Szkolenie online

Prosta spółka akcyjna jako nowy typ spółki kapitałowej

Zalety i praktycznego zastosowanie nowego typu spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej (PSA). Przepisy Kodeksu spółek handlowych poświęcone PSA weszły w życie w dniu 1 marca 2020 r. - od tej daty możliwe jest tworzenie PSA.


TERMIN:
24 listopada 2021 10:00-16:00
CENA:
749,00 zł z VAT
Zapisz się teraz
Termin szkolenia: 24 listopada 2021 r.   -   Godzina: 10:00-16:00   -    Prelegent: Prof. dr hab. Adam Opalski, Dr hab. Krzysztof Oplustil, Dr hab. Tomasz Sójka
Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online

Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu

Certyfikat uczestnictwa w PDF

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Prawo gospodarcze
Prosta spółka akcyjna stanowi nowoczesny typ zamkniętej spółki kapitałowej, pozwalający na realizację celów trudnych do osiągnięcia przy wykorzystaniu istniejących dotąd w prawie polskim typów spółek handlowych. PSA stanowi alternatywę przede wszystkim dla spółki z o.o., jako podstawowej formy prawnej prowadzenia działalności na średnią skalę przez zamknięty krąg inwestorów. 

Impulsem dla wprowadzenia PSA do polskiego systemu prawa były postulaty zgłaszane przez środowisko spółek sektora nowych technologii. PSA może być wykorzystana dla realizacji dowolnych celów gospodarczych, w tym jako spółka start-up, wehikuł przedsięwzięć typu joint venture, spółka zależna lub spółka dominująca w strukturach holdingowych, spółka SPV.
 

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • Na jakich zasadach wkładem do PSA mogą być praca i usługi?
 • Jakie są zalety i specyfika akcji bez wartości nominalnej?
 • Jak można zwracać akcjonariuszom PSA zainwestowany przez nich kapitał?
 • Jak można ukształtować przywileje akcyjne i indywidualne w PSA?
 • Jakie są zalety dematerializacji akcji PSA?
 • Jak dochodzi do zbycia i obciążenia akcji PSA?
 • Jakie przedstawia się ład korporacyjny w PSA?
 • Jakie zalety ma utworzenie w PSA rady dyrektorów?
 • Jakie nowe instrumenty rozwiązywania konfliktów między akcjonariuszami wprowadzają przepisy o PSA?
 • Jakie są zalety uproszczonej likwidacji PSA?
 • Jak przekształcić istniejącą spółkę handlową w PSA?

Cel szkolenia

W ramach szkolenia zostaną omówione praktyczne zalety PSA w stosunku do dotychczasowych form prawnych spółek kapitałowych w trzech podstawowych wymiarach:

 • nowego ustroju majątkowego spółki: daje on znacznie większą niż dotychczas swobodę wnoszenia wkładów i dokonywania wypłat z majątku spółki na rzecz akcjonariuszy,
 • nowego modelu uprawnień akcjonariuszy i akcji: pozwala on swobodnie konstruować przywileje akcyjne i indywidualne, zaś akcje są zdematerializowane i ujawniane w rejestrze akcjonariuszy oraz
 • nowych rozwiązań w obszarze ładu korporacyjnego: umożliwiają one powołanie w spółce rady dyrektorów, a także zapewniają stabilne pełnienie funkcji przez zarządzających (nowe reguły obliczania kadencji i mandatu, zasada biznesowej oceny sytuacji i in.).
Zostanie także poruszone zagadnienie przekształceń z udziałem PSA, w szczególności wariant przekształcenia istniejących spółek kapitałowych w PSA.

Jakie tematy będą omawiane podczas szkolenia? 

Zajrzyj do programu i sprawdź co dokładnie będzie omawiane podczas szkolenia. 

Sprawdź zakładkę "Program". 

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie przeznaczone jest dla: adwokatów, radców prawnych, prawników przedsiębiorstw, przedsiębiorców, menedżerów, aplikantów.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki 

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszym prelegentami są: 

Prof. dr hab. Adam Opalski - profesor zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny w Warszawie, doradca międzynarodowej kancelarii prawnej. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. 

Dr hab. Krzysztof Oplustil - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat z zakresu polskiego i niemieckiego prawa spółek na Uniwersytecie Ruperta i Karola w Heidelbergu (2000 r., promotor: prof. dr Peter Hommelhoff). W 2002 r. laureat ufundowanej przez Fundację im. Alexandra von Humboldta nagrody im. Sofji Kowalewskiej.

Dr hab. Tomasz Sójka - profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Był stypendystą Uniwersytetu Oxfordzkiego, De Paul University w Chicago, oraz Instytutu TMC Assera w Hadze. W latach 2006–2008 był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Więcej o prowadzącym w zakładce "Prelegenci".

Szkolenie zamknięte

To szkolenie możemy zorganizować także w formule szkolenia zamkniętego, przygotowanego dla Twojej firmy/kancelarii/instytucji. Sprawdź szczegóły >>


Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Godziny szkolenia online: 10:00 - 16:00 
Link do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail około dwie godziny przed startem.

