Szkolenie online

Prawo Zamówień Publicznych w świetle nowego orzecznictwa KIO i praktyki - warsztaty

SWZ w nowym PZP. Warunki udziału w postępowaniu. Środki dowodowe. Badanie i ocena ofert.


TERMIN:
15 listopada 2021 10:00-16:00
CENA:
690,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 15 listopada 2021 r.   -   Godzina: 10:00-16:00   -   Prelegent: Andrzela Gawrońska-Baran

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Zamówienia publiczne
Praktyka i orzecznictwo KIO wskazuje, że istnieją trudności w praktyce w stosowaniu nowych przepisów ustawy PZP zarówno przez zamawiających, jak i wykonawców, dotyczące zwłaszcza „instytucji” nowych, elektronizacji, badaniu i ocenie ofert.


Na szkoleniu dowiesz się w szczególności:  

 • jakie błędy najczęściej popełniają zamawiający, a jakie wykonawcy,
 • jakie problemy zauważa się w orzecznictwie KIO przy kształtowaniu warunków udziału w postępowaniu,
 • jak wykonawca może wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu polegając na zasobach innych podmiotów,
 • jakie są wymogi przy ubieganiu się przez Konsorcjum o zamówienie, 
 • czy i jakie problemy są przy badaniu i ocenie ofert, 
 • jak składać wyjaśnienia co do treści oferty lub w związku z podejrzeniem rażąco niskiej ceny, 
 • jaki dokument spełnia wymóg „dokumentu elektronicznego”, przykłady e-dokumentów, 
 • jakie są dokumenty elektroniczne,  a kiedy mamy do czynienia z cyfrowym odwzorowaniem, 
 • w jaki sposób jest możliwe przekazywanie poszczególnych pism, dokumentów lub oświadczeń w postępowaniu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, 
 • jak należy złożyć oferty, jaki podpis elektroniczny jest dopuszczalny.

Do kogo kierujemy szkolenie? 

 • członkowie kadry administracyjnej i merytorycznej zamawiających, w szczególności administracji rządowej, samorządowej, podmiotów leczniczych, wojska, Policji, uczelni publicznych,
 • członkowie komisji przetargowych,
 • wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne w różnych branżach.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest:

Andrzela Gawrońska-Baran - Trener/wykładowca na kilkuset szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, zamawiających sektorowych, podmiotów leczniczych, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, organów kontrolnych (np. NIK), dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych, Policji. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy Europejskich (w Warszawie: SGGW, Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet SWPS, Wojskowa Akademia Techniczna; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Białymstoku). Autorka kilku tysięcy publikacji, w tym kilkudziesięciu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa. 

We wrześniu 2019 r. nagrodzona przez Prezesa UZP statuetką „Lux clara in contractis publicis” za szczególny wkład w rozwój systemu zamówień publicznych. 

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkoleń znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00-16:00 
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem. 

Program:

I.Specyfikacja warunków zamówienia
1.Przykłady najczęściej popełnianych błędów w treści SWZ – wskazówki jak ich uniknąć 
2.Forma i termin zadawania pytań do SWZ przez wykonawców i udzielania na nie odpowiedzi przez zamawiającego 

II.Warunki udziału w postępowaniu
1.Literalne brzmienie warunku udziału w postępowaniu a intencje i potrzeby zamawiającego – jak kształtować i interpretować warunki w  praktyce i orzecznictwie, aby nie narazić się na zarzuty bądź odwołanie do KIO
2.Warunek doświadczenia – czy przecinek lub spójnik ma znaczenie, case study
3.Warunek dysponowania osobami – dysponowanie pośrednie a bezpośrednie, czego zamawiający może wymagać od wykonawcy i na jakiej podstawie
4.Wykazanie spełniania warunków przez konsorcjum oraz wykonawców polegających na zasobach podmiotów udostępniających

III.Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
1.Możliwość czy obowiązek żądania podmiotowych środków dowodowych – na przykładzie trybu podstawowego oraz trybu przetargu nieograniczonego z tzw. procedurą odwróconą (m.in. kwestie oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji, oświadczenia związanego z grupą kapitałową)
2.Rodzaje i formy podmiotowych środków dowodowych - jakich zamawiający może żądać od wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, a jakich na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
3.Terminy ważności niektórych podmiotowych środków dowodowych – case study
4.Kiedy mamy do czynienia z oryginałem podmiotowego środka dowodowego, a kiedy z cyfrowym odwzorowaniem – przykłady, e-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.)
5.Reguły poświadczania cyfrowych odwzorowań podmiotowych środków dowodowych w zależności od wartości zamówienia oraz innych dokumentów lub oświadczeń 

IV.Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
1.Reguły dotyczące przesyłania ofert „elektronicznych” – jakie obowiązki i uprawnienia ma zamawiający, a jakie wykonawca, „problem” podpisywania pliku zawierającego skompresowane dokumenty
2.Pełnomocnictwo – forma w zależności od wartości zamówienia, „problemy” z uzupełnianiem, co ma znaczenie – data czy treść, a może podpis ?
3.Termin związania ofertą, w tym obowiązki zamawiającego dotyczące podania daty, przedłużania terminu, forma oświadczenia wykonawcy – „negatywne” przykłady z praktyki
4.Wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej  w postaci elektronicznej – na co zwrócić uwagę, aby uznać, że oferta jest prawidłowo zabezpieczona wadium, przykłady dobrych i złych praktyk

V.Badanie i ocena ofert
1.Wyjaśnienia treści oferty  oraz rażąco niskiej ceny – jaki termin może określić zamawiający, w jakiej formie wykonawca ma przekazać wyjaśnienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jaka powinna być treść wyjaśnień, aby były „wystarczające”, skutki złożenia wyjaśnień po wyznaczonym terminie
2.Specyfika działania (oceny) w przypadku  dopuszczenia ofert częściowych, w tym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji
3.Odrzucenie oferty –  „brak” podpisu elektronicznego, niewłaściwy podpis, podpis nieważny, oferta niezgodna z wymaganiami „technicznymi”, oferta niezgodna z warunkami zamówienia   - case study
4.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej albo unieważnieniu postępowania – uzasadnienie faktyczne i prawne (nowe podejście ?)dr Andrzela Gawrońska-Baran
dr Andrzela Gawrońska-Baran
Radca prawny, doktor nauk prawnych, wiceprezes UZP w latach 2007-2008. Autorka licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego, specjalizującą się w zamówieniach publicznych.
Godziny szkolenia online: 10:00-16:00.

Zapisy trwają do 14 listopada 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Prawo Zamówień Publicznych w świetle nowego orzecznictwa KIO i praktyki - warsztaty Miejsce i termin: Szkolenie online, 15 listopada 2021 10:00-16:00
Cena: 690,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.