Szkolenie online

VI Konferencja Ochrony Danych Osobowych. Ocena i przegląd RODO po dwóch latach obowiązywania

Obrót danymi osobowymi. RODO a rozwój nowych technologii i technik przetwarzania danych i komunikowania się. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów


TERMIN:
23 listopada 2020 09:45-16:15
CENA:
750,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Termin konferencji: 23 listopada 2020 r.   -   Godzina: 9:45-16:15
Możliwość zadawania pytań podczas konferencji

Dostęp do prezentacji PDF

Certyfikat uczestnictwa w PDF

W listopadzie 2020 r. mija dwa i pół roku od rozpoczęcia obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Sprzyja to pierwszym podsumowaniom (z różnych punktów widzenia) stosowania tego głównego aktu normatywnego w zakresie ochrony danych osobowych. 

Podczas konferencji swoje oceny przedstawią przedstawiciele organów właściwych w sprawach ochrony danych osobowych oraz uznani eksperci, którzy w praktyce i naukowo zajmują się problematyką ochrony danych. 

To już VI doroczna konferencja Wydawnictwa C.H.Beck poświęcona najważniejszym problemom ochrony danych, którą łączymy z wydaniem jubileuszowego, dziesiątego, specjalnego dodatku do „Monitora Prawniczego”. Tegoroczna konferencja i dodatek do Monitora poświęcone będą w całości dokonaniu oceny głównych prawnych rozwiązań RODO.                 

Rok 2020 to rok pierwszego formalnego przeglądu i oceny ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W art. 97 ust. 1 RODO zobowiązuje się Komisję Europejską do przedłożenia sprawozdania z takiej oceny i przeglądu Parlamentowi i Radzie do dnia 25.5.2020 r., a następnie co cztery lata. W wykonaniu tego obowiązku Komisja Europejska opublikowała w dniu 24.6.2020 r. komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany „Ochrona danych jako filar wzmacniania pozycji obywateli oraz podejścia UE do transformacji cyfrowej – dwa lata stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”. W trakcie konferencji swoje oceny RODO będą prezentowali reprezentanci organów przedstawiających opinie Komisji Europejskiej w fazie tworzenia jej dokumentu. 

Niezależnie od działalności Komisji Europejskiej, dwa i pół roku obowiązywania RODO pozwala na dokonanie przez praktyków ocen i zaprezentowanie wniosków z nich wynikających. Sprzyja temu aktywność organów nadzorczych, w Polsce jest to  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, oraz ważne dla materii ochrony danych orzeczenia sądów i trybunałów, w szczególności Trybunału Sprawiedliwości UE. Znaczenie tego orzecznictwa pokazuje wyrok Schrems II. 


Podczas konferencji eksperci będą dyskutowali oraz prezentowali swoje poglądy w trzech obszarach tematycznych:

  I)  Obrót danymi osobowymi - obejmujący udostępnianie, przekazywanie do państw trzecich oraz powierzenie przetwarzania danych osobowych.    
 
  II)  Wyzwania dla ochrony danych osobowych spowodowane rozwojem technologii i technik przetwarzania danych i komunikowania się, w tym problemy ochrony danych związane ze sztuczną inteligencją, relacje RODO i nowych przepisów Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej oraz zapewnienie ochrony danych przy korzystaniu z narzędzi pracy zdalnej.

  III)  Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych, w tym faktyczne funkcjonowanie środków ochrony prawnej prawa do ochrony danych osobowych (administracyjnych i sądowych), nakładanie przez organy nadzorcze administracyjnych kar pieniężnych i sądowej kontroli w tym zakresie oraz współpraca inspektorów ochrony danych z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.              

Patronat
SABI Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są przedstawiciele organów właściwych w sprawach ochrony danych osobowych oraz uznani eksperci, którzy w praktyce i naukowo zajmują się problematyką ochrony danych. 

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". Dla kogo jest ta konferencja?

Konferencja przeznaczona jest przede wszystkich dla prawników zajmujących się zagadnieniami ochrony danych osobowych, inspektorów ochrony danych osobowych, compliance officers, specjalistów/managerów z zakresu HR, przedsiębiorców.

Program konferencji online

Szczegółowa agenda konferencji znajduje się zakładce "Program".


Aplikacja mobilna Beck Akademia

  • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
  • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
  • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
  • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny konferencji online: 9:45-16:15 
Link do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem. 