Program:

I  Ogólna charakterystyka i podstawowe zalety wykorzystania PSA

II  Ustrój majątkowy PSA

 1. Możliwość wnoszenia pracy i usług jako wkładów do PSA 
 2. Swoboda wyceny wkładów wnoszonych do PSA 
 3. Swoboda ustalania relacji między wkładami a uprawnieniami członkowskimi 
 4. Zalety konstrukcji kapitału akcyjnego i akcji beznominałowych 
 5. Zasady dokonywania wypłat na rzecz akcjonariuszy PSA: test bilansowy i test wypłacalności 
 6. Reżim wypłaty dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy 
 7. Instrumenty ochrony wierzycieli PSA

III  Akcje i prawa akcjonariuszy PSA

 1. Swoboda kształtowania przywilejów akcyjnych i indywidualnych
 2. Akcje uprzywilejowane, w szczególności akcje założycielskie
 3. Forma akcji: zalety dematerializacji akcji; 
 4. Obowiązki podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy 
 5. Rejestr akcji w technologii block-chain
 6. Obrót akcjami: liberalizacja wymogów formalnych
 7. Typowe klauzule umowne ograniczające zbywalność akcji 
 8. Elastyczność procesu emisji akcji:
  - Zwykła emisja akcji.
  - Upoważnienie zarządu do emisji akcji.
  - Warunkowa emisja akcji.
 9. Prostota procesów umarzania akcji i nabywania akcji własnych
 10. Nowatorskie instrumenty rozstrzygania sporów między akcjonariuszami:
  - Powództwo o ustąpienie akcjonariusza ze spółki
  - Powództwo o wyłączenie akcjonariusza
  - Powództwo o rozwiązanie spółki

IV  Ład korporacyjny PSA

 1. Relacja między akcjonariuszami a zarządcami, podporządkowanie zarządców ograniczeniom wynikającym z uchwał akcjonariuszy 
 2. Wspólne regulacje dla modelu dualistycznego i monistycznego:
  - Podstawowe obowiązki członków organów.  
  - Zasady obliczania mandatu i kadencji.
  - Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej, obowiązek zachowania poufności.
  - Wewnętrzna organizacja organu i podejmowania uchwał.
 3. Model dualistyczny w PSA
  - Zarząd – kompetencje i zasady funkcjonowania.
  - (Fakultatywna) rada nadzorcza – kompetencje i zasady funkcjonowania.
 4. Model monistyczny
  - Rada dyrektorów – kompetencje i zasady funkcjonowania.
  - Zasada kolegialności i delegacja kompetencji.
  - Dyrektorzy wykonawczy i niewykonawczy.
  - Komitety rady.
 5. Odpowiedzialność członków organów:
  - Zasada biznesowej oceny sytuacji (business judgment rule).

V  Walne zgromadzenie PSA

 1. Kompetencje walnego zgromadzenia.
 2. Zasady zwoływania i odbywania walnego zgromadzenia. 
 3. Zasady głosowania i podejmowania uchwał. 
 4. Zaskarżanie uchwał.

VI  Rozwiązanie, likwidacja i przekształcenia PSA.

