Szkolenie online

VIII Ogólnopolska Konferencja PZP. Nowe prawo zamówień publicznych – konsekwencje i trudności wdrożeniowe

Prezentacja stanowisk ekspertów co do najpoważniejszych trudności praktycznych i interpretacyjnych w świetle nowelizacji przepisów


TERMIN:
15-16 marca 2021
CENA OD:
650,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin konferencji: 15-16 marca 2021 r.   -   Godziny: 9:00-16:30  -  Prowadzący: 38 wybitnych prelegentów

Możliwość zadawania pytań podczas konferencji

Dostęp do prezentacji PDF

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Bonus: Kwartalnik „Prawo Zamówień Publicznych” z opublikowanymi referatami z konferencji
38 wybitnych prelegentów – 2 dni konferencji – 6 paneli dyskusyjnych – 14 godzin czystej praktyki 

Nowa ustawa 2021 – Prawo zamówień publicznych

Zapraszamy na dwudniową konferencję poświęconą zagadnieniom związanym z wdrażaniem uchwalonej w dniu 11.9.2019 r. nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 24.10.2019 r. poz. 2019), która weszła w życie z dniem 1.1.2021 r. Celem konferencji jest prezentacja stanowisk ekspertów wraz z dyskusją co do najpoważniejszych trudności praktycznych i wątpliwości interpretacyjnych zachodzących w sferze udzielania i wykonywania zamówień publicznych w świetle nowelizacji przepisów. Program Konferencji obejmuje kluczowe problemy z tej dziedziny, zwłaszcza z punktu widzenia potrzeb praktyki i judykatury. 

VIII Ogólnopolska Konferencja Zamówień Publicznych „Nowe prawo zamówień publicznych – konsekwencje i trudności wdrożeniowe”, organizowana jest przez Wydawnictwo C.H.Beck we współpracy z Katedrą Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Dyskusja w trakcie Konferencji koncentrować się będzie wokół nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie z dniem 1.1.2021 r. W szczególności dotyczyć będzie m.in. następujących obszarów: 

 • kierunków zmian legislacyjnych w prawie zamówień publicznych, 
 • nowych rozwiązań proceduralnych, 
 • nowych przepisów dotyczących umów o zamówienia publiczne,
 • zamówień publicznych na roboty budowlane, 
 • ochrony prawnej interesów stron w zamówieniach publicznych,
 • nowego ujęcia podwykonawstwa w zamówieniach publicznych.

W trakcie konferencji przedstawione zostaną m.in.: 

 • zasady: uczciwej konkurencji, efektywności, proporcjonalności na gruncie nowego prawa zamówień publicznych,
 • problematyka elektronizacji zamówień publicznych, 
 • trudności kwalifikacyjne w zakresie niektórych podstaw wykluczenia z ubiegania się o zamówienie publiczne,
 • problematyka konkursu na prace projektowe,
 • konstruowanie warunków zamówienia na gruncie zmienionej regulacji,
 • funkcjonowanie platformy cyfrowej e-Zamówienia,
 • wymagania jakościowe w zakresie opisu przedmiotu zamówienia,
 • dokumentowanie warunków wymaganych od wykonawców,
 • zaostrzenie przepisów dotyczących projektowania w budownictwie, koncesje budowlane oraz kary umowne w budowlanych zamówieniach publicznych na tle zmienionej regulacji,
 • zmiany w zakresie kontroli zamówień publicznych,
 • nowe rozwiązania dotyczące postępowania przed KIO.

Bonus

Referaty wygłoszone podczas konferencji zostaną opublikowane w Kwartalniku „Prawo Zamówień Publicznych” i zostaną udostępnione wszystkim uczestnikom konferencji.

Patron medialny 

Kwartalnik „Prawo Zamówień Publicznych”

Partner merytoryczny 

Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są przedstawiciele organów właściwych w sprawach zamówień publicznych oraz uznani eksperci, którzy w praktyce i naukowo zajmują się problematyką PZP. 