Program: 

9:45–10:00 - Otwarcie i wprowadzenie do konferencji

Piotr Grabarczyk, Szef Działu Czasopism, Seminariów i Konferencji Wydawnictwa C.H.Beck
adw. dr hab. Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

10:00–11:00 - Wystąpienia wprowadzające. Ocena RODO z różnych perspektyw 

Ocena RODO – perspektywa unijna 
dr Wojciech Wiewiórowski, Europejski Inspektor Ochrony Danych  

Ocena RODO – perspektywa polskiego organu nadzorczego 
Urszula Góral, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji, Urząd Ochrony Danych Osobowych  

Ocena RODO po dwóch latach obowiązywania 
Agnieszka Kułakowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi , Ministerstwo Cyfryzacji

11:00-12:30 - Panel 1
Udostępnianie, powierzanie, transfer – główne problemy obiegu danych osobowych  

  -  Świat ochrony danych osobowych po Schrems II – co się zdarzyło i co nas czeka
  -  Administrator i współadministrator  w kazusach przetwarzania danych osobowych – wspólna czy odrębna odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych?
  -  Współpraca administratora i procesora – obszary zapalne
  -  Transparentność wobec podmiotu danych udostępniania danych osobowych, w tym ich przekazywania do państw trzecich 

Moderator: adw. dr hab. Grzegorz Sibiga 

Wystąpienia:
dr Bartosz Marcinkowski, radca prawny, Domański, Zakrzewski, Palinka 
prof. Paweł Fajgielski, Kierownik Centrum Prawa Technologii Informacyjnych i Ochrony Danych, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Uczestnicy panelu:  
prof. Paweł Fajgielski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr Damian Karwala, radca prawny, CMS
Sławomir Kowalski, adwokat, Maruta, Wachta 
dr Bartosz Marcinkowski, radca prawny, Domański, Zakrzewski, Palinka 
dr Marlena Sakowska-Baryła, radca prawny, Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych  

12:30–13:00 Przerwa 

13:00–14:30 Panel 2:
Ochrona danych osobowych i prywatności wobec wyzwań technologii i technik przetwarzania i komunikowania 

  -  AI a ochrona danych osobowych – aktualne problemy i wyzwania 
  -  Europejski kodeks łączności elektronicznej i jego wdrożenie – jakie zmiany nas czekają w ochronie danych osobowych i prywatności?
  -  Profilowanie i automatyczne decyzje – sposoby wykonania obowiązków z RODO
  -  Cookies a ochrona danych osobowych (RODO) i wymagania ePrivacy
  -  Ochrona danych osobowych w narzędziach pracy zdalnej

Moderator:  adw. dr hab. Grzegorz Sibiga 

Wystąpienia:
Xawery Konarski, adwokat, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy 
dr Arwid Mednis, radca prawny, Kobylańska, Lewoszewski, Mednis

Uczestnicy panelu:  
Roman Bieda, radca prawny, Maruta, Wachta
Maciej Gawroński, radca prawny, Gawroński&Partners
Xawery Konarski, adwokat, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy 
dr Arwid Mednis, radca prawny, Kobylańska, Lewoszewski, Mednis
Katarzyna Syska, adwokat, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy


14:30–14:45 Przerwa 

14:45–16:15  Panel 3:
Nadzór nad przestrzeganiem RODO

  -  Unijne mechanizmy współpracy i spójności – czy i jak funkcjonują rozwiązania z RODO?  
  -  Administracyjne kary pieniężne – wnioski po dwóch latach    
  -  Czy kontrola sądu administracyjnego nad organem nadzorczym jest wystarczająca?   
  -  Doświadczenia ze współpracy inspektorów ochrony danych z organem nadzorczym
  -  Czy w ogóle zafunkcjonowały środki ochrony przed sądami powszechnymi  
  -  Działania organów ochrony konkurencji i konsumentów w sprawach ochrony danych osobowych – drugi „organ nadzorczy”?
  -  Reagowanie organu nadzorczego na zgłaszane naruszenia  

Moderator:  adw. dr hab. Grzegorz Sibiga 

Wystąpienia:
dr Paweł Litwiński, adwokat, Barta, Litwiński
dr Dominik Lubasz, radca prawny, Lubasz i Wspólnicy 