 1. Rozwiązanie i likwidacja PSA. 
 2. Procedura uproszczonej likwidacji PSA. 
 3. Przekształcenie PSA.

Prof. dr hab. Adam Opalski
Prof. dr hab. Adam Opalski
Profesor zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego, OfCounsel w Kancelarii GreenbergTraurig w Warszawie. Adam Opalski specjalizuje się w prawie handlowym, prawie prywatnym międzynarodowym i prawie cywilnym. Jest ekspertem prawa spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki corporate governance, corporate finance, transakcji fuzji i przejęć oraz międzynarodowego i europejskiego prawa spółek. Doradzał w wiodących międzynarodowych transakcjach fuzji i przejęć na rynku polskim oraz największych sporach korporacyjnych z udziałem spółek polskich. Autor ponad 100 publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu prawa handlowego. Redaktor i współautor wielotomowego Komentarza do Kodeksu spółek handlowych (Wydawnictwo C.H. Beck, 2016–). Autor monografii poświęconych: prawu zgrupowań spółek (2012), europejskiemu prawu spółek (2010), radzie nadzorczej spółki akcyjnej (2006) oraz instytucji kapitału zakładowego (2002). Współautor Systemu Prawa Prywatnego, tom 17B (spółka akcyjna) i tom 9 (umowy nienazwane). Wiceprzewodniczący zespołu do spraw przygotowania projektu przepisów o prostej spółce akcyjnej (2016–2018), współautor przepisów Kodeksu spółek handlowych o prostej spółce akcyjnej. Członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw reformy prawa spółek (2006–2015), współautor nowelizacji Kodeksu spółek handlowych dotyczących: transgranicznego łączenia się spółek, reformy instytucji kapitału zakładowego spółki akcyjnej oraz reformy walnych zgromadzeń spółek akcyjnych. Członek międzynarodowych grup roboczych: European Commission Informal Expert Group on Company Law and Corporate Governance (2020–), European Company Law Experts (2016–) oraz European Model Company Act Group (2013–). Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Max Planck Institute for Comparative and International Private Law w Hamburgu, Deutscher Akademischer Auslandsdienst oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.  
dr hab. Krzysztof Oplustil
dr hab. Krzysztof Oplustil
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był stypendystą Fundacji im. Alexandra von Humboldta (2002-2005 i 2018) i asystentem w Instytucie Niemieckiego i Europejskiego Prawa Spółek i Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie w Heidelbergu, gdzie obronił doktorat w 2000 r. W 2018 r. profesor wizytującym na Uniwersytecie Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu. Członek zespołów eksperckich przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego: ds. implementacji spółki europejskiej do prawa polskiego (2003-2005), ds. reformy struktury majątkowej spółki z o.o. (2009-2012). W latach 2016-2019 członek zespołu eksperckiego przy Ministerstwie Rozwoju  ds. opracowania projektu regulacji prostej spółki akcyjnej (PSA). Autor licznych publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa spółek i prawa rynku kapitałowego.  
dr hab. adw. Tomasz Sójka
dr hab. adw. Tomasz Sójka
Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Był stypendystą Uniwersytetu Oxfordzkiego, De Paul University w Chicago, oraz Instytutu TMC Assera w Hadze. W latach 2006–2008 był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w ramach pracy dydaktycznej wykłada prawo handlowe i cywilne. Specjalizuje się w prawie spółek, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynków kapitałowych oraz regulacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi. Dorobek naukowy prof. Tomasza Sójki obejmuje kilkadziesiąt publikacji w wyżej wymienionym zakresie. W swojej praktyce świadczył usługi doradcze przy realizacji szeregu transakcji na rynku kapitałowym, w tym: fuzji i przejęć (M&A), restrukturyzacji kapitałowej;  publicznych i niepublicznych emisjach papierów wartościowych (akcji, obligacje, warranty subskrypcyjne). Na bieżąco doradza także wielu spółkom publicznym w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych oraz przestrzegania zasad corporate governance. Uczestniczył także w wielu sporach sądowych i arbitrażowych związanych z konfliktami pomiędzy udziałowcami największych spółek kapitałowych.
Godziny szkolenia online: 10:00-16:00.

Zapisy trwają do 23 listopada 2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Linki do webinarium zostanie przesłany na Państwa adres e-mail dwie godziny przed startem.

W przypadku nie otrzymania wiadomości prosimy sprawdzić folder SPAM w skrzynce pocztowej. W razie dodatkowych pytań prosimy o wiadomość na adres akademia@beck.pl.

Prosimy o logowanie się na szkolenie z wykorzystaniem przeglądarki Chrome lub Mozilla Firefox. Starsze wersje Internet Explorera nie wspierają naszej platformy webinarowej, więc mogą wystąpić problemy techniczne, w szczególności związane z dźwiękiem.

Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis zostanie wysłany drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych po szkoleniu.

Dostęp do prezentacji PDF po szkoleniu

Materiały ze szkolenia w formie PDF będą umieszczone do pobrania wyłącznie w aplikacji Beck Akademia (tylko dla zalogowanych Uczestników).

Jak pobrać aplikację i uzyskać materiały?

I. Jeśli nie masz aplikacji Beck Akademia

1.   Pobierz APLIKACJĘ Beck Akademia na swoim telefonie. Pobierz bezpłatnie w Sklepie Play lub App Store. Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link > 
2.   Wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
3.   W menu wybierz opcję: „Załóż konto”. Wpisz swój email i utwórz Twoje indywidualne hasło do konta aplikacji.
4.   W miejscu "Kod rejestracji od organizatora” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium, 
następnie wypełnij pozostałe pola - na koniec klikając „Utwórz konto”.

II. Jeśli masz już aplikację Beck Akademia

1.   Otwórz aplikację i wybierz wydarzenie, którego jesteś Uczestnikiem.
2.   W miejscu „Zarejestruj się na to wydarzenie” wpisz kod który otrzymasz wraz z linkiem do webinarium,.

Jak otrzymać kod rejestracji na dane szkolenie?

Kod rejestracyjny do danego szkolenia do użycia w aplikacji mobilnej Beck Akademia otrzymają Państwo w tej samej wiadomości e-mail, co link do webinarium (na około dwie godziny przed rozpoczęciem).

Aplikacja mobilna Beck Akademia

 • Pakiet informacji o szkoleniach na wyciągnięcie ręki
 • Wygodny dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Bieżące powiadomienia dotyczące Twojego szkolenia
 • Możliwość zadawania pytań i kontaktu z organizatorem

Pobierz bezpłatnie
w Sklepie Play lub App Store.
Wpisz "Beck Akademia" lub kliknij w link:
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Formularz zapisu na szkolenie

Szkolenie online

Prosta spółka akcyjna jako nowy typ spółki kapitałowej Miejsce i termin: Szkolenie online, 24 listopada 2021 10:00-16:00
Cena: 749,00 zł z VAT

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w polityce prywatności.
Do zapłaty:
 zł z VAT
Wartość zamówienia netto:  zł
Wydawnictwo C.H.Beck - helpdesk Masz dodatkowe pytania odnośnie szkolenia?
Napisz na akademia@beck.pl lub zadzwoń +48 22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.