Szkolenie online

REFORMA KPC. Orzeczenia sądowe. Postępowanie apelacyjne i zażaleniowe

Praktyczne problemy związane z reformą postępowania cywilnego


TERMIN:
13 sierpnia 2020 13:00-15:00
CENA:
179,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Termin szkolenia: 13 sierpnia 2020 r.    -   Godzina: 13:00-15:00   -    Prelegent: SSO Grzegorz Karaś
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium
Reforma postępowania cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1469) spowodowała gruntowne zmiany procedury, mające wielkie znaczenie dla praktyki sądowej. Nowelizacja z 4.7.2019 r. jest najobszerniejszą zmianą procedury cywilnej od 2012 r. Ze względu na bardzo dużą ilość zmian dokonywanych tą ustawą i niejednoznaczność niektórych przepisów w praktyce wystąpiło szereg problemów w zakresie stosowana nowych przepisów.

Jedna z bardziej istotnych zmian dotyczy formy wydawanych przez sądy orzeczeń. Zmiana przepisów spowodowała, że postanowienia wydawane są wyłącznie w formie sentencji, bez uzasadnienia, niezależenie od tego czy postanowienie jest zaskarżalne czy też nie. Dopiero na wniosek strony sąd sporządza i doręcza uzasadnienie postanowienia. W zakresie wyroków zmiana dotyczy sposobu ich ogłaszania i możliwości pominięcia ogłoszenia wyroku w przypadku nieobecności stron i publiczności. Zmiana postępowania apelacyjnego i zażaleniowego jest jedną z najdalej idących zmian w procedurze cywilnej. Zmiana przepisów spowodowała, że postanowienia wydawane są wyłącznie w formie sentencji. Dopiero na wniosek strony sąd sporządza stosowne uzasadnienie postanowienia lub wyroku. Brak zaś skutecznie złożonego wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zamyka stronie możliwość złożenia apelacji lub zażalenia. Zmieniony został także model rozpoznania apelacji, ustawa reforma wprowadziła bowiem zasadę rozpoznania apelacji na posiedzeniu niejawnym i wyznaczenie rozprawy na wniosek strony złożony w apelacji lub odpowiedzi na apelację. Zmieniony został też model postępowania zażaleniowego z postępowania dewolutywnego na postępowanie niedewolutywne.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu wskazanie zmian w zakresie procesu decyzyjnego sądu a także zapoznanie z prawidłowym i skutecznym zgłaszaniem wniosków o doręczenie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem, identyfikację problemów praktycznych z tym związanych oraz próbę ich rozwiązania.

Na szkoleniu dowiesz się m.in:

 • w jaki sposób w jakim składzie i w jakiej formie wydawane są przez sąd postanowienia,
 • o nowych uprawnieniach procesowych asystentów sędziego,
 • o przesłankach wydania wyroku kontradyktoryjnego na posiedzeniu niejawnym,
 • na jaki czas sąd może odroczyć publikację wyroku,
 • o możliwości odstąpienia od ogłoszenia wyroku,
 • w jaki sposób należy prawidłowo złożyć wniosek o doręczenie uzasadnienia orzeczenia,
 • o zakresie i terminie sporządzenia uzasadnienia orzeczenia,
 • jaka jest nowa treść uzasadnienia wyroku pierwszo i drugoinstancyjnego,
 • o możliwości odstąpienia przez sąd od sporządzenia uzasadnienia postanowienia.
 • o skutkach cofnięcia pozwu po wydaniu wyroku.
 • o nowym modelu postępowania apelacyjnego i zażaleniowego,
 • o terminie i sposobie wniesienia apelacji,
 • w jaki sposób przebiega postępowanie międzyinstancyjne,
 • jak prawidłowo formułować zarzuty apelacyjne,
 • jakie są wymogi formalne i merytoryczne apelacji,
 • jakie są przesłanki odrzucenia apelacji,
 • w jakim przypadku sąd odwoławczy rozpozna apelację na rozprawie a w jakim na posiedzeniu niejawnym,
 • o zmianach w zakresie treści uzasadnienia drugoinstancyjnego,
 • jakie są skutki uchylenia wyroku do ponownego rozpoznania,
 • o zmianie modelu rozpoznania zażaleń,
 • w jakim przypadku zażalenie rozpoznaje inny skład tego samego sądu,
 • w jakim przypadku zażalenie rozpoznaje sąd wyższej instancji.
 • w jaki sposób rozpoznawane jest zażalenie.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

SSO Grzegorz Karaś -

sędzią sądu okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest on także autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 13:00-15:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:

 
1.  Zasady wydawania postanowień.
2.  Skład sądu w postępowaniu pierwszo i drugoinstancyjnym.
3.  Nowe uprawnienia asystenta sędziego.
4.  Ogłoszenie wyroku po przeprowadzeniu rozprawy.
5.  Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem.
6.  Zakres i termin  sporządzenia uzasadnienia.
7.  Treść uzasadnienia wyroku sądu pierwszo i drugoinstancyjnego.
8.  Sporządzenie uzasadnienia wyroku z urzędu.
9.  Tryb wydawania postanowień w toku postępowania pierwszo i drugoinstancyjnego.
10.  Uzasadnianie postanowień. 
11.  Odstąpienie przez sąd od sporządzenia uzasadnienia postanowienia. 
12.  Termin i sposób wniesienia apelacji od wyroków. 
13.  Postępowanie międzyinstancyjne.
14.  Skład sądu w postępowaniu drugoinstancyjnym.
15.  Wymogi formalne apelacji. 
16.  Przesłanki odrzucenia apelacji.
17.  Rozpoznanie apelacji przez sąd odwoławczy:
    a) rozpoznanie apelacji na rozprawie,
    b) rozpoznanie apelacji na posiedzeniu niejawnym.
18.  Uzasadnienie wyroku odwoławczego.
19.  Skutki uchylenia wyroku pierwszoinstancyjnego.
20.  Zażalenie – zmiana koncepcji zażaleń.
21.  Rodzaje postanowień od jakich służy zażalenie do sądu wyższej instancji.
22.  Rodzaje postanowień od jakich służy zażalenie do innego składu tego samego sądu.
23.  Rodzaje postanowień od jakich służy zażalenie do innego składu sądu odwoławczego. 


SSO Grzegorz Karaś
SSO Grzegorz Karaś
Sędzią sądu okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest on także autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.
Godziny szkolenia online: 13:00-15:00.

Zapisy trwają do 12 sierpnia 2020 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail na około 2 godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu trzech dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu trzech dni roboczych po szkoleniu.

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

REFORMA KPC. Orzeczenia sądowe. Postępowanie apelacyjne i zażaleniowe Miejsce i termin: Szkolenie online, 13 sierpnia 2020 13:00-15:00
Cena: 179,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w regulaminie.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.