Uczestnicy panelu:  
Maciej Byczkowski, Prezes SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony danych   
Izabela Kowalczuk-Pakuła, radca prawny, Bird&Bird 
dr Paweł Litwiński, adwokat, Barta, Litwiński  
dr Dominik Lubasz, radca prawny, Lubasz i Wspólnicy 
dr Iga Małobęcka-Szwast, Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy 

16:15 Zakończenie i podsumowanie konferencji 


r. pr. Roman Bieda
r. pr. Roman Bieda
Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT (umowy wdrożeniowe, outsourcingowe, licencje itp.) oraz doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) oraz handlu elektronicznego.  Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. Przewodniczący podgrupy prawnej w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji ds. programu działań w zakresie AI. W ramach prac zespołu brak udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”.  Członek Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa – konsorcjum naukowego czołowych polskich uczelni wyższych, INP PAN, NASK, Ministerstwa Cyfryzacji. Współpracownik Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii Uniwersytetu Opolskiego. Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy oraz trenera. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii oraz studiów podyplomowych Biznes.AI Technologia Prawo Zastosowanie Sztucznej Inteligencji - prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Maciej Byczkowski
Maciej Byczkowski
Prezes Zarządu ENSI, od 2007 r. Prezes Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (wcześniej: Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji). Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej (2004 - 2013). Brał udział w pracach: sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych (2007 - 2010); pracach Zespołu ekspertów powołanego przez GIODO, który opracował projekt zmiany ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy deregulacyjnej Ministerstwa Gospodarki dla przedsiębiorców (2011 - 2014); sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczeniem biurokracji nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej - deregulacja IV (2014) oraz pracach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nad opracowywaniem nowych projektów wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie wykonywania zadań ABI (2014 - 2015). Uczestniczył również w pracach nad zmianą rozporządzenia wykonawczego w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych do ustawy o ochronie danych osobowych oraz konsultacjach w przygotowaniu polskiego stanowiska na forum Rady Europy w związku z reformą ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Bierze udział w pracach Grupy ds. Ochrony Danych Osobowych, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. Ekspert i audytor bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych (20 lat doświadczeń). Współtwórca Metodyki TISM, Metodyki TSM-BCP, Metodyki TSM – całościowej koncepcji zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. Twórca metodyki Zarządzania Procesami Przetwarzania Danych Osobowych (PBDO). Wraz z zespołem przygotował ponad 400 organizacji do wypełniania wymogów ustawy o ochronie danych osobowych; przeszkolił ponad 30 000 osób. Pełni rolę ABI (w ramach outsourcingu) w różnych organizacjach. Prowadził wiele projektów wdrożeń Polityki Bezpieczeństwa Informacji (wg TISM oraz normy ISO 27001) w organizacjach wielu branży w Polsce. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Wykłada na Politechnice Warszawskiej (Wydział Zarządzania) - Studium podyplomowe "Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT", na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie - Studia podyplomowe "Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych" oraz na Polskiej Akademii Nauk - Studia podyplomowe "Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych" (w ramach którego jest również członkiem Rady Programowej). Autor licznych publikacji z dziedziny bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych. Uczestniczy lub uczestniczył w projektach wdrożenia RODO w kilkunastu organizacjach w Polsce.
prof. Paweł Fajgielski
prof. Paweł Fajgielski
Kierownik Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
r. pr. Maciej Gawroński
r. pr. Maciej Gawroński
Radca prawny od ponad dwudziestu lat zajmujący się prawnymi aspektami nowoczesnych technologii. Partner zarządzający kancelarii Gawroński & Partners. Współautor systemu do zarządzania ochroną danych Good Data Protection Standard Sp. z o.o Był konsultantem Grupy Roboczej Art. 29 ds. międzynarodowych transferów danych osobowych, ekspertem Komisji Europejskiej ds. kontraktów cloud computingowych, współpomysłodawcą niektórych przepisów RODO (przenoszalność danych, odpowiedzialność podprzetwarzających, forma elektroniczna (dokumentowa)). Redaktor i współautor bestsellerowego „RODO Przewodnik ze wzorami” oraz „Ochrona Danych Osobowych. Przewodnik po ustawie i RODO z wzorami”, „Guide to the GDPR” (czerwiec 2019) oraz współautorem „Przewodnik po ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”, publikacji Związku Banków Polskich „Cloud Computing w sektorze finansowym” (2011 – Regulacje i standardy, 2013) i „Wyzwania informatyki bankowej” 2013-2019, jak i szeregu innych publikacji na styku prawa i technologii. Doradzał w setkach projektów informatycznych, w tym odpowiadał za pełen cykl życia wdrożenia IT o wartości przekraczającej miliard złotych. Wykładał prawo cloud computingu na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej, ochronę danych na Uczelni Łazarskiego. Reprezentował klientów w sporach o miliardowej wartości przed sądami polskimi, krajowymi sądami arbitrażowymi, międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi.
