Szkolenie online

II Forum Prawa Procesowego Cywilnego. Sprawy ze stosunku spółki handlowej w procesie cywilnym i egzekucji sądowej

Zaskarżalność uchwał organów spółek kapitałowych. Sądowe wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. Procesowe aspekty dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody. Aktualne problemy egzekucji z akcji lub udziałów w spółce kapitałowej


TERMIN:
20 listopada 2020 09:45-16:15
CENA:
490,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Termin konferencji: 20 listopada 2020 r.   -   Godzina: 9:45-16:15
Możliwość zadawania pytań podczas konferencji

Dostęp do prezentacji PDF

Certyfikat uczestnictwa w PDF
Forum Prawa Procesowego Cywilnego stanowi metodę prezentowania zagadnień z zakresu postępowania cywilnego, które skłaniają do głębszej refleksji i analizy. Forum zostało zapoczątkowane w grudniu 2019 roku konferencją pt. „Nowy kształt polskiego procesu cywilnego”, poświęconą fundamentalnym zmianom Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonym ustawą z 4 lipca 2019 r. 

Sprawozdanie merytoryczne i relacja fotograficzna z ubiegłorocznej konferencji 2019 są opublikowane na stronie WPiA Uniwersytetu Łodzkiego - sprawdź tutaj >> 

W tym roku Forum jest poświęcone sprawom ze stosunku spółki handlowej w procesie cywilnym i egzekucji sądowej.


Sprawy ze stosunku spółki handlowej należą do katalogu spraw gospodarczych. Są rozpoznawane w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych i stanowią istotną część wszystkich spraw należących do właściwości sądów gospodarczych. Na tle regulacji dotyczącej procesowych aspektów spraw ze stosunku spółki handlowej występuje wiele wątpliwości i niejasności, z którymi niewątpliwie musi zmagać się praktyka. Wprawdzie szereg zagadnień procesowych z zakresu tych spraw dostrzeżono w piśmiennictwie prawniczym, jednak nie zostały one jak do tej pory poddane szerszym badaniom.

Wybór tematów poszczególnych referatów na konferencji jest podyktowany potrzebą kompleksowej i praktycznej analizy zagadnień aktualnie wyłaniających się na tle spraw ze stosunku spółki handlowej. W toku konferencji zostaną przedstawione i poddane dyskusji m.in.:

 • kwestie zaskarżalności uchwał organów spółek kapitałowych,
 • zagadnienie prawomocności wyroku uchylającego lub stwierdzającego nieważność uchwały zgromadzenia wspólników sp. z o.o. i walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej,
 • sądowe wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • procesowe aspekty dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej,
 • procesowe aspekty odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • aktualne problemy egzekucji z akcji lub udziałów w spółce kapitałowej, ze szczególnym uwzględnieniem oszacowania udziałów i akcji.

Organizatorzy konferencji


Organizatorami konferencji są Katedra Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydawnictwo C.H.Beck, a także Ośrodek Naukowo–Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej.
Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są doświadczeni prawnicy-praktycy: sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, a także uznani przedstawiciele nauki prawa postępowania cywilnego. 

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". Dla kogo jest ta konferencja?

Konferencja jest adresowana do przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, a także osób związanych ze spółkami handlowymi i zainteresowanych problematyką procesową na tle spraw ze stosunku spółki handlowej.


Program konferencji online

Szczegółowa agenda konferencji znajduje się zakładce "Program".


Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny konferencji online: 9:45-16:15 
Link do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem. 

Program: 

   Wstęp: 9.45–10.00 Otwarcie konferencji

prof. UŁ dr hab. Monika Bogucka-Felczak – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Wojciech Bierwiczonek – Dyrektor Zarządzający Wydawnictwa C.H.Beck
Marcin Borek – Dyrektor Ośrodka Naukowo–Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej
prof. dr hab. Andrzej Marciniak – Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego II Uniwersytetu Łódzkiego

   Część I: 10.00–11.45 

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Marciniak

prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus (Uniwersytet Śląski) – Zaskarżalność uchwał organów spółek kapitałowych  
prof. dr hab. Łukasz Błaszczak (Uniwersytet Wrocławski) – Sprawy o połączeniu, podziale lub przekształceniu spółek handlowych w procesie cywilnym 
SSN prof. UAM dr hab. Paweł Grzegorczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Sąd Najwyższy) – Prawomocność wyroku uchylającego lub stwierdzającego nieważność uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej 

