Szkolenie online

KPC: Najnowsze zmiany w procedurze cywilnej 2021

Geneza, zakres i cel zmian. Elektroniczna licytacja nieruchomości. Sposób funkcjonowania sądów w czasie pandemii. Wideokonferencja a rozprawa zdalna. Rejestracja w Portalu Informacyjnym. Zmiana składów orzekających w pierwszej i drugiej instancji


TERMIN:
16 listopada 2021 14:00-18:00
CENA:
529,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin szkolenia: 16 listopada 2021 r.    -   Godzina: 14:00-18:00   -    Prelegent: SSO Grzegorz Karaś

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Postępowanie cywilne wersja Premium

W dniu 3 lipca 2021 weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Uchwalona ustawa wprowadza zmiany w czterech obowiązujących ustawach regulujących postępowanie cywilne. Główna zmiana dotyczy wprowadzenia do KPC możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej. Ponadto ustawa wprowadza szczególne regulacje dotyczące rozpatrywania spraw cywilnych przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy oraz rozpatrywania spraw sądowoadministracyjnych w związku ze stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19.

Zmiany 2021

W celu wdrożenia elektronicznej licytacji nieruchomości ustawa przewiduje dodanie w części trzeciej w tytule II w dziale VI po rozdziale 6 k.p.c. rozdziału 6a zatytułowanego „Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej”. Przyjęte rozwiązania zakładają, że sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej odbywałaby się na wniosek wierzyciela i byłaby przeprowadzana za pośrednictwem  systemu teleinformatycznego. Zmianie ulega także Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Przyjęte zmiany dotyczą wprowadzenia regulacji określającej, iż dokumentów akcji, z których Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje prawa i obowiązki Skarbu Państwa, stosownie do art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje prawa i obowiązki Skarbu Państwa wynikające z tytułów uczestnictwa w spółkach działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 września 1939 r.), nie składa się w spółce. Skutek złożenia dokumentów akcji w spółce wywołuje złożenie w spółce zaświadczenia o posiadaniu i treści dokumentów akcji wydanego przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

W zakresie postępowania cywilnego ustawa z dnia 28 maja 2021 r. wprowadza dalsze zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.).  Zmiany tej ustawy przewidują m. in. ponowne wprowadzenie niektórych szczególnych rozwiązań, które znajdowały się uprzednio w ustawie, w tym w zakresie ustalenia katalogu spraw pilnych, możliwości przekazania spraw pilnych z sądu, który z powodu epidemii nie może wykonywać swoich czynności, do innego sądu równorzędnego oraz w zakresie możliwości delegowania sędziego, za jego zgodą, do rozpoznawania spraw pilnych w innym sądzie.

Uchwalona ustawa przewiduje również szczególne zasady przesłuchiwania stron, uczestników postępowania, świadków i podejrzanych przeprowadzanych przez konsula w drodze wideokonferencji.

Ustawa przewiduje wreszcie wprowadzenie zmian w zakresie regulacji dotyczących zasad prowadzenia postępowań przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy w sprawach rozpoznawanych według Kodeksu postępowania cywilnego oraz w zakresie regulacji dotyczących zasad prowadzenia postępowań sądowoadministracyjnych. 

W zakresie regulacji przejściowych ustawa przewiduje ponadto, iż przepisy ustawy zmienianej w art. 4 (ustawy z dnia 2 marca 2020 r. w zakresie COVID-19) stosuje się również do postępowań rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy. Ponadto sprawy, które przed wejściem w życie art. 4 uchwalonej ustawy sąd rozpoznawał w składzie innym niż jednego sędziego, w dalszym ciągu będą prowadzone przez tego sędziego, któremu sprawa została przydzielona jako referentowi, do zakończenia sprawy w danej instancji.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 3 oraz art. 5, dotyczących sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
  2) art. 2, dotyczącego zmiany zasad prowadzenia dokumentacji przez komorników sądowych, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
  3) art. 3, dotyczącego zmiany ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.


Na szkoleniu dowiesz się m.in:

 • jak prowadzona będzie elektroniczna licytacja nieruchomości;
 • co to są sprawy pilne i sposób funkcjonowania sądów w czasie pandemii;
 • jaki jest sposób prowadzenia postępowań sądowych w czasie pandemii;
 • jakie są nowe obowiązki procesowe pełnomocników zawodowych;
 • o zmianie sposobu doręczenia pism sądowych adwokatom i radcom prawnym z doręczenia pocztowego na doręczenie elektroniczne przez ich publikację w Portalu Informacyjny;
 • komu będą doręczane pisma sądowe drogą elektroniczną przez ich publikację w Portalu Informacyjnym;
 • jakie pisma sądowe będą doręczane drogą elektroniczną przez ich publikację w Portalu Informacyjnym;
 • jakie są skutki doręczenia elektronicznego;
 • kiedy prowadzona jest rozprawa zdalna a kiedy wideokonferencja;
 • jakie są warunki techniczne przeprowadzenia rozprawy zdalnej;
 • kiedy Sąd będzie mógł rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym;
 • jak zmieniają się składy orzekające zarówno w pierwszej jak i drugiej instancji.

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie adresowane jest do prawników praktyków mających kontakt z postępowaniem w sprawach cywilnych, zwłaszcza adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów, ale także do sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, a także dla wszystkich osób, które wykorzystują przepisy KPC w codziennej pracy.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentem jest: 

SSO Grzegorz Karaś - sędzia sądu okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest on także autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci". 

Program szkolenia online

Szczegółowa agenda szkolenia znajduje się zakładce "Program".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 14:00-18:00
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.


Program:

1.Geneza zakres i cel zmian w postępowaniu cywilnym wprowadzonych ustawą z dnia 28 maja 2021 r. 
2.Procedura elektronicznej sprzedaży nieruchomości z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego sprzedaż.
3.Sprawy pilne i sposób funkcjonowania sądów w czasie pandemii.
4.Sposób prowadzenia postępowań sądowych w czasie pandemii.
5.Nowe obowiązki procesowe pełnomocnika.
6.Nowe sposoby doręczania pism sądowych pełnomocnikom zawodowym.
7.Zasady działania Portalu Informacyjnego jako systemu służącego do doręczeń elektronicznych. 
8.Zasady rejestracji w portalu i uzyskiwania dostępu do akt.
9.Podmioty jakim sąd będzie doręczał pisma sądowe drogą elektroniczną.
10.Rodzaje pism sądowych doręczanych pełnomocnikom drogą elektroniczną. 
11.Skutki doręczania dokonanego poprzez umieszczenie pisma sądowego w Portalu Informacyjnym.
12.Wideokonferencja a rozprawa zdalna sposób przeprowadzenia, podobieństwa i różnice.
13.Warunki techniczne niezbędne do przeprowadzenia rozprawy zdalnej i wideokonferencji.
14.Zachowanie stron i pełnomocników w czasie rozprawy zdalnej.
15.Możliwość rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym - warunki formalne.
16.Zmiana składów orzekających w pierwszej i drugiej instancji.
17.Przepisy intertemporalne.


SSO Grzegorz Karaś
SSO Grzegorz Karaś
Sędzia sądu okręgowego we Wrocławiu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym, rozwiązując na co dzień problemy praktyczne związane z reformą postępowania cywilnego. Jest on także autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i komentarzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa europejskiego. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pełnomocnik Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.
Godziny szkolenia online: 14:00-18:00.

Zapisy trwają do 15 listopada 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail na około 2 godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).


Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

KPC: Najnowsze zmiany w procedurze cywilnej 2021 Miejsce i termin: Szkolenie online, 16 listopada 2021 14:00-18:00
Cena: 529,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.