Urszula Góral
Urszula Góral
Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych (wcześniej GIODO), asystent w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW, wykładowca na studiach podyplomowych, autorka publikacji z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych, ekspert w pracach Europejskiej Rady Ochrony Danych oraz Rady Europy (Komitetu Konsultacyjnego T-PD), specjalizuje się w projektach współtworzących regulacje ochrony danych osobowych m.in. w krajach Partnerstwa Wschodniego.
r. pr. dr Damian Karwala
r. pr. dr Damian Karwala
Doktor nauk prawnych; radca prawny; członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS. Od kilkunastu lat doradza międzynarodowym oraz krajowym klientom, m.in. z sektora finansowo-ubezpieczeniowego, telekomunikacyjnego, farmaceutycznego, nowych technologii oraz mediów. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych. Członek założyciel Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych. Brał udział w pracach nad projektem RODO oraz tzw. ustawą sektorową wdrażającą RODO w przepisach krajowych. Autor lub współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii „Komercyjne transfery danych osobowych do państw trzecich” (Warszawa, 2018). Rekomendowany przez Chambers Europe w kategorii ochrona danych osobowych oraz przez Legal 500 w dziedzinie nowych technologii, mediów i telekomunikacji (TMT).
adw. Xawery  Konarski
adw. Xawery Konarski
Senior Partner (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy). Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W Kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacji (TMT), koordynując projekty realizowane w Polsce i w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Wiceprezes zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Prezes Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert prawny brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT.Jest członkiem organizacji: IAPP, INPLP, ITechLaw oraz SABI-IOD.Na przestrzeni ostatnich 15  lat wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT i ochronie danych osobowych (m.in. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita). Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.
Izabela Kowalczuk-Pakuła
Izabela Kowalczuk-Pakuła
Jest ekspertem w dziedzinie ochrony prywatności i danych osobowych. Jest ceniona za biznesowe podejście i pro-kliencką postawę. Kieruje praktyką ochrony prywatności i danych osobowych oraz jest członkiem zespołu własności intelektualnej w polskim biurze Bird & Bird. Od 2007 roku doradza klientom z wielu branż (m.in. HR, IT, e-commerce, FMCG, mediowej, finansowej i farmaceutycznej), w opracowaniu strategii biznesowej związanej ze stosowaniem prawa ochrony danych osobowych, w tym RODO.Jest członkiem Międzynarodowej Grupy Ochrony Prywatności i Danych Osobowych Bird & Bird. We współpracy z biurem w Londynie i Dusseldorfie doradza globalnym firmom w zakresie międzynarodowych projektów RODO. Izabela reprezentuje klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Przeprowadza audyty oraz opracowuje rozwiązania minimalizujące ryzyka. Doradza przedsiębiorcom w tworzeniu modeli biznesowych dotyczących profilowania i big data, transferu danych, cloud computing, sztucznej inteligencji, wiążących reguł korporacyjnych (BCR), outsourcingu, czy danych w ramach HR. Posiada bogate doświadczenie w sprawach dotyczących praw konsumentów, prawa nowych technologii oraz prawnych aspektów reklamy i promocji, w tym gier hazardowych. Ponadto, prowadzi karne i cywilne postępowania związane z ochroną praw własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Doradza również w kwestiach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Specjalistów ds. Ochrony Prywatności (IAPP) oraz ekspertem Krajowej Izby Gospodarczej. Pełniła także funkcję arbitra Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jest rekomendowana przez prestiżowe międzynarodowe rankingi prawnicze (Chambers Europe, Legal500). Otrzymała wyróżnienie w prestiżowym konkursie Financial Times Innovative Lawyers, w kategorii Własność intelektualna. Znalazła się także w gronie laureatów rankingu "Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra" publikowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska. Jest autorką wielu publikacji dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych, w tym współautorką Poradnika Prawnego dla E-biznesu wydanego przez Wolters Kluwer Polska (2016).Pracuje w języku polskim i angielskim.