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 


Dla kogo jest ta konferencja?

Konferencja adresowana jest do adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji, osób zajmujących się zamówieniami publicznymi.

Program konferencji online

Szczegółowa agenda konferencji znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny konferencji online (I i II dzień): 9:00-16:30 
Link do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail około dwie godziny przed startem. 


Program: 

Dzień I: 

9.00 – 9.30  
Otwarcie konferencji, przemówienia okolicznościowe 

Piotr Grabarczyk - Szef Działu Czasopism, Seminariów i Konferencji w Wydawnictwie C.H.Beck
mec. Hubert Nowak - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
mec. Małgorzata Rakowska - Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
red. Tomasz Czajkowski - Redaktor Naczelny „Zamówienia Publiczne Doradca”

9.30–11.30 
Panel I: Podstawowe kierunki zmian (moderator prof. Ryszard Szostak)

1.  prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak, Zasada uczciwej konkurencji na tle nowej regulacji zamówień publicznych
2.  dr hab. Paweł Nowicki, Zasada efektywności w zamówieniach publicznych
3.  dr Aleksandra Sołtysińska, dr Hanna Talago-Sławoj, Wzrost znaczenia zasady proporcjonalności na gruncie nowego prawa zamówień publicznych
4.  prof. dr hab. Andrzej Powałowski, Społeczno-gospodarcze znaczenie nowego prawa zamówień publicznych
5.  dr Małgorzata Moras, Wdrożenie pełnej elektronizacji zamówień publicznych
6.  Mateusz Winiarz, Współdziałanie organów w zakresie kontroli zamówień publicznych
Dyskusja

11.30–11.45 Przerwa

11:45–13:45 
Panel II: Nowe rozwiązania proceduralne (moderator prof. Tadeusz Włudyka)

1.  dyr. Sebastian Szaładziński, dyr. Krzysztof Fijołek, Funkcjonowanie platformy cyfrowej e-Zamówienia
2.  prof. dr hab. Tadeusz Kocowski, Zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym
3.  mec. Magdalena Grabarczyk, Trudności kwalifikacyjne w zakresie niektórych podstaw wykluczenia z ubiegania się o zamówienie publiczne
4.  dr hab. Włodzimierz Dzierżanowski, dr Andrzela Gawrońska-Baran, Charakter i znaczenie prawne tzw. trybu podstawowego udzielania zamówień małej wartości
5.  dr Maciej Lubiszewski, O potrzebie dalszego usprawnienia procedur negocjacyjnych
6.  mec. Monika Ziółkowska, Wzrost znaczenia konkursu na prace projektowe
Dyskusja

13.45–14.30 Przerwa 

14:30–16:30 
Panel III. Nowe rozwiązania proceduralne c.d. (moderator prof. Andrzej Borowicz)

1.  dr Ewaryst Kowalczyk, Konstruowanie warunków zamówienia na gruncie zmienionej regulacji
2.  mec. Michał Drozdowicz, Kwalifikowana forma elektroniczna a formy pokrewne czynności zapadających w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
3.  dr Franciszek Łapecki, Wymagania jakościowe w zakresie opisu przedmiotu zamówienia
4.  mec. Małgorzata Stręciwilk, Analiza potrzeb i wymagań w przygotowaniu zamówienia publicznego
5.  dr Mariusz Filipek, Dokumentowanie warunków wymaganych od wykonawców w nowym ujęciu
6.  Poszerzenie podstaw odrzucenia oferty przetargowej
Dyskusja

DZIEŃ 2: 

9:00–11:00 
Panel IV: Nowe przepisy dotyczące umów o zamówienia publiczne (prowadząca prof. Maria Królikowska-Olczak)

