Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Dematerializacja akcji niepublicznej spółki akcyjnej i prostej spółki akcyjnej. Rejestr Akcjonariuszy. Warszawa

Rok 2020 stawia szczególne wyzwanie przed spółkami akcyjnymi i komandytowo-akcyjnymi – obowiązkową dematerializację akcji.


TERMIN:
6 maja 2020
MIEJSCE:
Warszawa, ul. Chłodna 51
CENA:
700,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) dokonała radykalnej zmiany Kodeksu spółek handlowych nakładając na wszystkie spółki akcyjne, komandytowo-akcyjne oraz proste spółki akcyjne obowiązek wdrożenia i zlecenia prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy spółki zewnętrznemu, licencjonowanemu podmiotowi. 

Nowe obowiązki 2020

2020 rok stawia szczególne wyzwanie przed spółkami akcyjnymi i komandytowo-akcyjnymi – obowiązkową dematerializację akcji. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy będą musieli pożegnać papierowe akcje imienne i na okaziciela. Zamiast tego pojawi się obowiązek ich ujawniania w elektronicznych rejestrach. Ustawodawca chce bowiem, by wszystkie powyższe podmioty utworzyły rejestry akcjonariuszy, w których będą ujawniane akcje rejestrowe i prawa z nimi związane. 

Żeby zdążyć z uruchomieniem rejestrów na czas, firmy już teraz powinny rozpocząć przygotowania. Między innymi muszą wyłonić firmę prowadzącą rejestr, przyjąć formalną uchwałę walnego zgromadzenia akcjonariuszy w sprawie jej wyboru, wynegocjować i podpisać z nią umowę. Potem muszą pięciokrotnie wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce, udostępnić informacje o wezwaniu na stronie internetowej (te podmioty, które jej nie mają, muszą ją założyć), zebrać niezbędne dokumenty i dane od akcjonariuszy. 

Rejestry muszą być gotowe 1 stycznia 2021 r., ale już od 1 stycznia 2020 r. spółki powinny posiadać stronę www przeznaczoną do obsługi walnych zgromadzeń akcjonariuszy, natomiast do 30 czerwca 2020 r. spółka jest zobowiązana wykonać pierwsze wezwanie do zwrotu dokumentów z akcji. Z dniem 1 stycznia 2021 r. wszystkie akcje z mocy prawa utracą swoją ważność, a akcjonariuszami będą osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy lub zapisane w KDPW. Kolejna istotna data dla akcjonariuszy to 1 stycznia 2026 r., kiedy to nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały zdematerializowane. 

Konsekwencją zmian będzie również pożegnanie się z anonimowością posiadaczy akcji na okaziciela. Dostęp do rejestru będzie miał każdy, kto ma choćby jedną akcję spółki, a także organy państwa (tak jak do tajemnicy bankowej). 

Kary za niedochowanie obowiązków

Ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za brak wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za brak prowadzenia rejestru akcjonariuszy lub nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają także grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania przez spółkę od dnia wejścia w życie przepisów dokumentów na akcje, warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie, lub na inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku spółki. 

Cel szkolenia: 

Przedmiotem szkolenia jest szczegółowe omówienie charakterystyki prawnej akcji zdematerializowanych w niepublicznej spółce akcyjnej i prostej spółce akcyjnej oraz sposobu rozwiązywania praktycznych problemów związanych z obrotem tymi akcjami. Do centralnych zagadnień będących przedmiotem szkolenia należy więc także rejestr akcjonariuszy oraz obowiązki podmiotów go prowadzących. 

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Jaki jest mechanizm obrotu akcjami zdematerializowanymi spółki niepublicznej? 
 • Jakie są obowiązki podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy? 
 • Jaki jest zakres odpowiedzialności podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy? 
 • W jakiej formie prowadzić rejestr akcjonariuszy? 
 • Jak wykorzystać technologię blockchain do obrotu akcjami zdematerializowanymi? 
 • W jaki sposób dematerializacja akcji może ułatwiać crowdfunding udziałowy? 
 • Jak zamienić akcje wydane w formie dokumentu na zdematerializowane? 

Do kogo kierujemy szkolenie: 

Szkolenie przeznaczone jest dla: adwokatów, radców prawnych, prawników przedsiębiorstw, przedsiębiorców, menadżerów, pracowników domów maklerskich i banków, aplikantów.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest ceniony specjalista: 

Dr hab. Tomasz Sójka: profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Był stypendystą Uniwersytetu Oxfordzkiego, De Paul University w Chicago, oraz Instytutu TMC Assera w Hadze. W latach 2006–2008 był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. W swojej praktyce świadczył usługi doradcze przy realizacji szeregu transakcji na rynku kapitałowym, w tym: fuzji i przejęć (M&A), restrukturyzacji kapitałowej;  publicznych i niepublicznych emisjach papierów wartościowych (akcji, obligacje, warranty subskrypcyjne). Na bieżąco doradza także wielu spółkom publicznym w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych oraz przestrzegania zasad corporate governance. Uczestniczył także w wielu sporach sądowych i arbitrażowych związanych z konfliktami pomiędzy udziałowcami największych spółek kapitałowych.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia 

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Harmonogram".

