Szkolenie online

KPC: Orzeczenia sądowe i postępowania odwoławcze po zmianach – problemy praktyczne

Zasady wydawania postanowień i wyroków. Wymogi formalne apelacji. Zmiana koncepcji zażaleń. Postępowanie międzyinstancyjne.


TERMIN:
25 października 2021 14:00-18:00
CENA:
499,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 25 października 2021 r.    -   Godzina: 14:00-18:00   -    Prelegent: SSO Grzegorz Karaś

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium
Reforma postępowania cywilnego wprowadzona ustawą z dnia 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1469) spowodowała gruntowne zmiany procedury, mające wielkie znaczenie dla praktyki sądowej. 

Z uwagi za zaistnienie stanu epidemii z powodu COVID-19 wprowadzono szereg rozwiązań szczególnych w procedurze cywilnej radykalnie zmieniających sposób prowadzenia postępowań cywilnych. Szczególne znacznie w tym zakresie na ustawa z 28 maja 2021 r. Ze względu na bardzo dużą ilość zmian dokonywanych tą ustawą i niejednoznaczność niektórych przepisów w praktyce wystąpiło szereg problemów w zakresie stosowana nowych przepisów.

Jedna z bardziej istotnych zmian dotyczy formy wydawanych przez sądy orzeczeń. Zmiana przepisów spowodowała, że postanowienia wydawane są w większości w formie sentencji, bez uzasadnienia, niezależenie od tego czy postanowienie jest zaskarżalne, czy też nie. Dopiero na wniosek strony sąd sporządza i doręcza uzasadnienie postanowienia. W zakresie wyroków zmiana dotyczy sposobu ich ogłaszania i możliwości pominięcia ogłoszenia wyroku w przypadku nieobecności stron i publiczności.

Zmiana postępowań odwoławczych: apelacyjnego, zażaleniowego i skargi na orzeczenie referendarza, jest jedną z najdalej idących zmian w procedurze cywilnej. Brak skutecznie złożonego wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zamyka stronie możliwość złożenia apelacji lub zażalenia. Zmieniony został także model rozpoznania apelacji - ustawa reforma wprowadziła bowiem zasadę rozpoznania apelacji na posiedzeniu niejawnym i wyznaczenie rozprawy na wniosek strony, złożony w apelacji lub odpowiedzi na apelację. Zmieniony został też model postępowania zażaleniowego i wprowadzono zażalenia rozpoznawane przez inny skład tego samego sądu (tzw. poziome).

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu wskazanie zmian w zakresie procesu decyzyjnego sądu, a także zapoznanie z prawidłowym i skutecznym zgłaszaniem wniosków o doręczenie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem, identyfikację problemów praktycznych z tym związanych, oraz próbę ich rozwiązania. W trakcie szkolenia przeanalizowane zostaną praktyczne problemy związane z interpretacją nowych przepisów oraz najnowsze orzecznictwo SN.


Na szkoleniu dowiesz się m.in:

 • w jaki sposób, w jakim składzie i w jakiej formie wydawane są przez sąd postanowienia,
 • o nowych uprawnieniach procesowych asystentów sędziego,
 • o przesłankach wydania wyroku kontradyktoryjnego na posiedzeniu niejawnym,
 • na jaki czas sąd może odroczyć publikację wyroku,
 • o możliwości odstąpienia od ogłoszenia wyroku,
 • w jaki sposób należy prawidłowo złożyć wniosek o doręczenie uzasadnienia orzeczenia,
 • o zakresie i terminie sporządzenia uzasadnienia orzeczenia,
 • jaka jest nowa treść uzasadnienia wyroku pierwszo i drugoinstancyjnego,
 • o możliwości odstąpienia przez sąd od sporządzenia uzasadnienia postanowienia.
 • o skutkach cofnięcia pozwu po wydaniu wyroku.
 • o nowym modelu postępowania apelacyjnego i zażaleniowego,
 • o terminie i sposobie wniesienia apelacji,
 • w jaki sposób przebiega postępowanie międzyinstancyjne,
 • jak prawidłowo formułować zarzuty apelacyjne,
 • jakie są wymogi formalne i merytoryczne apelacji,
 • jakie są przesłanki odrzucenia apelacji,
 • w jakim przypadku sąd odwoławczy rozpozna apelację na rozprawie a w jakim na posiedzeniu niejawnym,
 • o zmianach w zakresie treści uzasadnienia drugoinstancyjnego,
 • jakie są skutki uchylenia wyroku do ponownego rozpoznania,
 • o zmianie modelu rozpoznania zażaleń,
 • w jakim przypadku zażalenie rozpoznaje inny skład tego samego sądu,
 • w jakim przypadku zażalenie rozpoznaje sąd wyższej instancji,
 • w jaki sposób rozpoznawane jest zażalenie,
 • w jaki sposób skutecznie złożyć skargę na orzeczenie referendarza. 


Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

SSO Grzegorz Karaś - sędzia sądu okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest on także autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 14:00-18:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:

1.Zasady wydawania postanowień.
2.Skład sądu w postępowaniu pierwszo i drugoinstancyjnym.
3.Nowe uprawnienia asystenta sędziego.
4.Ogłoszenie wyroku po przeprowadzeniu rozprawy.
5.Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem.
6.Zakres i termin  sporządzenia uzasadnienia.
7.Treść uzasadnienia wyroku sądu pierwszo i drugoinstancyjnego.
8.Sporządzenie uzasadnienia wyroku z urzędu.
9.Tryb wydawania postanowień w toku postępowania pierwszo i drugoinstancyjnego.
10.Uzasadnianie postanowień. 
11.Odstąpienie przez sąd od sporządzenia uzasadnienia postanowienia. 
12.Zasady wydawania wyroków.
13.Termin i sposób wniesienia apelacji od wyroków. 
14.Postępowanie międzyinstancyjne.
15.Skład sądu w postępowaniu drugoinstancyjnym.
16.Wymogi formalne apelacji. 
17.Przesłanki odrzucenia apelacji.
18.Rozpoznanie apelacji przez sąd odwoławczy:
a)rozpoznanie apelacji na rozprawie,
b)rozpoznanie apelacji na posiedzeniu niejawnym.
19.Uzasadnienie wyroku odwoławczego.
20.Skutki uchylenia wyroku pierwszoinstancyjnego.
21.Zażalenie – zmiana koncepcji zażaleń.
22.Rodzaje postanowień od jakich służy zażalenie do sądu wyższej instancji.
23.Rodzaje postanowień od jakich służy zażalenie do innego składu tego samego sądu.
24.Rodzaje postanowień od jakich służy zażalenie do innego składu sądu odwoławczego. 
25.Rozpoznanie skargi na orzeczenie referendarza.SSO Grzegorz Karaś
SSO Grzegorz Karaś
Sędzia sądu okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest on także autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.
Godziny szkolenia online: 14:00-17:00.

Zapisy trwają do 24 października 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail na około 2 godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.


Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

KPC: Orzeczenia sądowe i postępowania odwoławcze po zmianach – problemy praktyczne Miejsce i termin: Szkolenie online, 25 października 2021 14:00-18:00
Cena: 499,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.