   11.30–11.45 Dyskusja

   11.45–12.15 Przerwa na kawę

   Część II: 12.15–14.00 

Moderator: prof. UŁ dr hab. Monika Michalska–Marciniak

dr Andrzej Szereda (Uniwersytet Łódzki) – Sądowe wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
dr hab. Marcin Dziurda (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz SN) – Powództwo i proces o naprawienie szkody wyrządzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej 
SSO Prof. UŁa dr hab. Anna Hrycaj (Uczelnia Łazarskiego, Sąd Okręgowy w Warszawie) – Procesowe aspekty odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

   13.45 – 14.00 Dyskusja

   14.00–14.45 Przerwa obiadowa

   Część III: 14.45–16.00 

Moderator: prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła

prof. UŁ dr hab. Robert Kulski (Uniwersytet Łódzki) – Egzekucja z akcji lub udziałów w spółce kapitałowej – aktualne zagadnienia
prof. UŁ dr hab. Grzegorz Urbanek (Uniwersytet Łódzki) – Oszacowanie udziałów i akcji spółek kapitałowych w egzekucji sądowej

   15.45 – 16.00 Dyskusja

   16.00 – 16.15 Podsumowanie i zamknięcie konferencji


Prof. dr hab. Łukasz Błaszczak
Prof. dr hab. Łukasz Błaszczak
Profesor nauk prawnych, cywilista, specjalista w zakresie postępowania cywilnego, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca akademicki, radca prawny. Autor przeszło stu publikacji naukowych, w tym również opracowań o charakterze monograficznym. Arbiter orzekający w postępowaniach prowadzonych przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie. Partner w spółce prawniczej z siedzibą we Wrocławiu.
dr hab. Marcin Dziurda
dr hab. Marcin Dziurda
Adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, autor licznych publikacji, w szczególności z zakresu prawa cywilnego procesowego i materialnego. Zorganizował reaktywowaną Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa i w latach 2006-2012 był jej prezesem.
SSN prof. UAM dr hab Paweł Grzegorczyk
SSN prof. UAM dr hab Paweł Grzegorczyk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Sąd Najwyższy.
sędzia dr hab. Anna Hrycaj
sędzia dr hab. Anna Hrycaj
Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością.Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 - 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, „Syndyk masy upadłości”, „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”. 
prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła
prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, autor publikacji z zakresu prawa procesowego cywilnego, z których większość dotyczy postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.
dr hab. adw. Robert Kulski
dr hab. adw. Robert Kulski
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat. Autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego. Współautor Komentarza do kodeksu postępowania cywilnego przygotowanego pod redakcją Profesora Andrzeja Marciniaka. Referent i uczestnik wielu międzynarodowych oraz krajowych konferencji naukowych. Członek Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie, a także członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej z siedzibą w Nowym Jorku.
prof. dr hab. Andrzej Marciniak
prof. dr hab. Andrzej Marciniak
Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego II Uniwersytetu Łódzkiego.
prof. UŁ dr hab. Monika Michalska–Marciniak
prof. UŁ dr hab. Monika Michalska–Marciniak
dr Andrzej Jan Szereda
dr Andrzej Jan Szereda
Notariusz, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, członek Centrum Naukowego Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego, Dyrektor Polskiego Instytutu Notarialnego.
dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus
dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus
Doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; kierownik zespołu Postępowania cywilnego, radca prawny.
Dr hab. Grzegorz Urbanek
Dr hab. Grzegorz Urbanek
Pracuje na stanowisku profesora na Uniwersytecie Łódzkim. Kierownik Katedry Strategii i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa UŁ. Absolwent kierunku Ekonometria i Statystyka Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył liczne staże m.in. w IESE International School of Management Barcelona, University of Tennessee w Knoxville, EAP Berlin, Erasmus University w Rotterdamie, Middlesex University w Londynie. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Biegłych w Zakresie Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce. W kadencji 2016-2020 pełnił funkcję prorektora ds. ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego.Grzegorz Urbanek specjalizuje się w zagadnieniach związanych z wyceną marki, wyceną własności intelektualnej, wyceną przedsiębiorstw, zarządzaniem strategicznym. Autor ponad 100 publikacji książkowych i artykułów z tej tematyki, wydawanych w Polsce i za granicą. Jest m.in. autorem książek: „Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa” (PWE) oraz „Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa” (Wolters Kluwer). W październiku 2019 roku ukazała się jego nowa książka pt: „Zarządzanie wartością marki. Jak marka buduje wartość przedsiębiorstwa”.  
Godziny konferencji online: 9:45-16:15

Zapisy trwają do 19 listopada 2020 r., do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

II Forum Prawa Procesowego Cywilnego. Sprawy ze stosunku spółki handlowej w procesie cywilnym i egzekucji sądowej Miejsce i termin: Szkolenie online, 20 listopada 2020 09:45-16:15
Cena: 490,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w regulaminie.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.