WYGODNA LOKALIZACJA

Szkolenie odbywa się w wygodnej lokalizacji, która zapewni Ci komfortowe warunki oraz wygodny dojazd.

PRZYDATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Otrzymujesz przydatne i praktyczne materiały szkoleniowe, które uporządkują Twoją wiedzę.

SERWIS KAWOWY I LUNCH

W czasie szkolenia zapewniamy Ci energetyczne przerwy kawowe oraz lunch.

DOSKONAŁY EKSPERT

Dr hab. Tomasz Sójka, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Był stypendystą Uniwersytetu Oxfordzkiego, De Paul University w Chicago, oraz Instytutu TMC Assera w Hadze. W latach 2006–2008 był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA ORAZ PUNKTY ORA I OIRP

Godziny szkolenia: 11:00 - 15:30 
Rejestracja zaczyna się o godz.: 10:30 


Program:

1. Dematerializacja akcji – zjawisko i zagadnienia konstrukcyjne.
2. Rejestr akcjonariuszy. 
3. Treść i forma rejestru akcjonariuszy. 
4. Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. 
5. Dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy. 
6. Obowiązki podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 
7. Jawność rejestru. 
8. Rozporządzenie akcją. 
9. Ochrona nabywcy akcji w dobrej wierze od nieuprawnionego. 
10. Rejestr akcji w oparciu o technologię blockchain. 
11. Zbywalność akcji i jej ograniczenia. 
12. Stosunek prawny pomiędzy podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy a spółką. 
13. Stosunek prawny pomiędzy podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy a akcjonariuszem. 
14. Stosunek prawny pomiędzy podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy a osobą mającą interes w uzyskaniu wpisu. 
15. Zakres odpowiedzialności podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 
16. Świadectwo rejestrowe. 
17. Wpływ dematerializacji na funkcjonowanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy. 
18. Akcje zdematerializowane a stosunki majątkowe małżeńskie. 
19. Wypłata dywidendy z akcji zdematerializowanych. 
20. Pozbawienie akcjonariusza praw udziałowych. 
21. Procedura dematerializacji akcji wydanych w formie dokumentu. 
22. Przepisy karne. 
23. Rejestr akcji – różnice pomiędzy niepubliczną spółką akcyjną a prostą spółką akcyjną.

Rabaty: 

 • Prenumeratorzy „Monitora Prawa Pracy”, „Monitora Prawniczego”, „Nieruchomości C.H.Beck” oraz „Monitora Podatkowego” - 15% rabatu* 
 • Klienci systemu Legalis - 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 15% rabatu* 
 • Przy zgłoszeniu 2-3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji - 10% rabatu* 

*Rabaty nie sumują się. 

Bonusy:

 • Kodeks spółek handlowych


Kieszonkowy tekst ustawy: Kodeks spółek handlowych, C.H.Beck 2020
dr hab. Tomasz Sójka
dr hab. Tomasz Sójka
Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Był stypendystą Uniwersytetu Oxfordzkiego, De Paul University w Chicago, oraz Instytutu TMC Assera w Hadze. W latach 2006–2008 był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w ramach pracy dydaktycznej wykłada prawo handlowe i cywilne. Specjalizuje się w prawie spółek, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynków kapitałowych oraz regulacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi. Dorobek naukowy prof. Tomasza Sójki obejmuje kilkadziesiąt publikacji w wyżej wymienionym zakresie. W swojej praktyce świadczył usługi doradcze przy realizacji szeregu transakcji na rynku kapitałowym, w tym: fuzji i przejęć (M&A), restrukturyzacji kapitałowej;  publicznych i niepublicznych emisjach papierów wartościowych (akcji, obligacje, warranty subskrypcyjne). Na bieżąco doradza także wielu spółkom publicznym w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych oraz przestrzegania zasad corporate governance. Uczestniczył także w wielu sporach sądowych i arbitrażowych związanych z konfliktami pomiędzy udziałowcami największych spółek kapitałowych.

Golden Floor Tower (Warsaw Trade Tower)
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Formularz zapisu na szkolenie

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Dematerializacja akcji niepublicznej spółki akcyjnej i prostej spółki akcyjnej. Rejestr Akcjonariuszy. Warszawa Miejsce i termin: Warszawa, 6 maja 2020

CENA EARLY
600,00 zł z VAT
(487,80 zł bez VAT)
Cena obowiązywała do 20.03.2020 r.
CENA REGULAR
700,00 zł z VAT
(569,11 zł bez VAT)
CENA LATE
800,00 zł z VAT
(650,41 zł bez VAT)
Cena obowiązuje od 23.04.2020 r.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.