Szkolenie online

REFORMA KPC. Postępowanie odrębne po zmianach – uproszczone, w sprawach gospodarczych, nakazowe, upominawcze i elektroniczne upominawcze

Praktyczne problemy związane z reformą postępowania cywilnego


TERMIN:
11 września 2020 13:00-15:00
CENA:
179,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Termin szkolenia: 11 września 2020 r.    -   Godzina: 13:00-15:00   -    Prelegent: SSO Grzegorz Karaś
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium
Reforma postępowania cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1469) spowodowała gruntowne zmiany procedury, mające wielkie znaczenie dla praktyki sądowej. Nowelizacja z 4.7.2019 r. jest najobszerniejszą zmianą procedury cywilnej od 2012 r. Ze względu na bardzo dużą ilość zmian dokonywanych tą ustawą i niejednoznaczność niektórych przepisów w praktyce wystąpiło szereg problemów w zakresie stosowana nowych przepisów.

Zmiana przepisów postępowania wprowadziła do KPC nowy rodzaj postępowania odrębnego – postępowanie w sprawach gospodarczych. Wprowadzenie nowego postępowania odrębnego zmienia sposób procesowania sądu w sprawach gospodarczych. Ustawodawca zwiększył zakres spraw rozpoznawanych przez sądy gospodarcze w postepowaniu w sprawach gospodarczych oraz wprowadził szereg uregulowań odmiennych w porównaniu z postępowaniem cywilnym. Postępowanie to zwiększa zakres obowiązków procesowych stron i pełnomocników procesowych, wprowadza nowe instytucje procesowe (np. umowa dowodowa) oraz zaostrza zasady prekluzji dowodowej. 

Zmiana postepowania uproszczonego spowodowała, że większość spraw o świadczenie do 20.000 zł będzie rozpoznawana w postępowaniu uproszczonym. Ustawodawca zmienił zasady tego postępowania m.in. dopuszczając przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. Zmianie także uległ sposób rozpoznania apelacji w postępowaniu uproszczonym. Przemodelowane zostało także postępowanie nakazowe i upominawcze. Ustawodawca ograniczył możliwość uzyskania przez wierzyciela nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym. Zmianie uległo także elektroniczne postępowanie upominawcze, stajać się obecnie autonomicznym rodzajem postępowania, które nie jest kontynuowane w postępowaniu zwykłym w przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty lub złożenia przez pozwanego sprzeciwu do nakazu.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu wskazanie zmian w przepisach dotychczasowych, identyfikację problemów praktycznych oraz próbę ich rozwiązania. 


Na szkoleniu dowiesz się m.in:

 • jakie sprawy będą rozpoznawane w postępowaniu w sprawach gospodarczych,
 • jakie są przesłanki rozpoznania sprawy z pominięciem przepisów o postępowaniu gospodarczym,
 • jakie są dodatkowe wymogi formalne pozwu,
 • o ograniczeniu możliwości dochodzenia występowania z nowymi roszczeniami i ograniczeniu i zarzutów procesowych,
 • jak przebiega rozpoznanie sprawy w postępowaniu gospodarczym,
 • o ograniczeniach dowodowych w postępowaniu w sprawach gospodarczych,
 • o umowie dowodowej, 
 • jakie sprawy będą rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym,
 • o zakazie łączenia spraw w postępowaniu uproszczonym,
 • jak wygląda rozpoznanie sprawy w postępowaniu uproszczonym,
 • o możliwości przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego,
 • o treści uzasadnienia wyroku wydanego w postępowaniu uproszczonym,
 • jak rozpoznawana jest apelacja w postępowaniu uproszczonym,
 • kiedy sąd wyda nakaz zapłaty nakazowy a kiedy upominawczy,
 • jakie są terminy i sposoby zaskarżenia nakazu zapłaty.
 • jakie są ograniczenia postępowania po złożeniu zarzutów do nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym,
 • o nowym modelu elektronicznego postępowania upominawczego, 
 • o przepisach intertemporalnych odnoszących się do zmiany przepisów w postępowaniu nakazowym i upominawczym.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

SSO Grzegorz Karaś -

sędzią sądu okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest on także autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 13:00-15:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:


1.  Właściwość funkcjonalna sądu gospodarczego.
2.  Pojęcie sprawy gospodarczej.
3.  Przekazanie sprawy gospodarczej.
4.  Przesłanki rozpoznania sprawy gospodarczej z pominięciem przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych,
5.  Prekluzja dowodowa w postpowaniu w sprawach gospodarczych.
6.  Ograniczenia dowodowe w postępowaniu w sprawach gospodarczych. 
7.  Dowód z zeznań świadków.
8.  Zgłaszanie nowych żądań.
9.  Zakaz noszenia powództwa wzajemnego w postępowaniu gospodarczym.
10.  Umowa dowodowa.
11.  Skutki zaniechania próby mediacyjnej.
12.  Przepisy intertemporalne dotyczące postępowania w sprawach gospodarczych.
13.  Zakres spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym.
14.  Łączenie spraw w postępowaniu uproszczonym.
15.  Dowód z opinii biegłego w postępowaniu uproszczonym.
16.  Uzasadnienie wyroku w postępowaniu uproszczonym.
17.  Rozpoznanie apelacji w postępowaniu uproszczonym.
18.  Ograniczenie możliwości uchylenia wyroku.
19.  Przepisy wspólne dotyczące postępowania nakazowego i upominawczego.
20.  wydanie nakazu zapłaty,
21.  zaskarżenie nakazu zapłaty.
22.  Podstawy wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.
23.  Skutki nakazu nakazowego.
24.  Zarzuty do nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.
25.  Przesłanki wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
26.  Skutki wniesienia sprzeciwu do nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
27.  Przepisy przejściowe w odniesieniu do postępowania nakazowego i upominawczego.
28.  Nowy model elektronicznego postępowania upominawczego.
29.  Doręczenie zastępcze w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
30.  Skutki wniesienia sprzeciwu do elektronicznego nakazu zapłaty.
31.  Ponowne wniesienie pozwu po umorzeniu postępowania.

SSO Grzegorz Karaś
SSO Grzegorz Karaś
Sędzią sądu okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest on także autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.
Godziny szkolenia online: 13:00-15:00.

Zapisy trwają do 10 września 2020 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail na około 2 godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu trzech dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu trzech dni roboczych po szkoleniu.

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

REFORMA KPC. Postępowanie odrębne po zmianach – uproszczone, w sprawach gospodarczych, nakazowe, upominawcze i elektroniczne upominawcze Miejsce i termin: Szkolenie online, 11 września 2020 13:00-15:00
Cena: 179,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w regulaminie.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.