1.  prof. UEK dr hab. Ryszard Szostak, Dochodzenie unieważnienia umowy finalnej w nowym ujęciu
2.  dr Zdzisław Gordon, Klauzule obligatoryjne w umowach o zamówienia publiczne
3.  dr Wojciech Robaczyński, prof. UŁ Zwalczanie klauzul abuzywnych w umowach o zamówienie publiczne
4.  dr hab. Piotr Bogdanowicz, Podwykonawstwo z zamówieniach publicznych w nowym ujęciu
5.  prof. UWr Krzysztof Horubski, Modyfikacje zakresu przedmiotowego zamówienia publicznego
6.  prof. UŚ dr hab. Michał Kania, Pozasądowe załatwianie sporów z zakresu zamówień publicznych
Dyskusja

11.00–11.15 Przerwa

11:15–13:15 
Panel V: Budowlane zamówienia publiczne na gruncie zmienionej regulacji prawnej (prowadzący dr hab. Paweł Nowicki)

1.  prof. dr hab. Andrzej Borowicz, Usprawnienie zasad kosztorysowania robót budowlanych
2.  dr Wojciech Wyrzykowski, Zaostrzenie przepisów dotyczących projektowania w budownictwie
3.  prof. UwB dr hab. Andrzej Panasiuk, Koncesje budowlane na tle zmienionej regulacji
4.  dr Ewa Zielińska, Kary umowne w budowlanych zamówieniach publicznych
5.  dr Anna Górczyńska, Aspekty ekologiczne w świetle nowego prawa zamówień publicznych
6.  dr Jolanta Loranc-Borkowska, O wadliwości robót budowlanych uzasadniającej odpowiedzialność wykonawcy
Dyskusja

13.15–14.00 Przerwa

14:00-16:00
Panel VI. Ochrona prawna interesów stron w zamówieniach publicznych (prowadzący prof. Michał Kania)

1.  prof. dr hab. Henryk Nowicki, Usprawnienia w zakresie kontroli zamówień publicznych
2.  adw. Żaneta Urbaniak, Charakter żądań odwoławczych
3.  dr Katarzyna Marak, Ochrona interesów przedkontraktowych zamawiającego w zamówieniach publicznych
4.  dr Joanna May, Podstawowe zasady procesu cywilnego w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą
5.  dr Anna Banaszewska, Zarzuty odwoławcze a ciężar dowodu w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą                                                        
6.  mec. Katarzyna Prowadzisz, Nowe rozwiązania ustawowe w orzecznictwie bieżącym Krajowej Izby Odwoławczej

