III Forum Prawa Procesowego Cywilnego. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych w praktyce sądowej

Cele i funkcja postępowania zabezpieczającego. Orzekanie w przedmiocie zabezpieczenia. Zabezpieczenie w postępowaniu karnym i postępowaniu karnym skarbowym. Wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia w drodze egzekucji sądowej


TERMIN:
19 listopada 2021
MIEJSCE:
Łódź, Dr. Stefana Kopcińskiego 8/12
CENA OD:
590,00 zł z VAT
Zapisz się teraz

Termin konferencji: 19 listopada 2021 r.   -   Godzina: 9:30-16:30  -  Prowadzący: 9 wybitnych prelegentów

U
dział online lub stacjonarnie
Możliwość zadawania pytań podczas konferencji

Dostęp do prezentacji PDF

Certyfikat uczestnictwa w PDF

9 wybitnych prelegentów - 3 panele dyskusyjne - 9 eksperckich prezentacji

Udział online lub stacjonarnie


Zapraszamy do udziału w III Forum Prawa Procesowego Cywilnego, które w tym roku koncentruje się na problematyce zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w praktyce sądowej. Kompleksowa i praktyczna analiza zagadnień pozwoli na zaprezentowanie aktualnie wyłaniających się problemów interpretacyjnych na tle stosowania przepisów normujących ten rodzaj zabezpieczenia. 

Forum Prawa Procesowego Cywilnego stanowi metodę prezentowania zagadnień z zakresu postępowania cywilnego, które skłaniają do głębszej refleksji i analizy. Problematyka prezentowana podczas II Forum została omówiona w książce pt. „Sprawy ze stosunku spółki handlowej w procesie cywilnym i egzekucji sądowej, opublikowanej w 2021 r. nakładem Wydawnictwa C.H.Beck w 2021 r.

Sprawozdania merytoryczne i relacje fotograficzne z dotychczasowych konferencji są opublikowane na stronie internetowej WPiA Uniwersytetu Łódzkiego - Sprawdź tutaj >> 


Zabezpieczenie roszczeń służy udzieleniu tzw. tymczasowej ochrony prawnej, a w szczególności zapewnieniu wykonalności orzeczenia sądowego w sprawie lub tymczasowemu unormowaniu stosunków pomiędzy stronami postępowania. Przed definitywnym rozpoznaniem sprawy cywilnej stan majątkowy dłużnika może ulec istotnym zmianom, które powodować będą niemożność przymusowego wykonania orzeczenia sądowego. 

Zabezpieczenie roszczeń pozwala w szczególności zapobiec rozporządzeniom dłużnika jego majątkiem bądź przedmiotem dochodzonego świadczenia, uniemożliwiających wierzycielowi zaspokojenie przysługującego mu roszczenia w drodze egzekucji. Na tle regulacji dotyczącej zabezpieczenia roszczeń pieniężnych występuje wiele wątpliwości i niejasności, z którymi niewątpliwie wciąż musi zmagać się praktyka tym bardziej, że jak dotąd problematyka ta nie była przedmiotem szerokiej debaty. 

Wnikliwe omówienie zagadnień z zakresu zabezpieczenia roszczeń pieniężnych oraz dyskusja z uznanymi specjalistami podczas III Forum pomoże w wyjaśnieniu szeregu problemów interpretacyjnych wyłaniających się na tle stosowania przepisów normujących ten rodzaj zabezpieczenia. 

Wybór tematów poszczególnych referatów jest podyktowany potrzebą kompleksowej i praktycznej analizy zagadnień aktualnie wyłaniających się na tle środków pozwalających uzyskać szybką ochronę prawną jeszcze przed ostatecznym rozstrzygnięciem sporu.

W toku konferencji zostaną przedstawione i poddane dyskusji zagadnienia dotyczące:

 • celów i funkcji postępowania zabezpieczającego,
 • warunków orzeczenia przez sąd zabezpieczenia,
 • okoliczności, ze względu na które udzielenie ochrony prawnej w postępowaniu zabezpieczającym jest niemożliwe,
 • struktury postępowania zabezpieczającego,
 • orzekania w przedmiocie zabezpieczenia,
 • uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia,
 • pojęcia i przyczyny upadku zabezpieczenia,
 • zabezpieczenia w postępowaniu karnym i postępowaniu karnym skarbowym,
 • zabezpieczenia roszczeń pieniężnych przez zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego,
 • wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia w drodze egzekucji sądowej.

Organizatorzy konferencji


Organizatorami konferencji są Beck Akademia, Katedra Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Ośrodek Naukowo–Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej.
Partnerzy

  Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki! 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są doświadczeni prawnicy-praktycy: sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, a także uznani przedstawiciele nauki prawa postępowania cywilnego. 

Więcej o prowadzących w zakładce "Prelegenci". 


Dla kogo jest ta konferencja?

Konferencja jest adresowana do pełnomocników procesowych – adwokatów i radców prawnych, a także sędziów, komorników sądowych, notariuszy i prokuratorów, aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz do przedstawicieli nauki prawa.


