Beck.prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
Profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki. Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako sędzia orzekał m.in. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, następnie w Sądzie Apelacyjnym w tym mieście. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu m.in. prawa prywatnego międzynarodowego i umów elektronicznych, współautorem komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego. Redaktor i współautor opracowania „Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz” (C.H.Beck, 2016) Był kierownikiem projektów naukowych dotyczących informatyzacji podmiotów publicznych, a także kierownikiem zespołu ministerialnego, który opracował założenia projektów aktów prawnych wdrażających m.in. elektroniczne postępowanie upominawcze, czy formę dokumentową. W przeszłości podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego oraz koordynator krajowy ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

REFORMA KPC w praktyce. Postępowanie dowodowe, gospodarcze i postępowania odrębne. Warszawa Miejsce i termin: Warszawa, 30 czerwca 2020

CENA EARLY
650,00 zł z VAT
(528,46 zł bez VAT)
CENA REGULAR
750,00 zł z VAT
(609,76 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 04.05.2020 r.
CENA LATE
850,00 zł z VAT
(691,06 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 16.06.2020 r.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.