16.00–16:15 Podsumowanie i zakończenie konferencji


dr Anna Banaszewska
dr Anna Banaszewska
Adwokat, doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, kierownik studiów podyplomowych z prawa zamówień publicznych. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu postępowania cywilnego i zamówień publicznych.
dr hab. Piotr Bogdanowicz
dr hab. Piotr Bogdanowicz
Adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, zainteresowania naukowe: prawo zamówień publicznych Unii Europejskiej, prawo energetyczne Unii Europejskiej, partnerstwo publiczno-prywatne oraz pomoc publiczna.
dr hab. prof. UŁ Andrzej Borowicz
dr hab. prof. UŁ Andrzej Borowicz
Pracownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Ekonomiczno–Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W działalności naukowo dydaktycznej specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych, wyceny nieruchomości oraz procesów deweloperskich. Założyciel i długoletni Kierownik Studium Podyplomowego Zamówień Publicznych. Wieloletni arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przewodniczący Rady Programowej miesięcznika „zamówienia Publiczne – Doradca”. Autor wielu książek i kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu zamówień publicznych.
Tomasz Czajkowski
Tomasz Czajkowski
Prawnik, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z systemem zamówień publicznych związany od początku jego istnienia. W latach 1995 – 1997 Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, w latach 2001 - 2008 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Współautor i redaktor Komentarza do Prawa zamówień publicznych wydanego przez UZP. Redaktor Naczelny miesięcznika "Zamówienia Publiczne Doradca". 
r. pr. Michał Drozdowicz
r. pr. Michał Drozdowicz
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i prawie umów. Autor publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych. Obecnie kieruje praktyką zamówień publicznych i energetyki w międzynarodowej kancelarii prawniczej.
dr hab. Włodzimierz Dzierżanowski
dr hab. Włodzimierz Dzierżanowski
Doktor nauk prawnych; w latach 2003–2005 viceprezes Urzędu Zamówień Publicznych; wcześniej Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, odpowiedzialny za wydatkowanie środków europejskich; aktualnie ekspert w Grupie Doradczej „Sienna”; doświadczony praktyk i dydaktyk; autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz problematyki przedsiębiorczości.
mec. Krzysztof Fijołek
mec. Krzysztof Fijołek
Dyrektor Biura Organizacyjno-Finansowego w Urzędzie Zamówień Publicznych, Właściciel Produktu  oraz Kierownik ds. zmiany biznesowej budowanej przez UZP Platformy e-Zamówienia. Pomysłodawca i współtwórca narzędzia do elektronicznej komunikacji miniPortal. Członek Głównej Komisji Orzekającej  w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
dr Mariusz Filipek
dr Mariusz Filipek
Asystent w Katedrze Postępowania Administracyjnego WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, radca prawny.
dr Andrzela Gawrońska-Baran
dr Andrzela Gawrońska-Baran
Radca prawny, doktor nauk prawnych, wiceprezes UZP w latach 2007-2008. Autorka licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego, specjalizującą się w zamówieniach publicznych.
dr Zdzisław  Gordon
dr Zdzisław Gordon
Pracownik Katedry Prawa Handlowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych, w tym kilkanaście artykułów dotyczących prawa zamówień publicznych. Autor monografii nt. umowy o roboty budowlane, redaktor i współautor pracy poświęconej spółce akcyjnej, współautor komentarza do kodeksu cywilnego oraz podręcznika akademickiego z prawa obrotu gospodarczego. Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych na UMK, w tym m. in. na Podyplomowym Studium Prawa Zamówień Publicznych. Radca prawny.
r. pr. Magdalena Grabarczyk
r. pr. Magdalena Grabarczyk
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. Członek Krajowej Izby Odwoławczej od jej powstania w roku 2007. Pełniła funkcję wiceprezesa oraz rzecznika prasowego Krajowej Izby Odwoławczej. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz autor publikacji poświęconym zamówieniom publicznym. Doktorantka na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w zamówieniach publicznych oraz prawie cywilnym i handlowym.
prof. UWr Krzysztof Horubski
prof. UWr Krzysztof Horubski
Adiunkt w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Adiunkt w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Wrocławskim, radca prawny. Autor ponad sześćdziesięciu opracowań naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego.
prof. UŚ dr hab. Michał Kania
prof. UŚ dr hab. Michał Kania
Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Śląskiego.
dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Kocowski
dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Kocowski
Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także prof. nadzw. w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego w Instytucie Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej działalności naukowo- dydaktycznej i eksperckiej specjalizuje się w zakresie prawa gospodarczego i zamówień publicznych. Jest autorem licznych publikacji z tego zakresu.
dr Ewaryst Kowalczyk
dr Ewaryst Kowalczyk
Pracownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.
prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak
prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak
Kierownik Katedry Prawa Europejskiego Gospodarczego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego.
dr Jolanta Loranc–Borkowska
dr Jolanta Loranc–Borkowska
Pracownik w Katedrze Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego w Instytucie Prawa UEK. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz ochrony rynku i jakości. Autorka kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu.
dr Maciej Lubiszewski
dr Maciej Lubiszewski
Doktor nauk prawnych, adiunkt na WPiA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
dr Joanna May
dr Joanna May
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny. Autorka publikacji naukowych z zakresu postępowania cywilnego (głównie postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego), prawa cywilnego materialnego, prawa pracy oraz  ubezpieczeń społecznych.
dr Małgorzata Moras
dr Małgorzata Moras
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk prawnych. Pracownik uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w historii prawa oraz w prawie zamówień publicznych. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych.
mec. Hubert Nowak
mec. Hubert Nowak
Prezes Urzędu Zamowień Publicznych; radca prawny; absolwent Uniwersytetu Łódzkiego; uczestnik studiów podyplomowych prowadzonych przez SGH w Warszawie, studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów menadżerskich MPA prowadzonych przez IESE Business School - University of Navarra i KSAP; specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie zamówień publicznych, środkach unijnych, prawie gospodarczym i handlowym.
prof. UMK dr hab. Paweł Nowicki
prof. UMK dr hab. Paweł Nowicki
Profesor z Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Radca prawny kierujący Praktyką Zamówień Publicznych oraz Prawa Unii Europejskiej, Pomocy Publicznej i Funduszy Unijnych w Kancelarii Prof. Wierzbowski & Partners. Członek Rady Zamówień Publicznych. Mediator Stały i Koncyliator Stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP. Ekspert Banku Światowego z zakresu zrównoważonych zamówień publicznych. Ekspert Komisji Europejskiej - w latach 2021-2015 członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych. Członek kolegium redakcyjnego European Procurement & Public Private Partnership Law Review. Wykłada prawo zamówień publicznych w licznych ośrodkach naukowych w Polsce oraz za granicą.
prof. UMK dr hab. Henryk Nowicki
prof. UMK dr hab. Henryk Nowicki
Profesor z Katedry Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych na UMK. Wykłada prawo zamówień publicznych w wielu ośrodkach naukowych w Polsce. Były członek Rady Zamówień Publicznych, jako ekspert współpracował m.in. z Ministerstwem Rozwoju, Urzędem Zamówień Publicznych oraz Komitetem Regionów UE.
prof. UwB dr hab. Andrzej Panasiuk
prof. UwB dr hab. Andrzej Panasiuk
Profesor z katedry prawa administracyjnego Uniwersytet w Białymstoku, wykładał min. w Szkole Głównej Handlowej oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Autor licznych publikacji naukowych w tym obcojęzycznych. Był ekspertem grupy roboczej ds. międzynarodowego prawa handlowego przy ONZ oraz członkiem grupy roboczej INTOSAI. Pełnił wysokie funkcje publiczne min. wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, prezesa zarządy spółki TK Telekom oraz dyrektora Delegatury w Warszawie Najwyższej Izby Kontroli. Obecnie pełni funkcję rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy.
Prof. Andrzej Powałowski
Prof. Andrzej Powałowski
Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska WPiA Uniwersytetu Gdańskiego.
mec. Katarzyna Prowadzisz
mec. Katarzyna Prowadzisz
Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych, które nabywała w urzędach centralnych oraz służbie zdrowia jak również w instytucjach kultury (Zamek Królewski na Wawelu), pracowała także w spółkach prawa handlowego oraz od 2006 roku brała udział w pracach zespołu prowadzącego audyty oraz kontrole realizowanych procedur o udzielnie zamówienia publicznego. Wykładowca, prowadziła również szkolenia z zakresu problematyki zamówień publicznych. Autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz uczestniczka wielu konferencji dotyczących problematyki zamówień publicznych. Od 2010 roku członek Krajowej Izby Odwoławczej, a od 2019 roku również Rzecznik Prasowy Krajowej Izby Odwoławczej. Doktorant Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.