adw. Sławomir Kowalski
adw. Sławomir Kowalski
Adwokat, partner w Zespole Ochrony Danych Osobowych Kancelarii Maruta Wachta. Ekspert w zakresie ochrony danych osobowych i informacji prawnie chronionych. Jego praktyka koncentruje się na opiniowaniu zgodności z prawem złożonych modeli biznesowych, wykorzystujących uczenie maszynowe oraz prognozowanie oparte na analizie informacji. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz sektora finansowego i e-commerce. Członek International Association of Privacy Professionals i posiadacz certyfikatu CIPP/E tej organizacji. Od stycznia 2019 r. pełni funkcję współzarządzającego IAPP KnowledgeNET Poland.Prawnik rekomendowany w rankingu kancelarii prawnych dziennika Rzeczpospolita (2019) oraz Next Generation Partner w rankingu Legal 500 (2020) w kategorii ochrona danych osobowych. Doktorant w programie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Między prawem a gospodarką” w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Naukowo zajmuje się problematyką zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Prowadzi szkolenia, zajęcia dla studentów studiów podyplomowych oraz jest prelegentem na konferencjach branżowych. Autor szeregu publikacji w prasie branżowej i biznesowej.
r. pr. dr Dominik Lubasz
r. pr. dr Dominik Lubasz
Partner zarządzający w Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, w tym europejskim prawie gospodarczym. Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego, w tym komentarzy do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ustawy o prawach konsumenta, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, ustawy o ochronie baz danych. Ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego, a także ekspert legislacyjny Izby Gospodarki Elektronicznej Ecommerce Polska.W roku 2017 i 2018 otrzymał rekomendację GLOBAL LAW EXPERTS w zakresie prawa ochrony danych osobowych, zaś w roku 2018-2020 rekomendację CHAMBERS AND PARNTER a w roku 2020 LEGAL500 również w zakresie prawa ochrony danych osobowych.Jest członkiem rady naukowej Centrum Ochrony Danych i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Łódzkiego, członkiem rady naukowej SABI Stowarzyszenia Inspelktorów Ochrony Danych, członkiem rady naukowej Instytutu Compliance, członkiem komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Prawa Nowoczesnych Technologii.Jest współtwórcą aplikacji do analizy ryzyka wymaganej przepisami RODO – GDPR Risk Tracker – app.gdprrisktracker.pl
r. pr. dr Bartosz Marcinkowski
r. pr. dr Bartosz Marcinkowski
Doktor prawa, radca prawny. Partner oraz szef Zespołu Ochrony Danych Osobowych w  Kancelari Domański, Zakrzewski, Palinka - największej niezależnej kancelarii w Polsce. Prócz dziedziny International Data Privacy zajmuje się międzynarodowymi projektami M&A. Członek International Bar Association (IBA) oraz Meritas European Leadership Group, szef Meritas Data Protection Practice Group. W roku 2019 zaliczony przez Who’s Who Legal do grona Global Leaders. W roku 2020 rekomendowany przez Legal500 w kategoriach Corpo/M&A oraz Restructuring. Uczestnik programów Cambridge oraz INSEAD, Opinion Columnist nowojorskiego CEOWorld Magazine. Publikuje artykuły i komentarze na łamach periodyków krajowych – w tym ABI Expert oraz Harward Business Review – jak i zagranicznych – w tym Datenschutz und Datensicherheit oraz Financial Times. Po stronie kancelarii DZP odpowiada za współpracę z CUA Columbus School of Law z Waszyngtonu. Rozprawa doktorska Bartosza Marcinkowskiego, poświęcona relacjom EU-USA w obszarze ochrony prywatności, została opublikowana w 2018 roku nakładem wydawnictwa C.H. Beck.
dr Iga  Małobęcka-Szwast
dr Iga Małobęcka-Szwast
Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie nowych technologii oraz prawie konkurencji (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy). Adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawa unijnego. Absolwentka WPiA UW oraz studiów magisterskich (LL.M.) na kierunku Law and Economics na Uniwersytecie w Utrechcie. W czasie studiów odbyła roczne stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie. Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego prowadzonej przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Bonn.
dr Arwid Mednis
dr Arwid Mednis