Program konferencji

Szczegółowa agenda konferencji znajduje się zakładce "Program".

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny konferencji: 9:30-16:30 (online lub stacjonarnie)
Link do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem. 

Program: 

8:30 - 9:15 Rejestracja uczestników:  

9:15 - 9:30 Otwarcie forum 

 prof. UŁ dr hab. Monika Bogucka- Felczak – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 
 Wojciech Bierwiczonek – Dyrektor Zarządzający Wydawnictwa C.H.Beck 
 Marcin Borek – Dyrektor Ośrodka Naukowo–Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej 
 prof. dr hab. Andrzej Marciniak – Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego II Uniwersytetu Łódzkiego 

Część I: 

9:30 - 11:20 Moderator: prof. dr hab. Andrzej Marciniak 

 prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Cele i funkcja postępowania zabezpieczającego 
 prof. UW dr hab. Piotr Rylski (Uniwersytet Warszawski) – Podstawy zabezpieczenia roszczenia w procesie cywilnym 
 Prof. UŁ dr hab. Robert Kulski (Uniwersytet Łódzki) – Okoliczności wyłączające zabezpieczenie roszczenia 

11:00 - 11:20 Dyskusja 

11:20 - 11:50 Przerwa na kawę 

Część II: 

11:50 - 13:40 Moderator: prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

 prof. UŚ dr hab. SSO Krystian Markiewicz (Uniwersytet Śląski) – Orzekanie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia SSR 
 prof. UAM dr hab. SSR Marcin Walasik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Zmiana albo uchylenie zabezpieczenia 
 SSA dr Michał Kłos (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi) – Upadek zabezpieczenia 

13:20 - 13:40 Dyskusja 

13:40 - 14:40 Przerwa obiadowa 

Część III: 

14:40 -16:30 Moderator: prof. UŁ dr hab. Monika Michalska–Marciniak 

 prof. UMK dr hab. Agnieszka Laskowska–Hulisz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Zabezpieczenie roszczeń w postępowaniu karnym i karno-skarbowym 
 dr Tadeusz Białek (Związek Banków Polskich) – Zabezpieczenie roszczeń na rachunku bankowym 
 prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła (Uniwersytet Łódzki) – Egzekucyjne wykonanie zabezpieczenia 

16:10 - 16:30 Dyskusja 

16:30 – Podsumowanie i zamknięcie Forum
dr Tadeusz Białek
dr Tadeusz Białek
Wiceprezes Związku Banków Polskich, doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim i Studiów Doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Z sektorem bankowym związany od 2003 r. Od 2010 r. pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Prawno–Legislacyjnego Związku Banków Polskich. Sekretarz i członek Prezydium Rady Prawa Bankowego. Członek Komitetu Prawnego Europejskiej Federacji Bankowej (EBF). Reprezentant EBF w pracach UNCITRAL. Arbiter Sądu Polubownego przy KNF.
prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła
prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła
Profesor w Katedrze Postępowania Cywilnego II na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, autor publikacji z zakresu prawa procesowego cywilnego, z których większość dotyczy postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.
Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
Profesor doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2002 do 2015 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej. Jest członkiem i Prezesem Zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych z siedzibą w Krakowie.
prof. UŁ dr hab. adw Robert Kulski
prof. UŁ dr hab. adw Robert Kulski
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego II na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat. Członek Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie, a także członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych w Krakowie. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej z siedzibą w Nowym Jorku.
dr Michał Kłos
dr Michał Kłos
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, autor wielu publikacji z zakresu m.in. procedury cywilnej i prawa spadkowego.
Prof. UMK dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz
Prof. UMK dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz
Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny, autorka publikacji naukowych z zakresu postępowania cywilnego, w tym w szczególności procesu cywilnego oraz międzynarodowego postępowania cywilnego. Prowadzi szkolenia m.in. dla komorników sądowych, radców prawnych oraz aplikantów radcowskich.
prof. UŚ dr hab. SSO Krystian Markiewicz
prof. UŚ dr hab. SSO Krystian Markiewicz
Profesor w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, od 2016 r. Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.
Prof. UW dr hab. Piotr Rylski
Prof. UW dr hab. Piotr Rylski
profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny.Członek Zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych (Kraków), International Association of Procedural Law (Luxemburg) oraz komitetu redakcyjnego kwartalnika „Polski Proces Cywilny”.
Prof. UAM dr hab. SS Marcin Walasik
Prof. UAM dr hab. SS Marcin Walasik
Doktor habilitowany nauk prawnych, specjalizuje się w postępowaniu cywilnym i prawie o notariacie, nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sędzia Sądu Rejonowego delegowany do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Dr. Stefana Kopcińskiego 8/12, 90-033 Łódź

Godziny konferencji: 9:30-16:30. 

Możliwość zapisu online lub stacjonarnie.

Zapisy trwają do 18 listopada 2021 r., do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do konferencji zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

III Forum Prawa Procesowego Cywilnego. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych w praktyce sądowej

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.