mec. Małgorzata Rakowska
mec. Małgorzata Rakowska
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej; radca prawny; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; ma za sobą też aplikację prokuratorską oraz podyplomowe studia – Prawo europejskie – na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz – Studium Prawno-Samorządowo – w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; zagadnieniami z zakresu zamówień publicznych z perspektywy zarówno zamawiających, jak i wykonawców, zajmuje się od kilkunastu lat.
dr Wojciech Robaczyński
dr Wojciech Robaczyński
Pracownik Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej. Doświadczony dydaktyk i praktyk. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego kontraktowego i zamówień publicznych, a także prawa finansowego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych.
dr Aleksandra Sołtysińska
dr Aleksandra Sołtysińska
Adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie.
mec. Małgorzata Stręciwilk
mec. Małgorzata Stręciwilk
Pracownik Katedry Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, radca prawny, członek RKO w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Krakowie, były Prezes UZP, członek i rzecznik prasowy KIO. Autor i współautor wielu publikacji fachowych, artykułów i monografii naukowych oraz eksperckich. 
Sebastian Szaładziński
Sebastian Szaładziński
Dyrektor generalny Urzędu Zamówień Publicznych. Sponsor projektu budowanej przez UZP  Platformy e-Zamówienia. Współtwórca narzędzia do elektronicznej komunikacji miniPortal. Od 2000r. związany z zamówieniami publicznymi. Były kierownik zamawiającego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w Ministerstwie Obrony Narodowej. Doświadczony wykładowca. W latach 2004 – 2007 arbiter rozpatrujący odwołania w sprawach zamówień publicznych. W latach 2012-2016 członek komisji w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
prof. UEK dr hab. Ryszard Szostak
prof. UEK dr hab. Ryszard Szostak
Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierownik studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych. Wieloletni arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Członek Rady Zamówień Publicznych w latach 2008–2013. W swojej działalności naukowo- dydaktycznej oraz eksperckiej specjalizuje się w prawie cywilnym, finansowym i zamówień publicznych. Autor ponad 300 publikacji z tego zakresu.
adw. Żaneta Urbaniak
adw. Żaneta Urbaniak
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Adwokat z wieloletnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych. Współprzewodnicząca sekcji prawa zamówień publicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, współautorka komentarza do ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz autorka licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych. 
Mateusz Winiarz
Mateusz Winiarz
Od 1 listopada 2019 r. powołany na stanowisko Wiceprezesa UZP. Od dwudziestu lat związany zawodowo z finansami publicznymi i zamówieniami publicznymi. Przez 19 lat zatrudniony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie – państwowym organie nadzoru i kontroli – najpierw jako kierownik biura, później członek Kolegium, a od 2007 r. zastępca prezesa. W latach 2004 – 2007 arbiter rozpatrujący odwołania w sprawach zamówień publicznych. Od 2005 r. członek, a od 2009 r. przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Krakowie.
dr Wojciech Wyrzykowski
dr Wojciech Wyrzykowski
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego WPiA UŚ w Katowicach; autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa spółek.
prof. Tadeusz Włudyka
prof. Tadeusz Włudyka
dr Ewa Zielińska
dr Ewa Zielińska
Pracownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa gospodarczego dotyczących zwłaszcza spółek handlowych i umowy o roboty budowlane. Współautorka komentarza do Kodeksu spółek handlowych oraz pracy zbiorowej pt. „Prawo umów budowlanych”. Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim i SGH w Warszawie. Radca prawny, wykładowca na aplikacji radcowskiej prowadzonej przez OIRP w Katowicach.
mec. Monika Ziółkowska
mec. Monika Ziółkowska
dr Franciszek Łapecki
dr Franciszek Łapecki
Doktor nauk prawnych, specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych. Kierownik zamawiającego w największych postępowaniach o udzielenie zamówienia na usługi z zakresu gospodarki komunalnej. Świadczy usługi prawne i doradcze w ramach własnej praktyki.
Godziny konferencji online (I i II dzień): 9:00-16:30

Zapisy trwają do 14 marca 2021 r., do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

VIII Ogólnopolska Konferencja PZP. Nowe prawo zamówień publicznych – konsekwencje i trudności wdrożeniowe

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
bool(false)