Pracuje w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.Zajmuje się administracyjno-prawną ochroną prywatności i danych osobowych, prawem nowych technologii, jawnością życia publicznego oraz teorią zarzadzania w administracji publicznej.Arwid Mednis jest także radcą prawnym, wspólnikiem w kancelarii Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j. wcześniej pracował w Gide Loyrette Nouel Polska, był partnerem w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland oraz liderem praktyki TMT/IP & Data Protection w PwC Legal,. Jako praktyk specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności ochronie danych osobowych, cyberbezpieczeństwie, prawie telekomunikacyjnym i partnerstwie publiczno-prywatnym. Posiada rozległe doświadczenie w pracach dla sektorów regulowanych, w tym dla sektora lotniczego.W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 był jego przewodniczącym. Był członkiem Rady Naukowej GIODO, a także autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i wymiany informacji gospodarczej.Dr Mednis jest także autorem licznych publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, e-biznesu i prawa administracyjnego. Regularnie występuje jako prelegent na konferencjach i seminariach poświęconych tym zagadnieniom. Od wielu lat zajmuje pozycję lidera w zakresie prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych w rankingach wydawnictw specjalistycznych i informatorów prawniczych, w tym m.in. Chambers Europe Legal Directory, Legal 500 EMEA oraz Legal Experts EMEA. Jest także regularnie wyróżniany w rankingach kancelarii prawnej dziennik Rzeczpospolita.Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.Zna biegle język angielski i francuski.
dr Marlena Sakowska-Baryła
dr Marlena Sakowska-Baryła
Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezes SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelna kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego. Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych” (2018). Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Polskiej Akademii Nauk, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych. W ponad 500 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego.
adw. dr hab. Grzegorz Sibiga
adw. dr hab. Grzegorz Sibiga
Doktor habilitowany, adwokat, wykładowca akademicki, partner w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, kierujący zespołem zajmującym się wdrażaniem i stosowaniem RODO, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych”, przewodniczący Rady Naukowej SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w problematyce ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, e-administracji, a także postępowania administracyjnego. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych w tym zakresie. Uczestniczył w pracach organów doradczych specjalizujących się w cyfryzacji i ochronie danych osobowych: wiceprzewodniczący Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IV kadencja GIODO) oraz członek: Rady do Spraw Cyfryzacji Ministra Cyfryzacji (I kadencja), Rady Informatyzacji Ministra Administracji i Cyfryzacji (IV kadencja) oraz Komitetu Naukowego Giełdy Papierów Wartościowych. W 2020 r. otrzymał doroczną Nagrodę im. Michała Serzyckiego, przyznawaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Indywidualnie rekomendowany w rankingu Legal500 EMEA 2020 Poland (Data privacy & data protection). 
adw. Katarzyna Syska
adw. Katarzyna Syska
Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz szeroko pojętym prawie nowych technologii. Prawniczka w kancelarii prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Przez prawie dwa lata pracowała w Brukseli, gdzie zajmowała się polityką europejską w zakresie ochrony danych osobowych, uregulowania sektora ICT oraz prawa własności intelektualnej. Odbyła staż w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości. Członkini Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych oraz prelegentka na konferencjach i szkoleniach. Wykładowczyni na Podyplomowym Studium „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów z Prawa ICT i Mediów na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia).
dr Wojciech Wiewiórowski
dr Wojciech Wiewiórowski
Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 4 grudnia 2014 r. powołany wspólną decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady na zastępcę Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wcześniej od 2010 r. pełnił funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Polskim Urzędzie Ochrony Danych. Był również wiceprzewodniczącym Grupy Roboczej Art. 29.
Godziny konferencji online: 9:45-16:15

Zapisy trwają do 22 listopada 2020 r., do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

  • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
  • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
  • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
  • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

VI Konferencja Ochrony Danych Osobowych. Ocena i przegląd RODO po dwóch latach obowiązywania Miejsce i termin: Szkolenie online, 23 listopada 2020

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w regulaminie.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Poznaj opinie naszych klientów

Bardzo kompetentna prowadząca, dynamiczna, odpowiadająca na pytania, zaangażowana. W profesjonalny sposób zorganizowane szkolenie.
Iwona
Świetnie przeprowadzone szkolenie. Na wszystkie pytania były odpowiedzi.
Joanna
Bardzo dobre merytoryczne przygotowanie trenera, udzielanie odpowiedzi na pytania.
Joanna